N° 2895 ondag 11 Juli 1915 288t# Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Gemengd Nieuws. s Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiëu vóór 9 nnr op don dag der nitgave BONNEMENTEN en ADVERTENTIEN worden aangenomen bij de Uitg. Firma LANGEVELD DE ROOI.T, ParkstraatBurg op Te x e l MILITIE. Tweede zitting van den Militieraad. >e Burgemeester der gemeente Texel ikt bekend, dat de Tweede Zitting den Militieraad voor de ingeschre- en voor de militie, lichting 1916, dezer jeente zal plaats hebben te Alkmaar stadhuize op Maandag 12 Juli 1915, voormiddags te 10 uur. q de tweede zitting wordt uitspraak aan omtrent o. geschiktheid voor den dienst van te wier aanzien het gevoelen der eeskundigen van den Keuringsraad van gelijke strekking was o. geschiktheid voor den dienst van van wie een nieuw geneeskundig erzoek is aangevraagd o. vrijstelling van in hetzelfde jaar oren broeders o. vrijstelling, waaromtrent buiten aid van hen, wie zij geldt, in de eerste iüg van den Militieraad geen uitspraak worden gedaan o. uitsluiting van hen, te wier aan- n sedert de eerste zitting van den tieraad eene reden tot uitsluiting eDd geworden is, voor zoover zij niet is bij onherroepelijk geworden uit rak vrijgesteld of ongeschikt bevonden foor bijzonderheden, betreffende het eeskundig onderzoek, de vrijstellingen spraken en bezwaren tegen de uit- aken, wordt verwezen naar de bekend king aangeplakt op het publicatiebord den Burg. exel, den 8 Juli 1915. De Burgemeester voornoemd, METS L.B. TEXEL, 10 Juli 1915. - By de Woensdag te's Gravenhage iouden examens slaagde voor eerste urman groote stoomvaart, de heer Ligtvo9t, leerling van de Zeevaart ooi alhier. Kostelooze Waarschuwing. edere burger is verplicht de wet te men, klinkt ons herhaaldelijk tegen wij denken er niet aan de waarheid i die uitspraak een oogenblik in ijfel te trekken. do langzamerhand wordt echter het ital wettelijke verplichtingen zoo groot, i een kleine herinnering niet overbodig g heeten, )at is vooral het geval met de wet- ijke verplichtingen tot betaling van astingpenningen en sedert jaren is ook gewoonte, dat wij onze lezers iarschuwen om hen voor de nadeelige volgen van een misschien onwillekeu- verzuim te vrijwaren. Van de grondbelasting en de personeele >et thans reeds de helft, de bedrijfs- lasting geheel zijn betaald. Vóór 15 Juli moet van den aanslag lofdelijken Omslag de helft zijn betaald. Een ieder doe met deze mededeeling u voordeel. - Onze plaatsgenoote, de heer M. J. 'itte, heeft de vorige maand met goeden tslag gymnasiaal eindexamen afgelegd het Bisschoppelijk College St. Joseph Weert. - De uitslag van de stemmingen ter irkiezing van leden van den gemeente- ad werd door ons per bulletin te den en met bekwame spoed laDgs anderen weg op de overige dorpen binnen de gemeente bekend gemaakt. De aftredende leden werden allen met voldoende meerderheid herkozen, voor de vacature Zijm zal herstemming moe ten plaats hebben tusschan de heeren de Graaf en Stompff. Naar gewoonte laten wij den uitslag hieronder volgen. Periodieke verkiezing. o w w 3 B 3k g a a g '5 a 101 H H W ia o Verkiezing voor de vacature Zijm. - e* sa B B. a ca a e a S a ■d i- a t» e e Station voor Watervliegtuigen. Ons kwamen bij herhaling geruchten ter oore omtrent de vestiging van boven genoemd station aan de Mok, thans lezen wij in de O.H,Ct. het volgende, dat aan de Memorie van Antwoord is ontleend. Watervliegtuigen. Daarin Nederland nog geen watervliegtuigen zijn vervaardigd, lag het ook, met het oog op de gewenschte vlugge