Tandarts Ansingh Bart Elferink G. J. 0. D. Dikkei Kiezers* M. W. de Graaf Kiezers van Texel. M. W. de Graai Te Wapen Eelman, A, Azn, Keesom, H. W. Graaf de, M. W. VI arktberic foxen. ADVEKTENTIËN. Hotel de Lindeboom". m De bekende Earakterkomiek fda afloop Bal. 19de Prov. 1. Holl. Zendingsfeest Gevierde Sprekers Zie de groote aanplakbiljetten. Rederijkerskamer U. d UITVOERING HET OFFERLAl Verschillende ;Voordrachte en Monologen. het hooigewas van Leesgezelschap „den Bur een medelezer Kennisgeving. Miemand blijve thuis. Predikbeurten Geen kermis 1! De feestelijkheden te den Burg zijn Vrjjdag met een dansavond ingezet. In grooten getale waren de jongelui van beiderlei kunne opgekomen, de strijkstok ging lustig. Het weer liet niet te wenschen over, maar met dat al komen de jeugd en ook de ouderen, die de kermisdrukte miDnen, van een koude, pardon, van een kale kermis. Heden, Zaterdag wordt; de zaak voort gezet met de opvoering van „Het Offerlam". De Cocksdorp. De heer J. Buis Pz., die 15'/. jaar als lichtwachter en ll'/< jaar als opzichter bij 's Rijks kust verlichting is werkzaam geweest, heeft den dienst met pensioen verlaten. In zijn plaats is als tijdelijk opzichter benoemd de heer C. Jollema, lichtwachter aan den Eierlandschen vuurtoren. De heer Buis heeft zich hier metter woon gevestigd. Dat de humane man, die bij zyn superieuren goed stond aan geschreven en met zijn personeel steeds op den besten voet stond, zijn laatste levensdagen met zijn echtgenoote hier in kalme rust moge doorbrengen Vlieland. Voor den gemeenteraad zijn candidaat gesteld de heeren I. C. Kooijman, T. Meijer en T. Zeijlemaker. Per. treden af de heeren;; K. R. Bakker en T. Meijer, de eerste wenschte niet weder in aan merking te komen. 1 Juli. Gisteren passeerde een Zep pelin van Oostelijke in Westelijke rich ting, heden weder twee. Een vromoelijke kiezer. Een onzer huisbezoekers zoo deelt „Het Volk" mede kwam tot de ont dekking, 'dat no. 12541 van de kiezers lijst van district III namelijk JudicRijne, Leperkruisstraat 2III, een vrouw is. Haar man is ook kiezer. Men weet dat de praktijk is geworden dat vrouwelijke kiezers door het stem bureau niet tot de stembus worden toe gelaten. Een uit Duitschland ontsnapte krijgs gevangene. Maandagmorgen, circa 8 uur, kreeg Groenlo voor het eerst eeD ontsnapte krijgsgevangene te zien, een Rus, die uit Wezel in gezelschap van nog negen anderen uit het krijgsgevangenenkamp was weggeloopen, of beter nogwegge kropen. De anderen werden gevat, hij bereikte veilig den Nederlandschen bo dem aan den zoogenaamden Hakerhoek en werd daar door de grenswacht bij den luitenant aldaar gebracht. De man had een kaartje bij zich, waarop de route op de zon afgeteekend was. Aanval op een Harwichboot. Naar de „N. R. Ct." mededeelt, ont ving de boot van de Zeeland Dinsdag draadloos bericht, dat de Harwichboot ter hoogte van het vuurschip door een duikboot werd achtervolgd. Zij vroeg assistentie. Later werd geseind, dat zij aan de duikboot was ontkomen. Wonderlijk bewaard. De bliksem sloeg in bij den veehouder W. Z., te Holysloot; hij vernielde eenige meubelen en een wieg waarin een oogen- blik tevoren een kind nog lag te slapen. Onder de wieg sloeg de bliksem in den grond. St. Een „candidaat" gevraagd. In een plaatselijk blad werd per adver tentie te Ouwerkerk (Zeeland) gevraagd een vrijzinnig candidaat voor den ge meenteraad, die zich tegenover den heer (volgt diens naam) wil en durft candidaat stellen. Aanbiedingen worden ingewacht onder motto „candidaat" aan het bureau van het blad. Burg. en Weth. van Haarlem stel len den Raad voor ook dit jaar de kermis niet te doen doorgaan. De exploitatie der gasfabriek te Almelo heeft in 1914 een verlies opge leverd van ruim f 19000, terwijl gerekend was op