:e 2898 Donderdag 22 Juli 1915. 288U Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Van week tot week so :e Oit blad verschflnt Woensdag;- en Zaterdagarond Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor den Burg 30 CU. Franco per post door ge heel Nederland 45 CU. Niuir Amerika en andere l-.nden met verkooging der porto's. ONNEMENTEN en ADVERTENTIEN tvorden aangenomen bij de Advertentiën vóór 9 nnr op den dag; der oltgave Prijs der Advertentién. Van 1 tot 5 regels 30 CU. Iedere regel moer 6 Ct. Groote letters en Vignetten worden naar plaaUruimte berekend. Bewijsnummers 2 CU. per nummer. Firha LANGEVELD& DE ROOIJ, Parkstraat, Burg op Tb x e u pc l°t h m Uitslag; verkiezing, fa irgemeestar en Wethouders der sente Texel maken bekend, dat een irift van het proces-verbaal, ver lende den uitslag der op 17 Juli 0t, i gehouden herstemming, ter ver ing van een lid van den Gemeente- op het publicatiebord te den Burg F ingeplakt en voor een ieder ter Ge ntesecretarie ter inzage ligt. jxel, den 19den Juli 1915. Burgem. en Weth. voornoemd, secretaris. De Burgemeester, 4. INKER. METS, L B. i. elt 'ei n, li ic s 10-17 Juli. Dister Rambonnet heeft van de Tweede er de gevraagde 28 millioen voor de eiding van de Indische vloot losge- en. Met 46 tegen 21 stemmen willigde steamer den wensch van den minister Toch drukken deze cijfers niet vol- en juist de meening van de Kamer uit, at het aantal tegenstemmers stellig grooter zou geweest zyd, indien de n normaal waren en een groot aantal die bezwaren hadden, ten slotte niet het gevaar van een portefeuillekwestie n gezwicht. bezwaren waren inderdaad niet gering wamen uit meer dan een hoek van de ïer. Inzonderheid gold dat de aan- .fflng van de twee kruisers die de etiister noodig achtte. Voor de gevraagde duikbooten en de zes watervliegtuigen een voldoende meerderheid gevonden zoover dit materiaal betrof was er iig bestrijding; doch de kruiseraanvrage entegen vond ernstig verzet. Eens- valt een en ander te verklaren uit feit, dat in den tegen woordigen oorlog duikboot en het vliegtuig op overtui- de wijze hun nut in de oorlogvoering ben doen blijken, terwijl de groote iaers tot nog toe niet aan de verwach- ;en hebben beantwoord. Ook was er advies van de vlootcommissie die daarin tyds torpedobooten van 1200 ton prefe de boven kruisers van 6- a 7000 ton den minister gevraagd, ico kwam er dan van verschillende zijden zet vooral tegen die beide kruisers en werd een sterken aandrang op den lister uitgeoefend om ze terug te nemeD, rloopig desnoods. De heer de Meester igde zelfs met een motie, als de mini- halstarig mocht weigeren. In de minister weigerde, verdedigde zijn vraag, wenschte vooral de kruisers niet te geveD, omdat hij die vooral niot ende te kunnen missen. Zeker, ook hjj :ende het nut der onderzeeërs, maar was ih geenszins uitbundig in zijn lof daar- Zonder zyn snelvarende kruisers een vijand al te zeer de actie der on zeeërs, kunnen belemmeren. Hp wensch- dus niet voor den aandrang van de ,mer te bezwijken en handhaafde zijn twerp ten volle. Dat was even goed als het stellen van portefeuillekwestie en toen de zaak zoo nd kwam de eene tegenstander na den idere zeggen dat hij dan iD vredesnaam aar voor zou stemmen. Een kabinets- isis zou toch DOg erger zijn dan de uisers. Alleen enkele sprekers volharden irc in hun verzet. Met 46 tegen 21 stemmen gaf de kamer ten slotte den minister zijn zin, zoodat de Indische vloot over eenige jaren, als alles goed gaat, een aantal schepen rijker zal zijn. Over eenige jarendat juist was ook een bezwaar van velen. De vlootuitbreiding zal op den tegenwoordigen toestand niet van invloed kunnen zjjn en welke lessen er uit den tegenwoordigen oorlog later getrokken kunnen worden, weet eigenlijk Dog niemand. Misschien hebben we dan weer voor een aantal millioenen oudroest meer, zooals de heer Hugenholtz voorspelde. Maar ook die kan niet in de toekomst lezen en de minister moet het dan zelf maar weten. Die blijft verantwoordelijk voor de zaak dat stelden ook enkele leden voorop die ten slotte maar voor stemden, hoewel ze in andere omstandigheden tegen gestemd zouden hebben. Na het vlootwetje deed de Kamer nog het ontwerp af strekkende tot het langer onder de wapens houden van militie en landweer. Dit ontwerp werd zonder hoof delijke stemming aangenomen, maar