Marktberichten. INGEZONDEN STUKKEN. Predikbeurten De Cocksdorp. De graanoogst in Eierland is in vollen gang. Dank zij het gunstige wedtr schieten de werkzaamheden goed op. Hier en daar is men druk aan het bin nenrijden, terwijl eenige stoomdorsch- machines reeds druk in werking zijn. De kwaliteit der producten is uitstekend, doch de kwantiteit is over 't algemeen niet zoo goed, als verleden jaar, hoofd zakelijk door gebrek aan chilisalpeter welke meststof door den oorlog niet in voldoende hoeveelheid kan geleverd worden. Vlieland26 Aug. Gisteren en heden zijn hier weder Zeppelins gepasseerd, Terwijl de vrouw van den brug wachter Kerkhof te Tjamsweer (Gronin gen) de brug bediende, geraakte haar 5jarig dochtertje bij het sluiten tusscben de vaste leuning en die van de brug gekneld. Een half uur later bezweek de kleine. Het 5 jarig zoontje van J. Op 't H- te Kapelle (Zeeland) reed met den knecht mede, die een kar met zand geladen naar den Postweg aldaar vervoerde. De knaap had het ongeluk van den wagen te vallen, de wielen gingen hem over het hoofd en de dood trad onmiddellijk in. In verband met den duren tijd, heeft de Ned. Tramweg-Mij. aan haar personeel een extra weekloon minimum tien gulden aangeboden. Wat zal het einde zijn. De heer J. v. Berlo, te Gemert (Noord- Brabant deed dezer dagen aangifte van de geboorte van zijn 80e kind. Vad. Maandag werden op een export veiling te Poeldijk 46,420 pond tomaten aangevoerd, de grootste aanvoer tot heden De meer zonnige dagen hebben den pluk begunstigd. De prijs liep op tot f9 per honderd pond. Koppige hoer. Een boer in de Frieschegemeente W. weigerde zijn wol aan het Rijk tegen flinken prijs af te leveren. Nu is de wol in beslag genomen en krijgt hij geen betaling. St. Vermist knaapje. Maandagmiddag tusschen halftwaalf en twaalf uur werd de 9-jarige Machiel Kamerman, wiens ouders wonen in de Boerensteeg te Haarlem met een bood schap gestuurd naar zijn tante in de Spaarnwouderstraat. Daar is hij echter niet geweest en sinds heeft men van het ventje niets meer vernomen. Nader vernemen wij dat zijn lijkje Donderdag namiddag uit het Spaarne is opgehaald. Een kwade dag. Iemand uit Amsterdam, tijdelijk te Bussum in pension, deed bij de politie aangifte, dat hii in of bij de vestibule van het postkantoor een envelloppe had verloren, waarin 8 biljetten van f 100 en één van f200. Een taaie. De heer H. Holsbergen, onderwijzer aan de leerschool der Rijkskweekschool te Groningen, heeft op 68-jarigen leeftijd het examen voor de Franscbe taal met goed gevolg afgelegd. Volkshuisvesting. Aan de gemeente Groningen is een voorschot uit 's Rijks kas verleend van ten hoogste f410,000 ten behoeve van den bouw van 185 arbeiderswoningen en aan de gemeente Utrecbt een voorschot van f 784.000 voor den bouw van 380 woningen. Het 7-jarig zoontje van den te Edam ingekwaitierden genie-soldaat H., dat de vacantie bij zijn vader doorbracht viel te water en verdronk. Te Tolbert had een droevig ongeluk plaats De machinist van de stoomdorsch- machine, Jac. de Goede, was bezig ds in werking zijnde locomobiel te smeren. Hij had hierby het ongeluk uit te glijden en met zijn arm vast te raken aan een draaiende as. Na eenige malen mee rond geslingerd te zijn, was de arm als 't Wi e uit het lichaam gewrongen. De inmidd-is ontboden geneesheer dr. A. Maas, vond niet anders dan een gruwelijk verminkt lijk. De overledene e. i fPnkp, oppassende jnan, laat een viou»v mot kinderen na. De drievoudige moord te Koekange. Zooals bekend is, werd in Sept. 1909 te Koekange een