aanschaf fing, in de bedoeling deze vliegtuigen rechtstreeks uit het buitenland te be trekken. Sedert zijn er echter aanbie dingen ontvangen van een in Nederland gevestigde fabriek van vliegtuigen waar van gaarne zal worden gebruik gemaakt wanneer er voldoende waarborgen zijn tot het verkrijgen van goed materiaal. Het waterterrein van de Rijkswerf te Amsterdam en ook het terrein, dat zich in de onmiddelijke nabijheid daarvan bevindt, zijn ongeschikt voor de station- neering van watervliegtuigen. Voorden aankoop van watervliegtuigen, inrichting bergplaatsen enz., is f200,000 aange vraagd. Hierbij werd uitgaan van de veronderstelling, dat aan het water terrein geen kosten behoefden te worden besteed. Bij nader onderzoek bleek, dat het terrein waar men eerst op gerekend het niet bruikbaar was. Een geschikte plaats werd gevonden op de zuidkust van Texel. Alle uitgaven tezamen worden ge raamd op f 450,000. In het oog hou dende, dat de ramingen slechts globaal zijn en berusten op eenheidsprijzen, die door de tijdsomstandigheden kunnen tegenvallen, zal dus op een totale uit gaaf van f500,000 gerekend moeten worden, waarvan de nu aangevraagde 1200,000 een eerste termijn zijn. Aan de Academie te Leiden is be vorderd tot arts de heer N. D. Stam, geboren te den Burg op Texel. O osterend, 9 Juli. Bij de stemming, op gisteren gehou den, kwamen hier uit de eene bus te voorschijn 10 biljetten, die van onwaarde verklaard moesten worden. Als hier geen moedwil in het spel is, vraagt men zich af, hoe het mogelijk is, te meer, daar het van de biljetten waren, waarop maar een vakj9 zwart gemaakt behoefde te worden. Geruïneerd, zelf als toy winnen. De „Information" bevat de volgende verklaring van den heer Behrens, den directeur der Dresdensche Bank, die in een gesprek zeideZelfs als wij winnen, zijn wij geruïneerd. Het geld, dat in omloop is, is denkbeeldig. Ik bedoel niet, dat bet papier van de Rijks bank waardeloos is. Maar hoezoudtgij die waarde bepalen Op welken grond slag? In Engeland circuleert het goud, in Frankrijk is het bij de burgers ver borgen, in Duitschland heeft de regee ring er bezit van genomen. Goedschiks of kwaadschiks, men moest het afstaan. Bij 't begin van den oorlog beweerde de regeoring, dat zij al haar leveranciers in goud zou betalen. Dat geschiedde. Maar zij die het goud ontvangen hadden, kregen de aanzegging, dat zij 't bij de Rijksbank moesten storten, wilden zij nieuwe orders van de regeering krijgen. Weigeren konden zij niet. In dezen troebelen tijd moet men voor 't leger werken of in het geheel niet. In een woord al het goud van 't rijk is in de oorlogsschaikist gekomen. Wat heeft men er mee gedaan In Maart werd de oorlogsleening vol- teekend. Men spreekt van een nieuwe. Zij zal volteekend worden. Maar hoe? De leenbanken schiet tot 90 percent op elke inschrijving voor. Als daarom het publiek voor 7000 millioen inschiijft, dan lieeft het in werkelijkheid 700 mil lioen gestort. Het heeft geen goud meer. Die 700 millioen zullen papier zijn, bankpapier van de Rijksbank, welks waarde naar buiten alleen gehandhaafd kan worden door den uitvoer van ons goud. Hoe lang zullen we dat spelletje nog kunnen volhouden De kwestie van de ammunitie is belangrijk, maar niet zoo belangrijk als die van het goud. Aardig familiefeest. Maandag ktvam per rijtuig, trein en auto een heele familie in het hotel Sissing te Zuidlaren bijeen, allen afstam melingen van nu wijlen het echtpaar J. L. Zuur, te Kropswolde. Dit echtpaar had 6 kinderen, thans allen nog in leven en nog zeer kras