Voetbalwedstrijd Belangrijkehoutverkoop MOUTKIEMEN. Boterhamworst 3 Paardenstalier I geblosmds en gestreepte karpetten, Ge&roogds Sb bekwaam STC 500 bos DEK M arkt berichten. Advertentiën Sportvereniging Texel. Texel I „leirtusras" Nederlandsche Anti-Oorlog-Raad. Sprekerde heer H. J. van Ginkel prima gezonde moutkiemen Biggen, en een jarige stier te hoop. Jongens- en Kinderpakjes ffleubelhande! Waalderstraat 0 eenjarige SCiiE- DROS» een mooi bont STl^ De IV.V. Texclsti Stoomb.-Onden Zaaimachi Pootaardappelen, i Uavaiider genienr met vlceschi Werkmap en Kinder Cor Predikbeurten Kuikalver^ beste biggen Sb men en koekar best heiningp Openbare Vergaderingen te OUDESCHILD op Donderdag 33 April 1915, 's avonds te 8 uur in de K. W. Bewaarschool DKOS Co. HoedeD, Petten, Overhemden, Zelf- strikkers in de laatste Nouveaute's. Steenenplaats. J. DEKKER Jz. Geb. BR GUN". P Wie nog'gedroogd in koop heeft, wort verzocht deze vóór ontvangen. Te koop twee- lederen ^dag verkil Engelsche kaarten tf per stuk. Zooeven een ruime ontvangen- Boekhandel Pi Te koop 3 mud Te koop Aanbevelend, A. C. DR(£ De Katwijk getorpedeerd 7 't Is haast niet te gelooven, de .Katwijk" een Hollandsch schip, geladen met regeeringsgraan, in het Hollandsche kustgebied getorpedeerd door een onder zeeër. En toch? De Katwijk, een stalen stoomschip van 1903, met een bruto-tonnenmaat van 2040 ton, behoorende aan de firma Erhardt en Dekkers te Rotterdam ko mende van Baltimore, kapitein E. Teens- ma, ging Woensdag met het vallen van den avond, voor mijnengevaar, on geveer 7 mijlen ten westen van het lichtschip Noordhinder ten anker. Nog geen half uur lag men voor anker, de wacht was juist afgelost, toen een hevige ontploffing werd waargenomen die graan en water door het dek dreef en het schip tot zinken bracht. De bemanning bestaande uit 28 koppen kon zich in eigen booten redden en bereikte na zes uur roeiens het boven genoemde lichtschip, waarvan ze Don derdagmorgens met een vaartuig van het Loodswezen werden afgehaald. Een onderzeeër, die geen nationale kleuren liet zien, werd na het gebeurde in de nabijheid opgemerkt, doch boodt geen hulp. Het geeft stof voor gissingen. Bij de gisteren te Leeuwarden ge houden examens behaalde mej. Joh. M. Groenewold, van hier, leerlinge van de Normaalschool te Buitenpost de acte onderwijzeres l.o. Naar wij vernemen zulleu de leer lingen van de oudste klasse van den 2-jarigen cursus aan de Zeevaartschool alhier, Maandag a. s. onder leiding van den Directeur dier school met de „Dage raad" een oefeningsreis op het gebied van navigatie maken op de Zuiderzee. Het plan bestaat bij deze gelegenheid tevens te Amsterdam de scheepsdokken te bezichtigen. Naar men ons mededeelt, ligt het in het voornemen, telken jare zoo'n tocht te maken in gezelschap van den Directeur of een der leeraren en dan ook de scheepswerven enz. te bezoeken. Blijkens advertentie in dit nummer zal Zondag a. s. op het sportterrein wederom een voetbalwedstrijd plaats hebben. Men verzoekt ons er op te wijzen, dat de Neptunus met een bijzonder sterk elftal zal uitkomen. Den Hoorn16 April. Hedenmorgen tusschen 4 en 5 uur kon men vanaf Post 9 duidelijk een groote Zeppelin waarnemen. Men kon de mei- ken L 27 met den kijker onderscheiden. Het luchtschip verdween in Noord westelijke richting. Meerdere personen meenen nog een tweede gehoord te hebben, maar gezien is die niet. Vreemd verschijnsel. Aan de Hondsbossche zeewering bij Petten (Noord-Holland), spoelen de laatste dagen groote hoeveelheden zwarte kleef stof aan. Verscheidene vreemdsoortige zeevogels zitten hierin vast en worden tusschen de palen der glooiing geworpen. Sommige dezer dieren leven nog. Dure gewoonte\ Maandag werd een gezin te 's Bosch vermeerderd door de geboorte van een tweeling. Op zichzelf is dit niets bijzonders, doch dit wordt het wel, als mén weet, dat dit reeds de vierde maal is, dat dit gezin achtereenvolgens met een tweeling vermeerderd werd 1 Te Tietjerksleradeel is een reeds getrouwd paar in... ondertrouw opge nomen. Twee jaar geleden waren deze lieden in Amerika getrouwd, doch thans wordt dit huwelijk volgens de Nederlandsche huwelijkswet voltrokken. Pr ij -i der tarwebloem. De Regeeringsprijs van tarwebloem bedraagt thans f20,80 per 100 K.G. Naar wij vernemen bestaat bij de Regeering het plan dezen prijs met f2,50 te verhoogen dus te stellen op f 23,30. Op het station te Arnhem is aan gehouden een spoorwegbeambte, die op heeterdaad op diefstal van geld uit een ter verzending aangeboden pakket, werd betrapt. Hij is ter beschikking van de justitie Burgerlijke Stand der Gemeente Texel. Van 10 tot en met 16 April 1915. GEBOREN GeeDe. ONDERTROUWD: Hendrik Smit en Jo hanna Maria Witte. Maarten Koorn en Trijntje Kok. GETROUWD: Geene. OVERLEDEN Alyd Bas, oud 72 jaren, ecbtgenoote van Pieter Vlas, Oude- scliildTetje Bruin, oud 17 dagen, Oudeschitd Adrians Lagerveld, oud 70 jaren, weduwe vau Dirk List. de Cocks- dorp Hendrica Outhufjs, oud 68 jaren, echtgenoote van Pieter Bremer, Ooster- endCornelisje Kind, oud 65 jaren, weduwe van Jacobus Lips, den Burg. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize 1 portemonnaie en 1 dubbeltje, gevonden te den Burg, en 1 paar handschoenen, achtergelaten in den winkel van Jb. Bakker. Zondag 18 April 1915. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, Vm. 10 uur Dr. Norel. WaalVm. 10 uur ds. van dor Waa. OudeschildVm. 10 uur ds. Glas. Den rloorn Non. 2 uur Dr. Norel. Oosterend, Vm. 10 uur ds. ven Qrasstek. Cocksdorp, Vm. 10 uur ds. Boeke. Gebouw Zuid-Eierland, - Nam. 3 uur ds. van Grasstek. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend Vm. half 10 uur ds. Dagevos nam. 3 uur ds. Dagevos. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Oosterend. Vm. 10 uur ds. Kuperus. D«n Hoorn, Vm. 10 uur ds, Bussemaker. Purraereud, 13 April. Aangevoerd 821 Runderen waaronder: 138 vette koeien 82 4 95 Ct. per KG. ooq Gelde koeien t 160 k 230 bbö Melkkoeien f 190 k 320. 15 stieren. 74 vette kalveren f 0,95 a 11.15 p. Kg. 1022 Nuchtere kalveren t 14a t 26—; 1686 Schapen f 27 a 146,00 Lammeren f a t 157 vette varkens f 0,84 a t 0,90 per Kg.: 30 magere varkens I 18 a t 24, 181 biggen f 8 a i J 6; kipeieren f 4.80 a f 5.30 per 100; Purmerender Crt. Uit de Schager Courant: Scbflgcn, 15 April. Aan -woerd 150 Vette Koeien I 190 a f 380,—; 120 Kaltkoeien t 210,— a t 310; 150 Nuchtere kalveren t 10 a t 22 33 Vette Varkens 76 a 88 ct. per Kg Magere Varkens t at 90 Biggen f 12.00 a 119,00; Vette Schapen t a f .00 830 Overhouders t 26,a t 40,00. Lammeren f af —.00 Boter 1 1.30 a f 1.40 per K.G. Kipeieren f 4 75 a t 5,25 per 100. De Heer en Mevrouw GAARLANDT- de Kat bedanken voor de blij keu van belangstelling bij de geboorte van hunnen zoon ondervonden. Texel, 16 April 1915. Bezoeken bij voorkeur Zondag ar, van 3-41/s Ondertrouwd MAARTEN KOORN en TRIJNTJE KOR. Driehuizen Laagte Huwelijksvoltrekking 