J. 0. D. Dikkers, Kerklieden gevraagd, H. II. Landbouwers graanzakken, schelf zeilen, schelfnettèn, Officieele Reisgids C. R. KEIJSER Go. Laatste Dansles loembollearooiers weet gij na een week, Premietrekfcingen volgens aanwijzing der Nederiandsche Staatsloterij MeuMhandel Waalderstraat. den Burg. Advertentiën et hooigewas van e en lichte schrammen, Sen en drachtige zeugen. Landbouwers apjeszaad te telen, broche (klavervier). Dat proeft ge (j R d 1 ij k, Er is geen beter Waschmiddel voor Schapen Tcvredenhcidsverklaring. ruim 10 Hectaren land met woning, M. J. WALLAST, Tailleur, HELDER TIJDGEEST OBLIGATIEN ONTVANGEN f 0,126. Meest gesorteerd magazijn ter plaatse. Beleefd aanbevelend, Wed. E. S. VLESSING. >VERTENTIËN. Verloren: ierkolen en prima rove Anthraciet. geuriger is dan bladthee, Dat ze U voordeeliger uitkomt, Aanbevelend Wed. E, S. VLESSING. nd Dankbetuiging, de vele blijken van deelneming, mden bij het overlijden en de tcr- istelling van onzen geliefden Echt en Vader, iubliek verkoopen ;t wrak vee tegen hooge waarde. gevraagd door Volgende week in lossing P. KIKKERT Jaczn. te Texel. Uit de hand te koop Stalen worden op aanvraag van den Helder franco toegezonden. f 2.50, f 5,~ f 10,- f 20,- f 25,- voor de a,.s. OOGST zijn bij ondergeteekende tegen concurreerende prijs verkrijgbaar. Spoor- en Tramdienstregeling 5 Juli 1915, Boekh. PARKSTRAAT. verhooging van het gewone maalloon en franco thuis met verhooging der gewone wagenvracht Alles conditiën A. HE. V. Speciaal adres voor gegarandeerd solide Linnenkasten, Penantkasten, Buffetten. Olietaf'cls, Machinetafels, enz. Ons Fabrikaat Ledikanten en andere slaapkamermeubelen werd lier- haalde malen met goud bekroond. Men lette op kwaliteit niet op prijs, daar meubelen vertrouwensarti- kelen zijn. Fraaie collectie Lampen, Ganglantaarns, Kinderwagens, enz. Renzensoideering Kraal randen. C«[ER achtereenvolgende plaatsingen ir<i Texelsche Courant in eens opge ooi worden slechts driemaal in khEiir gebracht. de vele blijken van deelneming toond bij het overlijden en teraar- schi lüog van onze gelieide Echtgenoote, Behuwd-, Grootmoeder en Doch- en hartelijken dank. Uit aller naam, M. LAAN. locbsdorp, Juli 1915. FEDDE DAALDER, n wij hiermede onzen hartelijken Wed. F. DAALDER en KindereD. 00§rend, Texel, 10 Juli 1915. an gg >0' ndergeteekende betuigt hiermede ■te'ijken dank voor de vele blijken |j angstelliog en verleende hulp, bij rlijden van zjjn geliefde Echtge- ndervonden. bijzonder dankt hij de buren voor schlievende hulp en bijstand ver- aan Dr. Reidel voor zijn onver- zorgen, aan den WelEerw. Heer f2 eke, voor de woorden van troost tot al iprokon, en verder aan dragers en oï iegsters voor de laatste eer bewezen. pj bet einde zou bijna niette vinden ik ieder hier in het bijzonder zou noemen. Ik betuig daarom aan n die blijken gaven van belang- j.® en deelneming, of hulp hebben d, mijn ionigen dank. PIETER VERHOEVE en verdere Familie, ocksdorp, Texel, 10 Juli 1915. Notaris te Texol, Ilaandag 12 Juli 1915, des middags in het hotel „de Zwaan" aan den roor den heer J. W. Hin, 10 het Langeland Kleine Langeland - Driehonderdje igen a/d Westen bij den Jan Aijeweg seizoen 1915, op Woensdag 11 Juli. C. A. BIJPOST. Steeds verkrijgbaar W. RIJK. A. WONDER. GEBRS. SCHUMAKER. negen zijn om de firma van Waverbn Herzog, in zich vervoegen bij J. DE WIT, rden. Zaaitijd Augustus, September vasten prijs per 100 K.G. De firma og 25 Bunder gebruiken. 