rE in 2893 Zondag 4 Juli 1915. 28st* J'aargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Gemengd Nieuws. tori idj ten lerh n. EGE en i. I £0 Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 9 nor op den dag der nitgave BONNEMENTEN en ADVERTENTIEN worden aangenomen bij de üitg. Firma LANGEVELD& DE ROOI.T, Parkstraat, Burh op Tixul. INRICHTINGEN, ke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. lurgemeester en Wethouders der Ge- ente Texel brengen ter openbare mis, dat ter Gemeente-Secretarie ter Oi3ge ligt een verzoek met bijlagen van ZEGEL Kz., koopman te Oudeschild, vergunning tot de ^oprichting van inrichting tot het bewaren van lom- op een gedeelte van het perceel, agen aan het Schildpad nabij Oude- ild, kadastraal bekend in Sectie D, )1. 2497. )p Donderdag den 15en Juli 1915, des uwidags te 12 uren, zal ten Raadhuize egenheid bestaan orü bezwaren tegen verzoek in te brengen en deze ndeling en schriftelijk toe te lichten. n<1 Zoowel de verzoeker, als zij, die be- aren hebben, kunnen gedurende drie ;en, voor het bovengemelde tijdstip, 'de Secretarie der Gemeente kennis men van de ter zake ingekomen irifturen. De aandacht van belanghebbenden ,J irdt er op gevestigd, dat volgens de staande jurisprudentie niet tot beroep ig' echtigd zijn zij, die niet overeenkom- )g, g art. 7 der Hinderwet op den boven ra Daalden dag voor het gemeentebestuur li verschenen, ten einde hunne be- 'aren mondeling toe te lichten. Texel, den 1 Juli 1915. jurgemeester en Wethouders voorn. Secretaris, De Burgemeester, JONKER. METS L.B. TEXEL, 3 Juli 1915. - Valsche Zilverbons. De Minister van Financiën brengt ter mnis, dat opnieuw eenige valsche lverbons van f 2,50 (nieuwen vorm) n aangetroffen. Deze bons dragen als rieletter B.D. en als nummer 18323. 0 Het verschil met de echte bons is lidelijk hieraan te zien dat lo. op de valsche bons geen watermerk Dorkomt. Zooals bekend, is op de echte ul ms, indien men deze tegen het licht rl oud, het watermerk „2,50" zichtbaar. 2o. op de valsche bons komt de blauwe odergrond niet voor. De ondergrond an de valsche bons is lichtgeel, op de ibte bons daaarentegen lichtblauw met guren van zeer lichtgele kleur. Aangezien valsche bons niet door het lijk zullen vergoed woiden, zal het ubliek ter voorkoming van geldelijke cbade goed doen nauwkeurig op de hem angeboden bons toe te zien en dezen, idien zij kenmerken van vervalsching ertoonen te weigeren of wel zooveel nogelijk met inlichtingen omtrent de ïerkomst bij den agent van het ministerie 'an Financien te Amsterdam (Korte spinhuissteeg no. 3), of bij een der «taalmeesters aan te bieden. In verband met het bovenstaande kunnen wij mededeelen, dat wij voor enkele dagen in de gelegenheid waren Den valsche zilverbon te bezichtigen en onze conclusie is deze dat men een zilverbon, waarvan de druk niet prachtig glauzend donkerblauw is met wantrou wen in ontvangst diene te nemen. Het best komt het ons voor, een echte zilverbon voortdurend ter vergelijking bij de hand te hebben, dan is de valsch- beid spoedig te constateeren. Prov. Subsidie. Ged. Staten stellen voor aan de „N.V. Texel's Eigen Stoombootonderueming" voor het jaar 1916 een subsidie van f 3000, te verleenen op voorwaarde, dat de door Ged. Staten goedgekeurde afschrij ving op de stoomschepen e.a. plaats vindt. Oudeschild, 1 Juli. Van 28 Juni tot en met 30 Juni zijn van Texel vervoerd 6 koeien, 19 kalveren, 311 schapen, 565 lammeren, 2 paarden en 70 varkens. De heer P, Hoogerheide Kz. mag Maandag a.s. het voorrecht genieten 25 jaar-als vast werkman in dienst te zijn geweest bij het Bestuur van de 30 ge meenschappelijke polders. Wat ons dorp betreft kan men terecht zeggen, dat niettegenstaande de kermis dit jaar niet gehouden wordt, de jongelui het gemis zich weinig aan trekken. Voor hen is hier genoeg uit spanning. Dinsdagavond reeds was er balmuziek in de Zeven Provinciën, waar druk gebruik van werd gemaakt. Gisterenavond voerde de Rederijkers kamer „U. d. I." met goed succes op „Het Offerlam" een blijspel in 3 bedrijven. De ruime zaal van den heer Zijm, was flink gevuld. Er werd zonder uitzonde ring goed gespeeld, zoowel de hoofd- als de meer ondergeschikte rollen waren in goede handen en het samenspel was uitstekend. Hedenavond is er weder balmuziek. Ook Vrijdag, Zaterdag en Zondag is voor oud en jong gelegenheid zich te vermaken. O osterend, 2 Juli. Uit verstrekte inlichtingen door den Hoofd-Inspecteur der Visscherjjen blijkt dat bij de inwerkingtreding van de Oorlogsongevallenwet men niet juist ver plicht zal zijn tot aansluiting bij parti culiere maatschappijen, maar dat men ook bij den staat overeenkomsten zal kunnen aangaan ter verzekering der bedoelde uitkeeringen. 