r\ x N° 2908 Donderdag 26 Augustus i 915 v28st# Jaargang, Nieuws- eu Advertentieblad. Bi o n** n I and Gemengd Nieuws. Van week tof week Dit hlad verschijnt Woensdag- eu Zaterdagavond Abonnementsprijs per S maanden. Voor den Bdrg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere l'.nden met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 9 unr op deu da? der uitgave Prijs der Advcrtentièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 8 Ct. Groote letters on Vignetton worden naar plaatsruimte berekend. Bowysnummors 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIEN worden aangenomen bij de üitg. Firma LANGEVELD& DE R O O IJ, Parkstraat, Borg op Tb x b l 14-31 Aug'. De gezant onzer regeering by bet Vaticaan, je oud-minister Regout, is dezer dagen ioor den Paus in gehoor ontvangen. Aan iet desbetreffende bericht heeft de Italiaan- sche katholieke pers meteen het een en ander toegevoegd omtrent de vredesactie die door den Paus wordt voorbereid. Ne derland wordt daarin reeds genoemd als het land waar de vrede zal worden ge sloten en de noodige voorstellen om zoover te komen worden op het Vaticaan gereed gemaakt. Er zal natuurlijk eenmaal een einde komen aan het bloedvergieten. De waanzin van den oorlog zal eenmaal moeten wijken. Maar wie zal zeggen, of het spoedig zal zijn. Er is nog zoo goed als geen geneigd heid tot vrede te bespeuren. In elk geval stellen alle partijen de eischen waarop zij de vredesonderhandelingen gegrond wenschen te zien zóó hoog, dat daarop voorloopig wel elke poging van bemiddeling moet afstuiten. Een bewijs daarvoor leverde ook weer de rede van den Duitsehen Rijkskanselier, Donderdag in den Rijksdag gehouden. Een rede, zoo lang als de kanselier nog niet, gehouden heeft en die geheel en al ten doel had om de verantwoordelijkheid van den wereldoorlog op de schouders van Duitsch- lands tegenstanders te schuiven. Voorna melijk op die van Engeland. Duitschland wenschte niet anders dan in vrede voort te leven en zich vreedzaam te ontwikkelen maar de Entente trok de ring met uitge sproken anti-Duitsche tendenz steeds nau wer. De wraakgedachte van Frankrijk en de pan-Slavisehe expansieplanneu van Rusland werden door de anti-Duitsche politiek van de Eogelsche regeering voort durend opgestookt. Engeland heelt den oorlog kunnen voorkomen maar niet gewild, want onderwyl de onderhandelingen plaats hadden mobiliseerde Rusland, vanEogelands steun verzekerd. Zoo sprak von Beth- mann Hollweg en zeer uitvoerig trachtte hij het bewijs te leveren, dat Duitschland hetwelk den vrede wilde tot deu oorlog gedwongen werd. In dat opzicht bracht de rede van den kanselier stellig geen nieuws. Hetzelfde is reeds meermalen, zij het dan minder in den breede betoogd en van Eogelsche, Fransche en Russische zijde heeft het evenmin aan pogingen ont broken om de schuld van den oorlog op Duitschland of zooals men het noemt, op het „Duitsche militarisme" te laden. Dat spelletje van het elkander beschuldi gen over en weer zal nog wel vaker worden herhaald. Meer beteekenis bad dan ook hetgeen de rijkskanselier zei over het Duitsche oorlogs doel. „Het streven van Duitschlands vijanden vis een herstel van oud-Europa met een machteloos Duitschland als vazalstaat van het reusachtige Russische rijk. Maar deze ontzaggelijke wereldoorlog zal de oude vorige toestanden niet herstellen. Er zal iets nieuws geboren worden. Indien Europa tot rust zal komen, dan kan dat alleen door een onaantastbare krachtige positie van Duitschland. De Eügelsche politiek van de „machtbalans" moet verdwijnen. Duitsch land moet zijn stelling zoo uitbouwen en versterken, dat andere mogendheden nooit meer aan een insluitingspolitiek kunnen denken." Aldus de woorden van den kanselier, die een stormachtigen bijval in den Rijksdag verwierven. Woorden, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten. Wellicht onder den indruk van de groote overwinningen op de Russen behaald heeft von Bethmann Hollweg een oorlogsdoel geformuleerd, waarvan de grondslag wordt gevormd door de absolute macht in Europa aan Duitschland. „Deutsch- land fiber Alles". Het behoeft geen betoog, dat wanneer Duitschland dat doel wenscht te bereiken de oorlog nog vooreerst niet gedaan zal ziju. Er moet nog heel wal geschieden voor de Duitschers hun vijanden in het stof hebben doen buigen, al getuigt hun weergaloos offensief