3 Juli aan den Burg lichtingen verzocht Bureau Texelsche int. ïwaaui om bloembollen te rooijen. GEBR. KALIS. Scherp concurreerende prijzen, ideschtld. P. VOS, -v Van Nelle's Gebroken Thee Het keeren der jaren. 12 In het leven der vrouw is het keeren dei- jaren een tijdperk van veel zorg en ziekte. Het openbaart zich door pijn in den rug, hoofdpijn, duizeligheid, gevoel van slaperig heid na den maaltijd, opstijgingen van het bloed,benauwdheden,een gevoel van zwaarte in den onderbuik, in het kort door de ver schijnselen, die gepaard gaan aan een slechte werking der nieren. Want de onzuiverheden die vroeger op geregelde tijden werden verwijderd, blijven voortaan gedeeltelijk in het lichaam achter en kunnen niet worden afgevoerd, wanneer de nieren niet voldoende kracht hebben om het bloed voortdurend te filtreeren. Het is daarom, dat het vooral in dit tijdperk noodzakelijk is Foster's Rugpijn Nieren Pillen te gebruiken, die de nieren opwekken en herstellen, en haar geschikt maken tot haar belangrijke taak, waardoor de gezondheid van het geheele organisme verzekerd wordt. Te den Burg verkrijgbaar by den heer T. Buijs. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel b f 1,75 voor één, of flO,— voor zes doozen. Eischt de eebte Foster's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voorzien is van nevenstaand handels merk. 34r dan het van ouds bekende LEMKES TUIN'S, kost met inbegrip van pot slechts 7 cent per stnk. Gemakkelijkst in het gebruik. Verkrijgbaar bij den agent D. KEIJSER Sz, den Burg. Tc de Waal hij Wed. G. KIKKERT. Mot genoegen betuigt ondergeteekende zijn volle tevredenheid [aan de ZwolSCbe Paarden- en Veeverzekering Maatschappij gevestigd te Zwolle, Weevenland 2 eD 3, Directeur G. H. J. TERVOERT, Adjunct- Directeur S. J. ROORDA, voor de coulante uitbetaling van zijn gestorven paard. Texel, Eierlandpolder. Hofstede „Burst" 21 Juni 1915. J. DE WOLF. Vertegenwoordiger gelegen aan den Postweg polder Eierlaud, Texel. Aanvaarding 20 Maart 1916. Te bevragen bij den eigenaar H. HAAKMAN. FIRMA LflNGEVELD DE ROOIJ belast zich met de plaatsing uan aduertentiën in an dere couranten en met de leuering uan Cou ranten en Tijdschriften SPOORSTRAAT 70. komt elke week Texel bezoeken. Prijzen uiterst billijk. Hoogst fijne afwerking en voor goed passende coupe wordt ingestaan. Volgcstort (wettig geoorloofd Verkrijgbaar a.h. Hoofdkantoor Wijnhaven 15 te Rotterdam en bij II.II. Agenton. \\J vi to/-,tonno»v ik -o m c o «-.nbVii.io O J p o 1- o rv 1 e> rr of V» xj A.O wxa a. pckjNxjvAJO vy ka La C o v* ai a iu, II. Cl Prima Laplata Mais per 75 1 K.G. f 8.- Prima Maal-Gerst y 60 y 7,50 Texelache Haver n 50 y 8- Arnerik. Lijnkoek, gebr. y 100 y 12,75 Zaaosebe Voorslag Koeken gebroken n 100 12,75 Zaansche Murwe LijnkoekeD. Obertop n 104 104 st. 13, Lijnzaadkoekjes met suiker (Bertels) n 100 n 14,75 Melasse voer n 100 9,— Lichte GraaDspoeling zouder zakken n 100 J» 7,75 De betaling is contant binnen 14 dagen, betaling bij ontvangst met 1 pCt. korting. 10 Juli 1915.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 3