Marktberichten. Veiling V. P. N. OORLOG. De krijgskansen schijnen gekeerd, het offensief van de Duitschers in Rusland is tot staan gebracht en in de golf van Riga kwam het tot een treffen tusschen de Duitsche en Russische vloteo, waarbij de Duitschers ernstige verliezen leden. Men heeft gejubeld in Berlijn en Weenen thans juicht men in Petersburg Waarom? Omdat de bloem vaneen naburige natie wordt vermoord, omdat de jonge mannen van een naburig rijk bij duizenden hun leven laten. J 't Is ontzettend De wereldbrand heeft zich nog verder uitgebreid. Italië heeft thans ook Turkije een oorlogsverklaring doen toekomen. Den Hoorn23 Augustus. Het onderzoek naar goed drinkwater in de duinen nabij de Mok heeft goed resultaat gehad. Op eene diepte van twintig voet heeft men prachtig helder zoet water aangetroffen. De Cocksdorp. Zondag is hier weer een mijn aange dreven, welke men ten aanschouwe van veel belangstellenden, waar ond6r een aantal badgasten van De Koog, heeft laten springen. Toch niet in Duitschen dienst. De drie gebroeders Kupers uit Losser (Overijsel), die Dinsdagmorgen op de fa briek in Gronau in hechtenis werden genomen om te worden ipgelijfd bij het Duitsche leger, zijn uit de gevangenis te Coesfeld ontsnapt. Ruim een dag hebben ze noodig ge had om de grens te bereiken en te passeeren. Tel. Uitwisseling van gewonden. Dinsdagavond worden per extra-trein te Vlissingen weder een aantal gewonde Engelschen verwacht, die Woensdagmor gen per mailboot naar Engeland gaan, terwrjl met dezelfde boot Donderdagavond zwaar gewonde Duitschers zullen mee komen, die per extra-trein naar Duitsch- land doorreizen. De afdeeling Vlissingen van het Roode Kruis zal weder bij het overbrengen der gewonden haar medewerking ver- leenen. Weer een gevaarlijke boei Benoorden den Nieuwen Waterweg is aangespoeld een boei, gemerkt S. N. P. 755, voorzien van de volgende woorden „Handle carefuly. When out of water show below, Poxon". Vischrijkdom. Volgens een ontvangen bericht moet de vischrijkdom aan de Schotsche kust, vooral aan haring, zeer groot zijn, wat zijn oorzaak zal vinden in het torpedeeren en stilliggen van een groot aantal Engelsche en Schotsche vaartuigen. Een Nederlandsche haringlogger, die het evenwel waagde daar te gaan vis- schen, werd opgemerkt en door een Engelsch ootlogsschip uit het verboden gebied gezonden. Meineed. Het dorp Donderbroek (Fr.) leeft volgens De Tel. onder den indruk van het volgende Een winkelier weid verbaliseerd we gens verkoop van sterken drank zonder vergunning. Twee 20-jarige boerendoch ters, de eene dochter van een raadslid, werden voor het kantongerecht als ge tuigen gehoord Zr) waren blijkbaar door den beklaagde bewerkt en zijn thans, verdacht van meineed in voorloo pige hechtenis gesteld Voor eenigen tijd werd een jongedochter uit hetzelfde dorp, wegens meineed, ook in een drankwetovertreding veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf Toch schijnt dit voorbeeld nog niet afdoende geholpen te hebben. Misbruiken van spoorreizigers. De directie der Staatsspoor maakt aan het personeel bekend, dat het plaats nemen door reizigers derde klasse in coupés eerste klasse is aangegroeid tot een ergerlijk misbruik. Het personeel wordt bevolen aan het volgende streng de hand te houden Het plaatsen van ïeizigers met plaats bewijzen derde klasse in afdeelinpen r«'»ds reizigers eerste klasse zit- ien is ii.oden Eveneens is het toelaten van dt-nie kins reizigers in doorgangs eerste en tweede klasse rijtuigen ver boden. Coupés tweede k la-se van ge wore coupé rijtuigen ziju zou noodig door over stappen ledig te maken en te gebruiken voor derde-klasse reizigers als zulks althans onvermijdelijk is. Op betreffende