Vóór de mobilisatie zullen niet veel militairen een kameraadstoelen- matter benijd hebben. Te Zeist is er nu echter één, die zijn woonwagen naast het interneeringskamp heett opgezet, en daar nu 's nachts bij vrouw en kinders toeft, 's avonds ijverig stoelen mattend. Zoo blijkt een tehuis op wielen ook zijn nu door velen benijd voordeel te hebben. R.N. Brutale oplichting. Dezer dagen vervoegde zich een kaas- kooper bij den landbouwer P. van Vliet, te Aarlanderveen' voorgevende zijn kaas te willen koopen. Hij bood best geld ook, n.l. 50 cent voor 't pond. v. Vliet ging hiermede gaarne accoord. Onze kaaskooper sloeg v. Vliet voor, dit per telegram zijn patroon te laten weten, en vroeg daartoe even zijn flets te leen, en wilde hem 125 afstaan tot pand. Onze boer stelde groot vertrouwen in den z.g. kaaskooper en sloeg het aaabod van de hand. Kaaskooper en rijwiel zijn sedert spoorloos verdwenen. Boopsgez. Kerk. Te Haarlem is de vijfjaarlijksche vergadering gehouden van de Vereeniging van Doopsgezinde Gemeenten in Neder land, waarop ook de vraag werd behan deld of het wenschelijk was een ver tegenwoordigend lichaam voor de Neder- landsche Doopsgezinden in het leven te roepen. Ds. Fleischer van Winterswijk pleitte daarvoor er op wijzende dat de Doopsgez. Gemeenten de eenige gods dienstige gemeenschap waren die niet in één organisatie waren vereenigd. Ds. Deenik van Leeuwarden pleitte er tegen op grond van de historie der Doopsgezinden, die een kerkelijken band veroordeelde. Hij achtte het een gevaar voor de tegenwoordige zelfstandigheid der gemeenten, wanneer een verte genwoordigend lichaam werd in het leven geroepen. Na discussie besloot de vergadering aan een door het bestuur aan te wijzen commissie onder zoek naar het al of niet wenschelijke van het instellen van een vertegen woor- ging der Nederl. Doopsgezinden op te dragen. N. Ct. Chantage I Ü9 Avp. waarschuwt tegen chantage door de gebroeders S., bij vele Hagenaars bekend, die zich met enkele individuen te Amsterdam, Londen en Parijs in verbinding hebben gesteld: Enkele maanden geleden was een jong- mensch, zoou van zeer gefortuneerde ouders, een belangrijke som gelds kwijt geraakt aan deze beeren, naar aanleiding van een nooit plaats gehad hebbenden diamantverkoop Sedert dien echter hebben de heeren S. daarbij terzijde gestaan door een zekeren B en een mr. X. het jongmensch voortdurend tot een hunner „meest ge ziene vrienden" gerekend, met het gevolg dat zij kans hebben gezien hem voor f36,000 af te zetten. Verschillende andere personen, met wie het jongmensch omgang had, zijn mede de dupe gewor den van deze roofvogels. Dat deze heeren „mannen van het vak" zijn, blijkt wel uit het feit, dat zij beschikken over tal van handlangers soms met werkelijk goede namen en die verschillende posities bekleeden, welke zij nu en dan voor hun practijken ge bruiken. Deze „vriendenclub" drijft even buiten Den Haag een soort makelaarskantoor, met een zeer schoon klinkenden naam. Landaanwinning en bedijking Erie- sche Wadden. Dr. L. A. Sanders, ingenieur te Amster dam, heeft een verzoek aan H. M. de Koningin ingediend om consessie tot landaanwinning en bedijking van een gedeelte der Friesche Wadden. De bedoeling is allereerst dijken aan te leggen van de uiterste oostpunt van Ameland met een ombuigiDg Daar de Friesche kust, oostelijk van Wierum en van de Zuider Grie in het waterschap de Grieën op Ameland met eenige om buiging tot de Friesche kust bij de Zwarte Haan. De kosten der inpoldering en verkave ling van het tusschen genoemde dijken gelegen gedeelte der Wadden, ongeveer 15,000 H.A., werden begroot als volgt 2 zeedijken, gezamenlijk lang 29,000 M. f8,120,00; rijzendammen f900,000; schutsluis f 300,000Dieselgemalen f800,000; verkaveling