Vulpenhouders Alkmaarsche Stoomsteenliouwe Draineerbuizei Texel-Puraerend. „S.s. Texelstroom" BOOT- en SPOORDIENST 5 JULI 1915. Texels Eigen Stoombootonderneming. S.s. De Dageraad. Boekhandel Parkstra MOTORDIENS Spoorwegdienst van Helder naar Amsterdam, Van Uitgeest via Beverwijk naar IJmuiden en Haarlem, Van Alkmaar via Hugowaard naar Hoorn, Medemblik, Enkhuizen en Leeuwarden. Van Leeuwarden, Enkhuizen, Medemblik en Hoorn via Hugowaard naar Alkmaar. Van Haarlem, IJmuiden en van Amsterdam via Uitgeest naar Helder. FEUILLETON. NJOOTJE en NOMIE. Texel-Amsterdam vis Zaansti Provinciale Regelingscommr*p voor de Paardenfokkerij C. METS Z 7 s. iS 8.09f|"S "2 7.50tt£ 2 Texels Eigen Stoombootonderneming. Groote voor Pd in verschillende wijdte e rf prima kwaliteit. VAN LEEUWEN ANTHONIE'S Alphen a/d Rijn Vertrekt Maandags n.m. 2 van Texel naar Purmerend en schengelegen plaatsen. Van TEXEL 6.30 10,45 3,50** Vertr. Helder Anna Paulowna Schagen Noord Scharwoude Heer Hugowaard Aank. Alkmaar Uitgeest Amsterdam 6.26 ^6.46 g" 2 7.03 ■£<27.21 £57.30 7.41 9.11 7.05 3 O7.40 7.24» n 7.39 7.55 2,. 8.03 3 3 8.143 «8.36 Q) (b P-9.11 7.48 8.39 9.01 15 3 3 bH 0 9.00 12.06 9.20*: 12.21 9.34g"12.34 9 47^ 12 48 9.5510 12.57 10.05 E 1.08 10.50^ 1.36 11.35 2.19 1.59 2.18 2.33 2.51 2.59 3.10 3.41 4.37 4.10 4.27 4.42 t 4.54 p- co 5.04 5%8 5.29 5.52 6.05 6.43 Vertr. Uitgeest Aank. Haarlem Ymuiden 8.16 8.5810.36 8,51 9.1910.55 8.54 12.19 12.51 12.41 3.47 5.34 4.21 5.53 4,57 5.30 7.40 8.03 8.34 8.44 9.17 8.48 9.11 9.17 8.30 8.50 9.07 9.22 9.30 9.41 10.10 10.54 10.25 10.56 10.46 Vertr. Alkmaar Aank. Heer Hugo Hoorn Medemblik Enkhuizen Leeuwarden 6.45 7.49 9.48 1.36 3.33 6.57 9,58 3.46 7.28 8.10 10.13 1.57 4.19 7.37 8.56 11.06 2.51« 5.24 8.12 8.30 10.31 2.15 4.55 10 44 12.42 4.26 7.40 5.32 5.44 6.13 O O» fsj (O O/ü 7.39 7.51 8.58 8.10 10.30 10.— 10.13 10.46 11.24 Vertr. Leeuwarden Enkhuizen Medemblik Hoorn Aank. Heer Hugowaard Alkmaar 5.38 6.45f 7.19t 7.28t 6,47§§ 7,22f 7,03 7,23 8.12 7.54 8,39 8,05 8,47 7.15 9,30 9 33 11.49 9.01 11.15 8.51 12.07 10.17 12.28 4.30 7.01 —r CL 8.20 9.18 v tr' CfQ O 6.02 8.28 w 0 - E3 ci- 8.55 9.38 9,25 N 9.33 10.00 P Vertr. Haarlem Zond. niet 6.10 7.16 7.51 9.13 9.44 1.00 3.24 5.13 7.51 9.00 Ymuiden Zond. niet 6.07 7.43 9.54 1.02 2.34 5.22 7.58 8.51 Amsterdam 6.01 8.09 9,16 9.47 1.04 3.38 5.25 7.34 8.35 9.04 9.38 Uitgeest ■£6.53 10.20 1.52 4-17 6.08 8.35 9.33 Alkmaar '=7.22 8.50 10.44 2.26 4.59 6.32 9.52 10.08 Heer Hugowaard ■a 7.35 10.54 2.43 5.12 6.43 10.18 Noord Scharwoude tn 7.44 11.02 2.53 5.20 6.51 10,26 Schagen ®8 02 9.11 11.17 3.08 5.38 7.04 10.16 10.42 Anna Paulowna 8.17 9.21 11.31 3.22 5.51 7.17 10.56 Aank. Helder N8.35 9.33 11.47 3.41 6.09 7.33 10.40 11.16 Alleen op Zon- en Feestdagen. Van HELDER 9.15* 12,15 4,15** 6.40 De dienst gemerkt zal Zondags 10,varen. De dienst gemerkt zal Zondags niet varen. De met zwartere cijfers vermelde uren zijn sneltreinen. De gewone treinen AlkmaarHoorn en omgekeerd houden stil aan de stations Obdam en Bobeldijk en stoppen op verzoek aan de halten Middelweg, Spierdijk en Zuidermeer enkelen ook te Sint-Paneras. door Louise B. B, 20.) Zij hurkte beleefd voor mevrouw en vertelde dat zij de dochter was van de broeder van baboe, en zij .had op zich genomen een boodschap over te brengen te brengen