mdarts Ansingh J. 0. D. Dikkers, Vervoer Grint. Te Wapen! Kiezers M. W. de Graaf. Niet te wapen Vrijzinnigen, C. Eel man PSz. Abr. Boon D. C. Dros, te Eierland, J. S. Dijt, te den Burg, en J. A. G. Stompff, Zelfbinder te huur, HaltHalt „Hotel de Lindeboom". EXCURSIE lot bevordering der bijenteelt ovinciale Regelingscommissie voor de Paardenfokkerij het hooigewas van: MOTORDIENST Texel-Amsterdam via Zaanstreek het Hooigewas twee nette Woningen met Schuur, een nette Dienstbode of Dagmeid. Sla dit niet over, H.H. Boeren Dorsch- en Schelfzeilen, De Hooischuclder vrijzinnige kiezers M. W. de Graaf, m KLEIN'S HOENDERMEEL. denkt om den Godsvrede, waarmede onze tegenpartij steeds zoo schettert, doch dien met voeten treedt, maar weest op uw post den 8 JULI a.s. en stemt als één man onze candidaten, waarvan de twee eersten bewezen hebben, mannen uit één stuk te zijn en de derde zal blijken den rechten man op de rechte plaats ;te zijn. Een menigte Vrijzinnige Kiezers. D. C. DROS, te Eierland J. S. DIJT, te den Burg, en J. A. G. STOMPFF, ARBEIDERS Vrijzinnige kiezers van Texel. Ie n ni k ttu Zoo de Heer wil, bopen onze geliefde Oom en Tante PIETER DAALDER en HEINTJE FLEAS den 20en Juli a. e. bun 50-jarige Eeütvereeniging te berdeukeu. ■Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensen van huuue Neel en Nicht. H. HUNK dt M. HUNK—v.Ede. Qt Rotter dam. iivoli-laan-40, Arnhem. Heden ontvangen wij uitLosAnge- i (Amerika) de treurige tijding van t overlijden van onzen geliefden oeder en Oom, den Heer JAA DALMEIJER, 8'i ïhtgen. v. wijlen Mej. Diemver/je Tuinder, den ouderdom van bijija 65 jaar. Uit aller naam, H. DALME1JER. irg, Texel, 3 Jali 1915. Heden overleed tot onze diepe oetheid, onze geliefde Echtgenoote, •■oeder, Behuwd- en Grootmoeder, DIRKJE BRUIN, den ouderdom van 62 jaar. Uit aller naam, 8. KEIJ8ER Cz. nel, 6 Juli 1915. Bezoeken kunnen niet worden afge- icht. Heden overleed in het Ziekenhuis Leiden, onze geliefde Man 6n Vader JACOB BROUWER Jnsz. den ouderdom van 49 jaar en 5 aaDclen. Mede namens zijne Moeder, Sroeders, Zuster en verdere Familie, Wed. J. BROU WER-Plaatsman en Rinderen. ieuweschild, Texel, 5 Juli 1915. 3 j deze betuigen wij onzen hartelgken aan alle vrienden en bekenden voor ie belangstelling ons 22 Juli j.l. be- d. C. 0. BACKER en Echtgenoote. udeschild, 6 Juli 1915. Hoofdgracht 61, den Helder. Donderdag 8 Juli van 10-2 uur te consulteeren fan de Afd. Texel der Vereeniging in Nederland, er leiding van den Leeraar, den heer GIERSBERGEN op Zaterdag 10 Juli 1 Morgens 9 uur vertrek van Café „den ■g" te den Burg naar Eierland. i Namiddags U/a uur bij den Bijenstand i den heer Schumaker nabij de Koog. Het bestuur der Aid. Texel. in Noord-Holland. )e gewone jaarlij ksche Premie- en Stam- ekkeuring is voor dit jaar bepaald op nderdag 5 Aug. 's morgens 10 uur aan B Burg. Aangifte bij den ondergeteekende, die gowenscht nader inlichtingen geeft. JAC. KIKKERT Nz. Notaris te Texel,' op Maandag 13 Juli 1915, des middags uur, in het hotel „de Zwaan" aan den irg, voor den heer J. W. Hin, publiek verkoopen 152 10 het Langeland 084Kleine Langeland 082 Driebondordje gelegen a/d Westen bj dea Jan AijeTeg VERTREKT van TEXEL Dinsdag middag 3 uur en Zaterdagmorgen 6 uur. VERTREKT van AMSTERDAM Dins dag en Vrijdagmiddag 3 unr Aanbevelend D. J. BRUIN J. ZUIDEWINR Dz. l^rijsopgaaf gévraagd voor het vervoer van pl.m. 75 M:i. grint, van haven Oudeschild naar Eijerlandsche wegen, loopende van af Pomona naar hofstede 's Herto genbosch, e.a. Inlichtingen te bekomen bij den dijkgraaf H. FLENS, te den Burg, alwaar schriftelijke aanbiedingen worden ingewacht voor Maan dag 13 Jali a.s. Deze grint wordt spoedig aangevoerd. Uit de hand te koop van een perceel land genaamd „Bosjeland" groot 1,60,H.A. gelegen aan den Fon tein weg in de Westen. Te bevragen bij A. BRUIN Jz. den Hoorn. huur f 