fl,350,0u0; ka nalen met bruggen en duikers f i,"0o,000; wegen f400,000, totaal 112,870,000, Rijkstuinbouwiointerscholen. De directeurgeneraal van den Land bouw breDgt ter kennis van hen, die tot den curcus 1915 1916 van een der Rijkstuinbouwwinterscholen wenschen te worden toegelaten, dat de data van aan melding voor de toelatingsexamens aan die inricfitingen als volgt zijn vastge steld Rijkstuinbouwwinterschool te Alkmaar voor of uiterlijk op 14 September 1915; te Hoorn voor of uiterlijk op 20 Sep tember 1915; te Lisse voor of uiterlijk op 5 October 1915; te Aalsmeer voor of uiterlijk op 31 Augustus 1915; te Boskoop voor of uiterlijk op 20 Augustus 1915; te Naald wijk voor of uiterlijk op 4 September 1915. De aanmeldiDg moet geschieden bij den directeur der school, bij wien tevens inlichtingen betreffende het tijdstip en den omvang van dit examen, den aard van het onderwijs, benevens het pro gramma voor den cursus 4915 - 1916, op aanvraag verkrijgbaar zijn. Op de provinciale betoogingen voor Geheelonthouding en Plaatselijke Keuze Zondag 4 Juli te Delft, Harlingen Heilo en Veendam gehouden en respectievelijk bezocht door 1100, 2300, 2500 en 1000 personen is een motie aangenomen, waarin de Provinciale Propagandamee- tings van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van alcoholhoudende dranken zich verklaren tegen da invoe ring van een staatsmonopolie van drank verkoop, van meening, dat de band tusschen drankhandel en schatkist ster ker maakt, de uitroeing van het alcoho lisme moeilijker maakt. Gewezen wordt op het door meer dan 670,000 Nederl. vrouwen en mannen van 23 jaar ge- teekend adres voor plaatselijke keuze, in verband daarmee wordt in plaats van staatsmonopolie het recht van Plaatse lijke keuze gevraagd. Uitvoerverbod van ruw ijzer. De uitvoer van alle soorten ruw ijzer, is bij Kon. besluit verboden. Papierfabricage. Een groote uitgestrektheid dennen bosch van de familie v. d. SI. te Nieuwer- oord (Drente) is verkocht aan een firma te Apeldoorn. De dennen moeten zuiver wit geschild worden en worden dan gebruikt voor de papierfabricage. Het gaat den tuinders uit Bever wijk en omstreken dit jaar naar wensch. De aardbeienteelt is dezen zomer bij zonder goed, de prijzen bedragen vaak het dubbele van die van verleden jaar. Geen wonder dat onze tuindersin bun vuistje lachen. Als blijk dat zij de goed gunstige houding van Duitschland inzake het snelle vervoer zooals men weet worden de aardbeien reeds te Beverwijk door de douanebeambten gecontroleerd op prijs weten te stellen, hebben de tuinders besloten een wagon aardbeien te zenden aan het Duitsche Roode Kruis, als versnapering voor de zieke en ge wonde militairen. In het begin der vorige week is de eerste wagon, inhoudende 830 slofjes, ter waarde van 1500 Mark, gezonden aan het Roode Kruis te Berlijn. Donder dagavond is wederom een andere wagon verzonden, bestemd voor de militaire hospitalen. Op de wagons werden bil jetten geplakt van den volgenden inhoud „Friscbe Erdbeeren dem Roten Kreuze angeboten von den Sammtlichen Gürt- nern aus Beverwijk und Umgegend (Holland.)" (Tijd Mond- en klauwzeer. Sedert de vorige opgave dd. 7 Julijl werden gevallen van mond- en klauw zeer geconstateerd in Zuid-Holland: 8 gevallen te Hof van Delft, 3 gevallen te Vrijenban, 2 gevallen in elk der gemeenten Stompwijk, Schip luiden, Pijnacker en Delft, 1 geval in elk der gemeenten Kethel en Spaland, Vlaar- dinger-ambacht, Berkel en Rodenrijs, Wateringen, Wassenaar, Zegwaard en Zoetermeer in Zeeland1 geval te Kapelle in Oveiijssel1 geval te Denekamp; en in Limburg: 7 gevallen te Vaals en 1 geval in elk der gemeenten Wittem en Maastricht. Er werd mond- en klauwzeer ontdekt onder net weide-vee van L. van Leeuwen aan den Abtswouderweg te Hof van Delft. Een aantal runderen bleken reeds ziek en moeten volgens den waargenomen ver.