Binnenland. Gemengd Nieuws. Marktberienten. pSP* Advertentie! Adveetentiën. Plaatselijke Belastingen Predikbeurten. herbesteden het onderhouden der kachels met toebehooren beste sterke gekl. Blouses-zijde voor een spotprijsje. zonder met eigen leden in conflict te komen. Voor inlichtingen aangaande de inrichting der vereeuiging tot verbetering van de schapenfokkerij in Noordholland wende men zich tot haren secretaris-inspecteur, den heer J. Sijp Jr. te Bobeldijk. TEXEL, 4 September 1915. Hoe verbazend groot het vreemde- ÜDgenbezoek aan ons eiland de vorige maand was, blijkt zeker wel allermeest uit de onderstaande cijfers ons welwil lend door de Directie van T. E. S, O. ver strekt. Gedurende de maand Augustus wer den vervoerd 10834 personen. Het hoogste aantal passagiers gedu rende één maand vervoerd werd tot heden bereikt in Augustus 1913 toen het 9780 bedroeg. In Augustus 1914 (mobilisatie) bedroeg het slechts 3468. De heer J. Renier, directeur van het Post- en Telegraafkantoor alhier, is met ingang 1 October a.s. in gelijke be trekking benoemd te Dongen (N.Br.) De Rammenkeuring. Hoewel het weer danig te wensclien overliet, de regen viel bij stroomen, had de aangekondigde keuring van de afd. Texel H. M. v. Landbouw j.l. Woensdag plaats. Voor de eerste rubriek, [die van de eenjarige rammen, waren |18 exempla ren aangegeven. De eerste prijs werd toegekend aan no, 4, eigenaar de heer W. Trap, aan no, 6 in die rubriek eige naar de heer A. Brans werd de 2e, en aan no 5 eigenaar de heer A. D. Eelman de 3e prijs toegewezen. Tweejarige rammen waren er liaan- gegeven. No. 2, eigt naar de heer K. Bz. Lap verkreeg de le prijs, no. 5, eigenaar de heer D. Mantje Kz. de 2e, en no. 1 eigenaar de heer Jac. Eelman Gz. de 3e prijs. In de rubriek oudere rammen waren 25 nummers. De eerste prijs werd toekend aan een ram van den heer Jn. Keijser Augz., onder no. 3 ingeschreven, terwijl de 2e en 3e prijs resp. werden toegekend aan no 20, eigenaar de heer K. Eelman Wz. en no 11, eigenaar de heer C. Keijser Sz. In de rubriek schaap met 2 lammeren, waarvan minstens een ramlam, 16 num mers, le prijs no 9, inzender de heer M. Zuidewind, 2e prijs no 1 inzending van den heer Jac. Brans, Se prijs no 10 van den heer C. Kefjser Sz. In de rubriek schaap met 1 ramlam, waarvoor 22 inzendingen waren inge schreven, viel de le prijs ten deel aan de inzending no 16 van den heer Jac. Eelmau Dz., de 2e prijs aan inzending no 15, eigenaar de heer D. Mantje Kz. en de 3e prijs aan de inzending onder no 10 vermeld, eigenaar de h9er C. Keijser Sz. Bij de keuring voor de vereeniging tot verbetering van de schapenfokkerij in N.H. die mede Woensdag op het markt plein plaats vond, behaalde het hoogst aantal punten de ooi van den fokker Jac. Brans Noorden no. 28 van de lijst der aangebodene dieren, terwjjl die van den fokker C. Keijser Sz. Harkebuurt, resp. onder no 11 en 14 aangeboden het opvolgend hoogst aantal behaalden. Militaire feesten. De militaire sporlfeesten werden Dins dag door uitstekend weder begunstigd. Het publiek was in groote getale op gekomen, een groot aantal deelnemeis had zich voor de verschillende wedstrij den, die allen vlot van stapel liepen, aangemeld, zoodat het feest zeker in alle opzichten uitstekend geslaagd mag heeten. Bij no. I der wedstrijden „hardloopen" werd de prijs, een horloge, gewonnen door Polman, terwijl bij wedstrijd no 2, „touwtrekken" de prijs, een