Maaimachines, Neemt proef. Solide geldbelegging. WATERLOO door Br. J. R. Callenbach. Eiwitstaa Kunsttanden. BERTELS' LIJNZAADKOEKJES Onrust Pudding Bij C. Graaf, Gravenstraat. SCHRAMMEN Haarlemsche Hypotheekbank. het hooigewas van M. J. WALLAST, Tailleur, HELDER G. F. CALLEKBACH, te MJKEItk. k d® Haematogen f 1,70 per flest C. Graaf, Gravenstra Taiid-techniker Zaanda Stationstraat 11, Held N. V. Koninklijke Fabriep Merk „Ster" en „W.Lh FEUILLETON» NJOOTJE en N0M1E. K. ACKEMA, Vorm der koekjes met Firmanaam er in geslagen. 6 stuks wegen 1 Kilo, ze zijn pasklaar om aan koeien in hun geheel te voederen, zonder ze eerst te brekeD. Verpakt in d i e u w e zakken van 50 Kilo incluis zak. Eisclit dit merk. worden koud geslagen van rechtstreeks aangevoerd dubbel gezuiverd lijnzaad. Deze Lijnzaadkoekjes en het daarvan gemalen Lijnkoekenmeel verkrijgen hierdoor grooter Voedingswaarde en meer dijkraeb Prof. O. hellner zegt hieromtrent in zijn beroemd werk„Men kent terecht groote waarde toe aan de eigenschap van Lijnkoeken „Lijnmeel om in water op te zwellen en het in diaetisch opzicht zoo gunstig werkend slijm te vormen. Wanneer; zuivere Lijnkoek en Li „meel weinig dijen, dan is dit een gevolg hiervan, dat in menige fabrieken stoom door het gekneusde lijnzaad wordt geleid. Hierdo „wordt weliswaar de olie gemakkelijker uitgeperst, maar de slijmlaag verandert in een harde, broze massa met weinig dijkracht Verder maken wij daarop opmerkzaam, dat deze lynzaadkoekjes niet volgens het oude gebruik met toevoeging van vocht words gefabriceerd, maar volgens een eigen beter systeem n.l. door toevoeging van evenveel Suiker in den vorm van Siroop. Het algemeen door de praktijk erkend, dat hierdoor niet alleen de smakelijkheid en daardoor de praktische voedingswaarde wor verhoogd en eene vermeerdering der Melk-, Boter- en Kaasopbrengst wordt verkregen, maar tevens dat deze Ljjnzaadkoekjes, do de conserveerende werking der Suiker, duurzamer zijn dan de gewone murwe Lijnkoeken en zoowel in de weide als op stal do< Jongvee, Melkvee, Mestvee, Stieren en Paarden met meer graagte en zonder morsen worden gebruikt, en veel gemakkelijki zonder eerst te breken zyn te voederen. De Boter verkrijgt hierdoor de zoozeer gewenschte meervastheid in den Zomer. Bertels Lijnzaadkoekjes en Lijnkoekenmeel zullen voortaan 10—13% vet bevatten. De verpakking geschiedt in nieuwe zakken van 50 Kilo incluis' zak. De levering geschiedt desverlangd onder A. H. i (Algemeene Handelsvoorwaarden). Onze Olieslagerij wordt thans uitgebreid tot eene capaciteit van 125,000 Kilo Lijnzaad per etmaal. Bekroond op Landbouwtentoonstellingen met 22 eerste prijzen en Gouden Medailles. BERTELS' Olieslagerij en Meelfabriek „De Hinde" .Amsterdam. BC Te koop gebruikte goedloopende vanaf f 20,—. Twee gebruikte Walenmakers en een Vorkjesschudder (tedder.) Adres T. LAKSER, de Kooij, te Koegras. Te koop beste zware en lichte 5 pCt. Pandbrieven vanaf f 50,- Bjj D. P. BAKKER. TE KOOP: SPOORSTRAAT 70. komt elke week Texel bezoeken. Stalen worden op aanvraag van den Helder franco toegezonden. Prijzen uiterst billijk. Hoogst fijne afwerking en voor goed passende coupe wordt ingestaan. g' g' g' g- g* g* g' g» Crtt <SV 'i \l® k f 1.05 per literflesch. komt thans weer geregeld spr uur houden 's Woensdags 11-12 ei uur. v.h. Wessanen Laan, WormenL* Opgericht 1765.L KONINKLIJKE FABRIEKENAel Voedert uw vee met de zuivere Mu|z< Te P. VI w e. in Wordt vervotgd,y Berteis&Comp Amsterdam 1I' fT? (1 1111 'TIT' 1"r,r1 10 cent per pakje, bij 6 pakjes een luxe bus cadeau. te zien bij I». ZIJM, Gerritsland, Te bevragen bij W. RIJK en A. WOKDER. 