Predikbeurten- Marktberichten. Capitulatie van het Duitsche leger in Znid-West-Afrika. Volgens de laatste berichten in de groote pers, heeft generaal Botha de overgave op verdrag van de geheele Duitsche strijdmacht in Duitsch-Zuid- West-Afrika aanvaard. De Cocksdorp. Woensdag jl. sloeg de bliksem in de R. Katholieke kerk, gelukkig zonder brand te veroorzaken. Er ,werd evenwel eenige schade aangericht aan de sacristij en aan de zoldering boven het altaar. De toren is van een bliksemafleider voorzien, welke blijkbaar niet in orde is. Vlieland, 9 Juli. Bij de heden gehouden stemming voor den gemeenteraad werden 161 stem men uitgebracht, waarvan 58 op den heer I. C. Kooiman, 44 op den heer T. Meijer, 59 op den heer T. Zeijlemaker. Gekozen de heeren Kooiman en Zeijle maker. Belgische vluchtelingen. Het stoomschip „Copenhagen" is Maan dagavond met ruim 500 Belg. vluchte lingen van Rotterdam naar Engeland vertrokken. Verkorting van arbeidstijden wegens grondstoffungebrek. Wegens gebrek aan grondstoffen zal, te beginnen met deze week, in de weverij derN. V. Textielfabriek, voorheen H. en B. Scholten te Almelo des Vrijdags en Zaterdags niet gewerkt worden. Ook op andere fabrieken zal de arbeids tijd verkort worden. Goudaanvoer. Uit Oostenrijk zijn Woensdag te Am sterdam per Staatsspoor aangevoerd 100 kisten goud ter waarde van 5 millioen kronen (27j millioen gulden) voor de firma Wertheim Compertz aldaar. Door enorme vraag uit Duitschland worden in Friesland eiken dag de prijzen der jonge paarden nog hooger. Op quali- teit wordt weinig gelet. Een boer ver kocht een enter voor f 425voor een veulen in April geboren - werd f250 betaald. Het Tweede-Kamerlid mr. Troelstra is Woensdagochtend lot herstel van ge zondheid van den Haag naar „de Lutte" (bij Oldenzaal) vertrokken. De heer Troelstra maakte de reis derwaarts in een automobiel. R. N. Voor de Duitsche gewonden. Bij enkele tuinders te Heemskerk en een paar exporteurs bestaat het plan, aardbeien af te staan voor het Roode Kruis in Duitschland. Neutraal. De politie te Rotterdam heeft gisteren een draagbord van het propaganda- comité van „Volksweerbaarheid" voor algemeenen oefenplicht in beslag geno men. Het bord droeg het opschrift „Denkt aan België. Moet het ons even zoo gaan De inbeslagneming geschieddde op grond van schending der neutraliteit. Als merkwaardigheid wordt aan het „Hlbd." medegedeeld, dat in de Amster- damsche havens thans de eerste lading van de Westkust van Amerika langs de nieuwe route, dus door het Panama kanaal, is aangebracht. Het s. s. „Agamemnon" van de Kon. Ned. Stoomboot-Mij., gecharterd door den Kon. West-Iudische Maildienst, is n. 1. dezer dagen met een lading cacao van Guayaquil (Ecuador) te Amsterdam aan gekomen. Het is te verwachten, dat meer sche- pea zullen volgen en Amsterdam langs den thans zooveel korteren weg in ge regelde verbinding zullen brengen met de Westkust van Amerika. De Raad der gemeente Ermeloo besloot aan Z. K. H. Prins Hendrik af te staan 108 hectare heidegrond met opslag voor f 325 per hectare, tusschen Elspeet en Judel. Door dezen en den vorigen verkoop worden de inwoners van Elspeet vrij van Hoofdelijken Omslag. De sluiting van den grens voor den uitvoer van lijnolie heeft al een goed gevolg üebad. De prijs van de zeep is te Gion ngen aanmerkelijk verlaagd. 