tegen de Russen ook van een ontzaggelijke kracht, De woorden van den rijkskanselier be wijzen, hoe ver de vrede nog verwijderd is. En bij ons hebben ze al dadelijk vrees verwekt. Sommige bladen vinden in die woorden eon ernstige bedreiging voor ons land, onze vrijheid, en zij zien reeds allerlei ernstigs gebeuren als Duitschland de oppermacht in handen mocht krijgen. De „Tel." het anti-Duitsch gezinde dagblad meent zelfs dat onze regeering tot plicht heeft, van de Duitsche regeering „een bon dige verklaring" uit te lokken, opdat ons volk weet waar het aan toe is. Het blad heeft wel meer ongevraagde adviezen ge geven Wat intusschen wel vast staat, is dat de verklaring van Duitschlands kanselier be vorderen zal, dat de oorlog nog hardnek kiger en verbitterder zal worden gevoerd en dat de vrede nog lang op zich zal laten wachten. o—o—o Misschien schuilde er achter de boven aangehaalde woorden van den Duitsehen rijkskanselier eenig6 overmoed. Mogelijk denkt Duitschland binnen niet al te langen tijd zijn einddoel te hebben bereikt en denkt het zich, na Rusland platgeslagen te hebben binnenkort op de geallieerden in het westen te werpen met al zijn kracht. Dat er eenige overmoed in het spel zal zijn, waarom niet De krijgsoperaties op het oostelijk front hebben in de laatste weken zulke reusachtig gunstige resultaten opgeleverd, dat von Bethmann Eollweg de Duitsche legers tot alles in staat kan achten. De harde slagen voor de Russen volgen elkander wel snel op. Een der ergste Russische tegenslagen in de laatste dagen was de val van Kowno. Niet alleen omdat daardoor een der sterkste vestingen in enkele dagen tijds onder den druk der Duitsche 42-ers en de storm aanvallen bezweek, maar juist omdat Kowno zoozeer een punt van strategische betee kenis kan worden geacht. Door Kowno te nemen openden de Duitschers zich den weg naar het belangrijke spoorwegpunt Wilüa, waar wol een 6-tal belangrijke spoorlijnen samenkomen eu Damen ze meteen een der sterkte punten van het nieuwe Rus sische gevechtsfront. Het heelt er allen schijn vaD, dat deze nieuwe gevechtslinie wel spoedig door de Russen zal moeten worden ontruimd. Niet alleen wordt zij in het noorden door het voortdringen van het leger van von Hin denburg reeds ernstig bedreigd, maar ook in het centrum is dat het geval. De legers van prins Leopold van Beieren en generaal Mackenzen rukken daar Dog steeds vooruit en ze staan vlak bij Biest-Litowsk, het centrum van de nieuwe Russische verdedi ging, waarop de Russische hoofdmacht uit de omgeving van Warschau zich terugtrok. Het is de vraag echter of de Russen daar stand zullen houden, temeer waar ze reeds de worstelingen op den rechteroever van de Bug opgegeven hebben. Alles wijst er op, dat grootvorst Nicolaas ook thans niet den stryd tegen den vjjand zal aanvaarden, maar dat hij door verder naar het oosten te trekken zijn leger zal trachten te redden. Een opmarsch naar het noorden waar Von Hindenburg de verbindingen met Petersburg meer en meer nadert zou reeds een al te gevaarlijko onderneming worden. Verder naar het Oosten zal de terugtocht wellicht worden voortgezet. Maar het staat gelijk met een nederlaag, want het heeft niet in de bedoeling van den grootvorst gelegen. Het is een vlucht, voor het leger der Verbondenen, dat een zoo reusachtige kracht ontplooit als nooit aanschouwd. Ook zal dat voortdurend terugtrekken de geest onder de troepen niet verbeterd hebben Teminder waar daarbij is gekomen de moreele indruk van den val van Kowno en, nu iu de laatste dagen, die van'Nowo Georgiewsk, waarby 6 generaals meer dan 85000 man en 700 kanonnen in bandon van de Duitschers vieleD. Dat deze zoo sterke vesting zoo spoedig reeds bezweek zal diepen indruk maken ook op het Rus sische leger. Wel heeft de vesting geruimen tijd do Duitschers opgehouden, zoodat grootvorst Nicolaas er in kon slagen zjjn groote hoofdmacht in veiligheid te brengen, maar het offer daarvoor gebracht is toch waarlijk niet gering. De gesteldheid en de uitrusting van het Russische leger schijnt niet van dien aard te zijn dat de grootvorst daarmee een beslissenden slag zal durven aanvaarden. Het bljjven nog wel steeds spannende gebeurtenissen die zich in het oosten af spelen. o o o Er schijnen ook nog andere groote gebeurtenissen op konist. Wellicht komt over eenige dagen de 21e oorlogsverklaring. Naar luid der