2 H.A. land, „Hoeve Axel." JACOBUS BUIJZE, de Cocksdorp. door Louise B. B. 11.) Karin keerde het paard en sprong vlug de bendy in, ach, wat gaf bem zijn haast, den dokter zou hij toch niet dan na uren kunnen brengen, dacht Marie in wanhoop. Maar in elk geval, gehandeld moest er worden, en al haar energie ontwaakte weer. Zij wierp de sleutel van de goe- dang den Spen toe. „Ajo, Spen, vlug, haal gauw wat rijst of arrowroot uit de goedang en laat de kok pap maken. Baboe-Djo, vlug, uit de medicijnkast in mijn kleedkamer, de flesch met boorwater, de watten ^Djabit, scheur dadelijk windsels van oud goed En jjj, Sarieïo, haal een kom met gefil treerd water, veel water, vlug, vlug toch allen Eu terwijl de bedienden, voortgezweejt door haar energie, naar alle kanten heen- stoven, begon zij met de groote schaar uit haar naaimand, de bebloede lappen, die de kleeding van het kindj verbeeldden voorzichtig door te knippen. Het bloed scheen alleen uit een hoofdwond te vloeien, bevuilde het geheele kind, de tafel, Marie's sarong en kabaai. Willem stond half ver suft toe te kijken. „Mijn hemel, WimHoe is dit alles tooh gebeurd „Ik weet het niet ik weet het niet hij gde hij„Dat beroerde kind zag ik wel al uit de verte loeren om de pilaar van het hek, maar ik meende, dat zij wel daar stil zou blijven staan in elk geval me zou hooren aankomen maar, of zij nu schrikte of wilde vluchteD,den verkeerden kaut uit ik weet 't waarachtig niet :ïj s? «f ^Geïllustreerd door J, H. I8INQS Jr. Een Nijkerker, ingedeeld bij het 5e Nationale Militie, maakt de veld slagen mee van Quatre-Bas en Waterloo, en trekt op tot aan Parijs toe. Hij heeft dus aandeel in den gehcelen strijd, en deelt in de victorie. Dit alles wordt ons verteld in een verhaal, waarvan gezegd mag worden dat hot, naar de beste bronnen bewerkt, volkomen historisch is. De prijs van dit boek is f 1,50 iogenaaid, f 1,90 gebonden. Het verscheen als 4e groote boek van den 18en jaargang dor Chr. Bibliotheek, waarop men zich voor t 5,per jaar abonneeren kan. Wie thans als lid toetreedt, ontvangt behalve het bovengenoemde werk onmiddellijk het prachtwerk Oostersch leven door Prof. Obbink, We Wapenknecht van den Prins door P. Brouwer, Het Vertrapte Kruis door Joseph Hocking, en binnen kort De Koopmansdochter door A. J. Hoogenbirk, Bovendien ontvangen de leden 6 kleinere verhalen. Verlangt men de groote boeken ingebonden te ontvangen, dan verhoogt dit den prijs met f 1,90. De catalogus der Vereenigiog Christelijke Bibliotheek, die nadere bij zonderheden vermeldt, is bij iederen boekhandelaar gratis te bekomen, alsook bij den uitgever -<•<■ zij stond met haar satansche vlugheid opeens midden op den wog, vlak voor het paard en ot zij nu viel, ot een trap van het paard kreeg het was gebeurd voor ik in kon houden het was verschrikke lijk." Hij verborg bet gezicht in de beide handen, die nog beefden van ontroering Onderwijl tilde Marie het naakte kind, dat aldoor klagelijk schreeuwde, op het draag- bultzakje dat Baboe njo had gebracht en wierop daarop, met een ruk, waar heel haar walgiüg in lag, de vodden van kleertjes op don grond. „Allah, Nonja!" was de medelijdende uitroep van baboe, toen het zwartvuiie, verwaarloosde kinderlichaampje ia al zijn morsige ellende, afstak tegen het witte, reine matrasje, waarop het lag. Marie knikte met stijl toegenepen lippen, ten bewijze dat zij het medelijden begreep en deelde. Daar was op dit oogenblik geen kleinzieligheid meer in haar, nu zij met geheel haar moederlijk gevoel doende was om het lijden van het kind op te sporen en zoo mogelijk te lenigen. Zij liet de houten kuip met water die de jongen bracht, op do tatel zetten„Gauw, loop nog even naar de badkamer, Sarieïa, haal er de zeep, sponzen Baboe, ik moet handdoeken hebben Vlug en voorzichtig knipte Marie de slierten zwari haar weg, die aan het ver wonde hoofdje kleefden, de gapende, bloe dige wonde kwam nu geheel bloot, die