een winst f14000. Het verlies vindt behalve in de hoogere arbeids- loonen zijn oorzaak voornamelijk in de hoogere kolenprijzen. Van de Nijmeegsche Schoolvoet- bal competitie is kampioen geworden een vereeniging met den voor een voet balclub wel zeer zonderlingen naam.... „Harten Aas". Niettemin is bij deze vereeniging „Schoppen" troef. Arch. Ct. Duitschland maakt zich gereed voor de winter campagne. De „Neue Züricher Post" deelt mede, dat men in Duitschland reeds de noodige maatregelen neemt voor de winter- campagne. Er zouden reeds een half millioen mantels gereed zijn en een groote voorraad winterkleeren. Merkwaardige bekeuringen Door de douane aan het grenskantoor te Gennep werden naar we in de Tel. lezen gistermiddag wederom twee eigenaardige bekeuringen gedaan. Zekere P. uit Cuik kwam met den trein uit Duitschland daar aan en bleek in het bezit te zijn van 475 Mark in zilver en nikkel. Daar de invoer van zulk een groote hoeveelheid vreemde pasmunt, volgens de muntwet verboden is, werd het geld voorloopig in beslag genomen en tegen den invoerder proces-verbaal opgemaakt. Terwijl men met den man bezig was, liet deze bij ongeluk een stuk suiker vallen, en bij nadere visitatie werd 5 pond en drie ons daarvan op hem be vonden, zoodat een tweede bekeurihg, en wel wegens frauduleusen invoer, zijn deel werd. Nu het zink peperduur is 1 Waar in de laatste jaren te Bergen- op-Zoom in het nieuwe gedeelte der stad vele huizen gebouwd werden met zinken daken, ziet men thans, nu het zink zoo duur is, die daken overal van dat zink ontdoen en met pannen bedekken. Te Beverwijk is op één dag voor f 60,000 aan aarbeien aangevoerd 1 Belastingverhooging Op de Provinciale Begrooting van Noord-Holland voor 1916 wordt het aan tal opcenten verhoogd van 18 tot 20 voor de belasting op gebouwde en die op ongebouwde eigendommen en van 14 tot 16 voor de personeele belasting. MILITIE. Voorkeur omtrent de inlijving'. De Burgemeester der Gemeente Texel maakt bekend, dat de lotelingen dezer Gemeente, lichting '1916, die hunne wenschen met betrekking tot de inlijving niet bij den Keuringsraad of op andere bij de geldende voorschriften bepaalde wijze hebben kenbaar gemaakt, alsnog vóór 10 Juli a. s. van deze wenschen ter Secretatie dezer Gemeente kunnen doen blijken. Texel, den 2den Juli 1915. De Burgemeester voornoemd, METS L. B. Rij kspostspaarbank. Aan het postkantoor Den Burg (Texel) en de, daaronder ressorteereude, hulpkan toren werd gedurende de maand Juni 1915. Ingelegd f 13469,16 Terugbetaald - 7909,19B Het laatste, door dat kantoor uitgegeven hoekje draagt het nummer 4130. Burgerlijke Stand der Gemeente Texel. van 26 Juni tot en met 3 Juli. GEBOREN: Pieter, z. v. Cornelis Zegers en Helena Cornelia Bolijn, Eierland. ONDERTBOU WD Roelof Dalenbergen Pieternella Johanna van Exel, Eierland; Cornelis Troost en Maamko Bakker, Eierland. GETROUWD: Geene. OVERLEDEN: Fedde D .aider, 64 jaren, echtgenoot van Grietje Ellen, Ooaterend. Trijntje Wielioga, 45 jaren, echtgen. v. Maarten LaaD, do Cocksdorp. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize Een troche, een moudorgeltje en een portemonnaie. Uit de Scbagcr Courant: Schageu, 1 Juli. Aangevoerd: 83 Vette Koeien I 200 a f415, 30 Kaltkoeien t 210,a f 330; 55 Nuchtere kalveren 1 14 a f 27. 54 Vette Varkens 78 a 87 ct. per Kg. Magere Varkens i a i 120 Biggen f 14.00 a 117,00; 540 Vette Schnpen 1 31 a f 40.00 Overhouders 1 a f —,00. 210 Lammeren f 16 a f 20.00 Boter 1 1.20 a 11.40 per K.G. lupeieren f 4.75 a f 5,45 per 100. Zondag 4 Juli 1915. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, 's avonds 7 uur ds. v. Grasstek Collecte v. d. kerk. Waal Vm. 10 uur de. v. d. Wan. OudeschildVm. 