=f° 2871 ondag 18 April 1915. 288t# Jaargang Nieuws- em Advertentieblad. iinnenland Gemengd Nieuws. 1 cr. - Oit blad verschtjnt Woensdag;- en Zaterdagavond idvertentlën vóór 9 uur op den dag; der uitgave 'NEMENTEN en ADVERTENTIEN wordeu aangenomen bij de Uiig. Firma LANGEVELD& DE ROOIJ, Parkstraat, Borg op Te x e l. EIERE:\ZOEKE.\. Februari tot en met 88 April n verstande, dat liet zoeken of p gronden van derden alleen mag "en in gezelschap van den eigenaar rechthebbende of met diens sclirif- oestemming 'l'ffi. leE X E L, 17 April 1915. >d: De heer T. W. Barneveld, loer man de Zeevaartschool alhier, deed week met goed gevolg examen ,8de stuurman groote stoomvaart. SË «ppeliRS. 3ir wij vernemen is gistermorgen "'tien 3 en 4 uur een Zeppelin boven 'torp waargenomen. «rhaaldelijk passeeren de laatste x. Zeppelins langs onze Noordzee- ei; j.l. Vrijdagmorgen zelis zoo dicht e;e kust, dat de vlag, een zwart lg op een wit veld, te onderscheiden "De Cocksdorp ,3dag jl. geraakte de schuit van schip- '11. Boon Mz. op reis van de Vliehors "j hier, lek. Daar het schip met ü.r wrakhout was geladen en her- Eiielijk met de buitengronden in aan dg kwam, was het weldra in zin- t;0D toestand. De opvarenden, vijf i,etal, wisten zich gelukkig in de l te redden. Den volgenden morgen n men tot de ontibkking, dat de 1 it geheil uit elkaar was geslagen. Voor schipper Boon is dit zeker een zwaar verlies, daar de man nu zijne broodwinning kwijt is. -Mochten vele Texelaars en andere weldadige landge- nooten den man, die een groot gezin heeft, in staat stellen, zich weder een schuit aan te schaffen. Er heeft zich hier bereids eene com missie gevormd om dit doel te verwe zenlijken. De heeren dr. Keidel, ds. Boeke, M. de Graaf en Jac. Buijs Jzzijn als leden van het bestuur gekozen, waarvan de eerste drie resp. als voorzitter, secre taris en penningmeester. Bij Koninklijk Besluit is aan den op zichter bij 's Rijks kustverlicbting te Eierland op Texel, den heer J. BuisPz., op zijn verzoek, wegens meer dan 65- jarigen leeftijd, eervol ontslag uit zijn betrekking verleend. Een jubileum. Viijdag 16 April herdacht de Alge meens Paarden- en Veeverzekering Maat schappij, gevestigd te 's-öravenbage, Pieter Bothstraat 38, haar20jarig bestaan. Deze Maatschappij werd 16'April 1895 door den Directeur, den heer D P. Liut- hout te Zwolle opgericht, terwijl in 1906 de zetel naar 's GraveDhage werd verlegd en vanaf dat tijdstip aan den naam der maatschappij werd toegevoegd„De Oude Zwolscbe van 1895". Was het destijds voor den Directeur, den heer Linthout, een moeilijke onder neming om een assurantie van paarden en rundvee op uitgebreide schaal te be ginnen, daar beproefde gegevens totaal ontbraken, zoo toont de beduidende ont wikkeling die deze Maatschappij ver kregen heeft, aan, dat eene goede leiding heeft voorgezeten. Wij wenschen den Directeur dezer Maatschappij, den beer Linthout, geluk met de door hem verkregen resultaten en hopen dat zijne Maatschappij een gelijk succes zal blijven volgen. Aan het overzicht van den stand der wintergewassen op 9 April 1915 onder medewerking der Rijkslandbouw- leeraren, samengesteld naar gegevens, verstrekt door de correspondenten van de Directie van den Landbouw, ontleenen wij het volgende Io den horsft van 1914 had het zaaien der wintergewassen onder gunstige weersomstandigheden plaats. De winter was zeer zacht, zqodat. de planten daarvan niet te lijden hadden. De nawinter kenmerkte zich echter door grooten regenval, waardoor, speciaal in streken waar de afwatering te wenschen over laat, DOgal nadeel aan de te velde staande gewassen is toegebracht. Ten gevolge van een en ander zijn de gewas sen en ook de graslanden, op lage gronden, achterlijk. De vele regens werkten voorts belem merend op den voortgang der voorjaars werkzaamheden. Men verlaDgt sterk naar mooi, drogend weer, te meer daar de weinige beschikbare arbeidskrachten het toch al moeilijk maken met den arbeid tijdig klaar te komen. De stand der wintertarwe is zeer goed in Friesland en varieert van goed tot zeer goed in Groningen, Zuidholland alsmede op de zeeklei van Noordbrabant. Overal elders is bij goed. Uit verschil lende berichten vait op te maken, dat meer tarwe is uitgezaaid dan andere jaren. De stand der wii tergerst is