ra -2889 ondag 20 Juni 1915, 28st* Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. t. Binnenland, jemengd Nieuws. .DS Di| ■en AM IN, NI) Oit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 9 nnr op den dag der uitgave ONNEMENTEN en ADVERTENTIES worden aangenomen bij de TJitg. Fikha LANGEVELD& DE ROOI.T, Parkstraat, Bosoop Tbxbl. loo3 en TS S, Vordering van Wol. Burgemeester der gemeente Texel; herinnering brengende, dat alle penwol in deze gemeente, afkomstig de scheer in 1915, wordt geacht behoeve van het Rijk te zijn ge- erd; erstrekt bij deze aan de houders van in deze gemeente de opdracht hun in goeden drogen toestand af te ren bjj een der volgende personen, loor hen te bepalen datum. BAKKER Pz. en C. S. KEIJSER; N. KEESOMD. KEIJSER Sz.Wed. VLESSING en W. PIEPER. Tevens wordt bekend gemaakt dat ter gemeentesecretarie lijsten nzage liggen, vermeldende bij welken ioon iedere houder van wol zijn wol jort af te leveren dat de prijs door de Regeering is raid op f 1,50 per K.G. voor de eerste- f 1,40 per K.G. voor de tweede iliteit dat voor zoogenaamde brokken ilfde prijs wordt uitbetaald, mits zij o o d e r 1 ij k worden afgeleverd, ëxel, 15 Juni 1915. De Burgemeester voornoemd, GAARLANDT. g* TEXEL, 19 Juni 1915. Raudsverslag. n ons verslag van de jongste Raads- n' ing komt in de afscheidsrede van voorz. voor „dankbare herinnering" b gelieve daarvoor te lezen „welwil- de herinnering". - Bij de gisteren te Utrecht gehou- examens voor apothekersbediende igde onze plaatsgenoote mej. Joh.M. "Ikert, dochter van den heer L. J. b'pkert alhier. Waal, 16 Juni. lej. A. J. Kuiper alhier, kweekelinge i de Bijzondere Normaalsschool, deed len te Haarlem met goed gevolg D| tmen als onderwijzeres. Oudeschild, 17 Juni. 7an 14 tot en met 17 Juni zijn ver- ïden 1910 lammeren, 120 schapen, koeien, 6 paarden, 4 kalveren, 38 rkens. Vlieland. )e heer C. de Jongh, candidaat tot H. Dienst te Zeist, heeft voor het roep naar deze gemeente bedankt. - - Eieren. Men schrijft uit Limburg Het gerucht, Zaterdagavond verspreid, t met ingang van Maandag of Dinsdag grens gesloten zou worden voor den voer van eieren, heeft den geheelen erhandel in de war gestuurd. Den 'koopers, menschen die soms 30 a ',000 eieren per week in voorkoop ibben, sloeg de schrik om het hart. enkele gemeenten werd Maandag nog gekocht voor 6'/2 cent, maar elders liep prijs reeds terug op 31/* cent of wei dden de handelaars anders te koopen op conditie van latere afrekening verband met-den komenden rnarkt- ijs. Van Venlo uit is Maandag tole- graphisch om inlichtingen verzocht aan den Kamerafgevaardigde voor dit district, dr. Nolens, doch Dinsdagmiddag had men nog geen zekerheid. Aan de kantoren der invoerrechten was men tot dusverre onkundig omtrent een eventueel verbod Althans Maandag en Dinsdag werd de uitvoer niet belemmerd. De prijs dei- eieren varieerden de laatste dagen van 67i tot 77, cent. Een prijs, die zeker abnormaal hoog genoemd mag worden voor den tijd van het jaar. Leidsch Dagblad. Noord-Ho llandsche Boerenbond. In de te Haarlem gehouden ver gadering van den N.-H. Boerenbond werd met 96 tegen 32 stemmen besloten den Bond om te zetten in een R.-K. Bond van Land- en Tuinbouwers. Deze omzetting was een gevolg van den wensch van den bisschop van Haarlem om de Katholieke land en tuinbouwers in één organisatie te vereenigen. Naar wij vernemen zullen de ruim 200 protestantsche leden nu overgaan tot stichting van een eigen vereeniging. Tegen stemden de afdoelingen Amstel veen, Driehuizen Velsen, Egmond-bin- nen, Haarlem, Ouderkerk a. d. Amstel, Texel, Uitgeest en Uithoorn. O.H.Ct. In de diamant-industrie. Gisteren hebben ongeveer 500 werk lieden van het personeel van de fiima Ed. van Dam te Amsterdam aanzegging gekregen, dat het bedrijf tot nadere aankondiging wordt stop gezet. Vier personen gedood. Woensdagmiddag te ongeveer 12 uur is het Nederlandsche visschersvaartuig de hoogaars Breskens no. 19 op de Wielin gen nabij Knocke op een mijn, vermoe delijk een Duitsche, gestooten en in de lucht gevlogen. De bemanning, bestaande uit twee mannen, de broeders E. en A. Hoogstad, en twee jongens, Van Over- beeke en Tange, werden gedood. De ontploffing werd te Breskens gehoord, omgekomenen zijn allen uit Breskens afkomstigin het dorp heerscht groote verslagenheid. 