ch 2894 Donderdag 8 Juli 1915 28"t# Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Iel ro< n k< )an meek tof meek g< urg, R ïr ou N ip. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 0 nur op den dag der uitgave NNEMENTEN en ADVERTENTIEN worden aangenomen bij de üitg. Firma LANGEVELD& DE ROOIJ, ParkstraatBuna opTsxel. fle 36 Juni—3 Juli. ida i^kkel het orgaan der vry-liberalen best te spreken over de weinig be- 'oc' ;ende ontvangst, die het wetsontwerp tbreiding van den Landstorm in de eede Kamer bereid wordt. Het blad QSfet na aten daarover een verwijtende 0 j aan te heffen, om te eindigen met ïclusie, dat het geen sterke, geen mde* natie is die zoo spreekt. „De 'ocl - zegt het blad is bang, dat wy ten tijd een te groot leger zullen de ander spot met het kleine aan J,nnen dat wy zelfs in een heel jaar kunnen oefenen. Sommigen wijzen onmogelijkheid ons voldoende wape- munitie te verschaffen, anderen seren, dat de geheele zaak op het touw gezet om Nederlandsche groot-indu- en aan oorlogsleveranties te helpen, i er, die het wetsontwerp niet willen zij meenen of voorgeven te ireenen, .IJet over den crisistijd heen reikt, en k.n anderen die het onnoodig vinden it toch zooveel jaren zal duren eer toe te voegen manschappen geoefend t. zoover het vrij liberale weekblad dat door ons aangehaalde gedeelte stellig uist overzicht geeft van de vele be- n die tegen het wetsontwerp tot iding van den Landstorm worden voerd. 't Is niet onze taak te onder- ve|n of die bezwaren al of niet zijn ge- dat ze echter in geschrift en woord laatste dagen gehoord worden is kijf. Het meerendeel ervan vindt ook in het Voorloopig Veislag der os ie Kamer, dat Donderdag verschenen Vat daaromtrent reeds eerder in de n gemeld werd is bewaarheid geworden, etieene instemming heeft zelfs het Qf eel van het ontwerp niet gevonden 'i< at de wyze betreft waarop de minister n leginsel in toepassing wil brengen, egen werden vaD verschillende ernstige bedenkingen ter tafel ge- Leest men het uitvoerige Voor bij Verslag dan is de eerste indruk die krjjgt, dat de minister wel wat water wijn zal moeten doen. Houdt hij aan zijn ongewijzigd ontwerp, dan 1 t het voor hem een kwade kans. Een itel van beperkter strekking zou stellig hebben, maar dat dit het geval zal met hetgeen minister Bosboom cht, kan op grond van het Voorloopig ag moeilijk worden aangenomen, acs is allereerst het woord aan den ster. Naar luid der berichten heeft hij dadelijk neergezet om de Kamer van oord te dienen, opdat wanneer de 3n weer bijeenkomen ze dadelijk met ehandeling van het ontwerp een aan kunnen maken. Met bijzonder groote agstelling zal, niet alleen in parlemen- kringen, maar ook daar buiten, het rooid worden tegemoet gezien. >k de minister van marine werkt aan memorie van antwoord n.i. die inzake door hem voorgestelden 7lootbou w. Of- ion het ontwerp vrij algemeen instem- g vond, was toch een deel der Kamer ingenomen met het plan om ook e kruisers op stapel te zetten. Ook dit iverp zal waarschijnlijk dadelijk na het bijeenkomen der Kamer in bebande- worden genomen, heeren krijgen het dus druk, want jn ook nog andere wetten in de maak, die dadelijke behandeling zullen vragen. Het wetsontwerp waarbij opnieuw 90 millioen wordt aangevraagd als buitenge woon oorlogscrediet is reeds bij den Raad van State, terwijl de minister vanjusfcitie, naar luid der berichten, hard werkt aan een nieuw ontwerp tot regeling van de eedskwestie, met het doel dit ook nog vóór het Kamerreces te behandelen. Minister Treub heeft het eveneens druk. Hij is n l. bezig een algeheele hervorming van ons belastingstelsel voor te bereideD. Dit onderwerp echter zal waarschijnlijk wel te groot en te belangrijk zijn om ook Dog voor de vacantie te behandelen. Dat zal wel iets zijn voor het nieuwe zittingsjaar, dat op den 3den Dinsdag van September een aanvang pleegt te nemen. Wat intusschen wel vast schijnt te staan, is dat een machtige woordvoerder bij de behandeling dezer belangrijke wetsontwer pen zal worden gemist. We bedoelen Mr. Troelstra, den leider der S. D. A. P., die zoozeer overspannen schijnt te zijn, dat hij langen tijd rust zal moeten nemen. Hij bedankte reeds als voorzitter dersoc, dem. Kamerfractie en gaat eerstdaags naar Zwitserland om daar herstel te zoekeq voor zijn geschokte gezondheid. Dat is stellig een heele slag voor de Kamerfractie in deze moeilijke