over het algemeen g)si. In Nooidbrabant is hij vrij goed, in Zui ihnilan>1 van goed tot zeer goed. Do rogge staat over het algemeen goed. In Limburg is de stand goed tot zeer goed. Omploegen in verband met de genomen regoeringsmaatregelen komt, althans op eenigszins belangrijke schaal, nergens voor. De standT der graslanden varieert over het algemeen van vrij goed tot goed. Alleen plaatselijk luidt de beoordeeling iets benoden vrij goed of boven goed. Op de hoogere en goed bemalen gronden is de stand beter dan in de streken met slechte afwatering. Daar heeft het natte weer in den nawinter aan het gras veel kwaad gedaan. De klaver heef| hier en daar ook van de strenge nachtvorsten in Maart geleden Over het geheel is de stand goed. Op de klei in Groningen loop hij nogal uiteen n 1. van vrij slecht tot uitmuntend. De geheelonthoudersbeweging in Engeland. Io verbatd met het toegenomen ge bruik van alcoholische dranken tijdens den oorlogstijd, is door de Engelsche regeering een beroep gedaan ops de mannen van zaken. Tbaos zjjn reeds meer dan 106.000 adhaesiebetuigingen ten gunste van de geheelonthouding gedurende den oorlog door minister Lloyd George in zjjn woning ontvangen. Met 't oog op de niet al te roos kleurige vooruitzichten in het bloem- bollenbedrijf, worden door tal van bloemis ten de landerijen, welke anders voor de bloembollenteelt bestemd waren met aardappelen beplant. M tas en Niorszijo de laatste dagen sterk wassende en buiten haar oevers getreden, vele lager liggende weilanden en bouwgronden overstroomende, waar door veel schade aan het jonge gewas wordt aangericht. Een kistje met kostbaarheden. De hotelhouder van Mélropole te Nij megen heeft te zijnen huize in een ledikant gevonden een kistje met sie raden, horloges, broches enz. Een en ander werd door hem aan de politie ter hand gesteld. Zeer waarschijnlijk be hoort het aan een Belg. Een goede vangst. Men meldt uit GroningenIo den laatsten tijd werden in Groningen meer malen iobrakeD gepleegd. De politie kreeg den indi uk, dat zulks door dezelfde personen geschiedde. De dieven tracht ten hoofdzakelijk geld te bemachtigen. Zoo ook bad tijdens de afwezigheid van mevrouw Van Calcar een ongenoode gast haar woning doorzocht. Toen werd echter niets vermist. De politie ver onderstelde, dat de dieven hun bezoek bij deze dame wel zouden herhalen. Twee rechercheurs vatten in de voor kamer post, nadat zij een bordje „niet thuis" voor het raam hadden geplaatst. De politiemanner behoefden niet lang te wachten. Weldra werd er gescheld en zagen de rechercheurs twee mannen op de stoep staan. Toen niet open ge daan werd, werd er nog eenige malen gescheld Daarna opende een der in brekers de straatdeur met een valschen sleutel. Hij werd toen hij binnenkwam door een rechercheur gegrepen, maar deze kreeg van den anderen inbreker een slag met een bijl, zoo lat bij bloedend verwond werd. Door de consternatie wist het tweetal te ontsnappen. Een voorbijganger gelukte «het een dor vluch tenden te vatten. Hot bleek te zijn de 18-jarige K H Op het politiebureau werd hem oen verhoor afgenomen en bij ontkende alle schuil, 's Nachts wist hij uit het politiebureau te ontsnappen en is nog niet aangehouden. Zyn mede plichtige F. B., een 19 jarige schilders- knecht uit Eelderwolde werd daarop spoedig gepakt. Deze legde een volledige bekentenis at. Weldra werden ook nog twee medeplichtigen, de 18-jarige J. D. en de 17jarige J. S. opgespoord. Men heeft door deze arrestaties de hand gelegd op de daders van de inbraken bij mr. Mazel, den gemeentesecretaris Vos, de firma Gebr. Zwaan en ds. Staderman. Te Winterswijk had de verkoop plaats van de 2 laatste der wegens smok kelarij in beslag genomen paarden. Zij brachten samen f900 op, zoodat de 12 gesmokkelde paarden in totaal het Ryk eeD voordeeltje van f4175 hebben opge bracht. Kooper dier 2 laatste paarden was de heer B., te Doetinchem, die, naar algemeen beweerd wordt, ook de oor spronkelijke eigenaar moet zyn. Zigeuner vrouwen hebben te Leiden weder in winkels gevraagd dubbeltjes in te wisselen met den beeldenaar van H. M. de Koningin met loshangend haar. Toen zij zich verwijderd hadden bleek dat er f 20 aan kleingeld was wegge nomen. Waar moet dat heen? 271, Zegge twee-honderd een-en-zeventig candidaten hebben