k° *2897 ondag 18 Juli 1915. 28s" Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. and- en Tuinbouwbrieven. inneBland Gemengd Nieuws. Dit blad verschijnt Woensdag:- en Zaterdagavond 50NNEMENTEN en ADVERTENTIES worden aangenomen Advertentiën vóór 9 nar op den dag; der uitgave Firma LANGEVELD& DE ROOI.T, ParkstraatBurg opTbxel. BRANDGEVAAR door het broeien van hooi. itbetaling; van schadeloosstellingen. Burgemeester der gemeente Texel )gt ter kennis van belanghebbenden, dat r de uitbetaling der schadeloosstellingen ens door bet Rijk gevorderde scbapen- voor zooveel de aflevering in deze teente bij na te melden personen plaats d in het tijdvak van 2S Juli j.l.toten 3 Juli d.av., ten raadbuize alhier ing wordt gehouden op Maandag' 19 e k. en wel es voorm van 10—11 uur voor hen, bun wol afleverden bij deD beer H. ESOM of den heer W. DIEPER en es voorm. van 11—12 voor hen, die i wol afleverden bij den heer D. KEIJ- l Sz.,- Mej. dc Wed. E. S. VLESSING ien heer Ph S. VLESSING. betaling geschiedt alleen onder ifte van het door den wolhandelaar ver- ekte bewijs van in ontvangstneming der n het belang van een regelmatige uit- aling worden belanghebbenden met aan- ng verzocht zich zoo tijdig mogelijk -raadbuize te vervoegen. letaliDgen op andere tijdstippen kunnen irshands Diet plaats hebben, fexel, 15 Juli 1915. De Burgemeester voornoemd, METS, Lo. B. LIN. Viuclit wisseling. Er is misschien geen enkel onderdeel van wetenschap van akkerbouw, het welk zoo hooge mate de tand des tijds beeft dervondeD, een zoo duidelijke afspiegeling eft van de hoogte, waarop de landbouw- hniek staat, als de leer der vruchtop- lging. Zoo lang er akkerbouw is gedreven, eft men een zekere vrucbtwisseliog toe- Past Om maar niet al te ver in de schiedenis terug te gaan, herinneren we >e aan het gewoonlijk ten onrechte aan Katel den Groot6n toegeschreven drieslagstelsel wintergraan, zomergraan, braakjaar. Hier uit hebben zich in den loop der tijden allerlei stelsels ontwikkeld. We zullen die echter geen van alté bespreken, maar zullen ons bepalen tot eeuige algemeeoe beschouwingen, die by de beoordeeling van vruchtwisseling in het algemeen en bij het kiezen van bepaalde opvolgingen van nut kunnen zijn. Modelopvolgingen ver wachte men hier evenwel niet te vindeD, die zijn zooals zal blijken uit den tyd. De hooldfactor, die tegenwoordig,o.i. zeer terecht, de vruchtopvolging vooral be- heerscht, is de wereldmarkt. Voorzoover de omstandigheden het veroorlooven, zou het turn te raden^zijn, zooveel mogelijk van dat pwas te verbouwen, waarvan men de grootst mogelijke netto opbrengst kan ver wachten. Ziehier een diepgaand verschil met de vruchtwisselingsteleels, die in onze vorige eeuw zooveel opgeld deden en waarvan de overblijfselen nog overal zijn aan te treffen. Hoe zijn die stelsels ont staan Eigenlijk gezegd: uit nood Men wist voor een bepaalde streek, welke ge wassen men kon verbouwen, men wistook ongeveer binnen hoeveel jaar men met de mest, die het bedrijf voortbracht, weer op hetzelfde stuk terug kon konten en nu was bet de kwestie, om een zoodanige opvolging van gewassen te kiezen, dat men elk jaar een behoorlijken oogst verkreeg, doordat men zoo zuinig' mogelijk het aanwezige plantenvoedsel aanwendde, de structuur van den grond zoo goed mogelijk en de