drievoudige moord ge pleegd waarvan de daders steeds onbe kend zijn gebleven. Wij vernemen thans, dat zich een persoon uit die streek schriftelijk heeft gewend tot den burgemeester zijner woonplaats, met de mededeeling, dat hij in staat is belangrijke aanwijzingen te geven. Een onderzoek naar die bewering wordt ingesteld. A v p. Door de grenswacht te Nispen werd een partij margarine, ruim 1000 K.G. in beslag genomen. T ij d. Bij e3n brand op j. 1. Vrijdag bij de landbouwers M. te Wagenburg, onder Terheijden, is voor ruim f 1100 aan bank biljetten verbrand. Haar kind vergeten. Woensdagmiddag omstreeks drie uur stond een wagen met een kind erin op de stoep van do firma Vroom en Drees- man te Haarlem en dit had er al een heelen tijd gestaan 1 Doordat het kind begon te schreien, trok het de opmerk zaamheid, zoodat een paar vrouwen zich er mede bemoeiden van de moeder was niets te bespeuren. Toen besloten zij maar om het kind naar het politiebureau te brengen, ver telt de N. Hl. Crt., doch op het uiterste oogenblik kwam de moeder aangehold, wit van angst. Zi] was den winkel met een koopje uitgegaan, pratende met anderen en had haar kind geheel vergeten. Een pereboom in bloei. Een eigenaardig gezicht biedt thans een pereboom aan in den tuin van de wed. P. van Kampen te Hoogkarspel. Van onder tot boven is die boom in een sneeuwkleed van bloesems gehuld, waar- tusschen de rijpe peren eigenaardig afsteken Sch. Ct. Wraak. Men schrijft aan de Std. le bedrijf Een klein stadje. De bur gemeester is oud Indisch kapitein en zeer correct. Hij komt op een wandeling één van zijn gemobiliseerde „onderdanen" een keurig net sergeantje tegen, in burger. Dat is hem te kras 1 Sorgant aange houden en ondervraagd. Ja 1 de kepi is afgewaaid, in het water gerold ea hangt nu te drogen. Hij kan moeilijk met een burgerpet loopen en heeft zich dus maar geheel verkleed 1 De burgervader laat zich echter niet beetnemen en maakt rapport. Sergeant nijdig 1 2e bedrijf: Een paar weken later. Burgemeester, mama en zoon wandelen. Zoon is korporaal en van vroeger gewoon, dat ze eerst gegroet worden. Ziet alzoo het nederig sergeantje niet, dat hem thans in tenue passeert. Hij ontgaat echter niet aan de wraak gierige blikken van dezen. In eensHalt I Zoonlief mag voor de oogen van het verblufte ouderpaar zes pas terug doen, in de houding staan en netjes salueeren 1 Dan Ingerukt 1 Marsch 1 Ingehouden gelach bij de omstanders. Papa, mama en zoon af! Sergantzegt: „Maak ie now maar rapport!" (Historisch Vijf maanden heien. De beheiing voor het nieuwe post kantoor op de Coolvest te Rotterdam is naar de N R. Ct. mededeelt ge gund aan de Ned. Beton IJzerbouw, te Amsterdam, voor f25,390. Er moet 5200 palen geslagen worden ter lengte van 16 tot 17 meter, tot een totale lengte van 87,000 meter. Het heiwerk moet in vijf maanden gereed zijn. Te Bloemendaal bedraagt het hef fingspercentage voor den hoofdelijken omslag slechts 0,7dit geringe bodrag wordt in 1916 nog teruggebracht op 0 6 Gelukkige Bloemendalers 1 De poppenkast. Braakensiek heeft voor de ?