't Ligt evenwel in de bedoeling, de de premië op zoodanige hoogte te stellen dat het werken aan particuliere maat schappijen niet onmogelijk zal worden gemaakt. Nog wordt medegedeeld dat de schipper, die tegelijk reeder is, verzekerd kan worden. Scheen het, dat de week, waarin het gewoonlijk kermis is, hier geheel onopgemerkt voorbij zou gaan, thans zegt achterstaande advertentie ons, dat hier in het lokaal van den heer Koppen op Zaterdag en Zondag zal optreden de heer Bart Elferink, karakterkomiek en declamator uit Haarlem. Aanbevolen behoeft de heer Elferink niet te worden hij is in het vorig jaar op Texel bekend geworden, zoowel te den Burg en te de Cocksdorp als hier en over de avonden, toen gegeven, was men, zonder onderscheid, hoogst voldaan. Velen zullen hem ook zeker nu weer willen hooren. Den Hoorn, 30 Juni. Hedenavond had in het Loodsmans Welvaren een uitvoering plaats van de alhier bestaande rederijkerkamer „Hierna Beter". De zaal was overvol, velen moesten zich zelfs met een staanplaats tevreden stellen, ze zullen zich dat echter niet beklagen, er werd prachtig gespeeld. Was het eerste stuk van ernstigen aard, het tweede was luimig van inhoud en deed de aanwezigen herhaaldelijk hartelijk lachen. Hulde aan de werkende leden, die ons zoo'n recht genoegeltjkon avond hebben bezorgd, maar jvooral aan den leider van het gezelschap. Het bal was, daar de ruimte zulks niet toeliet, niet zooals de jongelui zich dat wenschen, maar ook hier geldt het: „Hierna Beter." Nieim oorlogscrediet van 90,000,000. In aansluiting aan het bericht, dat spoedig weder zou moeten worden over gegaan tot het aanvragen van een buiten gewoon oorlogscrediet, wordt thans ver nomen, dat een daartoe strekkend wets ontwerp naar den Raad van State is gezonden. Het aangevraagde crediot moet 90 millioen bedragen. Een jeugdig avonturier. Een 14-jarige jongen uit Tilburg, die niet de noodige middelen bezat zijn lust tot avonturen bot te vieren, wist door zich in een goederenwagen te vexstoppen de reis te maken naar Amsterdam. Eenmaal d&ür wilde hy weer terug naar huis. Hij verborg zicb in een privaat van een sneltrein en bei eikte zoo Utrecht. Aan het station aldaar werd de avon turier echter ontdekt en uit zijn minder aangenaam schuilhoekje voor den dag gebaald. Het stations-personeel gaf hem over aan de politie, die voor zijn verder trans port naar Tilburg zal zorg dragen, Een kort geheugen. De S.D.A.P. te Purmerend had onlangs tot candidaat yoor den gemeenteraad te Purmerend gesteld den heer G. Edel. De lijst voor de officiëele candidaat- stelling was van de noodige handteeke- ningen voorzien, doch de partijgenoot, belast met de indieningder lijst aan den burgemeester, vergat dit, zoodat de S, D. A. P. nu kan toezien. Burg. en Weth. van Hilversum hebben Vrijdag den heer J. G. v. S., den geschorsten commies ter secretarie, uit zijn betrekking ontslagen. 29 Juni 1854, Afschaffing van straf fen als kielhalen enz. Kielhalen was een zware scheepsstraf, waarbij do overtreder, na met gewichten beladen te zijn, door middel van touwen onder de kiel van het schip werd door gehaald. Bij bovenstaande wet werden deze straffen met de goeseling en de „te pronk stelling", afgeschaft. R. N. Dierenxoraak. Aan een hoeve te Duiven nestelea reeds jaren een groot aantal zwaluwen. Zooals wel meer gebeurd, werden enkele der nesten door een musschenpaar in beslag genomen. Dit verveelde blijkbaar een der zwaluwen, die, toen weer een musch op z'n leemeu nest zat, heel parmantig het nest zoodanig „verbouwde" dat het muschje er niet meer uit kon. De indringster