Kunsttanden. Finale Uitverkoop timmermans- en wagenmakersgereedschappen. I ABD IJ SIROOP Huishoudelijke Artiki Aluminium Pannen KANAALWEG 149. - HELDER. Het meest bekende adres. - öoedkoope prijzen - Groote sorteert Speciaal gesorteerd in extra groote maten. Fa. S. A. Kannewasser Zn. Tand-techniker Zaandam. Stationstraat 11, Helder. van alle nog voorradige Houtwaren, zoowel timmer- als wagenmaker shout, alsmede van alle Parkstraat. Wed. P. J. ZOETELIEF. .,HET ANEt G. CöEVEltT, te den! ASTHMA Strijktafels, Huistrappen, Hooikisten, WaschmaiH zwart, groen, bruin, grijs en wit, Prima giftvrij emaille. Petroleumtoestellen, Gas- en Petroleumlampen, enz. ei K. ACKEMA, M. A. KUIJPEf FEUILLETON, Het Gulden Mysterie. komt thans weer geregeld spreek uur houden 's Woensdags 11-12 en 1-2 uur. Maatschappij van verze tc A ms Adj. Int slij moplossend borstversterkend Goedkoopst adres. ,A.anbevelen< 0|N t t Kei „Geef mij uw band," zei ze. Arbeidscontract verzekering. Ziekte- en Ongevallenverze Individueel en V raagt inlichtingen aangaam en coulance bij uitkeering bij di Beklagenswaardige slachtoffers, ge kweld door asthma, chronische bron chitis, i(verouderde, verwaarloosde verkoudheid) ol audere .borstziekten. Wat draait gij U om en om op Tjw bed, hijgend, stikkend bijna, door gebrek aan lucht, door gebrek aan adem Het ia bekend, dat gij vreeselijk lijdt! Wanhoopt echter niet, nog is bet niet te laat. Nog kunt gij genezen zells als de kwaal voortgowoekerd is, en de benauwdheid tl bijna stikken doet. Dat wonderbare middel, dat asthma, bronchitis, influenza, kink- en slijmhoest en alle borst-, keel- en longaandoe ningen herhaaldelijk genas is de Koopt nog beden een flesch, morgen kan het te laat zijn. Prijs per flacon f 1,— f 2,en f 3,50. Eiecht onze handteekeningL. I. Akker, Rotterdam. Verkrijgbaar bij alle drogisten en de meeste apothekers. Dames- en Kinderconfectie. Mantelcostuums, Mantels, Japonnen, Rokki Blouses enz. enz. door O. N. en A. H. Williamson. Vertaald door W. J. en H. A. Cornelissen Copier echt v/h Bureau „De Berner ConventieDeventer. 113.) Van de vijf man in de eetkamer was er niet een ongewond, doch alleen Nevil was buiten gevecht gesteld. Hij was er blijkbaar ernstig aan toe. Het adetnbaltn deed bem zichtbaar pijn, en hoewel hij trachtte te glirolacheu, zag zijo gelaat bij het flauwe kaarslicht doodsbleek. „Bekom mer je niet om mij. Het gaat bostzei bij, toen Victoria en Saidee hun sluiers begonnen te verscheuren om zijn wond te verbinden. „Het is de moeite niet waard!" Doch de beide zusters luisterden niet naar hem eu verbonden zijn wond zoo goed als haar dit met de gebrekkige hulpmiddelen, die baar ten dienste stonden, mogelijk was. Langzaam begon bet nu daarbuiten te schemeren. De sterren verflauwden. Wel dra zou het weer vol daglicht zijn. Nog bleef bet daarbuiten stil Daar klonk opeens boven op bet dak eon heitig kloppen en slaan, op twee drie plaatsen tegelijk. Het was ot er munten met bijlen en bouweelen aan het werk waren. Weldra was geen twijfel meer mogelijk. De vijaud zou zijn laatste aanval van boven doen. De hulp moest nu zeer spoedig komen opdagen, of alles w»s verloren. liet bakken en slaan op bet dak klonk steeds duidelijker. „Hoe lang kan het nu nog duren voor zij het dak hebben doorgebroken vroeg Victoria zich bij Stephen voegend. „O, dat kan nog vrij lang dureD," ant woordde bij zoo opgeruimd mogelijk. „Er zijn verscheidene lagen van dik lei op het dak „Zou het nog wel tien minuten duren?" „O zeker, veel inDger. Minstens nog een half uur „En dan? Als er dan nog gren hulp is?" „Ja dandan zullen wij moeten sterven," zei Stephen ernstig, terwijl bij Victoria's hand vatte. „Ik ben niet