„Groene" een geestige plaat geteekend De Dam, en op de plaats waar eertijds de Hol- landsche Maagd met het steenen hart stond, een poppenkastvoorts is Naatje onder het publiek, en ze vraagt zich met een bedroefd gezicht af, of ze nu daarvoor van haar voetstuk is moeten komen. Inderdaad staat haast iederen dag een poppenkast op den Dam. We dachten dat de poppenkastmannen geheel uit gestorven waren, althans in Amsterdam zag men ze zelden meer. De vorige hoofdcommissaris van politie schijnt die ondernemers geen goed hart te hebben toegedragen, maar op het oogenblik go- nieten ze weer vrijheid, en kunnen zij hun kastje neerzetten waar hun dat geschikt voorkomt. En is er dan een mooier plekje denkbaar dan de Dam? Het aantal poppenkasten schijnt nog tamelijk groot te zijn. Een is er met een ingebouwd draaiorgel. Een andere poppenkasthouder heeft zich van de medewerking verzekerd van een aapje, dat opperbest verschillende gedeelten uit de Katrijnrollen overneemt. Het stomme dier geeft Jan Klaassen op z'n dak, hangt den deurwaarder op, en werkt met de doodskist als met een apennootje. De kinderen verdringen zich, en ook de provinciaaltjes blijven staan. Zelfs Amsterdammers van meer gevorderde jeugd, zoo tusschen de 30 en 60, blijven staan, 't Is ook een onschul dig genoegen, en als wij ons den Jan Klaassen van onze kinderjaren herinne ren, dan meenen wij het feit te moeten constateeren, dat hij geheel parlementair geworden is. De plaatselijke commissie van toe zicht op het lager onderwijs in de ge meente Wildervank (Gr.) heeft een en- quêtte gehouden over den omvang, dien het rooken door schoolkinderen reeds •heeft verkregen. Het onderzoek wees uit, dat van de 689 jongens, die resp. zes openbare en twee bijzondere lagere scholen en twee M U.L.O.-scholen be zoeken, er niet minder dan 415 rooken. Dat is dus ongeveer 60 pet. der jongens. In de laagste klassen van alle scholen met totaal 118 leerlingen treft men 19 rpokers aan. In de zesde klasse met 69 leerlingen niet minder dan 64 roo kers. Op enkele uitzonderingen na zijn alle jongens als zij de school verlaten, dus al rookers. De vier plaatselijke geneeskundigen waarschuwen de ouders met kracht dit rooken tegen te gaan, daar het erg na- deelig is voor geest en lichaam van het kind. De verwachting dat het mond- en klauwzeer onder het vee, in de omgeving van Delft tot staan was gekomeD, schijnt nu weder geheel de bodem te zijn in geslagen. Wederom heeft zich een geval van mond- en klauwzeer voorgedaan onder het vee van den veehouder M. Moerman, te Schipluiden. De gebeele veestapel van dien landbouwer is af gemaakt. Be varkensprijzen. Men schrijft ons De vrees, dat de boeren door het aan geven van den duur van het uitvoer verbod voor varkens, er toe zouden ge bracht worden voorloopig geen varkens tegen den prijs bepaald op 80 cent per K G. slachtgewicht te verkoopen blijkt gegrond. Velen willen wachten tot die tijd verstreken is, in de hoop dan weer f 1,06 k f 1,10 te maken. Het aantal vette varkens is door den ernormen uitvoer der laatste maanden, gering. Het niet verkoopen heeft een plotse- lingen terugslag op den prijs der biggen, die de laatste maanden met een voort durende stijging 20 a f25 bedroeg. Op de laatste varkensmarkten te Uden, Nijmegen en Oss bedroeg de prijs f6 a f 8 minder. O. H. Ct. Hulde op liet Zilveren Huwelijksfeest vau JAN v. d. WAL en JANTJE SP1GT te Koog op Texel, 28 Aug. 1915. Wie kent er Jan en Jantje niet Hun zilvren Feest bezingt mfin lied. Daar is niets tegen naar ik gis En is 't niet raak dan is 't maar mis. Wie heeft er een kwart-eeuw aldoor lol? Geen mensch en ook niet Van der Wal. Maar zonneschijn en regenbui Die vormen samen fiksche lui. Ja 'n fiksche klant is onze Jan Die meer dan kuchjes kauwen kan, Bekend, befaamd, tot buiten 't land Om wat hij vond op 't Texelsch strand. Daarvan straks meer doch eerstens wat Van 't geen Jan vond op 't levenspad. Te Cocksdorp dan zag hij het licht En leefde er vroolijk, eerst als wicht. Daar heeft hij twee jaar school gegaan Te weinig