hoofdstations is zooveel mogelijk derde klasse materieel gereed te houden, opdat het inzetten van eventueel noodige rijtuigen zonder ernstige vertraging kan geschieden. De stationchefs moeten er streng op letten dat hieraan stipt de hand wordt gehouden. Men meldt ons uit Esschen De geëlectriseerde draden, welke die nen voor de afsluitingen der gemeenten Capellen en Eeckeren, zijn door hoog- drukking gesprongen. Of hier menschen- levens bij te betreuren zijn, kan nog niet gemeld worden. Dat het spoedig bekend was onder de bevolking dezer gemeenten, kon men bemerken, daar er verscheidenen do grenzen gepasseerd zijn en zich veilig op Hollandsch grondgebied voelen. R. N. Wij lezen in de Dölftsche Courant Augustus is de maand bij uitstek om vacantie te nemen en van die meening Was ook een familie alhier. Zij had alle maatregelen reeds getroffen om op reis te gaan en de muffe Delftsche stads grachten en andere luchtjes voor een paar weken te ontvlieden. Koffers en doozen stonden reeds klaar, en over enkele uren zou de reis beginnen. De familie had onder haar huisdieren een aapje, de geliefde Job, die als altijd vol grappen en aardigheden was; telkens werd nog eens afscheid genomen van den vierhandige. Zooals reeds gezegd is stond alles voor de afreis gereed. Ma liep nog eens alle kamers door, de kinderen waren uitge laten van pret, totdat Pa opeens de kamer binnenstormde en zenuwachtig, gejaagd stotterde, dat het kilometer boekje nergens te vinden was. Kort te voren had hij het nog gezien en nu was het weg, het kostbare document, waarop de geheele familie zou reizen. Ieder toog er op uit om te zoeken. Van boven naar beneden en omgekeerd werd alles nagesnuffeld. De doozen en koffers werden leeggehaald in de hoop, dat het boekje daarin bij vergissing was terechtgekomen Maar het was en bleef weg. Pa gaf de schuld aan Ma en deze weer aan Pa. Ten slotte hadden de kin deren het gedaan. De reis moest vool- loopig worden uitgesteld, omdat Pa er voor bed inkte nog eens kaartjes te koopen, als anderen het Kilometerboekje zoek maakten. Met lange gezichten en betraande oogen werden de uitgehaalde koffers en doozen weer ingepakt en het zoeken opnieuw begonnen, terwijl Pa, om zijn zenuwen wat te bedaren, onder 69n lindeboom in den tuin was gezeten. Plotseling voelde hij een klein tikje op zijn hoofd en een stukje karton viel voor zijn voeten op den grond. Pa's oogen volgden het projectiel. Ze werden al grooter en dreigden uit hun kassen te puilen. Zijn gelaat teekende de uiterste verbazing, met toorn gemengd, want het stukje karton was de omslag van het Kilometerbotkjo. Boven in den boom zat Job zich spot tend achter het oor te kaabben en om knelde meteen anderen poot professoraal het boekje In Friesland is in de laatste vijf dagen enorm veel regen gevallen. Som mige weilanden staan blank, het vee is gestald. Door windstilte kunnen de watermolens niet malen, zoodat ook menige polder vol zit. Op de hooge zandgronden is de toestand niet veel beter. Aardappelen staan daar in velden van modder Dat dit slechts is voorde kwaliteit is te begrijpen. Tanoeprijsen. In een ptrsgesprek deelde de voorzit ter der NederJ. Vereeniging van Meel fabrikanten, de heer A. De Koster, te Leiden, als zijn meening mede, dat bij het vrijlaten van den handel het brood niet goedkooper zou worden. Trad de Regeering niet regelend op, dan zouden de piijsscbommelingen zich van dag tot dag voortplanten op onze nationale markt, zoodat ook de brood prijzen aan voortdurende wijzigingen zouden blootstaan. Steenkolen uit Engeland. Reuter meldt uit Londen Het aepaitemeut van handel maakt aan de kolen-exporteurs bekend, dat na 1 September aanvragen om consenten voor den uitvoer vin