niet dan nadat de minister op een lange rij grieven had moeten antwoorden omtrent misstanden die er hier en daar in garnizoe nen en kampementen heerschen. Een aantal klachten ook reeds bij het leger- debat onlangs ter tafel gebracht, werden opnieuw geuit. Vrydag zou de Kamer doorgaan met baar werk, maar de lust om te vergaderen was zoo geriDg bij de heereD, dat op het uit geschreven uur het wettelijk aantal niet aanwezig was, de bode kon geen 50 hoeden tellen en de voorzitter verdaagde de zitting daarop tot Dinsdag. Nog een belangrijk militair onderwerp wacht de Kamer in de komende dagen, n 1. het ontwerp tot uitbreiding van den land storm. De commissie vaD rapparteurs is gereed met haar eindrapport, en de behandeling zal zeker niet lang meer op zich laten wachten. De kansen voor het ontwerp zijn zeer verbeterd nu de leeftijdsgrens van 40 tot 30 jaar is teruggebracht. Toch be staat er belangstelling voor de vraag of de minister zijn mannetjes krijgt zonder met de portefeuillekwestie te schermen. o—o—o— De oorlog zal in October geëindigd zijD. Zoo moet de Duitsche Keizer gezegd hebben tegen een groep Zwitersche bankiers. Aan het Engelsche blad de „Times" is dat mede gedeeld. Wij vreezen intusscheD dat dit verhaal wel niet algemeen geloof zal vinden, Er is in dezen oorlog al zooveel voorspeld en meer dan één voorspelling is daarbij ten name van den Duitschen keizer gebracht doch W6 weten al laDg dat de groote „Men" onuitputtelijk is en gaarne sensationeele dingen vertelt. Afgezien echter van de vraag of de keizer de hem toegedichte voorspelling wel ooit over zijn lippen beeft laten komen, gelooven we er op het oogen- blik nog geen zier van. Niets is er nog dat er op wijst, dat de strijd met October ten einde zal zijn, hoe vurig dit ook in alle landen gewenscht moge worden. Zoolang de algemeene toestand geen wijzi ging heeft ondergaan komt er geen vrede 't Is in den laatsten tijd meer dan eeDS kunnen blijken uit te pas en te onpas ge geven verzekeringen in de officieuze pers organen van alle oorlogvoeronde landen, dat „de vijand eerst tfen onder gebracht moet zijn." Er was dezer dagen ook nog een ander Engelsch krantenbericht, dat even de aan dacht trok. Von Hindenburg zou in ongenade zijn gevallen, en dat zou de iedeu zyn, waarom in de laatste weken niets van hem gehoord werd. Een officieel Duifsch bericht bracht echter in de afgeloo- pen week, de tegenspraak, door te meldeu, dat de keizer aan bet oostelijk front een bespreking had gehad met von Hindenburg. En aan de Tjjd werd zelfs van betrouw bare Duitsche zijde gemeld, dat Von Hin denburg zich in den „laatsten tjjd bezig had gehouden met de voorbereiding van iefs „dat binnenkort de wereld zal verrassen, wellicht den oorlog zal beslissen," Dat Hindenburg er nog wel is mag dus gerust worden aangenomen. En ook dat hij in de laatste dagen weer een nieuwe actie begonnen is. Op het noordelijk deel van het Oostelijk front hebben de Duitschers het offensief hervat, zoowel in Koerland als aan de Njemen en de Narew. En de Russen, die vermoedelijk aan dit gedeelte van het front een deel hunner troepen ont trokken hebben teneinde de Oostenrjjksch- Duitsche aanval uit Galicië te stoppen, schijnen op hun rechtervleugel niet over de noodige kracht te beschikken om de nieuwe actie der Duitschers tot staan te brengen. Langzaam maar zeker rukken de Duitschers er vooruit. Ook op het zuidelijk deel van bet Oostelijk front duurt de strijd voort. Wel maakten de centralen daar in de laatste dagen niet veel vorderingen, maar ze oefenen toch een zwaren druk uit op het Russische front, zoo zwaar zelfs dat de Russen aan een offen sieve beweging nauwelijks kunnen denkeD. Op het geheele Oostelijke front is thans de actie in vollen gang en dat schijnt er op te wijzen dat de Verbondenen alle krachten inspannen om de Russen klein te krijgen. Gelukt hun dat, dan zijn ze natuur lijk een heele stap verder, maar het zal buiteugewoue krachtsinspanning vragen, ills het gelukken kan. Zoolang de toestand op het Oostelijk front niet een beslissende wending heeft genomen zal waarschijnlijk een nieuw alge meen offensief der Duitschers in het westen niet mogen worden verwacht. Toch treden ze ook nu nog offensief hier en daar op en met succes ook. In bet Argonnegebied maakten ze in de laatste dagen niet onbe langrijke