van de getrouwde dochter van baboe, wijl ze in dezelfde kampong woonde en die dochter zelve niet kon komer, omdat haar beide kinderen heel hard ziek waren. Het was een kwaadaardige ziekte, een hevige doffe of ijlende bewusteloos heid, gepaard gaande met zware koorts. Veel kinderen lagen daaraan ziek in hun kampong en de dokter vreesde het ergste. Baboe's dochter verlangde nu heel erg naar haar moeder, en nu was zij, de vreemde op weg gegaan in ,den vroegen morgen, want het was vier uur loopen van die kampong naar Tanah-Kaja om baboe te halen, als de mevrouw ten minste de edelmoedigheid wilde hebben haar tante te laten gaan." „'t Is goed," zeide Marie koel. Zij wist nooit hoeveel waarheid en hoeveel ver dichting in de verhalen van die Inlanders stak, al deden zij ook nog zoo dramatisch. Alles kon nu ook wel de zuivere waarheid zijn, niet voor niets zou dit vreemde jonge meisje, bezweet, moe, bestoven, vier «uur door de brandende zon geloopen zijn om een boodschap aan haar tante over te brengen. Maar men kon toob nooit weten, zij speelden zoo praohtig comedie als zij een scène op touw hadden gezet om j,hnn zin door te drijven. Misschien was baboe ook wel moede na haar vierjarigen dienst tijd. En bet was heel lastig dat baboe zoo plotseling voor onbepaalden tijd weg ging, Marie vertrouwde haar zoo volkomen bij haar zwak achterlijk kindje, dat niet was als andere kinderen en daarom moei lijker te verplegen. Enfin, zij kon niet anders dan toegeven, in elk geval behield zij de oude Djabit en de ijverige Myrha „'t Is goed" herbaalde zij„Ga dan maar, maar blijf niet langer weg dan noodig is, je weet sinjo heeft veel oppassing noodig. En als je soms wat medicijn of verster kende middelen noodig hebt, zeg dan maar wat je het liefst wilt meenemen voor je dochter „Dank mevrouw, dank." „Ook mijn dank," neeg de vreemde be leefd. Marie wandelde uit de bijgebouwen naar de achtergalerij. Daar kwam Itja haar hollend tegemoet. Marie schrikte, nu eerst dacht zij er aan, hoe zij in hare nieuws gierigheid over baboe's droelheid, de kin deren alleen had gelaten. Zou er soms iets gebeurd zijn, met Njootje natuurlijk Haar hart bonsde van angst. Maar Itja. een en al opgewondenheid, hield haar een beduimeld stukje biscuit voor, Marie aanhoudend toeschreeuwend: „Njootjie doette voor ditte Njootjié doette 1" Er was niets duidelijkere uit haar te krijgen, terwijl zij springend en huppelend op zijde bleet van de snel zich voortspoedende vrouw, Het was Marie een herademing, toen zij in de voorgalerij gekomen, Njootje rustig op het karpet vond zitten, als altijd door zijn blokken omringd en daarin graaiende en ze om zich heen werpende. Itja wierp zich voor bem op den grond: „Nou kijke!" riep 'zij Marie toe en toen hot onfrissche stukje biscuit vlak voor zich op den grond plaatsend, riep zij met lokkende booge stem: „Kom Njootjie kom nou Njootjie gaal biscuit, zoo lekker ja 1" En werkelijk, Njootje zich op de handen voorover werpend, schoof zijn lichaampje een beel klein eindje vooruit, hij kroop voor het eerst van zijn leven en telkens als het trage zwakke ventje even rustte, moedigde Itja hem aan met haar vriende lijk lokkend hoog stemmetje: „Kom dan toch Njootjie gaal biscuits, zoo lekker, ja bem daarbij het platgeknepen, be duimeld stukje biscuit voorhoudende