-chijselen reeds geruimen tijdlijdende zijn geweest. Tegen den eigenaar, di t geen aangifte had geuaau, is proces-ver baal opgemaakt. Men vermoodt, dat dit verzwegen geval de oorzaak is geweest van tal van ge vallen van mond- en klauwzeer, die zich in de laatste weken in Hof van Delft en omgeving hebben voorgedaan. Wat doet hindenburg Aan de „Tijd" wordt van welingelichte Duitsche zijde gemeld Generaal Von Kindenburg, van wien ten onrechle bet gerucht gaat, dat hij in ongenade zou zijn gevallen, is doende aan de voorbereiding van iets, dat binnen kort de wereld zal verrassen en wellicht' den oorlog beslissen zal. Genezen door een lachbui. Bij. een aanval op de hoogte 60, ten zuiden van Yperen, werd een Engelsche soldaat door zenuw overspanning blind, stom en doof. De blindheid en doofheid gingen geleidelijk over, maar de stomheid bleef. Zijn kameraden probeerden van alles eens trokken zij onverwacht zijn stoel onder hem weg en lieten hem in een kuip ijskoud water vallen. Maar er kwam geen geluid uit. Op het laatst kwam men op het denkbeeld hem naar 'n variété mee te nemen,waar een komiek de totscbouwers onbedaarlijk lachen deed. Dc uitwerking was verbazingwekkend. De patiënt barstte weldra uit in een schaterlach, die alleDgs overging tot ge brul en allerlei onverstaanbare uitroepen. Na deze phase kwam er een andere. De man begon een paar woorden van bijval te roepen, die weldra overgingen in luide duidelijke zmnen. Een paar dagen na dit voorval was hij geheel genezen, dank zij de onbedaarlijke lachbui. Valsche wissels. Dezer dagen is te Haarlem een jong mensch gearresteerd, een zoon van een barbier uit Schoten, welk jongmensch ver boven zijn staDd leefde en groote verteringen maakte. De arrestatie geschiedde op vermoeden dat het jongmensch deel uitmaakt van een bende, die zich onledig hield met het uitgeven van valsche wissels, en waarvan de leden zich in verschillende plaatsen van ons land en in het buiten land ophouden. Reeds meerdere arrestaties zijn door de Amsterdamsche politie gedaan. Om bedrog te voorkomen. Do Rijkspolitie heeft beslag gelegd op zoogenaamde reclame-bankbiljeltec van een sigarenfabrikant te Amsterdam, die gelijken op biljetten van f 40. Een Amsterdammer maakte er reeds misbruik van en een bakker liep er in. Op den verkiezingsdag gestorven. Bij de Donderdag gehouden stemming voor twee leden van den gemeenteraad van Hoofdplaat, deed zich het zeker zeldzame geval voor dat een der candi- daten, het aftredend lid, den heer J. Pateer, in den loop van dien dag over leed. Bij de opening der stembriefjes bleek de heer Pateer gekozen te zijn met 75 van de 120 uitgebrachte stem men. Een 10-jarige inbreker. De vrouw van A. H te Sommeldijk, kwam gisteren tot da ontdekking dat uit een haar toebehoorende portemonnaie, waarin geld zat geborgen, ontvangen voor de vergoeding van het onder de wapenen zijn van haar man, een bedrag van eenige guldens was gestolen. Na de aangifte kwam men tot de ootdekkiDg, dat de dader, een ongeveer 10-jarige schooljongen zich toegang had weten te verschaffen tot de woning van vrouw H. op een oogenblik dat deze afwezig was, en de kast had openge broken. Met het geld werden allerlei snoepe rijen gekocht en in een café bier, limo nade enz. besteld daarna zag de jeug dige inbreker nog kans 'n half pond tabak te stelen. Monopoliseering van groothandel en kleinhandel in sterken drank. De heer Rutgers, lid der Tweede Kamer, richtte 1 Juli j.l. tot den Minister van Binnenl. Zaken de volgen le vragen Is het bericht juist, dat de Minisier 99n onderzoek ii.stelt naar de wenscbe- lijkheid van monopoliseering van groot- haadel en kleinhandel van sterken