vorderingen. In het OosteDrijksch-Italiaansche grens gebied blijft de toestand nog vrijwel onver anderd en dat is ook nog steeds het geval aan de Dardanellen. Op alle fronten is de strijd nog onbeslist en duurt de worsteling onverminderd in kracht voort, En zoolang daarin geen ver andering komt, zal er aan vrede niet ge dacht mogen worden. —o—o—o— Er wordt in de laatste dagen weer in bijzondere mate aandacht geschonken aan Roemenië. De .Duitsche bladen bespreken meer óf minder uitvoerig de houding van dezeD Balkhnstaat en zoo tusschen de regels in leest men, dat men in Duitschland een beetje ongeduldig begint te worden. Roe menië zoo heet het staat de Düitsch- Oostenrijksche belangen in den weg, door elke tegemoetkoming aan de Centraal- machten achterwege te laten. Zoolang Rusland nog Galicië bezet hield kon men 'tzich in Duitschland indenken, dat men in Roemenië zoo voorzichtig mogelijk was, maar daar is nu geen reden meer voor. De Russen zijn uit Galicië verdreven komen er volgens de verzekering der Duitsche bladen nooit weer terug, heb ben de kracht verloren om Roemenië te bedreigen en in Boekarest moest men nu maar eens eieren voor zyn geld gaan kiezen. De Duitsche bladen en men neemt aan, dat ze van hooger hand geïn spireerd zijn beweren, dat de oentraal- machten niet langer genoegen kunnen nemen mot een onzijdigheid van Roemenie, die geheel in hun nadeel en in het voordeel der geallieerden is. De eisch dient te wor den gesteld, dat Roemenie den ongehin- derden doorvoer van munitie on oorlogs materiaal naar Turkjje zal toostaan. Zijn deze persstemmen misschien de voorbode van een door de centraalmaohten aan Roemenie te stellen eisch? Hetzal nader moeten blijken. Engelseb6 bladen weten te vertellen, dat de Oostenrykscb-Duitscbe regeeringen 'n zwaren druk op de regeering te Boekarest uitoefenen. Ze hebben nieuwe voorstellen gedaan, teneinde Roemenie te verlokken hun zyde te kiezen. De Balkancorrespondent van de „Times" seinde uit Boekarest te hebben vernomen, dat de Oostenryksche gezant aldaar aan de Roemeeneche regee ring een nota heeft overhandigd, waarin in ruil voor een „vriendschappelijke neu traliteit" aan Roemenie een stuk van Boekowina aangeboden wordt, met de rivier Seret als noordergrens. Bovendien zullen de Roemeensche inwoners van Oostenryk-Hongarye allerlei concessies ont vangen o. a. een hoogeschool te Brashav. Gaat Roemenie geheel de zijde der Ver bondenen kiezen, en vroegtydig militaire hnlp bieden, dan zal het geheel BoekowiDa als loon ontvangen tot aan de rivier de Prutb, alsmede gebiedsuitbreiding langs den noordelijken; oever van de Donau tot aan de IJzeren .Poort, met inbegrip van Mehadië. Verder neemt Oostonry'k op zich Besarabiö te veroveren om dit dan dadeiyk aan Roemenie af te staan. Aan de RoemeeDsche regeering zou een maand bedenktyd zijn gegeven. in een maand kan er echter nog heel wat gebeuren, niet het minst op het Ooste lijk oorlogsterrein waar de strijd in den laatsten tijd een zoo bewegeulijk karakter vertoonde. Omtrent de oude Balkanstaten hoort men weinig in den laatsten tyd. In Bulgarye verkeert men in opwinding over het feit, dat de oud-minister-president Genadieff te Sofia gearresteerd is onder verdenking medeplichtig te zy'n aan den mislukten bomaanslag op den koning iD het casino. Hij zou de drie daders, die ter dood zyn veroordeeld, geld hebben geleend en met hen iD verbinding hebben gesiaaD. Deze opzienbarende arrestatie houdt in Bulgarye thans de gemoederen iD hoogere mate bezig dan de oorlog. In Griekenland is alles nog by het oude. De Kamer is nog niet bijeengeroepen en het Kabinet is nog niet afgetreden. Een en ander wordt toegeschreven aan hetleit dat de Koning Dog steeds ziek is cd slechts langzaam in beterschap toeneemt. Mogelijk dat de nieuwe Kamer nu 20 dezer bijeen komt. Niet onwaarschijnlijk wordt het geacht dat het Kabinet zal trachten de crisis te boven te komen, doch de aanhangers van VeDezelos, die thans de meerderheid vor- meD, zullen daar vrij zeker geen genoegen mee nemen. Zy weDschen Venezelos weer aan bet roer te zien, al zullen ze tevens er genoegen mee kuDnen nemen, dat deze inzake de buitenlandsche aangelegenheden geen voorstellen zal doen voordat de Koning weer hersteld is. TEXELSCHE COURANT. 5 St u IS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 1