„S.s. Texelstroom". Vervoer Grint. i i 4 4 4 I i i i i ASTHMA Kunsttanden Lijnzaadkoeke Vulpenhouder! Texel-Purmereni. WAND- en VLOERTEGELS lira W. F. STOEL 4 ZOON MOTORDIENST Texel-Rarlingen. Provinciale Regelingscommissie voor de Paardenfokkerij C. METS Zn. NJOOTJE en NONNIE. BERTELS' LIJNZAADKOEKJES Bertels' Olieslagerij en Meelfabriek, Amsterdam. SLOOPT uw LICHAAM. ABD IJ SIROOP Tand-techniker Zaandj Stationstraat 11, Held i\. V. Koninklijke Fabric Merk „Ster" en „W. MOTORDIENS Texel-Rotterdan ADRES Boekhandel Parkstri het Hooigewas FEUILLETON» Asthmaiijders, Borstlijders, K. ACKEMA, Vertrekt Maandags n.m. 2 uur van Texel naar Purmerend entus- schengelegen plaatsen. Uit de hand te koop komt thans weer geregeld spi uur houden 's Woensdags 11-12 uur- v.h. Wessanen Laan, Wormei Vertrekt van Texel Dinsda k Vertrekt van Rotterdam Vriji Voor is het Vertrekt Donderdag van Texel, Zater dag van Harlingen. P. PLAATSMAN. in Noord-IIolland. De gewone jaarlijksche Premie- en Stam boekkeuring is voor dit jaar bepaald op Donderdag 5 Ang. 's morgens 10 uur aan den Burg. Aangifte bij den ondergeteekende, die desgowenscht nader inlichtingen geeft. JAC. KIKKERT JNz. Lading geassureerd. Beleefd aanbevelend, van een perceel land genaamd „Bosjeland" groot 1,60,H.A. gelegen aan deu Fon- teinweg ia de Westen. Te bevragen bij A. BRUIN Jz. den Hoorn. X^rij sopgaaf gevraagd voor het vervoer van pl.m. 75 M3. grint, van haven Oudeschild naar Eijerlandsche wegen, loopende van af Pomona naar hofstede 's Herto genbosch, e.a. InlicbtiDgen te bekomen bij den dijkgraaf fl. FLENS, te den Burg, alwaar schriftelijke aanbiedingen worden ingewacht voor Maan dag 11 Juli a.s. Deze grint wordt spoedig aangevoerd. door Louise B. B. 17.) Maar nu soheen, door sommige klinkers dit eenvoudige zinnetje grooter moeilijk heden voor de uitspraak op te leveren dan de vorige, die toch langer was. Marie moest de woorden nog eenige malen her halen eer het kind, du bedachtzamer durfde naspellen „Is get zoo hoed." Een oogenblik later liep het kind met een der blokjes naar Marie en vroeg uit zich zelve: „Watte ditte „Een blok 1" antwoordde Marie. Het kind bleef een oogenblik nadenkend voor Marie staan, de donkere oogen ver borgen achter de half neergeslagen oog leden, omzoomd door de zware franje van zwarte wimpers. Toen helderde baar ge zichtje op en op Njootje toeloopend zeide zij op blijden toon„Njootje met Itja speel speel met blok blok De ijver en de goede wil zelfs de vol harding waren or, maar de praktijk liet nog alles te wenschen over. Marie mocht geen betere resultaten van haar eerste lesje in Itja's vadertaal verwachten. En tusschen de twee kindereu herhaalde zich hetzelfde spelletje van den vorigen ochtend, maar nu openlijk, onder de wijdopeDge- slagen oplettende oogen van de moeder. Itja was het, die eigenlijk speelde, bet ventje speelde als toeschouwer, maar hij zat er niet, a's meestentijds bij zijn moeder, sui bij, maar toonde zich met hart en ziel in het spel. Het was dan ook veel geanimeerder spelletje dan met zijn moe der. De torentjes werden onder do grootste animo opgebouwd, het omverwerpen ging gepaard met schreeuwende en dansende pret. "Weldra vertoonden zich de afgezette kleurtjes op de waswitte wangen van het teere rentje, dadelijk moe van de ge- YA 1 NM Vorm der koekjes met Firmanaam er in geslagen. Bertels&Comp Amsterdam 6 stuks wegen 1 Kilo, ze zijn pasklaar om aan koeien in hun geheel te voederen, zonder ze eerst te breken. Verpakt in nieuwe zakken van 50 Kilo. Eisclit dit merk. worden koud geslagen van rechtstreeks aan gevoerde dubbel gezuiverd lijnzaad. De