drank met invoering van een stelsel van koop. consenten Is het Centraal Bureau van den Volks bond door de R-tgeeiing gemachtigd dit bericht to publiseeren? Indien het bericht juist is, worden dan door de Regeeriug ook geraadpleegd de organisaties van drankbestrijders, w van de meeste en belangrijkste bj Nationale Commissie tegen het holisme zijn aangesloten De Minister van Staat, Minster Binnenl. Zaken heeft hierop d.d. 8 geantwoord Een meer priDcipieele herziening de Drankwet is in overweging genot Over de grondslagen dier herzie kunnen thans, nu de zaak nog in eerste stadium is, geen mededeelii worden gedaan. Het Centraal Bureau van den V( bond beeft van de Regeering geen en mededeeling of machtiging tot publi ren van een bericht over herziening de Drankwet ontvangen. Of het bei van dat bureau juist is wordt dan geheel in het midden gelaten. De RegeeriDg is voornemens event te gelegener tijd organisaties van di b tstrijders te raadplegen. Roodkleuring der spijzen. De Gezondheidscommissie te R< dam heeft een onderzoek ingesteld de rood-kleuring op spijzen aan Oostkousdijk en de overblijfselen'?! spijzen, waarop de roode kleur ziel vertoond, ter onderzoek in handei steld van haar medelid prof. dr. I directeur van de Rijksserum inricl aldaar. Uit het onderzoek is gebleken, da sluitend Bacillus Prodigiosus de oor is van het optreden van de roode k Ofschoon deze bacterie de sp waarop hij groeit voor consumptie i schikt maakt, behoeft men zich hie niet te verontrusten en kan dit n organisme door eenvoudige reinigin inzonderheid met kokend water den geweerd. Tragisch. Dezer dagen zond een Belgisch) gewekene hier te lande aan zijn zw aan het front in het depariemec Calais een postwissel, om den krijg staat te stellen zich nu en dan ei andere versnapering te koopen. Ei dagen later ontving de afzender ee gewekten brief van den soldaat b waarin deze zijn vreugde te kenne over de verrassing, hem doordien wissel bereid en meedeelde, dat zich zelf en een paar kamerade vast eens extra getracteerd had, brief was gedateerd van 25 Juni. Eergisteren nu ontving de zwagei te lande een briefkaart, waarin meegedeeld werd, dat zijn zwager het front den 25en Juni, des namid om 5 uur, gesneuveld was. Een uit een vijandelijke vliegmachine op de batterij gevallen, waarbij h dienst was, en had hem op slag ge Een kameraad van den gesneuveld) de briefkaart verzonden, om het dn bericht mee te deelen. Niet lang na het schrijven van den brief levenslust en blijmoedigheid werd soldaat door den dood verrast. (Ti Uitvoer, van levende schapen. De Minister van Landbouw breoj kennis dat voorloopig weder vergu gen tot uitvoer van levende scb zullen worden verleend. Belanghe! den hebben zich te dier zake te we tot de commissie in zake de voeding mensch en dier, Amaliastraat 2 's-Gravanhage. St. Be Zaanclamsche kermis. B. en W- van' Zaandam ontradei Gemeenteraad het voorstel van dt raadsleden om dit jaar met het oo de tijdsomstandigheden de kermis te laten doorgaan, aan te nemen. B. en W. zeggen het voorstel uil tend te willen beschouwen nit practiscb oogpunt, waarbij de ben toestand der gemeenteflnanciën als zelf op den voorgrond treedt. Df brengst der kermisgelden toch, ze B. en W., beloopen dit jaar onge f 10,000. Daarbij komt het verzoek van groot deel der neringdoenden, die verzoek hebben gedaan in het be hunner zaken het voorstel af te wij Ook vele andere gemeenten latei kermis doorgaan, zoowel in het be der gemeenteflnanciën als in dat va ingezetenen. Wat het ideëele standpunt bet zeggen B en W. zich daarbij te kui aansluiten, indien de geldelijke toes der gemeente daarvoor ruimte liet, B. eu W. stellen daarom voor voorstel-Baas c. s. te wijzen van de b

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 2