't Werd tijd ook, de huismoeders klaagden steen en been en vooral de wascbvrouwen hadden 't zwaar. Ter bevordering van 't vlugge vrachtgoedvervoer, meer speciaal voor bloembollen, zal weer een expresse-trein rijden gedurende den handelstijd van Den Helder naar Den Haag en terug. Omstreeks twaalf uren is deze trein zoowel van, als naar Den Helder te Leiden. L. D. Naar aanleiding van het voorkomen te Amsterdam van gevallen van vergif tiging door het gebruik van een aniline- olie houdende vloeistof (zooals „Panter- schwarze", „Cerberol-doppelschwaize" en „Noir Pontbé) voor het zwart maken van schoenen, waarschuwen B. en W. van die gemeente de ingezetenen met aandrang tegen het behandelen van schoenwerk met genoemde stoffen. De Duitsche Keizer aan het woed. De redacteur van de „Figaro" heeft met een Deutraal diplomaat, die een tydje te Berlijn had doorgebracht, ge sproken. Die diplomaat heeft hem mede- deeling gedaan van een rede,, die keizer Wilhelm bij een militaire plechtigheid heeft gehouden. De keizer zou, naar daaruit blijkt, de meening zijn toegedaan dat binnen eenige maanden het pleit beslecht zal zijn. Natuurlijk ten voor- deele van de centrale mogendheden met Turkije. Hij zeide dau „Er zal geen wintercampagne zijn. De oorlog is in October geëindigd. Ér be staat geen twijfel over, of de Duitsche natie en het leger zien het ernstige van een winterveldtocht in, maar Duitschland is op alles voorbereid. Om de winter campagne te vermijden zal in den herfst een uiterste poging gewaagd worden. Het Duitsche offensief zal verschrikkelijk zijn en ondernomen worden over het geheele front." In verband hiermede brengt de „Times" de uitlating van den Duitschen keizer in herinnering op 3 October 1914 ge daan, welke aldus luidde: „Jongens! voor de bladeren van de boomen zijn, zijn wij weer terug in het lieve vader land." Dat de Duitschers meer aanvallend optreden is bekend uit hun commuDi- qué's. D3 resultaten zijn voor zoover het westelijk front betreft, uiterst ge ring, om niet te zeggen niets. 't Is weer te betreuren, dat een monu mentaal kerkgebouw, n 1. de kathedraal van Atrecht vernield is. Vooral op Calais schijnen de Duitschers het wter voorzien te hebben. Officieren die uit het oosten in België kwamen hebben verklaard, dat deze stad ten koste van welke opofferingen ook, ge nomen moest wordeD. Er komen aan het westelijk front weer veel troepen, waaruit men inder daad zou opmaken, dat de Duitschers hun reserves mee aan het front brengen om dat geweldig offensief, waarop de keizer doelt, te beginnen. L D. Te Groningen is in 't Spoordok verdronken de werkman Niezwaag. Hij was een goed zwemmer, het water was zijn element en hij kon, als het op water evoluties aankwam, stoute weddenschappen aangaan. Dat deed hij ook nu, om een flesch jenever. Want hij was behalve op het water ook een held van de z g.n. natte gemeente. En nu wilde het evenwel dat hij deze beide heldenqualiteiten combineerend, in het Spoordok sprong en dat bij daaruit dood werd opgehaald. Pr. Gr. Ct. In den liftkoker gestapt. In den nacht van Maandag op Dinsdag is een 9 jarige verpleegde van het nieuwe St, Bernardusgesticbt in de Nieuwe Passeerderstraat te Amsterdam op de eerste verdieping van dat gesticht bij vergissing in een liftkoker gestapt en in den kelder gevallen. De dood trad spoedig in. Vermoedelijk wilde hij naar het privaat gaan en heeft toen een verkeerde deur geopend. Hbl. Een brutaal stukje. Te Roelofarendsveen is een brutaal stukje afgespeeld. Van een aldaar ver toevend circus van Pb. Muller kwamen twee vrouwen bij de winkelierster wed. Kerkvliet om geld te wisselen, liefst nieuwe guldens. Het bleek later dat de weduwe ongeveer f80 miste. Onder- tusschen was het circus reeds