humusvoorraad op peil hield, en het on kruid zooveel mogelijk onderdrukte. Het is te begrijpen, dat de ervariug voor eik bijzonder complex van omstandigheden ten slotte een vruchtopvolging vond, die zich hierbij bet best aansloot. Aangezien toen ook de landbouw in ve6l mindere mate dan tegenwoordig onder den invloed vaD het wereldverkeer stond, werd bet misschien minder gevoeld als bet „stelsel" een bepaald gewas eischte, waar een ander meer direct voordeel zou hebben gebracht. Sinds dien zijn echter de toestanden ge heel veranderd: De kunstmest gaf gelegen heid bet land elk jaar zooveel plantenvoed sel, in de gewenschte verhouding te geven als voor elk gewas noodig was. Verbeterde machines bij de bewerking van den grond, bij de verpleging en de oogst der gewassen, betere verkeerswegen, andere variëteiten, enz. brachten een toestand waarbij een vrij duidelijk omlijnd stelsel niet meer paste. Hieraan nu nog vast te houden zou na tuurlijk dwaas zijn. Met deze redeneeriog wordt echter niet bedoeld de waarde van vruchtwisseling in het algemeen in deze tijden te ontkennen of zelfs te verkleinen. Integendeelzooveel mogelijk passe men deze op de meest oordeelkundige wijze toe. Waarop dient hierbij gelet? Dikwijls hoort of leest men deze redeneering: „de verschillende gewas sen onderscheiden zich o.a. ook hierdoor, dat het eene Daar evenredigheid meer stikstof, een tweede meer phosphorzuur, een volgende meer kali uit den grond op neemtbet eene gewas is vlakwortelend en teert dus uitsluitend op den boveDgrond, het andere wortelt diep, beDut weer den ondergrond en haait weer op, wat reeds was weggezakt. Door nu bij de vruebt- wisseling hiermede rekening te houden wordt het bodemkapitaal zoo economisch mogelijk verbruikt." Wel zijn de hierbedoelde verschillen altijd betrekkelijk klein, maar to'ch schuilt hierin vee! waars. Alleen zouden wij nooit een vruchtwisseling hierop baseeren. Een van de hoofdvoorwaarden van een flinken oogst is immers, dat het gewas moet kunnen beschikken over een ruim voldoeude hoeveelheid planten voedings stoffen in opneembaren vorm Waar het op bovenbedoelde wijze z.g.n. „op een uit zoeken" moet gaan, daar zal aan deze hoofdvoorwaarden gewoonlijk wel Diet voldaan zijn. Als een degelijk zuinig ge bruik van het bodemvoedsel een gevolg is van een zekere vruchtopvolging, daar is het zeker voordeelig, maar om het als doel voorop te zetten, schijnt ods zeer verkeerd. Er zijn n.l veel belangrijker gezichtspunten. Hierover echter in egn volgenden brief. H. Y. S. TEXEL, 17 Juli 1915. Spoor- en Rootdienst. Vertrekuren van de boot van Texel 6.30 vm., 10,45 vm 2,50** nm 5,30 nm. Vertrekuren van den boot van Helder 9,15* vru., 12,15 nm., 4,15** nm. 6,40 nm Zondags 10, vm. Zondags niet. Vertrek en aankomst van treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek. Aankomst. 6,26* 9,11 7,40 sneltrein 9,11 9,-§ 11,35 12,06 2,19 1,091* 3,09 1,59 4,37 4,-t 5,55 4,10 6,05 7,40§« sneltrein 9,15 8,30 10,54 Bovendien loopt een trein op Zondag morgen van Helder naar Alkmaar, van Helder 7,05 te Alkmaar 8,14 en Donderdagmorgen van Helder naar Schagen, van Helder 7,48 te Schagen 9,01 Van Amsterdam naar den Helder. Vertrek. Aankomst. 