tijden met hun ernstige vraag stukken. Te Parijs is dezer dagen een man over leden, die meer dan eens de aandacht van bijna heel de wereld tot zich wist te trekken. We bedoelen Porfirio Diaz, de oud president, de oud-dictator van Mexico. Wat hij voor deze „wilde" republiek is geweest valt niet in een paar woorden te zeggen. Lange jaren regeerde hij er met yzeren vuist, gelukte het hem rust en orde en welvaart te brengen waar anders doorloo pend opstand en revolutie woedde. Ten slotte heeft hij toch ook zelf de teugels uit handen moeten geven en is hy in de FraDsehe hoofdstad gestorven op hetzelfde oogenblik dat de twee groote partijleiders in Mexico, Caranza en Zapa, op het ver- woedst vechten om het bezit van de Mexicaansche hoofdstad en om den Mexi- caansche presidentszetel. Ja er is ook nog altjjd oorlog in Mexico en zelfs staan de Vereenigde Staten weer gereed om als voogd tusschenbeide te treden, maar wie houdt de gebeurte nissen in het verre westen eigenlijk nog bij wie heeft nog aandacht voor, die kleinere buitenlaDdsche aangelegenheden, waar in Europa een geheel nieuw hoofdstuk in de wereldgeschiedenis wordt geschreven geschreven in bloed Er is inderdaad ook niets geweldiger dan deze ontzaggelijke wereldoorlog die thans reeds ten volle 11 maanden heeft geduurd eD waarvan niemand nog het einde kan zien of den uitslag kan voorspellen. Zelfs het heengaan van een man, die groot was in zijn soort en de geschiedenis vertegenwoordigd over meer dan een halve eeuw van het woeligste en vechtlustigste volk ter wereld, vermag in deze dagen nauwelijks de aandacht te trekken. o o o Het gaat naar de meening van schier allen lang niet vlug genoeg met dien grooten oorlog. En dan meent men eigenlyk te zeggen dat er zoo weinig schokkende ge beurtenissen voorvallen, dat er geen be duidende verandering in den toestand komt en het nog zoo heel lang kan aanhouden voordat de vrede terug ^ai keereo. De juistheid biervan valt niet te betwisten. Ook in de laatste dagen bleven zeer belangrijke gebeurtenissen uit, al zal nie mand durven beweren, dat het kinderspel is, wat zich in het oosten, westen en zuiden afspeelt. Er wordt op alle fronten bitter gestreden en er gaat geen dag voorbij dat de jonge levens niet bij duizenden worden afgesneden, maar de geweldige elkander bestrijdende machten zjjn zóó groot en sterk en wegen zoozeer tegen elkander op dat er ontzaggelijke inspanning voor noodig is om een belangrijke wijziging in den algemeeDen toestand te verkrijgen. Niet het minst geldt dit voor bet westelijk oorlogs- terein, waar dag aan dag hevig wordt ge vochten, maanden achtereen du al en toch de toestand vrijwel onveranderd blijft. Met inspanning van alle krachten hebben de geallieerden getracht op verschillende plaat sen door de Duitscbe linie te breken, iD den laatsten tijd bij Atrecbt en in de Vogezen, en tot nog toe zijn al bun pogingen vruch teloos gebleven. De Duitsobers van hun kant hebben 't zelfde getracht, maar ook zij slaagden Diet. Thans hebben ze in het Argonnegobied een nieuw offensief geopend en zullen ze waarschijnlijk uit het oosten nieuwe versterkingen kunnen aanvoeren, doch of ze beter zullen slagen dan vroeger is nog zeer de vraag. Aan het zuidelijk front is de toestand ook al haast zoo. Niettegenstaande de Italianen een zeer groot leger in het veld hebben gebracht, zijn ze nog niet in staat gebleken de Verbondenen veel last te ver oorzaken. Aan de Isonzo, in Karinthië en Tirol wordt hevig g6noeg gevochten, maar opschieten doen de Italianen nergens. Caronza, de Italiaanscbe bevelhebber, schuift dat op rekening van de ontzaggelijke ter- ieinmoeilijkheden en het ongunstige weder, maar hoe moet het dan wel als straks de herfst en de winter komen In Duitsch- land begint men al den spot te drijven met het Italiaansche offensief. Nu is spot heel goedkoop, maar dat de Italianen er spoedig een einde aan zullen maken is nog niet te verwachten. En als Oostenrijk en Duitsch- iand straks den Russischen beer eens voor goed vastgelegd mochten hebben, dan kon Caronza nog wel eens de handen vol krijgen. Bij de Dardanellen gaat het nog eveDzoo. De geallieerden schieten ook daar niet op en voor ze slagen moet er nog beel wat gebeuren. Ze hebben er al zeer zware ver liezen geleden en wie weet wat hun nog te wachten staat. Overal haast ziet men de krijgvoerende partijen elkander in bedwaDg houden. Be