kist sigaren, door de ploeg Polman werd gewonnen. No 3, een vanouds bekend vermake lijke wedstrijd, „het zakloopen" viel bij de toeschouwers al zeer in den smaak. Korporaal Zeders mocht daarbij den prijs een Duitsche pijp, verwerven. Bij de estafetteloop viel de Ie prijs een zakmes, ten deel aan ploeg „post 9", ploeg Jongejans verwierf een sigarenpijp. Bij het aardappelenrapen werd de prijs, een carbidlantaarn, gewonnen door Kerkling, bij de driebaenenloop viel de prijs een portemonnaie aan sergeant Plekenpol en J. F. Bakker ten deel. Do Voetbalwedstrijd werd met 6 2 door de roode party gewonnen. Met een gepast woord werden ten slotte de prijzen door den waarnemend com mandant uitgereikt. Naar wij vernemen was het ba), dat volgde, druk en woelig en hadden de feestelijkheden feitelijk een onaangenaam verloop. Eenige jongelui van den Burg kregen ruzie raakten handgemeen, werden uit de danszaal verwijderd, waarin ras een hunner, Jan Brouwer, ernstig in den rug verwond, terugkeerde. Telefonisch in geroepen geneeskundige hulp was spoe dig ter plaatse aanwezig. De dader schijnt nog niet bekend te zijn. O osterend, 3 Sept. Een snoek van ongeveer 14 pond is zeker geen zeldzaamheid, maar dat zoo'n beest aan een gewoon hengeltje gevan gen en in de boot of op den wal gebracht wordt, zal zeker niet dikwijls voorkomen. Zoo'n fortuintje had gisteren in Waalen burg de heer Van Luit den Haag, alhier tijdelijk verblijvende, 't Ging niet gemakkelijk, zoo'n groot beest aan het teere vischtuig behouden binnen boord te krijgen. Met toestemming van den Minister van Waterstaat is de eerder aan de N. V. „Wilhelmina" in erfpacht gegeven grond op het haventerrein, te Nieuwe- diep, overgegaan aan de N.V. „Holl. Conservenfabriek" te Helder. Hiermede is ook het daarop geplaatste .pakhuis aan laatstgenoemde N.V. overgegaan. Vlieland31 Aug. Op het Noordzeestrand is heden een mijn aangespoeld. 1 Sept. Koninginnedag zou zich ditmaal hier door niets bizonders geken merkt hebben, indien niet de Marine door haar sportwedstrijden iets feestelijks aan dezen 31 Augustus had gegeven. Het weer liet zich niet te best aanzien, hield zich echter vrij goed, al was het wat koud op het Oostersche veld, ons sportterrein bij uitnemendheid. Vooral des middags waren er talrijke toeschou wers, die de verschillende wedstrijden met veel belangstelling volgden. De uitslag van den eersten dag volgt hier volgens opgave van een lid der jury; heden kon de wedstrijd wegens al te slecht weer niet worden voortgezet. Verspringen 13 deelnemers, lste prijs Marinier W. A. v. Bommel, 4,85 M. 2e Matroos G. A. Methorst 4,55 M. 3e Mil. J. Lengton 4,53 M. Kustwacht 2 deelnemers le prijs Mil. Salverda 4,80 M. Polsstok verspringen 10 deelnemers, le prijs Matroos I. A. de Visser 6,10 M. 2e B. Vermaat 5,80 M. 3e Mil. J. Lengton 5,50 M. 4e Matroos M. C. de Lange 5,40 M. Kustwacht2 deelnemers, le prijs Mil. J. Kampstra 6,43 M. Polsstokhoogspringen5 deelnemers. 1 Matroos B. Vermaat. 2 Mil. Lengton. beiden 2,55 M. Kustwacht2 deelnemers. 