koekjes worden niet zooals de gewone lijn koeken met vocht gefabriceerd, maar vol gens eene eigen betere methode door toe voeging van evenveel suiker in den vorm van Siroop. Hierdoor wordt verkregen meer dijkraclit en meer siijnivorming, waaraan in diaetisch opzicht zoo groote waarde wordt toegekendgrooter duur zaamheid door de conserveerende werking der Suiker, grooter smakelijkheid, grooter voedingswaarde en een aanzienlijk groo ter opbrengst van Melk, Boter en haas. Door bij voedering dezer Koekjes in de weide verkrijgt de Boter de zoozeer gewenschte meervastigheid in den zomer. De levering geschiedt desverlangd onder A. H. V. (Algemeene Handelsvoorwaarden). Bekroond met 22 hoogste onderscheidingen (Eere Diploma's Medailles) op de Landbouw Tentoonstellingen van 1907 tot 1913. en Gouden 1 1 beseft gij wel, dat elke nieuwe benauwdheid, elke volgende hoestbui, Uw hart en longen te veel inspant. Eiken dag, dat gij Uw kwaal laat voortwoekeren,' wordt Uw lichaam meer ea meer gesloopt. Waarom talrat gij Laat de tijd Uwer gene zing niet nutteloos voorbijgaan. Duizenden dankbare genezenen zijn vol lof over de Abdijsiroop en be wonderen hare geneeskracht. De verwijdert de vastzittende en ontsteking veroorzakende slijm, maakt Uw adem haling diep en vrij, verdrijft de benauwdheden, zoodat lijders aan asthma, hooikoorts, borst-, keel- of longaandoening zich weldra zeer verlicht zullen gevoelen en 10 tegen 1 hunne genezing zullen tegemoet gaan. De Abdijsiroop werkt versterkend op borst en longen en schaadt nimmer. Per fiicou van 239 gr. f 1, van 550 gr. f 2,-, en van 1000 gr. f 3,50. Eischt onze handteekening L. 1. Akker, Rotterdam. Verkrygbaar bij alle drogisten en de meeste apothekers. ringste inspanning. Marie riep toen de levendige onver moeide Ilja tot zich, beval haar al de blokjes bijeen te rapen en die haar te brengeD. Ea nu ontving Itja baareerste Iob in het Hollandech. Een voor een nam Marie een blokje van verschillende kleur in bandeD, Itja Doemde zonder zich een keer te vergissen telkens de kleur in het Maleiscb, Marie herhaalde dan het woord in het Hollaudacb, en liet het kind een paar maal het woord uitspreken, schudde daarna al de blokken dooreen, nam er een ia de hand en vroeg vlug „Welke kleur?" „Blauw 1" antwoordde het kind zonder aarzelen en zy miste geen der andere kleurnamen. Marie, gewend aan den sla- penden geest van haar eigen kindje, stond versteld over zooveel bevattelijke vlugheid. Op den gewonen tijd werd Njootje naar da achtergalerij gedragen, baboe bracht zijn pap en begon hem te voeren. Maar hat ventje had weer weinig eetlust en hield het eten, dat hem half met geweld in den mond werd geduwd, doelloos tegen het gehemelte geplakt. Itja stond aan don auderen kant van zijn stoel met verba zing dit voor haar zoo vreemde doen te aanschouwen. Plotseling greep zij op heerschzuohtige manier, baboe's hand waar in de volle paplepel: „Njootje kijken naar Nonnio," riep zij, den boordevollen lepel naar haar eigen gragen mond brengende. Reeds wilde Marie het driltig verbieden, maar zij weerhield zteh nog juist bij tijds onderwijl hapte Itja den lepel schoon leeg, slikte en opende daarna wijd den mond om te toODen dat die weer leeg was. „Nou Njootjie!" besal zij weer, baboe's hand met den gevuldeu lepel vast grij pend en die nu, vos rend naar Njootje's mond. En, o wonder, bij gaapte de ge baren. die zij hem onvermoeid voor deed, vau mond openen, huppen en slikken, na en toonde ook daarna ziju leegen mond. Itja juichte en klapte in do hauden van de pret. Nu richtte Itja de lepel ia baboe's hand weer naar haar mond, en daarna weer