berichten heeft Italië aan Turkije een ultimatum gesteld. Op het oogenblik dat wij dit schrijven ontbreken ons nog nadere bijzonderheden doch waar schijnlijk is het Italies doel deel te nemen aan de actie der geallieerden tegen de Dardanellen, in elk geval tegen Turkije. We zullen er spoedig wel wat naders van hooren. Verder dreigt bet conflict tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland een ernstig karakter aan te nemen. Donderdag heeft een Duitsche duikboot een Engelech passagiersschip zouder voorafgaande waar schuwing iu den grond geboord ,en daarbij hebben 8 personen het leven verloren. Vier daarvan waren Amerikanen. Men herin nert zich hoe president Wilson onlangs heeft verklaard, dat een dergelijke daad als een moedwillig vijandelijke daad zou worden opgevat. De opwinding schijnt in Washing ton groot te zijn en in spanning wordt afgewacht welke houding de Amerikaansche regeering in dezen zal aannemen. Ook de vraag, wat er thans op de Balkan geschiedt vraagt de aandacht. Griekenland krijgt een nieuw kabinet, dat staat vast. Venizelos heeft reeds geconfereerd met den koniDg en tusschen beide moet overeen stemming zijn bereikt. Venizelos of een zijner aanhangers komt aan het bewind. Zal de oorlogspartij zegevieren of zal er eeD compromis woiden gevonden, waardoor Griekenland zijn neutraliteit voorloopig nog niet zal prijs geven. Ook de andere Balkanstaten houden zich druk bezig met de vraag, wat ze zullen doen. De beide oorlogvoerende partijen hebben hun allerlei schoooe aanbiedingen gedaan, maar deze zijn niet geheel en al in overeenstemming met de Servische wenschen tn belangen. Daardoor moet de verhouding tusschen Servie en de ge allieerden in deu laatsten tyd ietwat ge spannen zijn goworden. Servie moet een deel van Macedonië afstaan aan Bulgarije maar weigerde tot nog toe. Intusschen zijn ook de Verbondenen aan het bieden gegaan mot Turkye incluis. Vandaar dat de geallieerden wat krachtiger aandrongen bij Servië op het nemen van een gunstig besluit. De rogeering heeft nu de Skoep- stjina bijeenroepen om een beslissing te nemeD, en heeft tevens den raad gegeven aan de verlangens der Entente te voldoen. Het gaat thans in Servie om de vraag of Servie verder aan de zijde der Entente aan den oorlog zal deelnemen of niet. Een vraag waarop in deze week een antwoord zal moeten worden gegeven. TEXEL, 25 Augustus 1915. Bij de op Maandag j.l. gehouden verkoop van strandgoederen, mochten de aangeboden 90 kilogrammen rubber de kolossale som van 1580,— opbreDgeD. Vlieland, 19 Aug. Op de Vliehors is een lijk aangespoeld, verkeerend in verren staat van ontbin- ding. 20 Aug. Gisteren werd door eenige badgasten en Vlielanders een coucert gegeven in de kerk. Een overgroot aantal toehouders vulden het kerkge bouw, dat een treffenden mooien aanblik bood, verlicht door de koperen kaarsen kronen. Een tien-tal nummers werden ten gohoore gebracht, vooral de gevoelvolle viool muziek, zoo mooi door het orgel begeleid, maakte diepen indruk. Ook de enkele zangnummers voldeden zeer. Voor muziekliefhebbers was het een avond vol genot, die deed verlangen naar meer dergelijke. De dames en heeien die dit conceit zoo welwillend aanboden kuunen zich overtuigd houden van veler waardeering. Oorlogstragedie. Op aanraden van haar familie was ze vaD haar woonplaats in een Duusch stadje vertrokken naar Amsterdam. GiQds in haar „Heimat/ weid het meisje steeds zwaarmoediger. Ieder huis, iedere boom, herinnerde aan haar broers met wie ze had gespeeld en geravot en van wie thans reeds iwee waren, gesneu veld, gevallen ergens in do wijde vlakten van het oosten. In Amsterdam knapte het meisje weder eenigszins op. De familie deed al het mogelijke om haar afleiding te bezorgen. Eun lichte blos begon weder baar wangen te kleuren. Tot eenige weken geleden. Toen ont- viDg ze een blief van baar jonasten broer waarin deze mededeelde dat ook hij was opgeroepen om naar het front te vertrekken. En, nietwaar, bij rekeDde er vast op gezond terug te keeren... doch men kon niet weten... Van dat oogenblik af verviel het meisje weder in haar vroegere zwaar moedigheid en in een van die buien sprong zij het venster uit. Zieitoogend werd de arme vrouw opgenomen. Neen, niet alleen op de sagvelden vallen de offers van den voiscbrikkelijken krijg... TEXELSCHE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 1