alleen te Groningen het schrifte lijk gedeelte van het onderwijzersexamen afgelegd. Dat wordt voor alle provinciën zoo'n drieduizend. Stel, dat daarvan 50 procent slaagt, dan wordt straks het korps jeugdopvoeders vermeerderd met pl.m. 1500. En er is nog zoo'n reusachtig over compleet van 1914. Nog eens, waar moet dat heen 't Is waar, velen van het contingent van het vorige jaar zijn door de mobi lisatie in tyde'ijken dienst, maar wat zal het zijn, indien straks de vrede her steld zal zijn en onze thans gemobili seerde onderwijzers in hun vroegere functie terugkeeren Lazen we riet voor enkele dagen nog, dat voor één enkele betrekking van onderwijzeres zich niet minder dan 58 dames aanmelden Eo zelfs voor de kleinste gehuchten, waar zich voor eenige jaren na herhaalde oproepingen geen enkele sollicitant aan gaf, kan men thans een keuze doen uit soms meer dan 40 gadingmakenden. Zoo is de toestand bij het openbaar onderwijs, en bij het christelijk onder wijs ziet het er volstrek niet beter uit. Ook daar een emormo overvloed. Wanneer zal die steeds wassende stroom van overtollige onderwijskrachten beginnen te ebben? Asser Ct. De oude klokluider E. Visscher te Winschoten overleed Vrijdag en Zondag vonden buren diens vrouw bewusteloos. Even later overleed ook zij. Te Weert klom de landbouwer S. Stienen op een stoel, teneinde een lid spek, dat aan den zolder hing, af te nemen, waarbij de stoel uitschoot en de man met het hoofd op den vloer terecht kwam, waarbij hij waarschijnlijk hersen schudding opliep, want 's avonds was het bewustzijn nog niet teruggekeerd. De man is kort daarop overleden. Limb. Koer. De steetitwlenvoorraad. Naar wij vernemen, is de steenkolen- voorraad bij de spoorwegmaatschappijen van dien aard, dat voor kolennood geen vrees behoeft te bestaan, daar de voor raad voor minstens drie a vier maanden toereikend is. Bovendien woidt de voorraad geregeld aangevuld door nieuwen aanvoer. Tijd. el TEXELS Abonnementen ys per S maanden. Voor dik Boko 30 Cts. Franco per post door ge heel Nedirlakd 45 Cts. Nïuir Amerika en andere l'.nden met Yerhooging der porto's. ÏÏRANT. Prijs der Adverlentiin. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. lodere regel moer 6 Ct Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekond. Bewijsnummers 3 Cts. por nummer. •targemeester der gemeente Texel 9[jgt de aandacht van belanghebbenden op Mndc bepalingen, betreffende bet zoeken Iroeren van vogeleieren. •mjlea tijde mogen worden gezocht of geraapt ren van de schollevaar, de blauwe reiger, ^||rer, het smelleken, de woudduif, de kraai, iter, de vlaamsche gaai, de buismusch, de Cntoh en het pluimvee, alsmede op eigen il.flde eieren van de bergeend. Opgronden _jjden is het zoeken of rapen van eieren bergeend alleen geoorloofd in gezelschap W eigenaar of rechthebbende of met diens ijfike vergunning, hitend van orden gezocht of geraapt de eieren van zwanen, ganzeo, eenden, duikers, water watersnippen, schrieken, kemphanen, pers, wulpen, plevieren, ruiters en grutto's ehooren ook de tureluurs), den Commissaris der Koningin in de kan vergunning worden verleend om 5 April tot en met 15 Juni eieren van ibgels te rapen. jpeken of rapen van eieren van andere (kengenoemde vogels, bchoorende tol een Europa in het wild levende vogelsoorten, Is verboden, Tot de vogels, welker eieren f mogen worden gezocht, behooren dus ook jten, scholeksters (op Texel bekend onder ing van //Lieuwena) koeten, daakjesen Ehimr iven. vogels schade toebrengen of overlast ^tken of zulks dreigen te doen, kan door Bteemeester op verzoek van de eigenaren _Blkers van gronden ot wateren vergunning verleend de nesten van deze vogels te ;es' gebruik maken van een krachtens de 'et verleende vergunning op gronden van is slechts geoorloofd, wanneer zulks ge- in gezelschap van den eigenaar of den f, .Jlbende of met diens schriftelijke toestem den verkoop voorhanden hebben, te koop lellen, verkoopen, af leveren en binnen de Jj'de kommen der gemeente en langs open- ,egen en voetpaden vervoeren van kievits- is toegelaten tot en met 30 April, of, aa^e dag op Zondag valt, tot en met 1 Mei, Ljeieren van meeuwvogels tot en met 31 Juni. gi6 April 1915. De Burgemeester voornoemd, GAARLANDT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 1