Gr. J. 0. D. Dikkers, Gr. J. 0. D. Dikkers, Korfbalwedstrij Voetbalwedstrii Hooigewas en Nagras G. J. 0. D. Dikkers Predikbeurten- Marktberichten- Advertentiën. het Hooigewas en Nagras van Sportvereeniging „Texel' Texel S. H. B. S. Texel I Adelborst G. .T. O. D. Dikke het hooigewas en nag het hooigewas en nagras G. J. O» D. Dikke Hooigewas en Alagr publiek verkoopen en verhuren publiek verkoopen en verhuren: publiek verkoopen en verhui publiek verkoopen en verhui 3 g"| Boodelijke zonnesteek. Verleden week zakte aan boord van het in Schiehaven liggende s.s. „Ole Buil", vermoedelijk tengevolge van de buiten- hewone warmte, bewusteloos ineen, de 41-jarige bootwerker Antoon van Tuijl, wonende Kalvemaanstraat 20. Per rijwielbrandcard werd de man op advies van dr. Bohré naar het Ziekenhuis ge bracht, waar Van Tuyl een half uur na aankomst overleed, zonder dat het be wustzijn was wedergekeerd. Voor penningmeester van den pol der te Berkel (Z.-H.) worden sollicitan- teu opgeroepeu op een salaris van f 200 'sjaars. Vereischte is o.m. een borgstel ling van veertien duizend gulden. Daar aan de gasfabriek te Boskoop bg een normaal gebruik slechts tot einde September kolenvoorraad is en het niet is te voorzien, dat door het buitenland weder spoedig de noodig steenkolen zullen worden geleverd, heeft de Raad in spoedeischende vergadering besloten 1. Met ingang 1 Juli a.s. mag lichtgas verbruikt worden voor 10 cent per M'. tot een hoeveelheid niet te boven gaande 50% van het verbruikte gas in het vorig jaar. Voor meerder verbruik wordt in plaats van 10 cent, 20 cent per Ms. berekend. 2. Met ingang van 21 Juni as. mogen de muntgasverbruikers 30 M3 per maand verbruiken voor den gewonen prijs, aldus 8 cent per M3. Voor meerder verbruik wordt in plaats van 8 cent, 16 per M3 berekend. Tot welke eigenaardige toestanden de oorlog leiden kan, blijkt uit het feit, dat in de omgeving van Bennebroek de eigenaars van zinken dakbedekkingen deze doen vervangen door mastiek, ten einde het zink, dat tot ongekend hoogen prijs gestegen is, te kunnen verkoopen. O. H. Ct. Varkensziekte. 'Te Sloten (N.H) is de zoo gevreesde varkensziekte uitgebroken. Reeds zijn de laatste dagen verscheidene gestorven of werden bij eenig verschijnsel der ziekte „uit nood" geslacht om daardoor het spek nog voor de consumptie te verkoopen. De heer W. Dam te Boven Knijpe kreeg een prikje met een stopnaald in de wang hij nam er verder geen notitie van. Na een paa<- dagen liep het hoofd erg op en kreeg bij pijq. De ontboden geneesheer constateerde bloedvergifti ging. De patiënt is niet buiten gevaar. Een krasse meester. Vrijdagmiddag viel bij school No. 2 te Heerenveen een 8-jarige leerlinge in de diepe gracht. Het kind was reeds ge zonken, toen het bijna 70-jarige hoofd dier school, de heer S. Terpstra, kwam aansnellen, geheel gekleed te water sprong, het kind boven haalde en op het droge bracht. Het meisje kon weer bij gebracht worden. Rijksnajaar skeuring en De minister van Landbouw heeft be- paald, dat de gewone Rijksnajaarskeurin- gen van tot dekking bestemde hengsten in 1915 gehouden zullen worden