naar die van Njootje, trouw om de beurt en telkens werden onder groot ge juich elkaar de leege mondjes vertoonend. Van het zoo hatelijk voeren werd een vroolijk spelletje gemaakt. En Marie zag bet zwijgend aan, zy was tevreden, wat nog nooit gebeurde, de timpot werd schoon leeg gegeten, Njootje ontviog zijn gewone portie en Itja verdiende haar deel even eerlijk. Toch vond Willem geen vroolijk vrouwtje op hem wachten, een uur later, toen zijn bendy stilhield voor de voorgalerij! „Wel, hoe is het gegaan met de nieuwe kinderjuf „O, goed, wat dat Betreft," antwoordde Mario, maar toen plotseling met een ver kropten snik viél zij uit: „Dat nare kiod, krijgt op oen dag meer gedaan dan ik, in de vier jaar van zijn loven. Ea ik deed toch zoo mijn best." „Kom, kom, geloof dat nu ook niet! Weet je wat ik deuk, het zijn twee hum mels bij elkaar, zij zien elkaar recht in de oogeD, daardoor begrijpen zij elkaar beter. Het zijn twee aapjes, ze doen elkaar de gebaren na Dag aan dag verscheen nu de nieuwe „kinderjufi" op de morgenuren in het groote huis. Maar altijd, voor zij tot het heiligdom, waarin de blonde reine Njootje het middelpunt vormde, werd toegelaten, moest zij een zelfloutering ondergaan iD de badkamer onder de vlugge, bekwame, maar onverbiddelijke handen van Myrha. Zij wist het zoo goed, dat de wet „eerst badeD, anders bom jo niet met Njootje in aauraking," onherroepelijk was, dat zij nco t meer wachtte tot Djahit haar in do kampong kwam halen, maar al tijden te voren geduldig op den drempel van de badkamer neerhurkend, wachtte op haar bad. Glimmond eo blozend van de afwasscbing, opvallend door het ver blindende wit harer schooce kleeren. vloog zij dan door het huis naar yoreD, Opgericht 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEJ Voedert uw vee met de zuivere Mi uitmuntende door hoog eiwit-en vetg en groote voedingswaarde. EERE-DIPLOMA PRIJS 1900 NEGEN GOUDEN MEDAILLES ul El uitgebreide sorteering. 01 le ei Alkmaar. Adres B. M. v. KEULEN, Wij 108. Aanbevelen! J. Ph. BAKKER fi ei Njootje met allerlei lieve woordjes armen knellend. Njootje, die zoodn de vlugge trippel pasjes al vau hoorde naderen, de armpjes uitstak richting vau waar zy komen moest de eenige klanken die bij vermoet te stooten, zijn lieveling tot zich "Eh eh eh!" Het was iederen deg opnieuw een doenlijk teedere begroeting tusschet twee "aapjes", zooals Willem het netje noemde, liefkozingen en naampjes waarin Nonnie het demon tiet aaudeel nam, maar waaraan Nji zich met passiei welgevallen onderwii En altyd speelden de kinderen Marie's toezicht, die er bijzat met werk oi haar boek en al meer „de nie kinderjul" de vrije hand liet, terwijl een heerschzuchtigen aard toonde als de keuze en regeling van het spel kwam, maar gedwee en geduldig als slavinnetje, Njootje's stompheid oIduI verdroeg, zijn hebbelijkheid om als Van de allerhoogste pret, haar met vuistjes op het gezicht te Btompeu. kon zij over den grond kruipen, om maar weer, de blokjes vastgeklemd schen haar lipjes, deze als een Njootje te apporteeren, het liefste spell van Njootje. En op een morgen, terwijl Itja op hsc en voeten over het roode fluweelen kar ho kroop, begon Njootje plotseling drifti| gillen en te schreeuwen, aldoor naar grond te wijzen „Eh eh eh." Itja richtte zich uit haar gebogen ding van den grond op, en bleef op knieën liggen, angstig zagen haardont oogen Daar Marie, die deze plotseli kribbigheid van haar jongen niet begi en het andere bind streng afvroeg soms een blokje dat hy wil hebben, je ze wel allen teruggebracht Wordt vervotgi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 4