zij met lauw water bette, met de lippen stijf op elkaar, zich verhardend tegen het ver nieuwd gillen van het kind. Zij wiesch het bloed eu vuil van het gezichtje, wat het kind weer stiller toeliet, en beduidde Djahit hoe zij dotten watten stelpend op de wonde moest drukken, terwijl zij zelf met behulp «an Baboe <-jh t lieh nipje begon te wussehtn, telkens Span of Baricïn wenkend, het vuile water weg te werpen over de ballustrade en nieuw te schenken in de houten bak. Willem Ondelink zag zwijgend, maar belangstellend toe, hoe hare zachte be dreven moederbanden zich ijverig repten over het erbarmelijk verwaarloosde, ver magerde kinderlijfje van het gewonde meisje, dat stil toeliet, telkens als een nieuw wattencompres tegen de wonde boven op het hoofd werd gehouden, of als armen en beentjes werden gewasschen, maar weer erbarmelijk begom te gillen, telkens als het rechterschoudertjo werd aangeraakt. „Ja," zei Marie, het antwoord op de stomme vraag in Willem's bezorgde oogen. „Er schijnt inwendig iets niet in orde. Wij moeten wachten tot de dokter komt." „Hoe lang kan dat nog duren zuchtte hij, neerslachtig gestemd door zijn schuld gevoel. „Iu elk geval de hoofdwonde is gezui verd, en de watten stelpen bet bloed. Geef mij nu een groote dot met schooDe watten, Djahit, en de windsels, ik geloof, dat ik het hoofd kan gaan verbinden tot de dokter straks het goede verband kan leggen." Daarna tilde zij het verbonden en ge- beele goreinigde kind, dat daarbij weer vreeselijk begon te schreeuwen, op een schoon buitzakje, eu liet Baboe het schep seltje op het matrasje naar de achtergalerij dragen, waar het neergelegd werd op den divan. Marie ging zelf naar Njootje's kleerenkasije en nam ar een van de hagel witte, geparfumeerde lakentjes uit, waar mede zij het naakte kind tot aan den hals toedekte, waarop ze zich naast het kind, op de di»an neerzette, neerziend op de gekwetste stumper, luisterend naar het kreunen, dat hoe klagelijk eu pijnlijk ook, Beleefd aanbevelend )e Q apf c b dei er 1 i: 1 i eie do W S0i 100 Ie. uitmuntende door hoog eiwit-en vetgelf en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA PRIJS 1900.1 KEfciEK GOUDEK MEDAILLES. toch geheel anders, zooveel forscher, tiger, wezenlijker klonk, dan het zeu onbestemde kindergedrein, dat zfi zoo kende, en dat haar dikwijls radeloos m Nog tweemaal moest Marie het loopig verband, dat telkens zich weer kleurde van doorsiepelend bloed, ver wen, eer het kind, door uitputtingen moeidheid overmand, stil lag, nog a| met een verwrongen gezichtje, maar gesloten oogen, verzonken in een si verdooving of slaap, nu en dan verbr door een paar pijnlijke snikjes. Baboe wenkend om stil haar plaats in te ne stond Marie voorzichtig op en ging de badkamer om zich te reinigen schoone kleeren aan te trekken. Will kwam reeds geheel verkleed uit zijn ka Eindelijk konden zij zich neerzetten de rijsttafel, die stood koud te worden tafel, maar zij proefden nauwelijks van spijzen. Het kind werd weer wakker pijn, begon weer zoo klagelijk te gill Alle eetlust vergiog beiden. „Mag ik baar te eten geven, mevroi ik geloof, dat zij honger heeft," ried boe-Djo. En de rijstpap, het middagmi van Njootje, dat hij versmaad had, dween vliegensvlug in het grage moo waarin het door Baboe werd gelepi Al kermend van pijn, spalkte Si-Itja t telkens weer het mondje open, als jonge, hongerige vogel, telkens als de veren paplepel de lippen naderde. Na eten viel het kind weer in slaap kermen hield op. Eindelijk Da drie uur waebtens, kwi de dokter. Hij stelde iedereen gerust, kwetsuren hadden niet veel fe beduide het rechtersieutelbeen was gebroken, ma het kind had een gezond gestel, de l nezing was alleen maar een kwestie vs tijd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 4