29 April a.s. Texel, 16 April 1915. Hi rmede vervullen wij den smar- telijkon, maar dierbaren plicht, kennis te geven van bet overlijden van onze lieve vrouw en moeder, HENDRIKA OUTHUIJS, na een allergeduldigst, tevreden ziek bed van maanden, iö den ouderdom van 63 jaren en 9 maanden. Mede namens kinderen, bebuwd- en kleinkinderen, P. K BREMER. Oostererd op Texel, 14 April 1915. tusschen van Helder. Aanvang' half 13. Entree 10 Cent. Kinderen 5 Cent. Het Bestuur. te DEN BURG op Vrijdag 33 April 1915, 's avonds te 8 uur in ca den Burg. uit Blaricum (N.-H.) Onderwerp Oorlog en Vrede de naaste toekomst. Toegang vrij. De Plaatselijke Commissie van den N.A.O.R. voor de gemeente Texel, Ds. P. Glas, Voorzitter. G. J. O. D. Dikkers. J. 8. Dijt. Ds. F. A. Visser. Ds. C. van der Waa. A. Wagemaker. Mevr. M. J. Glas-noutsma, secretaresse. op Maandag 26 April 1915, 's morgeus 10 uur op het land van J. Jac. RAB, nabij het Molenerf, van pl.m. 6000 stuks deelon 1 X 7, 800 stuks mijnstutter, een groote partij lange balken en platen, ribhout, battings, steigerdelen, eiken palen, eene groote partij brandhout en duigen. Verder dommekrachten, vloeraaudrijvers, gresbui- zen, pannen, ramen, enz. een nieuwe drie- wielige kar, een dogkar, hooischoppen, kippenhokken, een klamp mest en ruigte en hetgeen meer zal worden aangeboden. G. DIKKERS, Notaris. Opruiming van een partijtje (gehalte 26,5 pCt. eiwit en vet, voldoende zuiverheid) a f7,25 per 100 K.G. bruto Zakken op rekening. Zoolang de voorraad strekt. 1'2 cent per ons. C. VISSER MALDEGEM, Jachtlust. Ontvangen een ruime sorteering in de nieuwste modellen en stoffen. DEN BURG. Steeds ruime keuze linnenkasten, penant- kasten, Olie Salon- en machinetatels, Spiegels, Schilderijen, portretiijsten, wand- teksten, enz. Ganglarapeo, Waschst dlenj Hanglampen. Wascbmacbines, Wringmachioes en Fornuizen. Ledikanten, Staaldraadmatras- sen met steeds verlengbare garantie. Prijzen CoDcurreerend. Kwaliteit solieie. Beleefd aanbevelend, "Wed. E. S, "Vlessing. Ondergeteekenden berichten bij deze, dat (ie zaak door wijlen hun vader reeds 40 jaren gedreven, door hen op denzelfden voet zal worden voortgezet. Zij hebben thans daarvoor ontvangen Kleedjes, Tafelkleedcn, Wolion en Zeilen Gangloopers, Vloerzeilen, rollen fijoe Mitten, Gang en Deur matten en wat vorder tot het vak behoort. Tevens berichten zij, dat eveoals voor gaande jaren door heu over het geheele eilaud bovoDstaaude artikelen zullen wor den rondgevent Beleefd aanbevelend, P.S. Vaste kieeden worden op staal in zeer korten liji geiev.rd. TE KOOP en een partijtj» "Voer- en Zaailjd f 7.50 per 50 Gebr. LANGEVELD, ie 3 Galden per sfl Te bevragen bij J. OBl UK K D. DROS, bij W. RIJK, V Geeft ook hooge waarde n TE KOOP afstammeling van Cor. II, jf, geprimeerd op de Centrale Alkmaar. Hoog gehalte. I Te bevragen bij ARIS E nabij f vraagt voor haren dienst Te] een voor spuedige indiensttreding Aanmelding bij den Du] T. E. S O. te den Burg Tci Mobile Te koop aangel voor billijken prijs, een|- Te zien en te bevragen bijl' JESDIJK, „Het Landbouwbu: 48, Alkmaar. bfj li. DALENBERG, n/b Coctl n. Cz. MUM Steeds verkrijgt». a f 5,50 per 50 kilo a c J. P. DROS Pz., de Maandag en Dinsdag in lossif a contant. J. P. DROS, de Gegarandeerd wasoheebte 8? 97V, ceDt, Colbert-jassen ii> zwart met wit 11,60. Verijl Boezeroens, Overhemden enifl deelig. Katoenen JoDgenspaS" maten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 2