6,01 8,35 8,09 sneltrein 9,33 9,47 11,47 1,04 3,41 3,38 6,09 5,25 7,33 9,04 sneltrein 10,40 10,47 12,54 Bovendien van Alkmaar naar Helder Zondagsmorgens vertrek 9,01 aankomst 10,08 en dagelyks des avonds vertrek 10,08 aankomst 11,16 Zondags niet. loopt tot 5 Sept. t alleen op Zaterdag alleen op Zondag. Maandag 19 Juli a.s. hoopt onze plaatsgenoote Mej. ADtje Vlamiog den dag te herdenken waarop zij vóór 50 jaar bij de familie Koijser Kuijper in dienst trad; met ijver en opgewektheid is zij daar nog steeds werkzaam. Het zal der jubelaresse, die bij vreugd en rouwe in zoo menig gezin de behulp zame hand boodt, op dien dag niet aan bewijzen van belangstelling ontbreken. Het toelatingsexamen tot het Gym nasium te Arnhem werd dezer dagen met goed gevolg afgelegd door Elisabeth Augusta Wagemaker, dochter van den heer Adr. Wagemakor en leerlinge van de o. 1. school m. u. 1. alhier.. Bij de gehouden overgangsexamens H. B. S. te Bergen op Zoom, werd Abr Wagemaker, zoon van den heer Adr. Wagemaker alhier, tot de 3e klasse toegelaten. Toegelaten tot de 2e klasse der H. B. S. te Alkmaar Dirk Bakker, zoon van mej. wed. P. Bakker en tot 1 Febr. jl. leerling van de o. 1. school m. u. 1. alhier. Uit goede bron kunnen wij mede- deelen, dat de Oorlogszeeongevailenwet Maandag 19 Juli a s, in werking zal treden. Door den jongeheer C. J. Bakker van Oudeschild werd deze week te Helder met goed gevolg overgangsexa men afgelegd naar de 4e klasse H. B. S. By de op 14 en 15 Juli te Am sterdam gehouden examens voor de hoofdakte is o rn. geslaagd mej D. P. Posthumus to Utrecht, vroeger onder wijzeres alhier, O osterend, 16 Juli. Is het met het geven van menschen- nanten met den eenvoud van vroeger afgeloopen, ook voor landbouwboeven zoekt men meer en meer naar het vreemde, en men heelt het liefst namen uitgaande op [a. Zoo heeft men hier de nieuwe boerderijen der laatste jaren genoemd „Lucresa", „Utopia" en „Lin- quenda" (eenmaal moet ik dit verlaten). Ze zijn minder gemakkelijk te onthouden dan „Veldheim", „De Tijdgeest", „De Hoop" e.a. Den Hoorn16 Juli. Woensdagavond stelde de heer de Booy onze ingezetenen in de gelegenheid nader kennis te maken met de Noord en Zuidhollandsche Reddingmaatschappij. De vertoonde lichtbeelden waren hel der, de verklaring eenvoudig en daar door voor ieder bevattelijk. 't Was dan ook een mooien avond. De heeren Gisken en de Vries gaven in de pauze enkele nummertjes mando- line-muziek, welke blijkens het applaus wel in den smaak vielen van het zeer goed opgekomen publiek. Het bal hield de jongelui nog een paar uurtjes gezellig in Loodsmanswelvaren bijeen. Oorlogszeeongevailenwet. De Minister van Landbouw heeft be paald, dat de uitkeering ineens, wegens het totaal verlies van goederen, bedoeld in art. 2, zesde lid, dezer wet, uitgedrukt in veelvouden van het dagloon, dat elk individueel lid van de bemanning van een zeevaartuig geacht wordt voor de Oorlogszeeongevailenwet 1915 te ver dienen, zal bedragen voor Schippersop handelschepen 75 maal het dagloon op visschersvaartuigen a. zeilzeevisschersvaartuigen van meer dan 40 ton (2,83 kub. M.) bruto-inhoud en alle door een krachtwerktuig voortbe wogen zeevisschersvaartuigen 60 maal het dagloon b. zeilvisschersvaartuigen van 40 ton bruto inhoud en daar beneden 30 maal het dagloon. Stuurlieden op handelschepen 75 maal het dagloon op visschersvaartuigen a. 40 maal het dagloon; b. 30 maal het