in Noord-Holland21 Sept. te Texel en Terschelling22 Sept. te Behagen en Wierjngen; 23 Sept. te Hoofddorp. Stoomvaart-Maatschappij „Zeeland". Nadat de vorige week door de Engel- sche legerautoriteiten wegens verdenking van spionnage van aan boord zijnde reizigers de naar Vlissingen vertrekkende mailboot bijna een dag is opgehouden, is door de directie der Stoomvaart-Mij. „Zeeland" een speciale order aan de bemanning gegeven. Deze moet nauw keurig toezien op eventueele verdachte handelingen van reizigers en mogen in geen geval medewerking verleenen aan eenigerlei handeling, waarvan verwacht of vermoed kan worden dat deze met spionnage in verband staat. Door het niet nauwkeurig in acht nemen vau deze voorschriften stelt men niet alleen zich zelf, maar ook anderen aan groot gevaar bloot. Toen de ongehuwde melkrijder Brink Maandag van de fabriek „Op Hoop van Zegen" te Dedemsvaart terugkeerde, raakte het paard op hol met het treurig gevolg dat B. kwam te vallen en overleed. Een 1 '.'a jarig zoontje van dr. Apel doorn, arts t Jemgum (Groningen), is in een onbewaakt oogenblik in de gracht achter het huis verdronken. Pr. Gr, Ct. Dinsdagavond waren twee jongens waaronder de 8-jarige Th. v. H., op een wagen der Westlandsche Stoomtram te 's Gravenhage geklommen. Ter hoogte van de Beeklaan werden zij door een conducteur er afgejaagd, met 't ongeluk kig gevolg, dat v. H. met zijn hoofd tegen een boom terecht kwam, waardoor hij op slag gedood werd. In Beneden-Langstraat is in den hooibandel thans geen omzet. Er is trouwens geen voorraad meer ook. Het hooigras zal een middelmatige opbrengst geven. Over het geheel staat het gewas gunstiger dan verleden jaar. De verpachtingen verloopen onder groot e animo. Er worden zeer hooge prijzen besteed. Dooreen zijn de pachten een derde hooger dan het vorig jaar. Hier en daar is men met maaien reeds begonnen. Maanden lang is in de houtrijke streek bij Schijndel merkbaar dat „Rus land gesloten is. Industrieels zooals lucifersfabrieken, papierfabrieken en stoomzagerijen koopen in bet dorp groote en prachtige bosschen kanada-boomen om in de naaste toekomst in hun bedrijf geen stoornis te ondervinden. Niet vluchten. Door den territoriales bevelhebber in Zeeland is aan de bevolking van Zeeuwsch Vlaanderen bekend gemaakt, dat, indien onverhoopt Nederland in een oorlog wordt gewikkeld en vijandelijkheden te ver wachten zijn in Zeeuwsch-Vlaanderen, de bevolking verzocht wordt niet van verblijf te veranderen. De communicatie middelen met 't overige deel van Zeeland zijn dan niet meer ter beschikking van het publiek en de nadering van Terneuzen en Breskens zal dan verboden zijn. Aan de bekendmaking is toegevoegd, dat zij geen reden tot ongerustheid behoeft te geven, doch, dat zij uitsluitend plaats heeft ten einde de bevolking niet on bekend te doen zijn met de door het militaire gezag noodzakelijk geoordeelde verbodsbepalingen. Varkens. De Minister van Landbouw heeft het percentage van de hoeveelheid in K.G. van de voor uitvoer bestemde varkens, welke de exporteurs voor binnenlandsch verbruik moeten leveren voor deze maand vastgesteld op 80, tegen 65 voor de af- geloopen maand. Dienovereenkomstig zal een exporteur van elke 100 K.G. die hij uitvoert 80 K.G. voor binnenlandsch verbruik moeten beschikbaar stellen. Burgerlijke Stand der Gemeente Texel. Yan 11 tot en met 18 Juni 1915. GEBORENCornelis, z.v. Dirk Trap en Maria Bruin, Oosterend. Arie, z. v. Klaas Mantje en Pieternella de Waard Spang. Cornelis, z.v. Jacob Lap en Rei- noutje Bruin den Hoorn. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: Jacob Drijver en Pietje Trap, Oosterend. Willem Vlas en Geertie Bakker, Oudescbild. OVERLEDENGesiua Stark, 20 jaar, eebtgenoote van Pieter Verhoeve, de Cocksdorp. Geertje Daalder, 59 jaar, weduwe v. Cornelis Witte, Eierland. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize: een portemonnaie met eenig geld en ette lijke scboone spreuken; een rood strikje; een moer van een wagenwiel. Gedeponeerd bfj den rijksveldwachter te de Cocksdorp een insigne (van een mu ziekgezelschap Zondag 20 Juni 1915. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, Vm. 10 uur Dr. Norel. Koog, Vm. 10 uur ds. van der Waa. OudeschildVm. 10 uur ds. Glas. Den Hoorn Vm. 10 uur ds. Visser. Herdenking v.d. Slag bij Waterloo. Oosterend, Vm. 10 uur ds. van Grasstek. Cocksdorp, Vm. 10 uur ds. Boeke. H, Doop. Gebouw Zuid-Eierland, Nm. 3 uur Dr. Norel. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend Vm. half 10 uur ds. Dagevos. nam. 3 uur ds. Dagevos. DOOPSGEZINDE GEMEENTE WaalVm. 10 uur ds. Kuperus. Den Hoorn, Geen dienst. Woensdag 23 Juni 1915. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, 'sAvonds 8 uur Bijbellezing. in geoouw Eben-Huëzer. uit de Schager Courant: Schagen, 17 Juni. Aangevoerd: 116 Vette Koeien 1 200 a 1440, 40 Kaltkoeien 1 200,a 1 340; 50 Nuchtere kalveren f 14 a 1 26. 49 Vette Varkens 74 a 86 ct. per Kg. Magere Varkens f a t 120 Biggen f 10.00 a f 16,00; 570 Vette Schapen f 30 a f 46.00 Overbouders f a f —,00. 840 Lammeren f 14 a f 20.00 Boter f 1.20 a 11.40 per K.G. Kipeieren f 6.a 1 6,75 per 100. Getrouwd WILLEM VLAS Jz. en GEERTJE BAKKER, die mede namens wederzijdsche familie dank zeggen voor de vele blijken van be langstelling bij bun huwelijk ondervonden, Oudeschild, 18 Juni.j Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder, GEERTJE DAALDER, Weduwe van C. Witte, in den ouderdom van 59 jaar en 4 maanden. Uit aller naam, R. C. WITTE. Zuid-Eierland, Texel, 17 Juni 1915. Notaris te Texel, zal op Maandag, 21 Juni 1915, 's avonds 7x/3 uur in het Hotel „Texel", aan den Burg, a. voor Mevr. de Wed. P. LANGEVELD-Dijt en voor de heeren C. en J. S. DIJT, 3 05 70 Fondsenland 2 30 80 Oosterkaai 1 69 30 de Dijkstal 1 15 40 Bezaantje 2 99 90 de Vleet 1 50 30 de Kaai 1 13 40 Kleine Kaai gelegen in polder Oudeschild 1 74 90 lieier Hins Kaaistuk 1 40 30 B(j de Redoute 0 90 60 Poolsnip gelegen op Westergeest. b. voor het Waterschap „de 30 Gem, Polders op Texel, 2 67 Sluisstuk bij Oudeschild c. voor R. K. Par. Armbestuur te Oudeschild, 0 90 70 Voorste Broekertje d. voor den heer Alb. BRUIN, 1 83 Kleine Hemmer 2 49 Groote Hemmer e. voor den heer Jb. KOOIMAN Dz., 1 