bang voor den dood," zei het jonge meisja, bem met een blik aan ziend, waaruit al baar lietde sprak. „Ik ben niet bang voor den dood, nu wij te zamen zullen sterven." „Gij bebt mij bet groote geluk yan mijn leven gegeven," zei Stephen, haar zacht tegen zich aandrukkend. „Gij eerst bebt er waarde aan gegeven. Zonder u zou ik niet meer kunnen leven. En te zamen met u te sterven verschrikt mij niet." Zwijgend drukten beiden elkaar de band, Het kloppen op het dak werd luider en luider. Men hoorde thans eiken slag van de bijlen en bouweelen duidelijk. „Het zal nu geen hall uur meer duren," fluisterde Victoria. „Netn. Beloof mij, dat gij naar uw zoster en Nerill Caird in den hoek der kamer zult gaan, wanueer ik het- u zeg, eu dat gij dan niet otn zult zien „Ik beloot hotiodien Het kloppen boven hun hoofden hield plotseling op. Er scheen opeens e n groote verwarring te heerschen het geluid van snelle voetstappen, bet gi H itster van opgewonden stemmen droog tot -de bele gerden door, Toen begon het hameren en hakken even plotseling opnieuw, doch nu nog haastiger, nog kroebtigrr dan te voren. Het was ol duivels do plaats vaQ menscben hadden ingenomen. „Dat is Maieddine!" riep Victoria. „Dat moe^ hij zijo ik gevoel het. Er moot iets zijn dat bem radeloos maakt!" „Dan is er boop voor ons," zei Stephen. „Ik vermoed, dat een van bun schild wachten slecht nieuws voor hen is komen brengen „Maar waarom zijn ze dan opnieuw begonnen „Ik denk, omdat ze hopen ons nog in hun maebt te krijgen vuor onze hulp hier is. Waarschijnlijk hebben Maieddine en Ben Halim vast de paarden en kameelen in gereedheid laton brengen om zoo snel mogelijk den altoebt te kunnen blazen." Terwijl tij dit zeide, vielen er stukjes lei eu kalk voor hun voeten de eerste opening in den zolder was bijDa doorge broken. Saidee liet in haar hoek een zwakken gil booren, waar Nevill nog altijd in halt bewusteloozen toestand lag, ongevoelig voor het gevaar dat ben allen bedreigde. Er viel Bteeds meer balk en lei naar beneden, waardoor de laatste kaars werd uitgedoofd. Olschoon een flauw schemer achtig licht begon te dringen door de openingen in het ijzeren gordijn voer her raam, was de kamer nu bijna geheel donker. „Ga nu liefste, nair uw zuster," Zei Stephen zacht tot Victoria. „Komt gij ook „Ja. Over eenige oogenbiikken. De deur en het venster moeten nog bewaakt blij -tn Zij mogen niet vau twee kacteu tegelijk binnendringen," Hij nam in de plaats daarvan de hare, doch zij bracht de zijne nas! lippen en kuste ze. Toen keerde «f naar haar zuster, en beiden bletj eikaars armen, zwijgend luisteren i vallen der stukjes lei en kalk vloer. Het werd al sterker. Zy 1 nu de mannen op het dak met i hooren spreken, en een Btraal daglicb in het halfduister Stephen's revolvet sferen, dien hij, den vinger aan den tr in de band hield. „Nog vijf minuten," zei hij by zit „Vier minuten. Drie. Zal ik mij lotte aan haar kunnen houdeD, wi bet oogenblik daar is?" Een luiden roep daarbuiten brake zijn gedachten af. Hjj herkende de van den Marabout, „Wat zegt hij?" riep Stephen Vic-oria. „Hij beveelt Maieddine om naar bei te komen. Hij zegt als hfj no[ seconden wacht, zal het te laat tj zullen allen voor altijd in 't ongelut stort zfjo. Ik kan niet verstaaD, Maieddine antwoordt. Maar hij gaal zijn werk voort bjj wil niet gel zamen „Dwaas verrader. Aanuwsenti teele dolzinnigheid wilt gij de toek Tan uw volk opofferen en de tooi van mij en mijn zoon vernietigi schreeuwde Cassim. „Gij kunt haan meer krijgen. Kotu mede, en wij kei alien nog gered worJen. Ik teveel 1 den nram van Allah en ztjn profeet te gehoorzamen." W ar dl vervo'y

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 4