dagloon. Machinistenop handelsschepen 50 maal het dagloon op visschersvaartuigen a. 40 maal het dagloon b, 30 maal het dagloon. Overigen op handelsschepen 40 maal het dagloon op visschersvaartuigen a. 40 maal het dagloon b. 30 maal het dagloon. Een dief in het postkantoor. Maandagmorgen had een dame een postwisselformulier ter verzending inge vuld aan een der schrijftafels in het postkantoor alhier, Te goeder trouw had de dame haar portemonnaie, die zij bij haar op de tafel had, laten liggen terwijl zij zich met den postwissel Daar een der loketten begaf. Toen het de dame te binnenschoot, dat zij de porte monnaie op de schrijftafel had laten liggen, spoedde zij zich naar de tafel terug, echter om tot de ontdekking te komen, dat de beurs met haar inhoud, niet minder dan f67 en een ring, ver dwenen was. Niemand had van het geval iets be merkt, tot op het oogonblik, dat de bestolene verschrikt aan ieomzittenden vroeg of men ook wist waar haar por temonnaie gebleven was. De dader had zich iDtusscben uit de voeten kunnen maken. De polide stelt een onderzoek in. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 8 maanden. Voor ben Burg 30 Cts. -Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika cn andere l'.ndcn met verhooging der porto's. Pr\js der Advertentièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer G Ct. Groote letters en Vignetton worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. por nummer. meesteren Wethouders der Gemeente Texel ;eu bij deie de aandacht van de landbouwers ue gemeente op de maatregelen van voorzorg, mar het oordeel van deskundigen, op ervaring md kunnen genomen worden tegen bet brand- ir door broeien van hooi, hoofdzaak komt dit oordeel op het volgende lereerst, gelijk trouwens algemeen bekendis t noodig, dat het gras werkelijk hooi zij, ens het wordt binnengehaald, rar dit is ten opzichte van krachtig hooi niet eg, en bij regenachtig weer ook niet altijd dijk. ,arom is in de tweede plaats noodig, dat een orlijke hoeveelheid zout inliet hooi gestrooid t en - lagen oud hooi of stroo er tusschen en gebracht. ut verhoogt bovendien den smaak van het hooi. :t oude hooi en vooral het stroo nemen hier- zeer in voedingswaarde toe. 1de (het zout en de lagen oud hooi of stroo) leren den broei, de derde plaats behoort elke hooitas van ten ite een luchtkanaal te zijn voorzien, dat. ge- relijk te vervaardigen is van stevige manden- irstwijgen of van eenig eenvoudig latwerk, st is vrij zeker dal zich geen gevaarlijke broei voordoen, waar de) drie bovenomschreven regelen zijn genomen. n slotte achten zij het wenschelijk te wijzen cn inhoud van artikel 158 van het Wetboek Strafrecht, waarbij o.a. straf bedreigd is tegen aan wiens schuld brand is te wijlen, ee. wel: »evangenisstraf of hechtenis van ten hoogste "maandec of geldboete van ten hoogste drie- lerd gulden iudien daardoor gemeen gevaar goederen ontstaat; 2e gevangenisstraf of heek- van ten hoogste zes maaüden of geldboete ten hoogste driehonderd gulden, indien daar- levensgevaar voer een aDder ontstaat; 3e ngenisstraf of hechtenis van ten hoogste een indien het feit iemands dood ten gevolge t. ixel, den 15 Juli 1015. Burgem. en Weth. voornoemd, METS, LoB. De Secretaris, JONKER. WOL VORDERINGEN. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 1