1 Mil Kampstra 2,70 M. Speerwerpen 12 deelnemers. Mar. Moers 32 M., extra prijs. I Mil. J. Lengton 27 M. II Mar. C. Stephany. III Mar. D. Bleijenburg. IV Mar. J. D. Kesseler. DiscuswerpenII deelnemers. Mar. M. Moers 29,5 M. buiten Mar. D. Bleijenburg mededinging. I Mar. W. A. v. Bommel. II Mar. L. M. de Ruiter. III Matroos A. van Kesteren. Hardloopen 200 M.5 deelnemers. I Mar. (bij de opgave is de naam ver geten) 27 sec. II Mar. H. P. van Herp. Ill Mar. W. A. van Bommel. De voetbalmatch tusschen de militairen der land- en zeemacht werd door de marine gewonnen met 5 2. Zoo niet bedoeld. Gelijk op meer plaatsen was ook te Winterswijk de viering van den Ko ninginnedag voorbereid men zou concert eu bal hebben. Nu heeft het verzoek van de Koningin, om den 3Ien Augustus zonder feestbetoon te laten passeeren, uitgewerkt, dat men het feest... tot I September uitstelde. Naar men aan De Tijd schrijft, heeft deze averechtsche opvattiDg nog al ergernis gewekt. Is het dan zoo moeilijk stil te zijn als alles rondom tot levens ernst maant? Vele Friezen willen geen schelvisch (Regeeringsviscb) eten, omdat men meent dat deze visschen leven vande in zee drijvende menschenlijken 1 Hoe komen ze er aan? In dronkenschap. Vrijdagavond kwam een bewoner van de Kleine Eligensteeg te Utrecht dronken thuis, waarna een ruzie met zijn vrouw ontstond. In zijn woede stak hij zijn vrouw met een mes in den buik. Een buurvrouw, die op de herrie af kwam, werd vervolgens door het heer schap met het mes in het dijbeen ge stoken. De wonden waren van dien aard, dat beide vrouwen naar de Rijksklinieken moesten worden vervoerd. Manlief werd door de politie opge borgen. Een bomaanslag. Een bewoner van de Elandstraat te 's-Gravenhage heeft bij de politie aan gifte gedaan van eene mishandeling welke in of nabij zijne woning op hem zou zijn gepleegd door zijne, in eene woning aan de Voldersgracht verblijf houdende dochter. Na het vertrek van die dochter werd op een raamkozijn van zijne woning gevonden een soort „bom" welke later ontplofte, evenwel zonder ernstige gevolgenalleen werd eenige materieele schade aangericht. Actie tot loonsverliooging in verband met het mijnengevaar. De afdeeling IJmuiden van den Alge- meenen Nederlandschen Zeemansbond en de afdeeling IJmuiden der Machinisten- vereeniging „Door Eendracht Saam- gebracht", hebben aan de commissie uit de reeders van visschersvaartuigen te IJmuiden het verzoek gedaan om, in verband met het mijnengevaar en de dure tijden, een gageverhooging te wil len toestaan in den vorm van een ver hooging van de percentage der besomming en dit te willen brengen voor de machi nisten van 1 pCt. op VI, pCt.stuur lieden van V1 pCt. op 1 pCt.matrozen en stokers van 7« pCt. op Va pCt.koks van 0 op pCt, Een en ander in te doen gaan op 1 September a. s. Ongeluk te IJmuiden. Woensdagmorgen heeft in de nabijheid van het personenstation te IJmuiden een ernstig ongeluk plaats gehad. De heer J. Breed, commies bij de H. IJ. S. M., 32 jaren en ongehuwd, is bij het over brengen van dienststukken naar het goederenstation vermoedelijk van een treeplank gevallen, of bij het afstappen daarvan uitgegleden. De trein is hem over het hoofd gereden, waardoor de dood onmiddellijk intrad. De beer B. was als mensch en ambtenaar algemeen geacht en bemind en werd door het personeel op de handen gedragen. De deelneming te IJmuiden is zeer groot. Galgenhumor. Toen de Bossche Rechtbank na haar jongste zitting uitspraak deed, veroor deelde zij o. ra. ook twee gedetineerden. Dezen werden per boevenwagen van het paleis van justitie overgebracht naar de gevangenis. Een dezer veroordeelden was bij het uitstappen zoo galant, dat hij den koetsiereen kwartje fooi aanbood. De man heeft allang boeven heen en weer gebracht, maar zooiets was hem nog nooit overkomen. Oplichting. Te Bergen-op-Zoon is gearresteerd een koopman in tweedehands-goederen. Hij heeft, behalve eenige ingezetenen, ook zeer vele Bulgen voor aanzienlijke sommen opgelicht en reeds een volledige bekentenis afgelegd. Burgerlijke Stand der Gemeente Texel. van 27 Aug. tot en met 3 Sept. 1915. GEBORENFrederik, z.v. J. van de Craats en van A, de Graaf. Martinua, z.v, J. Witte en C. J. Bakker. Willem Gerardue, z.v. A. Commandeur en M, G. Bakker. Cornelia Jan, z.v. J. Zegers en J. S. Koliju. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: Cornelia van Wijk en Arondina Christina Monté. OVERLEDEN: Klaas Roeper, oud 62 jaren gehuwd met Neeltje Roeper. Postkantoor te DEN BURG (Texel) LIJST van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkan toren ter post bezorgde brieven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de of wei ring door geadresseerden t zijn kunnen worden uitgerei 2e helft der maand Augustus 19i Van Oudeschild, A. Mulder, Amsterdam. 'P Van Oosterend. A. L. van Hulzen, Amsterdam. Van de Waal, Mejuffr. A. Bolleman-v. d. Veen, Busst Van den Burg.' A. Haart, Amsterdam. Nota. Aan de afzenders wordt a bevolen hun adres op de stukken vermelden, opdat deze bij onbestelba heid aan hen kunnen worden terug geven. Rij kspostspaarbank. Aan het postkantoor Den Burg (Ten en de, daaronder ressorteerende, hulpk toren werd gedurende de maand Aug. Is Ingelegd f 21817,95 Terugbetaald - 3623,90 Het laatste, door dat kantoor uitgegei boekje draagt het nummer 4150. Zondag 5 September 1915. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, Vm. 10 uur Dr. Norel. H, Doop. Waal Vm. 10 uur ds. v. d. Waa. KoogNam. balt 3 ds. v. d. Waa. Den Hoorn Vm. 10 uur ds. Visser. Gelegenheid tot doopsbediening, Oudeschild, Geen dienst. Oosterend, Vm. 10 uur ds, van Grasstek Cocksdorp, Vm. 10 uur ds. Boeke. Gebouw Zuid-Eierland, N.m. 3 uur ds. Visser. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend Vm. half 10 ds. Dage tos. nam. 3 uur ds. Dagevot DOOPSGEZINDE GEMEENTE Burg, Vm. 10 uur de. Kuperus. Den Hoorn, Vm. 10 uur ds. Bussemaket Woensdag 8 September 1915. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, 's Avonds 8 uur Geen Bijbellezlo; in geoouw Eben-Haëzer. Uit de Scbager Courant: Schagen, 2 Sept. Aangevoerd: 125 Vette Koeien 1 200 a f490,—; 40 Kaltkoeien f 240,— a t 275; 30 Nuchtere kalveren f 10 a t 30. 20 Vette Varkens 80 a 93 ct. per fig Magere Varkens f a t 50 Biggen f 16.00 a f 21,00; 380 Vette Schapen f 36 a f 52.00 Overhouders f a f —,00. 330 Lammeren f 18 a f 32.00 Boter f 1.35 a 11.55 per K.G. Kipeieren f 6.25 a t 7,25 per 100. v oor VIER achtereen vol gende plaatsing! in de Texelsche Coarant in eens opt geven, worden slechts d r i e m a a 1 ii rekening gebracht. Ter voorkoming van vervolgingskostei worden belanghebbenden bij deze herinner! aan hunne verplichtingen tot betaling vat plaatselijke belastingen. Texel, den 4 September 1915. De Gemeente-Ontvanger A. LANGEVELD. Burgemeester en Wethouders van Texel zullen op Maandag 6 September 1915, des midd. 12 uur, bij enkele inschrijving i' het openbaar van de o.l. scholen te de Cocksdorp, Midden- en Zuid-Eierland, Oost, Oosterend en Oudeschild, gedurende 1915/1916; 1916/ 1917 en 1917/1918. De voorwaarden liggen ter gemeente secretarie ter inzage. Te koop een partijtje DE GOEDKOOPE KOOPMlSL Moleustr, 104, Burg,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 2