10,—» per H.A. a contant. K. LANGEVELD, Noorden. TE HUUR aan den Hoofdweg te Midden Eierland. Te zien en te bevragen bij J. DISSEL, Bertha's Hoeve. GEVRAAGD Adres Mej. RAB, Schoenwinkel. bij Jn. Pz. DEKKER, te Oudeschild. Concurreerende prijzen. Franco thuis. op de hofstede „de Arend" is te huur a f 3,— per dag. M. KOOIMAN. Weest op uw hoede, gaat a.s. Donderdag vooral te stemmen. Onze tegenpartij der Kiesver. Ned. en Or. spaart geen moeite om stemmen te winnen. Eenige kiezers van Oosteread. Toont U op Donderdag 8 Juli a.s. waar dig te zijn Texelaar genoemd te kunnen worden door voor de vacature Zijm te stemmen op Niet gestemd iemand die de behoefte van Texel niet kent, die ook aan het Texelsche publiek zoo goed als onbekend is. Niet gestemd, iemand wiens principes en theonên met de praktijk onvereenig- baar zijn doch een Binken Texelaar, geheel op de hoogte van zijn tijd, een man uit en vóór de ouzen, een man die weet wat hij wil en wil doen wat hij kan, geleid door dege lijke beginselen. De Cocksdorp moet vertegeawoorJigd worden. Vele Kiezers. Nu komt het er op aan. De Riemcrstraat 2c/4. Den Haag. Te Texel bij i\ Dros, Oostereud, T. Buijs, schild. VAN DAM Co, den Bnrg en Joh. DrosOude- HEoe kan ik met voordeel kippen houden P Door geregeld 's Ochtends te voeren met Dit is een krachtig voer dat de eierproductie bevordert on besparing geeft op uw eraan voedering. Noodige hoeveelheid per kip een eetlepel vol. Wordt verkocht in zakjes van 21/, 5 25 en 50 Kg. Harlingen. Aanbevelend, S, F, KLEIN. De Vrijzinnige Kiesvereeniging te Texel, beveelt alle vrijzinnigen dringend aan bij de raadsverkiezing op 8 Juli a.s. hun stem uit te brengen op de heeren aftredende leden, Directeur T.E.S.O. te Oudeschild, vacature de heer C, ZIJM Tz. HET BESTUUR. Voor dat gij morgen (Donderdag) ter Stembus gaat, willen wij U nog even waarschuwen, voor de vogelaars, die met zoet gefluit U in hun netten willen vangen. Bedenkt, dat ook gij belangen hebt en dat de beslissingen daar omtrent in Texels Gemeenteraad nog steeds genomen woiden zonder dat er een vertegenwoordiger van uw klasse over meespreekt. Moet dat zoo blijven Ons dunkt van niet. Daarom stelden wij U in de gelegenheid om de fout, die U steeds maakte bij de Gemeenteraadsverkiezingen, te herstellen, door twee onzer leden caodidaat te stellen. Het gemeente-program der S.D.A.P. staat U borg dat zij UW belangen zullen behartigen. Daarom als ééo man Uw stem uitgebracht (voor de perio dieke verkie- op op zmg. voor die voor de vacature. Het Bestuur der afd. TEXEL der S.D.A.P. Stemt morgen alleen de heeren beiden aftredend, Directeur T.E.SO., te Oudeschild. Namens de besturen der onderafdeelingen Eierland, de Koog, Oostereud en OudcHcbild. ?e lai 30 uw weerstandsvermogen te bewaren en uw zenuwkrnchten te vcrsterlcon. Er wordt veel van uw kracht gerergd in dezen zwaten tjjd en by velen komen reeds de versebjjnselon van zenuwzwakte, neurasthenie en zenuwachtigheid. Slapeloosheid, vermoeidheid, moede loosheid, hoofdpijn, angst zonder bepaalde oorzaak, gebrek aan lust en aau energie, zijn zoovele verschijnselen die dikwijls de voorboden zijn van erger. Nu komt het or dus op aan, iutyds het echte nrtddel te kiezen, dat deze beginnende neurasthenie niet verder laat- voortwoekeren. Met vertroouwen radon we U de SANUUINOSE aan, die door honderden,, doktoren en leeken, bovonden is een uitnomend versterkingsmiddel by bloedarmoodo 011 algemeene verslapping. SANGU1NÜSE kost f 1,50 de flacon 0 (1. f S,—12 II. f 15.—. Tweemaal per dag een eetlepel is voldoonde. Proheer het en gij zult spoedig de gunstige govolgeu bcspcuron. Houdt hot vol, en de gevreesde, ondermijnende neurasthenie wordt overwonnen. (Jij wordt Hink en levens lustig als voorheen WACHT U VOOR, NAMAAK. Verkrijgbaar hij Apothekers en Drogisten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 3