kolen naar Neder land vergoze[d moeten zijn van een cer tificaat van de Nederl. Overzee Trust Mij. dat zij de wijze waarop de ontvan gers de kolen zullen leveren, goedkeurt. Beschikbaarstelling van winter- voorrand. In een circulaire aan de burgemee-ters zegt de Minisier van Landbouw, dat het bij hem een punt van overweging uit maakt, welke maatregelen noodig zijn om te zorgen, dat de Nederlandsche ver bruiker van artikelen als aardappelen, peulvruchten en enkele groentesoorten, welke hier in ruime mate worden voort gebracht, doch die in gewone tijden ook worden uitgevoerd, tegen matigen prijs den noodigen wintervoorraad kan ver krijgen. Zijn aanvankelijke m9ening is, dat daartoe naast beperking; van den uitvoer en wellicht vaststelling van maximumprijzen, een regeling tot be schikbaarstelling in natura niet geheel achterwege kan blijven. Beproeving van greppelploegen. Op nader te bepalen dag in October e. k. zal vanwege de Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier een beproeving worden gehouden van greppelploegen, geschikt om in grasland bestaande grep pels weer in een voor een goede af watering vereischten toestand te brengen. Daar twee jaar geleden bij een derge lijke beproeving bleek, dat de toestellen die aan de beproeving deelnamen, niet geheel voldeden aan alle eischen, die men aan zulk een werktuig meende te moeten stellen, werd tot een herhaling van deze beproeving besloten, te meer daar aan zulk een werktuig groote be hoefte wordt gevoeld. Vaklieden, die willen trachten zoodanig werktuig te construeeren, hebben dus dien dag opnieuw de gelegenheid te toonen, wat zij in dit opzicht vermogen, terwijl het voor de belanghebbende vee houders een goede gelegenheid is, te komen zien, wat in die richting met een werktuig is te bereiken. Aangiften tot deelname moeten vóór 1 October a s. bij den secretaris der vereeniging, den heer G. Nobel te Lutje winkel, worden ingezonden. Te Voorburg had Dinsdag j. 1. de opperman V. het ongeluk in een roesti- gen spijker te trappen het gevolg was bloedvergiftiging, waaraan de man thans is overleden. Hij laat een weduwe met acht kinderen na. De 18 jarige dienstbode J. Th., uit Den Haag, bezocht Donderdagavond den circus op het Stationsplein te Rotterdam. Door het afschieten van een revolver op het tooneel, schrikte zij zóó, dat zij het bewustzijn verloor. In dien toestand is zij naar het ziekenhuis gebracht, omdat men onmachtig bleek het bewustzijn op te wekken. N. R. Ct. Aan de Duitsche grens, nabij Gla- nerbrug heeft zich het volgend niet alledaagscb geval afgespeeld. Een arbei der had in een herberg, na lang aan houden, sterken drank gekregen opeen tijd dat het schenken verboden was. Nauwelijks had hij het hapje binnen, of hij vroeg den waard eenig geld ter leen. Deze weigerde en bleef ook bij die wei gering volharden, toen de bezoeker hem dreigde met aangifte bij de politie, dat hij op verboden tijd had geschonken. Inderdaad volgde de aanklacht. De waard kreeg eenige dagen hechtenis. En de aanklager Drie maanden gevangenis straf wegens afpersing. De directie der S.S. maakt aan het personeel bekend, dat door het toene mend gebruik van cokes de afval be* langrijk vermeerderd is. Deze afval wordt door de Maatschappij zelve ge bruikt. In verband hiermede is het aan het personeel verboden afval van brand- stofien mede te nemen van de terreinen. Ook is het personeel verplicht er tegen te waken, dat zulks door personeel, vreemd aan de Maatschappij, geschiedt. Tragisch. In den nacht van Woensdag op Don derdag had in de Jordaan te Amsterdam een vechtpartij plaats, waarbij de politie agent Bakker verwond werd door zekere H. in de Houtrijkstraat bij de Spaarn- dammerstraat. Bakker