Tandarts Ansingh 2 Werklieden .gevraagd, Sneeuwklokjes iaeek I Uitstoomen, Verven. D. HOEKSEMA. Zn. Premietrekkingen volgens aanwijzing der Nederlandsche Staatsloterij Burgers E. N. B. m. Een raad voor iedereen. RIJWIELBANDEN, Dagelijks aan onze magazijnen verkrijgt aar aoure. G. E, KEIJSER Co. Predikbeurten Advertentiën Advertentiën. Den Sisten JULI Vergadering. in „Hotel de Lindeboom". een net handig Dienstmeisje, het opsteken en onderhonden der straatlantaarns Sneek Laagste prijzen. Keurige afwerking. le kias inrichting Depot den BurgTh. Schraag. Sneek Sneek TIJDGEEST OBLIGATIEN KOOP T Rijwielen - Naaimachines beter bestaat er niet. KLEIN'S HOENDERMEEL. uitsluitend prima kwaliteit. Aanbevelend, M. A. KUIJPER. Prima gemalen Eierlandsche Tarwe per 100 ko. f 17,-- Tarwebloem (Inl. fabrikaat) 100 - 23,50 Tarwebloem (Amerik. patent) 100 - 25,— Roggebloem (Inl. fabrikaat) 100 - 21,50 C. R. KEIJSER# Co. DOUWE EGBERTS TABAK: steeds prima van kwaliteit, is een genot voor den rooker. Vraagt ze Uwen winkelier. )od we. j ie bew ze rit ;st( ct t Rge :ed< l on ÓP ?oe iet Zondag 25 Juli 1915. HERVORMDE GEMEENTE. Vm. 10 uur Dr. Norel. Vm. 10 uur ds. v. d. Waa. Nm. half 3 ds. van dor Waa. r schild, Vm. 10 uur ds. Glas. doorn Vm. 10 uur ds. Visser. rend, br ;ei VIER achtereenvolgende plaatsingen de Texelsche Coarant in eens opge :n, worden slechts driemaal in ining gebracht. W. REZEL—Koopman Oprichting Onderlinge Paardenverz. Vrijdagavond half acht, bij ZOETELIEF, Cocksdorp. Hoofdgracht 61, den Helder, is Donderdag 22 Juli van 10-2 uur te consulteeren Met Augustus wordt gevraagd te Haarlem te koop gevraagd. aanbesteden te de Cocksdorp, den Hoorn, de Koog, Oosterend, Oudeschild en de Waal. f 2.50, f 5,-- f 10,-- f 20,- f 25,- Volgestort (wettig geoorloofd.) Te Texel bij I*. Dros, Oosterend, T. Buijs, den Burg en Joh. Dros Oude schild. Hoe kan ik met voordeel kippen Houden P Door geregeld 's Ochtends te voeren met Harlingen. Aanbevelend, S, F, KLEIN. Alles Regeeringsconditiën, betaling netto contant zonder korting. Wij ncteeren thans af pakhuis Oudeschild, geir.aler.met verhooging van het gewone maalloon en franco thuis met verhooging der gewone wagenvracht: Alles conditiën A. H. "V". per 75 K.G. f 8.10 60 7,50 50 8- 100 13,- 100 13, 14,50 100 14,75 100 9 100 8- hier, iond lent eieli 19 J"ü. Aangevoeld paarden i 275,— f —0. {oeien f 185 a f 285, Pinken f 110 a f 145. mde s'uchtere kalveren f IS a 20.OU el mi jammen t 36, a f 38,—. ?an Jcbapeu f 24,— af 44, dooi Lammeren t 15,a f 17,00. kort banen f 1, Handel vlug. het Leidsch Dagblad: w; n, 16 Juli. Ter markt aangevoerd: d; Lammeren f 13,a f 18, gro Schapen (vette) 1 28,OU a t 47.00 Biggen f 10 00 f 19.00 idi sterdam, 19 Juli. Aangevoerd ee {anderen, le kwal. 101 k 105 ct. _£f 2e kwal. 93 a 100 ot. 3e kwal. 88 a 94 ct. [elk- en Kalfkoeien f 200 a f 350, lachtere Kal veren f 14,a f 18, ette Varkens 70 a 99 ets. iD rnicrend, 20 Juli. Aangevoerd: 0 [underen waaronder: 61 vette koeien 80 4 105 Ct. per KG. Gelde koeien 1 160 a 340 Melkkoeien f 160 a 340. 56 stieren. vette kalveren f 1,00 a f 1.20 p. Kg. Nuchtere kalveren f 13a 1 27; p'j jchapen f 34 4 f 47,50 ®Lammeren f 16,a f21, vette varkens f 0,86 a 1 0,94 per Kg.; magere varkens 1 20 a I 36,UO; biggen f 14 a f 20; peieren f 5.50 a f 6.25 per 100; ir laro 3D ils lap sdorp, Vm. 10 uur ds. Roeke. ibouw Zuid-Eierlaod, Nm. 3 uur ds. Boeke. GEREFORMEERDE KERK. '6 rend Vm. half 10 uur ds. Dagevos. C° f nam. 3 uur ds. Dagevos. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Vm. 10 uur ds. Kuperus. Hoorn, Vm. 10 uur ds. Buaeemaker. Hiermede vervul ik den treurigen licht, kennis te geven van het over- jden van mijne geliefde Moeder, JANNETJE LIST, Weduwe van Jan Kikkert, u den ouderdom van 79 jaar en 11 naanden. Haar diepbedroefde Dochter, TETJE KIKKERT, lermanshoeve, Texel, 18 Juli 1915. hopon onz9 geliefde Ouders, K. REZEL huono25-jarige Echtverceniging te herdenken. Hunne dankbare Kiuderen, ADRIANA. GEÊRTJE. Burg.Texel, 21 Juli 1915. Niet van allen kunnende afscheid nemen, maak ik gebruik van deze courant, om hiermede u een hartelijk vaarwel toe to rtepen, dio ik niet persoonlijk heb ge- sprokeu en deel ik tevens mede nun vele corporaties en instellingen dat ik Texel metterwoon ga verlaten en mij dus ont slagen reken van deze vereenigingen. Uw vroegere plaatsgenoot, D. MENTZ. bekwaam om bloembollen te rooien. GEBRS. KALIS. P.G. in zeer klein gezin, Jwasch buitens huis. Loon f 10 per maand. Br. met opgaat leeftijd enz. bij den Uitg. van dit blad „Motto: Dieustbode." JOH. A. EELHAN, Oosterend Texel. Burgemeester en Wethouders van Texel zullen op Maandag 26 Juli 1915 des mid dags 12 uur ten raadhuizo bjj enkele in schrijving in het openbaar De voorwaarden liggen ter gemeente secretarie ter inzage. Verkrijgbaar a.b. Hoofdkantoor Wijnhaven 15 te Rotterdam en bij H.H. Agenten. AGENT VOOR TEXEL, Wanneer gij een goed gezond bloed hebt, woes er dankbaar voor on gebruik uw krachten goed. Maar wanneer gij bloedarm zijt, en uw middelen taolpen u niet draal dan niet langer Zet oen middel weg dat u toeli niet belpt en probeer bot eons mot do SANUU1NOS15, die u zeker belpt. Laat u daarvan nu eens niet terughouden, llobben do middelen die men u gegeven beeft, geholpen P Immers niet P Troboer dan nu eens de Sanguinose De Sanguinose mankt uw bloed gezond en krachtig, wekt uw eotlust op, maakt uw slaap diep on verkwikkend; uw oogopslag beider, uw gelaatskleur blozend en fraai. Hard nekkige hoofdpijn wordt door de Snnguinoso verdreven, en dat govool van moeboid en lusteloosheid waarbij u alles te voel is, wordt door eon algehoole lovonsopgowekthcid ver vangen. Gij moet het zelf maar met do Sanguinose probeeren, dan kunt gij er zelf over oordeelen. Maar zorg dat gij de echte krygt, en wacht u voor namaak. Sanguinose kost per llaoon f 1,50, 6 II. f S.12 II. f 15, Te verkrijgen bij do meeste Apothekors en goodo Drogisten. De Riemerstrant 2c/4. Den Haag. VAN DAM Co, Dit is een krachtig voor dat do eierproductie bevordert en besparing geelt op uw graanvoedering. Noodige boeveelheid per kip een eetlepel vol. Wordt verkocht in zakjes van 21/, 5 25 en 50 Kg. Den Burg, 21 Juli 1915. wdéjÉsi, Prima Laplata Mais (Nieuwe Oogst) Prima Maal-Gerst Texelscbe Haver Amerik. Lijnkoek, gebr. Zaansche Voorslag Koeken gebroken Zaansche Murwe Lijnkoeken, (Obertop) Lijnzaad koekjes met suiker (Bertels) Melassevoer Lichte Graanspoeling zonder zakken De betaling is contant binnen 14 dagen, betaling bij ontvangst met 1 pCt. korting. 21 Juli 1915. n n n n ►—4 O 1—L O an ct» n n it

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 3