en flink. Zes broers en zusters, samen 463 jaren tellende, kwamen daar bijeen met al hun kinderen en behuwdkinderen. En onder die talrijke menigte geen enkele invalide, integendeel allen forsch ge bouwde, sterke menschen. De oudjes vermaakten zich nog met z'n zessen in den speeltuin, alsof het 8- in plaats van 80-jarigen waren. Beproefd gezin. Omtrent het verdrinken in de Waal van twee zoontjes van den zandschipper J. K. te Leeuwen bij Tiel, meldt men ons nog De man was jarig |en had zijn kin deren eenig geld gegeven om kersen te koopen. Op weg naar den boomgaard besloten de beide knapen eerst een bad te nemen in de Waal. Ze stonden op den kop van een krib, toen de opstoo- mende „Kinderdijk" passeerde. Door de zuiging van het water werden beide meegetrokken, waardoor zij jammerlijk verdronken. De jongens waren twee lingen en 10 jaar oud.'s Avonds werden de lijkjes tusschen de kribben, dicht bij de plaats van het onheil opgevischt. „Stand." Te Bergen bij Alkmaar wordt een barak gebouwd om de kinderen, die aan diphteritus lijden, af te zonderen. In meer dan 20 gezinnen is deze ziekte uitgebroken. Sterfgevallen kwa- meu nog niet voor. R.N. Haar lieven broer bezocht. Een juffrouw was op bezoek geweest bij haar broeder te Leerdam. Toen zij er vandaan kwam, bleek ze ernstig mis handeld te zijn. Haar keel had teekens dat men getracht had haar te worgen. Door de politie is een onderzoek in gesteld. Een koe eet niet met een vork. De landbouwer S. te Leerbroek be merkte, dat een rund slecht at en voort durend magerder werd. Bij onderzoek kwam men tot de ontdekking, dat er een voorwerp dwars in den bek zat. Met een nijptang werd het er uitgehaald en het bleek een tafelvork te zijn. Het dier knapt nu weer op. Beslaglegging I Van de Belgische grens schrijft men aan de Nieuwe Ct. Het was Maandag j.l. een heele drukte in de gemeente Ossendrechthet betrof een beslaglegging door het Rijk van een groote hoeveelheid bloem en graan in allerlei soorten (men spreekt van 8000 K.G.) bij den molenaar Jansen (wethouder der gemeente.) Ook bij een ander Raadslid is men tot de ontdekking gekomen, dat deze Regeeringsbloem verkocht aan derden. Zoef gefluit. Een Duilsch koopman schrijft het „N. v. d. D." bood aan den beurt schipper van Drachten op Amsterdam f2000 en f500 extra voor de bemanning voor het overbrengen eener lading uit Amsterdam naar de Duitsche kust. De schipper bedankte. De Observatore Romano, officieel orgaan van Vaticaan, bevat de benoeming van kardinaal v. Rossum tot protector der Congregatie van de Broeders van O.L.V. Moeder Yan Barmhartigheid, te Tilburg. R.N, TEXELSCH COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor den Bvrb 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naaf Amerika en Andere l'.nden met verhooging der porto's. Prijs deiAdverlenlién. Var 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedore regel meer 8 Ct. Groote letters en Vignetten worden near plAAtsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. fid *4 fa -fl 53 fa fid fid H ry} O C5 Q Vi P 03 CD lO O C3 05 t>» CO 00 O TJ1 CM t-i h (N Tfi Oi CO 05 (M H r-> lO O 00 lO C5 C5 lO lO O CM AÖ O r—I lO CD iO CO co O t» to D- o CM Cd O CO CO CO C5 lO h- tO CM CO iO lO c* co lO fl fcc i; "d a S "2 o OJ .s O 3 Q fa Q O O O ia co 'T3 JP 1-4 <35 l— <D <D <D l-i -«-> m o CM CR) <D W) "o lm fi. O H GC fa fid fi) O O X p CS CD J-H P Xi <D -t-3 C/2 r- CO t— lO (M CM r-CO CO CO CD CO CM lO O O CM O <M CD ii CM CD CM <M CM CD CM CM Ct i— m a O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 1