50 10 de Fen a/d Laanweg Notaris te Texel, zal, op Dinsdag 22 Jnni 1915, 's avonds 7 uur, in het café „den Burg" te den Burg op Texel, voor H. H. Diakenen der DOOPS GEZINDE GEMEENTE van Burg, Waal en Oosterend op Texel, H A C 1 52 10 de Akker 4 12 het Oostelijk Kilstuk, in 2 perc. 2 03 60 de Voorste Bollen 1 96 60 de Achterste Bollen 1 61 50 het Hoogeweidje 3 50 90 het Waardstuk 2 20 50 Simon Ransland 3 76 60 het Damstuk in 2 perceelen. Alles gelegen in Waalenburg. 1 05 60 het Voorste Nieuwland 1 38 90 het Middelste Nieuwland 1 38 90 het Achterste Nieuwland. Alles gelegen in 't Burger Nieuwland. 1 27 70 bij de Kaai, Langwaal 1 04 70 de Noordstar, Langwaal 0 93 10 de Hoornsloot in Spang 019 80 het Buitenboltje n 108 30 de Ommegom i 0osterend 1 50 de Hammer in Ongeren 0 95 70 de Kleine Spreeuwtjes 1 97 de Groote Spreeuwtjes bij het Weezenspijk. .A.S. Zondag 20 Jun: Aanvang 11,30. Entree 10 cent. Kinderen 5 c( Dagkaarten 20 cent. Kinderen 10 's namiddags 3 unr. tusBchen Entree 10 cent. Kinderen 5 c< Dagkaarten 20 cent. Kinderen 10 Het Bestuui Notaris te Texel, zal, op Woensdag 23 Jnni 1915, des at 7 uur, in „het Loodsmans Welvaren: den Hoorn van na te melden perceelen a. voor HH. DIAKENEN der Ned. Gemeente van den Hoorn, h. a. c. 2 10 20 het Boterstuk in 2 perc. 2 67 80 de Buitendijk in 2 pertj. b. voor HH. KERKVOOGDEN der Herv. Gemeente aan den Hoorn, 1 26 Kostersland 1 25 Heeren Jansakker 1 50 de groote Haling 2 06 50 het Boterstuk van Slijboom, in 2 perc. c. voor den Heer W. H. Lap, 2 52 50 Zandige stuk [alleen nagras 2 30 Middenstrook d. voor den heer C. S. Keijer Cz. 2 23 50 Groote Schetterkoog e. voor Mevr. de Wed. S. P, Kuijp 2 64 Benedenstrook f. voor het Bestuur der 30 Gem. Po op Texel Hoornderweg vanaf „de Atlas" tot Hoorn. g. voor Mej. de Wed. Gt. Duinker 0 95 het Naaltje. Notaris te Texel, zal, op Dondag 24 Juni 1915, 's avond uur, in bet „Wapen van Amsterdam Oosterend op Texel, voor Mevrouw Wed. D. Gollards, publiek verkoopen en verhuren 1 93 50 Dukoog 0 79Lageveld A. Keijser 1 93 50 Dijkstal 0 95 24 Onder de Fan 0 85 20 Ootjes Lageveld en voor het bestuur der 30 Gemeenst pelijke polders: Noorder Zeedijk vanaf de Magere tot de Eendracht. Notaris te Texel, zal, op Vrijdag 25 Juni 1915, des avt 7 uur in het Café „den Burg" te den! a. voor den Hooggel. Heer S. G. Evf 6 88 22 Groote Stuk in 4 perc. 3 59 70 Kaarsenmaker in 2 perc 6 78 Waardstuk in 2 perc. b. voor Mevr. de Wed. S P. Kuijpe: 6 86 60 Jan Reisland, in 2 perc. c. voor Mej. Aagje Vlaming, 0 87het Groen stuk d. voor den heer C. Huisman Jz. 0 30 Siepeland b/d Koog. e. voor den heer Anth. Dalmeijer 3 39 40 „de Geelvink" in Waalenburg, f. voor den Heer M. Kooiman Albz, 2 54 90 „Voorste Zaad" 2 20 20 „Middelste Zaad" 2 08„Achterste Zaad" 4 60„Zestien morgen" i g g. voor den heer Dirk Jbz. Boon. 0 77 20 „Boetstuk" 108 „Groote stuk" 1 31 20 „Hooiland" 0 95 60 „Zegerlandje" Achter Hoogenberg. voor den heer H. Dalmeijer Jz.| 1 90 60 de Bollen in Burger-NieuwlaDd en voor den heer Herman Jb. Keijser 3 50— Westelijk Kilstuk, Waalenburg,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 2