vertrokken in de richting Amsterdam door de Haar lemmermeer. De Rijkspolitie te Alke made, alsmede de gemeentepolitie trok ken qit om het circus, bestaande uit een viertal woonwagens op te sporen en ten slotte is het gelukt het aan te treffen onder de gemeente Nieuwer-Amstel, nabij de begraafplaats Zorgvliet. Niet dan onder groot verzet gelukte het de gezamenlijke politiemacht de twee schuldige vrouwen te arresteeren, waarbij van de blanke sabel gebruik moest worden gemaakt. Gisterenavond zijn ze gevankelijk naar Roelofsarends- veen overgebracht. Na het verhoor zullen ze overgebracht worden naar Haarlem om ter beschikking van de justitie te worden gesteld. WOLVORDERIXG Uitbetaling schadeloosstellingen. De Burgemeester der gemeente Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat voor de uitbetaling der schadeloosstellingen wegens door het Rijk gevorderde schapen wol voor zooveel de aflevering iu deze ge meente plaats vond voor Zondag 27 Juni j.l., ten raadhuize alhier zitting wordt ge houden op Maandag 12 Juli e.k. en wel: voor heD, die hun wol afleverden bij den heer XV. PIEI'ER, des voormiddags van 9 10 uur; voor hen, die hun wol afleverden bij de heeren 1). RAKKER en C. S. KEIJSER des voormiddags van 10 11 uur; voor hen, die hun wol afleverden bij de heer H. KEESOfl, wanneer hun familie naam begint met een der letters A tot en met 14, des voorm. van 11 12 uur: voor beD, die buD wol afleverden bij den heer II. KEESOM, wanneer huD familie naam begint met een der letters L tot en met Z en voor hen, die hun wol aflever den bij den heer Pil, S. VLESS1AG of Mej. de Wed. E. S. VLESSING, des nam. van 127,-17, uur; voor hen, die hun wol afleverden bij den heer I). KEIJSER Sz wanneer hun familienaam begint met een der letters A tot en met E, des voor middags van 9-10,15 uur; wanneer hun familienaam begint met eon der letters F tot en met K, des voor middags van 10,15 12 uur; en wanneer hun familienaam begint met een der letters 1 tot en met Z, des nam. van 12,30—2 uur. De betaling geschiedt alleen onder afgifte van het door den wolhandelaar ver strekte bewijs van in-ontvangstneming der wol. In het belang van eene regelmatige uit betaling worden belanghebbenden met aandrang verzocht zich zoo tijdig mogelijk ten raadhuize te vervoegen. Betalingen op andere tijdstippen kunnen voorshands niet plaats hebben. Texel, 9 Juli 1915. De Burgemeester voornoemd, METS, LoB. Uitslag Verkiezing. Burgemeester en Wethouders der ge meente Texel maken bekend, dat af schrift van elk der processen-verbaal, vermeldende de uitslagen der op 8 Juli 1915 gehouden stemmingen, ter verkie zing van onderscheDidelijk vier leden en één lid van den Gemeentraad aange plakt en voor een ieder ter Gemeente- secr'etatie ter inzage liggen. Texel, den 9den Juli 1915. De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. METS, L.B. Herstemming voor den Gemeenteraad. De Burgemeester der Gemeente Texel brengt ter openbare kennis, dat op Zaterdag den 17den Juli aanstaande, van des morgens acht tot des namiddags vijf uren, de hei stemming zal geschieden ter vervulling van één plaats in den Gemeenteraad. De candidaten, in alphabetische vol gorde, zijn GRAAF, DE M. W. STOMPFF, J. A. G. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende „Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aaneeDe kiachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deel neemt, wordt gestraft met gevangenis straf van ten hoogste een jaar. Texel, den 9den Juli 1915. De Burgemeester voornoemd, METS, L.B. ZEEVAARTSCHOOL. Burgemeester en Wethouders der ge meente. Texel brengen ter openbare kennis, dat op 7 September 1915 tot den tweejarigen curcus van de zeevaart school alhier nieuwe leerlingen kunnen worden toegelaten tot een aantal van achttien. De aanvrage om toelating moet schieden bij den Directeur dor scl door de ouders of verzorgers der aspir leerlingen voor 20 Juli e k., on overlegging van de volgende stukk dengene, wiens toelating wordt gevraa betreffende le. Een bewijs, dat hij den loei van 14 jaar heeft bereikt 2e. een vaccine-bewijs; 3e. een schriftelijke geneeskund verklaring, houdende, dat hij gesch wordt geacht voor de zeemansloopba ook wat betreft gezichtscherpte, kleur onderscheidingsvermogen en gehr scherpte 4e. Een schriftelijk bewijs, afgege door het hoofd der school of de hooli der scholen, welke hij heeft bezocht durende het laatste jaar, waarin schoolonderwijs genoot, houdende, on opgave van den termijn van hetschi bezoek en de klasse, waarin hij laatste was geplaatst, eene verklaring, dat het onderwijs met voldoend result heeft gevolgd. Bij gebreke van het bewijs sub 4 wanDeer dit om andere redenen noo mocht worden geacht, wordt een exan afgenomen. Aspirant-leerlingen voor de stuurlied atdeeling kunnen zich iederen werk waarop de school geopend is, bij Directeur aanmelden, onder overlegg van de stukken sub le en 2ehierbo genoemd. Het schoolgeld bedraagt voor een ling van den tweejarigen cursus f2 per maand, met dien verstande, dat voor wie, hoewel niet tot de mint mogenden behoorende, naar het oorc van Burgemeester en Wethouders schoolgeld te bezwarend is, f 1,50 maand, en dat de volgens Burgemee: en Wethouders minvermogenden fl per maaDd verschuldigd zijn, terwijl onvermogenden geen schoolgeld wt geheven. Voor een leerling van de stuurliedei deeling bedraagt het schoolgeld hetd bele van de genoemde bedragen. Aan min- en onvermogende leerlini kunnen de beooodigde boeken, schi en teekenbehoelten gratis worden strekt. Nadere inlichtingen worden verstr door den Directeur, den heer P. BOS3 te den Burg op Texel. Texel, den 6 Juli 1915. Burgemeester en Wethouders voornoe METS, Lo. B. De Secretaris JONKEE Burgerlijke Stand der Gemeente Text ^van 3 tot en met 9 Juli. GEBOREN Johannes Joaepbus Alouis zoon v. Adrianus Hendericus Fedde en Geertruida Klasina Johanna Me man, Noorden. ONDERTROUWD: Phillippus He Kuorringa en Elisabeth Vleesiog. OVERLEDEN Marretje Witte, oud jaar, echtgenoote van Cornelis Ki den BurgDirkje Bruio, oud 62 ji echtgenoote van 8ijbrand Keijser, Burg. Zondag 11 Juli 1915. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, Vm. 10 uur de hr. Barends. van Alkmaar Koog. Vm. 10 uur ds. van der Waa. Gelegenheid voor Doopsbediening Oudeschild, Vm. 10 uur ds. Glas. Den Hoorn Vm. 10 uur ds. Visser. BedieDiog H. Avondmaal Oosterend, Nm. 3 uur ds. Visser. Cocksdorp, Vm. 10 uur ds. Boeke. Gebouw Zuid-Eierland, Geen dienst. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend Vm. half 10 uur ds. Dage vos nam. 3 uur ds. Dageroe. DOOPSGEZINDE GEMEENTE WaalGeen dienst. Den Hoorn, Geen dienst. Uit de Schager Courant: Sckagen, 8 Juli. Aangevoerd: 80 Vette Koeien t 180 a 475,- 28 Kaltkoeien f 210,— a t 340; 40 Nuchtere kalveren 1 16 a t 28. 35 Vette Varkens 76 a 86 ct. per Magere Varkens t ai 60 Biggen f 13.00 a f 17,00; 620 Vette Schapen t 35 a t 46.00 Overhouders t a t —,00. 210 Lammeren f 14 a f 21.00 Boter f 1.50 a 11,60 per K.G. Kipeieren f 4.75 a i 5,75 per 100. K|

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 2