'De gebroeders E. en A. Hoogstad laten beiden vrouw en kinde ren na. Donderdag zal te Deventer woi den aangevoerd een wagonlading groenten uit het Westland. Deze groenten zullen bestaan in kropsla, andijvie, peen en bloemkool. Deze aanvoer zal als een proef neming beschouwd moeten worden en van het resultaat zal afhangen of er mee doorgegaan zal worden. Zw. Ct. Te Amsterdam is bericht ontvangen dat prof. dr. Hertz, oud-hoogleeraar aan de Med. Faculteit der Amsterdamsche Universiteit op 84 jarigen leeftijd te Weimar is overleden. Prof. H. Hertz was van 1868 1896 hoogleeraar aan die Universiteit. De landbouwer Braamskamp, te IJhorsterveld die met twee zonen bezig was turf te graven, werden door den bliksem getroffen en sloegen ter aarde. De oudste zoon was direct dood, de anderen kregen geen letsel. Ongeluk met een kanon. Zaterdagmiddag had te Klaaswaal een ongeluk plaats, dat den dood van een kind tengevolge had. Terwijl militairen met een kanon aan het oefenen waren, viel dat kanon op 2 kinderen, die in de onmiddellijke nabij heid speelden. De 4 jarige Neeltje van Nederpelt was onmiddellijk dood en baar 3-jarig broertje werd, zwaar gekwetst. De ouders waren radeloos van smart. Volgens ingesteld onderzoek hebben de militairen aan dit ongeval geen schuld. Het Bestuur der Chr. School met Internaat voor Schipperskinderen, ge vestigd te Vreeswijk, ontving dezer dagen het bericht, dat het Z.K.H. den Prins der Nederlanden behaagd heeft, een gunstige beslissing te verleenen aan bot gedane verzoek het Beschermheerschap van deze school te aanvaarden en zij den naam van „Prins Hendrikschool" zal dragen en 1 September a.s. zal geopend worden. Ingez. Door manschappen van de marine werd onlangs in de Noordzee aan de kust van Terschelling een bad genomen. Een der matrozen gaf teekenen, dat hij zich niet langer boven kon houden. 'tWerd door een makker, G. de Vries uit Heerenveen, gezien. Deze zwom zoo vlug mogelijk op hem toe, de afstand was een 80 M., greep den drenkeling en voerd9 hem over een 50 M. lengte naar den wal. Daar behouden aangekomen, geraakte de redder, tengevolge van de groote inspanning buiten kennis; de ge redde was eveneens bewusteloos. De kranige zwemmer werd beloond met twee extra dagen verlof en zal bovendien een medaille ontvangen. Reeds eerder verwierf hij een medaille door iemand met levensgevaar uit het water te redden. Dinsdagmiddag daalden twee Neder landsche officiers-aviateurs in een biplan op het strand te Zandvoort. Terwijl zij zich naar het dorp begeven hadden, om te gaan koffiedrinken, greep een rukwind de machine aan met zoo'n geweld, dat het vliegtuig onderstboven gesmeten op het strand terecht kwam, en er heel wat aan kromgeslagen was. De machine moest geheel uit elkaar genomen worden. Per spoor werden de onderdooien naar Soesterberg terug gebracht. Een lage moeder. Voor eenige dagen werd bij de politie te Vlissingen aangifte gedaan van dief stal van f210, waarvan de benadeelde en diens vrouw, hun zoontjes van 9 en 11 jaar hadden beschuldigd dit geld te hebben ontvreemd. Bij een nauwkeurig onderzoek bleek het onhoudbare der verklaringen en be kende ten slotte do vrouw dat de aan gifte valsch was geweest en dat,zij een bedrag aan geld, evenwel niet f 210 groot dat zij niet bezeten hadden doch circa f 6U ten eigen bate, zonder voor kennis van haar man te hebben aan gewend. Een gauwdievenstreek. Zondagmorgen kwamen twee onbe kende personen den winkel binnenstap pen van de maatschappij „De Unie", handel in grutters- en koioniale waren, gevestigd Westerstraat te Amsterdam. Zij verklaarden politieambtenaren te zijn en toonden een gezegeld papier, waaruit hun kwaliteit moest blijken. Nadat zij dit stuk de winkelhoudster hadden laten lezen, zeiden zij opdracht te hebben een onderzoek in te stellen naar het aanwezige geld, in verband met de uitgilte van valsch geld. Door hen is daarop een bedrag