had een hoofdwonde gekregen en was in het Binnengasthuis opgeno men. Zijn toestand is redelijk wel en er is alle kans, dat hij geheel beisteld binnen zeer korten tijd zijn dienst weer kan hervatten Gelijk het wel meer gaat in het praat graag Amsterdam, verspreidde zich door de Jordaan het hardnekkig gerucht, dat Bakker aan de gevolgen van zijn vi wonding was overleden. Het praat kwam ook den dader H. ter oore. De; trok zich het geval zoo aan, dat hij t wanhoop over zijn daad zich van i vliering zijner woning aan de Houtrij straat op straat wierp. Hij kwam eer met het hoofd op een lantaarn terec en botste daarna op de keien, Levenloos werd hij opgenomen. Tel. De heer A. Alt, rijwielfabrikant Leiden, heeft een nieuwe vinding g daan op rijwielgebied, waardoor h mogelijk is gemakkelijker tegen wii te rijden zonder dat het model van b moderne rijwiel wordt gewijzigd, fl rijwiel is voorzien van een tweede fe ting en een mechanisme in het achti wiel. Onregelmatig trappen is buit! gesloten, daar de gang van het rijw door een vliegwiel wordt geregeld, dat alle aangewende kracht wordt gevangen. De heer Alt deelde ons mede, dat n: vele verbeteringen zullen worden aa gebracht, wat den gang nog enorm z vermeerderen. Do voordeelen zijn, dat men bij h berijden in de stad het toestel kan ui schakelen en het rijwiel even licht voort te bewegen als een gewoon rijwii Of het toestel in- of uitgeschakeld i men kan ten allen tijde vrijwielen. tegenstelling met een rijwiel met ve snellingsnaaf, waardoor een vluggei beenbeweging moet worden verricb indien men het rijwiel lichter wensd te laten loopen en de snelheid hierdo vermindert, blijft de versnelling bij de vinding steeds normaal. Op bovenstaande is octrooi aang vraagd met het doel, bij voldoende dee neming de fabrikatie uitsluitend in Hl land te doen plaats hebben. L.D, Zilverbons. De minister van Financiën brengt t kennis, dat, ingevolge het Koninkljj besluit van 21 April 1915 (Staatsbla no. 204), de ingetrokken zilverbons va fl, f2,50 (ouden vorm) en f5, alsno tot en met 31 December 1916, ter i wisseling kunnen worden aangenome bij het agentschap van het Minister van Financiën te Amsterdam (Kort Spinhuissteeg no. 3 Desverlangd kunnen de bons per poi aan bovenstaand adres worden gezondei met duidelijke opgave van naam e adres van den inzender. Ter bevorderin van een spoedige afdoeniüg, zullen i inzenders goed doen, bij de bons I voegen een behoorlijk gefrankeerd aa hen zeiven geadresseerd formulier va een postwissel ten beloope van het bedra der door hen ingezonden bons. No. 363, 20/8 '15. Door de diverse kooplieden werd bedel besteed voor Kipei f 5.85 f 7.75. Eendei f 6,35 f 7,00. Aanvoer 34516 Middenprijs f 6,38. Jonge hanen f 0,19 f 1,24 Oude hanen i 0,84 f 1,30. Oude kippen f 0,53 f 1,80. Eenden 1 0,70. Konijnen f 0,55 f 0.68. 230 stuks. Langenhoff. Texel, 23 Aug. Aangevoerd 1 Paarden 1 400,— a f 0 2 Veulens f 250 a f —0. 11 Koeien f 165 a I 240, 2 Pinken f 135 a f 0. 7 Nuchtere kalveren f 14 a 18.00 20 Rammen f 50,—. a f 65, 10 Schapen f 35,— a f 45,00. 139 Lammeren f 20,a f 22, 0 Biggen f a f 0 korf kippen f0, Uit het Leidsch Dagblad: Leiden, 20 Aug. Ter markt aangevoerd: Stieren f 190,— a f 495,—; Kalf- en Melkkoeien f 245 a f 375. Varekoeien f 210 a f 830 Vette Ossen en Koeien 1250 a f475 Kalveren (vette) 1 60 a f 140. Kalveren (magere) 1 8.a 1 15. Lammeren f af Schapen (vette) 1 37,00 af 52.— Biggen f 12 00 f 18.00 Amsterdam, 23 Aug. Aangevoerd 332 Runderen, le kwal. 106 A 110 ct. 2e kwal. 98 a 102 ct. 3e kwal. 94 a 96 ct. g, 130 Melk- en Kalfkoeien f 300 a f 450, 89 Nuchtere Kalveren 1 12,— a f 18, 560 Vette Varkens a ots.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 2