halve op het oostelijk front, waar de Rus nog steeds klop krijgt. Hij is er nog niet in kunnen slagen het offensief der Ver bondenen in Galicië tot staan te brengen, moet integendeel nog steeds wijken. In Rusland schijnt men ook maar al te zeer den ernst van den toestand in te zien. Vandaar een manifest van den Czaar waarin een oproep gedaan wordt om alle krachten van bet rijk samen te doen werken voor „de overwinning". En ook het feit, dat Rusland een paar nieuwe ministers heeft gekregen, dat er andere krachten aan bet Kabinet zijn toegevoigd, dat de Doema zal worden bijeengeroepen, getuigt daarvan. Ook is generaal Ruzki, die als strateeg een uitstekenden naam heeft, maar na de zege vierende opmarsch der Russische troepen in Oostpruisen en Galicië plotseling ziek werd vermoedelijk omdat hij te veel last kreeg van grootvorstelijke meeningen over de operaties, di6 niet de zijne waren even onverwacht weer herstelden naar het front vertrokken. Dat by ten tweeden male aan het hoofd der Russische troepen Lem- berg zal binnenrukken, staat wel zeer te bezien. Dat door de gebeurtenissen in Galicië en de onmacht der geallieerden om Duitsch- land en Oostenrijk klein te krijgen, de lust er bij de Balkanstaten niet grooter op ge worden is om met de geallieerden gemeene zaak te maken, is te verstaan. Ze begrijpen allicht, dat de geallieerden wel veel kun nen beloven, maar dat zi) zelf het beloofde met het zwaard moeten veroveren. Servië en Montenegro trachten intusschen hun slag te slaan op den Balkan nu ook Italië de handen vol heeft. Servië bezette El Baran en Montenegro legde beslag op Skoetari en eenige plaatsen aan de kust. In Rome is men niet weinig verstoord over het optreden der Balkanbondgenooten, Natuurlijk verdedigen de Serven en Monte- negrynen hun optreden, door te Z6ggen dat het niet tegen Italië gaat maar tegen Oostenrijk, doch in Italië weet men maar al te zeer waar het ten slotte op zal uit- loopen. TEXEL, 7 Juli 1915. Van wat was en niet was. De feestelijkheden te den Burg be- hooren tot het verleden, doch ot ze de minnaars van de kermis eenige vergoe ding hebben gegeven voor het gemis daarvan, is de vraag. Niet dat we een oogenblik twijfelen of de opvoering van „Het Offerlam" bezorgde, vooral door de meesterlijke wyze waarop het vertolk werd, de aan wezigen zonder onderscheid, een genoe- gelijke avond, niet dat we er niet van overtuigd zijn dat alle opgekomen Zondag op den voordrachtenavond van U, d. I. volop hebben genoten, maar een andere vraag is er en die is „was de stemming er wel, de feeststemming? Wij meenen van niet. Onze kermis onderscheidde zich sedert jaren van alle kermissen, door de nette wijze waarop ze gevierd werd. Dron- kemanstooneelen, vechtpartijen of straat schenderijen kwamen hier niet voor. Welnu, spijtig vinden wij het, dat, al bleven wij verschoond .van wat wij hiervoren met namen noemden, de ge wone opgewektheid, de vroolijkheid en de feeststemming niet alleen ontbraken, maar zelfs meer dan eens een wanklank werd vernomen. Het was geen kermis, het was namaak, en: „Wacht U voor namaak"! Eind examens 3-jarige cursus Zee vaartschool. Aan een 3 tal leerlingen van boven genoemde Cursns werd na gehouden examen Zaterdag j 1. het diploma toege kend, te weten aan de leerlingen J. N. Bruin, geb. te den Burg (Texel) S. Lap, de Cocksdorp en Fr. R. v, d. Palm, geb. te Kota Radjab (Atjeh). Den leerling J. N. Bruin, die reeds als stuurmansleerling bij de Rott. Lloyd is geplaatst aan boord van het s.s. „Garantalo", werd bovendien vanwege de vereeniging ter bevordering van het zeevaartkundigonderwijs een le prijs toegekend, Wegens betoonde vlijt en gemaakte vorderingen. Hem zal die prijs bij zijn terugkomst op Texel worden uitgereikt. De leerlingen J. R. Flens van Koog en G. Eijkenduijn van Amsterdam, aan wien reeds eerder het diploma werd uitgereikt, zijn, naar ons wordt mede gedeeld, beiden geplaatst bij de Kon. Ned. Stoomboot-Maatschappij als stuur mansleerling, eerstgenoemde op het s.s. „Oriuu", de laatste op het s.s. „Juuo", ivrj idu( nbe TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor den Burg 30 CU. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Nur Amerika en Andere l'inden met Terhooging der porto's. Prijs der Advertentièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. adii —O—o-O—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 1