van f 1155,50 in beslag genomen, n.l. 420 guldens, een bedrag, groot f 107,50, aan rijksdaalders, 49 bankbiljetten van f 10, één van f 25, benevens tien ziiverbons van f 2,50. Met het bedrag zijn zij spoorloos ver dwenen. Zij hadden als hun namen op gegeven Vlaminger en Waterland. Zij zijn respectievelijk van 35 en 45 jarigen leeftijd, de een, is blond, de ander zwart van uiterlijk. De politie heeft het onderzoek onmid dellijk ter hand genomen, doch mist tot heden elke nadere aanwijzing. In Londen heeft zich het merk waardige geval voorgedaan, dat plavei sel van een geheele straat, de Cambridge Road, in brand geraakte. Werklieden waren bezig de bestrating te teren, toen een gloeiende kool uit een fornuis viel en de geheele straat in een vlammen zee veranderde. De brandweer kon het vuur slechts meester worden door massa's zand op het brandende teer te werpen. Een paniek te Gorkum. Zaterdagavond ontstond te Gorkum een soort paniek, ten gevolge van een hevige ontploffing. Het eerste oogenblik geloofde men, dat een bom op de citadel- kazsrne was geworpen. De oorzaak was echter van minder ernstigen aard. Zekere V. uit Indiö teruggekeerd had vuurwerk van daar meegebracht. Een der stukken had hij in een raamkozijn van de citadel kazerne geplaatst en ontstoken. De ont ploffing was zoo hevig, dat het raam geheel verbrijzeld werd. Gelukkig werd niemand getroffen V. werd gearresteerd. De Engelsclie geïnterneerde offiicieren. Met bevestiging van het bericht, dat Engelsche officieren, die in den laatsten tijd te Groningen zijn geinterneerd, naar Wierikerschans of Urk zullen worden overgebracht, wordt nog gemeld, dat bij de Britscbe admiraliteit als algemeen beginsel schijnt te gelden, dat in geval officieren gevangen genomen of geinter neerd worden zij hun eerewoord, ten einde eenige meerdere vrijheid te beko men, niet mogen geven dan na alvorens van de admiraliteit toestemming te hebben bekomen om bun parool, dat zij niet meer aan de krijgsverrichtingen zullen deelnemen, te geven. Die toe stemming was door de geïnterneerde Engelsche officieren, vau wie hier sprake is, niet verkregen. Vandaar hun over brenging naar Wierikerschans of Urk, waarheen steeds geinterneerde officieren, die hun eerewoord niet hebben gegeven, worden overgebracht. Toch haar zin. Gisteren kwam zich een vrouw, die naar haar zeggen in het politieblad stond gesignaleerd voor het ondergaan van een hechtenisstraf, aan het Paleis v. Justitie te Arnhem aanmelden. Zij had een wagentje bij zich, waarin twee kinderen. Zij wist echter niet te zeggen, waar en door wien zij was veroordeeld, en dus weigerde men haar op te nemen. Zij nam daarmede echter geen genoegen en eischte haar opneming in de gevan genis en toen zij ten slotte met haar kinderwagen, met geweld, buiten het hek van het Gerechtsgebouw was ge bracht, ging zij luide aan het volk ver kondigen het onrecht, dat men haar aandeed. Toen ze op de Markt een geheeleu volksoploop veroorzaakte, was de Rijkspolitie ten slotte gedwongen haar naar het politiebureau te geleiden, waar haar wensch om te worden opge nomen wel zal zijn vervuld. Het voorbeeld, om geïnterneerden aan bet werk te zetten, vindt in Bergen (Noord-Holland) nog dagelijks navolging enz. allen hebben geïnterneerde Duit- schers in dienst genomen. Met groote opgewektheid en ijver vervullen zij hun taak. Een deftige familie te Bergen heeft zelfs een geïnterneerde als oppasser bij de kinderen. Men vestigt er de aandacht op, dat het in dezen tijd van dure vleeschprijzen, overweging verdient, konijnen te telen. Men kan dan op goedkoope manier goed en smakelijk vleesch op tafel krijgen. Het verdient aanbeveling, middelsoorten te telen, die goedkooper aan voedsel zijn dan de andere. VOO ij vi ►OS TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor den Borg 30 Cta. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cta. Naar Amerika en andere knden met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer S Ct. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 3 Cts. per nummer. 'OU

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 1