moest op deze manier haar brutaliteit met den dood bekoopen. Zaterdagmiddag viel in de Prinsen gracht te Amsterdam een schuitenvoer der van zijn schuit. Een werkman van de stadsreiniging, die hem zag vallen, nam een kloek besluit en sprong hem na, maar bedacht te laatdat hij niet zwemmen kon. De schuitenvoerder, een kranig zwemmer, wist zijn „redder" ge lukkig spoedig op het droge te brengen. Aarclappelenuitvoer. Als een bijzonderheid kan worden medegedeeld, dat uit de omliggende ge meenten van Leiden, op een dag, niet mioder dan 100 wagons aardappelen naar Duitschland zijn verzonden gewor den. Door Ged. Staten onzer provincie is, inzake het plan om aan het Algem. Woesbuis van Zijpe een andere bestem ming te geven, aan B. en W. van Zype een schrijven gezonden, waarin genoemd college te kennen geeft dat bij hen in deze bezwaar bestaat. O. a. achten Ged. Staten dit plan in strijd met de stichtings brief dezer inrichting. Ged. Staten kun nen zich echter wel vereenigen met eene regeling, waardoor uitbreiding wordt ge geven aan de catagorie van personen, die voor opneming in het Weeshuis in aanmerking kunnen komen, door daar onder tevens te brengen half-weezen en voogdij-kinderen uit de gemeente Zijpe, onder voorwaarde, dat de belangen van half-weezen en voogdij-kinderen nimmer aan de rechten van weezen in den weg mogen staan. Uitvoerverbod van lijnolie. Volgens mededeeling van de Neder- landsche Overzee Trustmaatschappij mag, te beginnen met middernacht 30 Juni/1 Juli, lijnolie, afkomstig uit lijnzaad, dat door bemiddeling van genoemde maat schappij is aangevoerd uit onzijdige lan den, niet naar het gebied van oorlog voerende landen worden uitgevoerd. Te Reeuwijk wordt vermist de 15-jarie P. Boef, van beroep sigaren maker. Zondagavond heeft by de ouder lijke woning verlaten en is daarin tot heden niet teruggekeerd. De burge meester van Reeuwijk verzoekt opspo ring en aanhouding. De gehuwde onderwijzeres. Burgem. en Weth. van Haarlem heb ben 16 Sept. 1914 eervol ontslag ver leend aan de onderwijzeres M. A. Dik, geb. Vrijer, wegens het aangaan van een huwelyk. Gedeput. Staten hadden aan dit besluit hun goedkeuring onthouden, van welk besluit Burgem. en Weth. van Haarlem in hooger beroep bij de Kroon waren gegaan. De Raad van State adviseerde, dat geen voldoende termen bestaan om de beslissing van Haarlem's Gemeenteraad als niet vatbaar voor goedkeuring aan te merken. De Staatsraden Oppenheim en jhr. Elias hadden echter een afzonder lijk advies ingediend. Met het advies van den Raad van State kon de Minister van Binnenl. Zaken zich echter niet vereenigen, De Minister is met de Staatsraden Oppenheim en jhr. Elias van meening, dat nu de wet geving, de aanwezigheid der gehuwde vrouw in de school erkend, het een Ge meenteraad niet veroorloofd is een onderwijzeres uitsluitend op grond van een huwelyk en de daaruit bij dien Raad voortspruitende vrees, dat daardoor wel licht schade voor het onderwijs zou kunnen ontstaan, ongevraagd eervol ontslag te verleenen. Dientengevolge is bij Koninkl. besluit, met ongegrondverklaring van het daar tegen ingesteld beroep, het besluit van Ged. Staten van Noord-Holland gehand haafd. Hiermede is in hoogste instantie be slist, dat het aangaan van een huwelyk door een onderwijzeres niet haar ontslag ten gevolge mag hebben. In 1911 heeft een Amerikaan, die met zijn geld geen raad weet, zijn weder helft als huwelijksgeschenk een onder zeeër aangeboden, en het verhaal doet de ronde, dat men de wittebroodsweken voor een groot gedeelte onder den zee spiegel heeft doorgebracht. Wij kunnen voor de waarheid van dit bericht niet instaan. Wel is het een feit, dat op het oogenblik ook particulieren onder- zeebooten, ongewapende natuurlijk, doen aanbouwen. oe. DS TEXELSCHE COÏÏRANT. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor den Borg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Na«r Amerika en undere l'inden met verhooging der porto's. Prijs der Advertentièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 5 Ct. Groote lettors en Vignetten worden n*sr pliuitsruimto berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 1