voor zoo'n levensbaan Wel neen, een gladde bol met vlijt Snapt heel al is 't maar half gezeid, Als schelp6nvisscher, in de Kolk Komt onze vriend bij 't sehippersvoll Tot hij vandaar en 't Buitenland Terugkeert naar het eigen strand. Aan taal- en menschenkennis rijk Neemt Jan eerst naar Ü6 Koog de En is daar goed en wel getrouwd Wat hem nog steeds met heeft beroui Ik denkop 't feest was 't zonnesch Wel meer dan tulband, taart en wijn; Enfin, na 'n half jaar is hij aan Cocksdorp aan 't marketenten gaan. De huisjes van „Breda" zijn toen Zijn woon geweesttot met fatsoen Hem boven 't hoofd het dak verdween 't Moest sterker of vernieu wd.naar 't scbi Toen naar den Zanddijk, welgemoed Dien hij ook na een jaartje groet. De Weverstraat, stond Jan toen aan, Dus is hij naar den Burg gegaan. Maar 't achterhuis was daar wat nauw En dat verveelde Jan al gauw Ook gaf de garnen-vangst geen baat Zoodat hij naar Den Helder gaat. Artillerie- en Gravenstraat 't Lijkt of daarin beter gaat Jan vischt op geep 6n pieterlui Maar geeft ook daaran ras de brui. Op Texel, bij Padang, in de oogst Denkt Jan 'k zit aan de Koog bet drooi Hij bouwt een huisken bij de Kerk Van elf bij vijftien voet maar ste Daar zijn de dagen ook geteld Hij koopt een woon in 't Koogerveld Hier is de bakermat van al Wat hem eens glorie brengen zal. Hoort, ziet, verstomt: negentien vier, En Jan vindt planten in het wier, Waarvan hij diepe studie maakt Totdat hij aan 't Uitvinden raakt. Eén boompje, in een flesch gedaan, Is Jan scherp aan 't beschouwen gas Een blaasvormspeld, erwt, bruine ba: Wel drommels, wat voorspelt dat scho Zoo wordt dus Jan een Weer-profeet, Die 't wonderplantje „Weerboom" hi En of 't hem mazematten bracht? Zie toe of vraag het hem heel zacht 't Museum ook verzwfig ik niet Daar men er wondre dingen ziet: Een bruinvisch, schelpen, droog en nal Bezoekt het maargij leert er wat. Thans schei 'k eruit, want schrikklgk Kon 'k nog vertellen, maar 'k vervi Want wie niet werkt met schop of ha Valt niet bij ieder in den smaak. Vriend Jan, aanvaard mijn zegewensch En blijf een schrander, Duttig mensct Leef wel en vier uw Gouden Feest Met Jantje eens even klaar van geest M. v. T. Den Burg Zondag 29 Augustus 1915. R HERVORMDE GEMEENTE. Burg, Vm. 10 uur Dr. Norel. K Collecte voor het Evangelisatie*! onder geïnterneerde BelgeD. Waal Vm. 10 uur ds. v. d. Waa. H, Doop. Koog, Nam. half 3 ds. v. d. Waa. De» Hoorn Vm. 10 uur ds. Visser. Oudeschild, Vm. 10 uur ds. C. Met. Herv pred. te Zaandam. Oosterend, Vm. 10 uur ds, van Grasstek. Collecte v. d. kerk. Cocksdorp, Vm. 10 uur ds. Boeke. Gebouw Zuid-Eierland, N.m, 3 uur ds. Boeke. GEREFORMEERDE KERK.. Oosterend Vm. half 10 ds. Dage vos-. nam. 3 uur ds. Dagem DOOPSGEZINDE GEMEENTE Oosterend. Vm. 10 uur ds. Kuperus. De» Hoorn, Vm. 10 uu.r ds. Buseemakei Woensdag 1 September 1915. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, 's Avonds 8 uur Bijbellezing. in gebouw Eben-flaëzer, Uit de Schager Courant: Schagen, 26 Aug. Aangevoerd: 108 Vette Koeien f 200 a f 440, 50 Kaltkoeien f 240,a f 400; 25 Nuchtere kalveren f 10 a t 24. 25 Vette Varkens 70 a 90 ct. per Kg. Magere Varkens f a i 50 Biggen f 15.00 a f 20,00; 530 Vette Schapen f 34 a t 53.50 Overhouders i a f —,00. 740 Lammeren f 18 a f 32.00 Boter f 1.50 a f 1.60 per K.G. Kipeieren f 5 55 a t 6,65 per 100.. van 15— 22 Aug. ONDERTROUWD: Willem Sieben, 28]' en Cornelia Visser, 27 jr. (Buiten verantwoordelijkheid, der Redactie.) Burgerlijke Stand der Gemeente Vlieland-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 2