10 uur ds. Glas. Den Hoorn Vm. 10 uur ds. Visser. Doopsbediening en Voorbereiding H. Avondmaal, Oosterend, Vm. 10 uur ds. van Grasstek. Schoolcollecte. Cocksdorp, Nm. half 3 ds, v. d. Waa. Gebouw Zuid-Eierland, Geen dienst. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend Vm. half 10 uur ds. Dagevos nam. 3 uur ds. Dage vos. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Burg, Vm. 10 uur ds. Kuperus. Om Room, Geen dienst. Heden heeft de Heer tot zich ge nomen, onze lieve NELLY, in den jeugdigen leeftijd van bijna 2 jaar. Alkmaar, 29 Juni 1915. D. E. BOEKE. M. P. BOEKE-Mansvelt. Pastorie, de Cocksdorp, Texel. Algemeene kennisgeving. Tot onze diepe droefheid overleed j.l. bij de ramp van de stoomtrawler „Rijnland" 1J.M. 193, mijn innig ge liefde Echtgenoot, en der Kinderen zorgzame Vader, CORNELIS KUITER Mz., in deD ouderdom van 46 jaar, mij nalatende negen kinderen waarvan vele nog te jong zijn om het smar telijk verlies vau hunnen lieven Vader te beseffen zwaar treft ons deze slag, doch wij hopen in Gods wijzen wil te berusten, wiens doen liefde en wijs heid is, Zijn diepbedroefde Weduwe en Kinderen. A. KUITEREelmaD. IJ muiden, Prins-Hendrikstraat 53. Voor de talrijke bewijzen van deelne ming ons betoond bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder, betuigen wij hiermede onzen liar- telijken dank. De Fam. WITTE. Hoeve 's Hertogenbosch. Zuid-Eierland Juli 1915. Hoofdgracht 61, den Helder, is Donderdag 8 Juli van 10-2 uur te consulteeren treedt Zaterdag en Zondag op in het „Wapen van Amsterdam" te Ooster end. Aanvang S uur. Entree 50 cent p. persoon. Plaatsbespreking Zaterdag van 1112 uur, Zondag van 1 2 uur a 10 cents extra Woensdag 7 Juli a.s. 's morgens half elf oo het prachtige buitengoed vau Mevr. WILLINK, te Bennebroek, nabij Haarlem. op de schilderachtig gelegen spreekplaat sen. Aangewezen vergoeding voor bezoe kers van het Cbr. Nat."Zendingsfeest dat dit jaar niet plaats heeft. Raadpleegt de nieuwe Spoordicnstrege- ling van 5 Juli. Programma's, tevens toegangsbewijs, a 25 cents, aan den ingang. Namens de Regeliugscommissie, Ds. H. J, HE1JNIS te Landsmeer, DEN BURG. op Zaterdag 3 en Zondag 4 Juli a „Hotel Texel" Den Burg. Opgevoerd zal worden Zaterdag des avonds 81/. uur blijspel in 3 bedrijven door OSCAR WALTHER en LEO STE Zondag des avonds 8 uur Na afloop iederen avond vrij Entree per persoon f0,60. Kinderen beneden 16 jaar geen toej Plaatsen te bespreken op den dag uitvoering van 12 tot 1 our a 10 ct& stuk. HET BE8TU0 Notaris te Texel, zal, op Maandag 12 Juli 1915, des rai< 12 uur, in het hotel „de Zwaan" aa Burg, voor den heer J. W. Hin, publiek verkoopen 1 52 10 het Langeland 0 84Kleine Langeland 0 82 Driehonderdje gelegen a/d Westen bij den Jan Aije Gelegenheid aangeboden voor bij bovengenoemd gezelschap. Zich te melden Boekh. Parkstraat. Door in de courant van Woensdag plaatste advertentiën van mijn vader wij zeer beleedigd, daar wij kunDen klaren dat er geen enkele cent schul nog minder een van ons iets zou koi op zijn naam en dit niet betalen, 't alB een opvliegende drift worden bescho en niets anders. JOHANNA KIKKERT en andere Huisgenoote Wie met ons van 'meening is, da Katholieken op ons eiland toch mins twee zetels in den Gemeenteraad mi bezitteD, brenge zijn stem uit op den 1 De R. K. Kiesvereeniging te Tei Billijk is het dat ook de Cocksdorp vertegenwoordiger krijgt in den Raad Stemt daarom den Heer Vele kiezers De Socialisten en Vrijzinnigen wi ons een zetel ontrooven, zoo mogelij als het den Socialisten gelukt. Pa belang en plaatselijk belang roepen u uw stem uit te brengen op de o Raadsleden de Heeren en op onzen nieuwen candidaat. Heer Door deze keuze vertegenwoordigt Oosterend en de Cocksdorp ook in Raad. Het Bestuur der A. R. Kiesv, Ned. en Or. te Oosterend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 2