.s. ag|. J. 0. D. Dikkers, courantenstrooken Tandarts Ansingh LIJNKOEKEN. Prima Zuivere Zaansche Voorslagkoeken Gazelle Gelria Nederlandsche Kroon Pirelli en Hêïea Rijwielbanden. G. R. KEIJSER Co. „S.s. Texelstroom". De goedkoope koopman le Klas jtfederlandsch fabrikaat. Texel-Purmereni. xelïoopsgezmde Gemeente 5 c*. J. O. D. Dikkers, fit hooigewas en nagras ïe|7- Waterschip in 2 perceelen 'S [Algemeen Weeshuis te Texel. Vader en Moeder Pas ontvangen C. Graaf, Gravenstraat. Gemengd Varkensvoeder Ilavander gemengd voer met vleeschmeel Gemengd Hoendermeel 100 gegomde en bedrukte a 20 cent. in „Hotel de Lindeboom". Éaggl's Soepen Aroma Maggi's Bouillonblokjes, Maggi's Soepen. C. GRAAF, Gravenstraat. het Kohier van Omslag Romein en Oudenhoven's Waschmiddel m VOORRADIG cAanbevelend Joekel. Aan hetzelfde adres een flinke jongen gevraagd. Snijbloemen in alle soorten. Versch gebrande Sausjes, Kraak-Amandelen, een Jongen, het Hooigewas, MOTORDIEN ST Texel-Harlingen. MELOTTE M. A. KPIJPEB. 0. MLTS Zn. verhuisd ben van a f 12 per 100 K.G. DROS Co. KAMERPLANTEN, MELOTTE Jbliek verkoopen en verhuren publiek verkoopen en verhuren der j |iet hooigewas en nagras a f 6.25 per 50 kilo. a f 5,65 per 50 kilo. a f 6,25 per 50 kilo, een knappe verstelnaaister. voor schapen en lammeren SANGUINOSE (in vacuo S A 1ST G GIN O S E Volgende week wachtende Betaling binnen 30 dagen. Wij r.cteeren thar.s zi pakhuis Cudeschild, gemalen met verhooging van het gewone maalloon en franco thuis met verhooging der gewone wagenvracht: 12 cent per ons. C. GRAAF, Gravenstraat. Voor direct gevraagd Vertrekt Donderdag van Texel, Zaterdag van Harlingen. Vertrekt Maandags n.m. 2 uur van Texel naar Purmerend entus- schengelegen plaatsen. uuil van Bar?) Waal en Oosterend, tifot bet in ontvangst nemen van de rnilicbuldigde landbuur, hooigewas en «Jlrft9 wor('t zitting' gehouden Donderdag Juni as. van voorm. 10 tot 12 uur in kerkekamer te den Burg. B t U U ft Notaris te Texel, voor bet Bestuur van het Algemeen esbuis te Texel, in het Café „Den te ^en Burg 'I Xflop Zaterdag 26 Juni 1915, 's avonds ur, i jq| na to melden perceelen, en wel 10 Haanstuk in 2 perceelen 90 Kooistuk in 3 perceelen 80 Derdepart-je 0 42 Spijkerboren in 4 perceelen 2 20 Zerkstuk esaitj6 60 Prikstuk iren|)5 Groenstuk in 2 perceelen Weezenspijk in 4 perceelen Notaris te Texel, ed. op Slaandag 28 Juni 1915, 's avonds uur, in het hotel „de Zwaan" aan den jrg na te melden perceelen i. voor het R. K. Par. Kerkbestuur van den Burg im, |7 - Laagkoogje "660 KerkelaDd Waal en Burg 981 Kletterbol |b. voor het R. K. Par. Armbestuur van den Burg :460 de Grie 920 Samenstuk in Burger-Nieuwland in 2 perceelen 'r|c. voor H. H. Regenten der Armenka- mers Waalderstraat ;9 30 de Kamp. orn. Po ;ot let Bestuur van bovengenoemd Weeshuis lept op sollicitanten naar de vaceerende itrekking van die instelling, waaraan is verbonden me jaarwedde van f350—, benevens ■ije inwoning, kost, vuur, licht en genees- indige hulp, benevens aanspraak op meioen. Echtelieden van middelbaren leeftijd en ibesproken gedrag en zonder inwonende inderen, die voor deze betrekking in |anmerking wenschen te komen, worden [erzocht hunne verzoekschriften, met vol- idige opgaaf van leeftijd, godsdienst, tegen- mordigen werkkring, enz. in te zenden [óór den 1 Juli a. s., aan het adres van lea Voorzitter. Texel, den 16 Juni 1915. Het Böstuur voornoemd, A. C. KEIJSER, Voorzitter. A. LANGEVELD, Boekhouder. Pinksterbloemen 12 ct. per ons Bitterkoekjes 14 Wellingtons t 12 Café Noir 14 Coco's macronen 3]/3 ct. p. stuk. Beleeld aanbevelend, [bevattende ongeveer 30 pCt. eiwit en vet, bestaande uit gerstemeel en rijstvoeder- Imeel, wat door de varkens gaarne wordt gegeten bij gerief alles iets hooger. J. P. DROS Pz., de Cocksdorp. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Hoofdgracht 61, den Helder, is Donderdag 24 Juni van 10-2 uur te consulteeren Dankend voor het zoo lang genoien vertrouwen, bericht ik mijne geachte clien tèle dat ik de Cocksdorp naar de Gravenstraat den Burg. Mij ook verder in ieders gunst aanbe velende, H. S. OVERDLIJN', Mr. Schoenmaker. P.S. Aan hetzelfde adros biedt zich aan, Beleefd aanbevelend, Wed. K. KOUSKBiND. verbetert den smaak van Soepen, Sausen, Jus, Ragouts, Groenten, Salade, enz in flescbjes 10—25 cent. 2Y, cent. Verkrijgbaar bij liet College van Dagel. bestuur van het Waterschap „De 30 Gemeensob. Polder op Texel brengt ter kennis van de ingelanden dat over 1915 van heden af, gedurendo 14 dagen ter inzage ligt ten Kantore van den Penningmeester. Texel, 17 Juni 1915. Het college van Dagel. bestuur vnd. J S. DIJT, Voorzitter. C. J. ROEPER, Secretaris. overtreft in kracht en uitwerking alle bekende soorten, terwijl het tot beduidend lager prijs wordt verkocht. Verkrijgbaar in bussen voor 5 sohapen a 40 ct, voor 10 schapen a SO ct. bij Mej. A. M. KEIJSER, Waalderstraat "Borg. van alle jaren is weder gearriveerd met een groote collectie Blouses, Rokken, Kanten en Strooken. Alles voor spotprijzen. Haast U eer het te laat is. Alles moet weg. Clir. LAMPE, Molenstraat 104, Burg. f Zuiver plantaardig versterkingsmiddel. Wanneer gij in deze zware tijden de verschijnselen bespeurt van anaemie en vnn neurasthenie, te weinig bloed en arm bloed, zenuwzwakte; dan moet gij, nu vooral, bijtijds daar wat aan doen. Gjj zijt lusteloos? Uw eten smaakt U niet? Gij slaapt slecht in; wordt wakker zonder uitgerust te zijn; hebt hoofdpijn, suizingen, zyt gedurig vermoeid? Dan is voor U de het middel dat U spoedig de verlorene krachten hergeeft en de zenuwen versterkt. San- guinose wekt den eetlust op; bevordert een diepen, gezonden, verkwikkender» slaap en grijpt met vaste hand in die reeks van treurige verschijnselen die anaemie (bloedarmoede) en neurastüenie (zenuwzwakte) vergezellen, Tweemaal daags een eetlepel is voldoende. Sanguinose kost per flacon f 1,50; 6 11. f S,12 fl. f 15. Sanguinose wordt verkocht in alle apotheken en bij alle voorname drogisten. WACHT VOOR NAMAAK. De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. VAN DAM Co, Te Texel bij I*. Dros, Oosterend, T. Buijs, den Burg en Joh. DrosOude- schild. Prima Laplata Mais per 75 K.G. f 8.- Prima Mixed Mais ft 75 ft 8,20 Prima Inlandsche Gerst ft 60 ft 7,60 Texelsche Haver n 50 ft 8,— Amerik. Lijnkoek, gebr. 11 100 ft 11,75 Zaanscbe Voorslag Koeken gebroken n 100 11,75 Zaanscbe Murwe Lijnkoeken, Obertop en of Crok Laan i) 104 104 at. 12,50 Lijn zaad koekjes met suiker (Bertels) n 100 1) 12,50 Melasaevoer n 100 ft 8,75 Lichte GraaDspoeling met zakken 7! 100 M 7,50 Alles conditiën A. H. V. Do betaling is contant binnen 14 dagen, betaling bij ontvangst met 1 pCt. korting. 19 Juni 1915. Ouden van dagen 9 Ouden van dagen vooral dienen acht to slaan op de goede werking hunner nieren, want met het vermeerderen derjaren worden de organen zwakker, en daardoor hobbt>n menschen op leeftjjd meer last van kwalen als rugpijn, stijfheid en rheumatisehe pijnen in de spieren en gewrichten, duizeligheid, vlekken voor de oogen, slapeloosheid, hart kloppingen, pijnlijkheid der ledematen, moeite bj] het loozen of ophouden der urine enz. Voor menschen op leeftfid zullen Foster's Rugpjjn Nieren Pillen van uitstekende hulp blijken, want dit geneesmiddel! heeft een veraterken de en opwekkende uitwerking op do trage nieren, het helpt haar om het bloed te filtreeren van de schadelijke be- standdeelen als urinestof, urinezuur en het overtollige water, welke als urine het lichaam verlaten. Te don Burg verkrijgbaar bij den heer T. Buijs. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel f 1,75 voor één, of f 10, voor zes doozen. Eiselit de eebte Foster's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voorzien is van nevenstaand handels merk. 32r Geregeld voorradig alle soorten zoowel groote als kleine. Tuiuplantsoen en vaste planten in alle mogelijke sortimenten. Beveelt zich aan voor onderhoud en aanleg van tuinen en plantsoen. H. K. W. VERSTEGEN, den Burg. nu 25 eent per pond. niet ouder dan 16 jaar om op de machine zakken te repareeren, door Wed. E. VLESSING, Burg. TE KOOP roim 2 Heet. land, Kaaidfjk, of Maaiers gevraagd, W. WUIS. Aanbevelend, J. Ph. BAKKER Zn. Weder Ontvangen Centrifugale Ontroomers uitsluitende en speciale fabricatie JULES MELOTTE Romicourt(België.) Dagelijkscbe fabricatie 95 ontroomers. 400,000 ontroomers Melotte zijn over de gansche wereld werkzaam. Wanneer uw oude ontroomer gebrekkig werkt kost het U dagelijks geld, doe dan zoouls duizenden veehouders het voor U gedaan hebben en ruilt hem voor een welke ALTIJD goed ontrnomt en NIMMER verslijt. Wij hebben speciale voorwaarden Vraagt deze aan den agent Lading geassureerd. Beleefd aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 3