als aan een hondje dat men kunstjes leert Eindelijk bereikte Njootje zijn bclooning het vieze stukje koek en Itja, zich op richtend op haar knietjes, toonde in een lach haar witte tandjes, stak de leege banden naar Njootje's moeder, en Marie, verrokt, nam een handvol biscuits uit de stopflesch op tafel en reikte die het kind toe. Daar, dit is voor jou De kleine kinderjuf ontving haar eerste loon. Itja stood nu in blakende gratie en mocht vaker en langer bij Njootje blijven spelen. Des middags vergezelde zij hem, naast zijn wagentje loopende op zijn dage lij ksch ritje. En zij bleef inde gunst, ook toen baboe, tien dagen later, even onver wacht als zij vertrokken was, het hek weer in kwam wandelen, bestoven, verbit, de draagdoek vol fijn ooft voor de tafelen geurende bloemen voor de sarongs en kinderkleertjes voor Njootje, uit dank baarheid omdat mevrouw zoo vriendelijk was geweest baar te laten gaan. De be richten die zij meebracht waren anders heel treurig. Zij bad haar kleinkinderen heel ziek gevonden, de jongste, een kindje van nog geen jaar, stierf den eersten nacht van baboe's verblijf bjj hare dochter, de oudste was nu aan de beterhand, maar erg zwak not, zoo uitgeput door de ziekte dat ze als een blok bout op haar bed lag. Ja, natuurlijk, de moeder was ziek van droefheid en mevrouw moest niet boos worden baboe vroeg wel vergiffenis voer haar groote vrijpostigheid, maar w.r.sTon*zoos UJtMUB VERTREKT van TEXEL Din middag 3 uur en Zaterdagmorgen 6 VERTREKT van AMSTERDAM dag en Vrijdagmiddag 3 unr Aanbevelend D. J. BRUIN J. ZU1DEWIND in Noord-Holland. De gewone jaarlij ksche Premie- en Si3 boekkeuring is voor dit jaar bepaalt Donderdag 5 Aug. 's morgens 10 uuip den Burg. [ei Aangifte bij den ondergeteekende ei deegewenscht nader inlichtingen geef JAC. KIKKERT Nz Lading geassureerd. Beleefd aanbevelend baboe zou graag nog meer voorsohot len ontvangen om „arroet en so'kla koopen voor het herstellende kind en géld te zenden aan hare dochter, schuld had moeten maken door de ziekte harer kinderen en de begraf Marie gaf eieren, arrowroot en choco voor het zieke kind aan de baboe en knibbelde haar niet op het gevra hooge voorschot, te blijde dat bi toonde te willen blijven bij Njootje, had vriendelijk en goedgeefs tegen de heele wereld willen zijn, want haar terlijk ventje ging zichtbaar vooruit, 5 hij een speelmakkertje had. O, wel hij ver achter bij andere kinderen van eigen leeftijd, maar bij kreeg toch n besef dan hij ooit had getoond. Nogdi ochtend had hij, zonder dat zij of geholpen haddeD, geheel uit zich eenige blokken in een kring geplaatst fundament voor een torenbouw! En begrip van kruipen kreeg hij nu ook zelts zonder lokaas, het nut zich te kun verplaatsen begon tot hem door te d gen. Was dat niet al veel. Daarom hinderde bet haar dat Wil altijd nog medelijdend het hooid b schudden, als zij bem opgewonden telde wat zij en Itja weer niet al ged gekregen hadden van Njootje en dade het gesprek op iets anders wierp, lachend vroeg„Wanneer geef je nieuwe kinderjuf opslag yoor al goede diensten." Och, zij wist wel dat Willem nietm geloofde aan vatbaarheid tot ontwikkel bij hun kind, sinds de dokter tegeno hem zich bet woord: „idio'isme laten ontvallen. Wordt vervolgd.]

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 4