Kunsttanden. Lijnzaadkoeken \egen gouden medailles. Gazelle en Gelria Rijwielen Hevëa en Moselejj handen. Solar, Invicta en Ella lantaars Flinke sorteering broekkapen. Boekhandel Parkstraat belast zich met het inbinden WAND- en VLOERTEGELS, firma W. F. STOEL i Texel - Purmerend - Leiden. Tanü-techniker Zaandam. Stationstraat 11, Helder. v i. koninklijke Fabrieken Merk „Ster" en „W.L." B E RIJ D T van Tijdschriften en Boeken. MOTORDIENS T exel-Rotterdam MOTORDIENS Texel-Harlingen. H. H. ZAADTELERS EEN STEM UIT DE PRACTIJK De waeht misleid. Woensdags van Texel naar Leiden. K. ACKEMA, AanbevelendE. BOEKEL. FEUILLETON. Afvaart 's morgens 8 uur. komt thans weer geregeld spreek uur houden 's Woensdags 11-12 en 1-2 uur. v h. Wessanen &- Laan, Wormerveer. in. voorraad van f 60.00. uitgebreide sorteering. Alkmaar. I Vertrekt van Texel Dinsdai Vertrekt van Rotterdam Vrij Vertrekt Donderdag van Texel,] dag van Harlingen. P. PLAATSMi Firma GEBR. LA (JA te Enkhuizen contracteert tegen zeer hooge prijzen deze soorten voor den zaadoogst 1916. Wel zijn de gewone marktartibelen thans zeer loonend, evenwel verdient het aanbeveling om van de hooge contractprijzen voor het volgende jaar te profiteeren en 1 of meer hectaren ^ezer zaderijen te zaaien. Wendt u daarom direct tot ods, benoodigde zaaizaden kunnen direct verzoriden worden. m H Gebruikt in het vervolg ook Honig's Maizena! in De "V"eeboot Burgemeester van .Alkmaar II v trekt 's Maandags omstreeks 2 uur van Texel n Purmerend. Gelukkig dat wij er buiten blijven," 8 ANGTJIN08E Wacht U voor namaak. Te Texel hij I». Dros, Oosterend, T. Buijs, den Burg en Joh. Dros Oudel schild. Ifeai Opgericht 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw vee met de zuivere Mnrwt uitmuntende door hoog eiwit-en vetgehalte en groote voedingswaarde. EEHE-D1PLOMA PRIJS 1900. Adres B. M. v. KEULEN, "Wijn! 108. Aanbevelend J. Pil. BAKKER l worden er aan herinnerd dat de zaaitijd voor Koolrapen, herfstrapen, Ramenas en Kervel nu is aangebroken. De Directrice der Rotterdamsche Kook- en Huishoudschool B lü schrijft ons d.d. 7 Juli 1915: H JU „Hiermede geefjk U kennis, dat de proef genomen met de r== Honig's Maïzena volkomen geslaagd is. Deze Maize na gebruikt op de kooklessen is gekeurd door e= verschillende personen en bevonden goed te zijn van smaak, niet minder smakelijk dan de Amerikaansche. Dat de prijs c== geringer is, is in deze dure tijden van groot voordeel. Ik ben hef met U eens, daf het Nationaal Belang vordert, daf rnen NederJandsche Fabrikaten gebruikt, wanneer deze min- F= stens even goed zijn dan de Buitenlandsche." 53 Naar het Engelsoh. 2.) Zij o geduld werd echter op de proef gesteld, maar bescheidenheid een zijner meest in 't oog vallende deugden ver bood hem, te vragen, waarom Lilian nog niet was verschenen. Lady Jane sloeg zijn bljjkbare teleur stelling met inpige vreugde k gade. Iutus- schen leed de conversatie er onder, en lady Jane begon zioh een beetje ongerust te maken over het lang uitblijven van haar nicht. Ik denk, dat de streek hier heel mooi is. gezien van uit het zadel, merkte de lord ge'estig op. Ja, antwoordde lady Jane, dadelijk de bedoeling vun die opmerking radend. Iemand vergeet licht, dat de tijd vliegt, als men zich amuseert. Lord Banford grinnikte toestemmend. Ik vrees dat mijn nicht verder is gegaan dan haar bedoeling was; ze wist dat u zou komen. Ahzei de lord, zeer bemoedigend. Houdt u van lange ritten, alleen, in een mooie streek Lange ritten Ja maar alleen- dat vind ik niet prettig. Ja, 't is altijd prettig iemand bij zich te hebbeD, aan wien men de mooie dingen wijzen kan. Die arme Lilian heelt dikwijls geklaagd, hoe vervelend het is enkel een palfrenier by zioh te hebben. Hi, hi, grinnikte lord Banford, be- teekenisvolen hij wilde nog stouter dingen zeggen, toen buiten hoefgetrappel klonk. Lilian en de palfrenier reden naast elkaar het raam voorbij. Lady Jane trok ©ven de wenkbrauwen op, raanr ze dacht aan de bakkebaardjes en de blauwe kin van den man. Zij hoorde voetstappen in de gang, en Lilian trad binnen, biezend en met stia- lemien blik. Lord Banford imerkte, dat ze heel hard had gereden, na.ta urlijk om hem niet te laten wachten, en by Ins een excuus in den bartelyken handdruk, dien hij van haar kreeg. Je bent laat, lieve, zei lady Jane vriendelijk. Neem een kopje thee, eer je je gaat verkleeden. Heel graag; ik heb dorst, 't Is mij zeer aangenaam u te ontmoeten, lord Ban ford. U kunt u niet voorstellen, hoe ik tante heb verveeld, zij verlangde naar uw komst. Lord Banford had bijna uit zijn kopje gemorst. Toch niet Hi, hi. Ik hoop, dat u prettig gereden heelt Waar ben je heen geweest P yroeg tante belangstellend. Naar Wormington. Lady Jane was verrast. Zoo ver Wat had je in de stad te doen Trouwen, antwoordde Lilian vroolijk, met een koekje in haar mond. Lady Jane kreeg een schok, maar lord Banford verwachtte iets heel grappigs en grinnikte met overtuiging, Ja, vindt u 't niet uiïg vroeg Lilian, hem aanziende. Haar vroolijkheid was onweerstaanbaar, hoewel lady Jane het niet erg tactvol vond. Maar in ernst, wat deed je er,kind? Trouwen, herhaalde Lilian kortaf. Lord Banford schudde hij had nooit zoo'n grappig meisje ontmoet. Maar terwijl hy, in zijn onschuld, pret had, bekroop een vreeselijke angst lady Jane. Doch zij trachtte aan de grap mee te doen en vroeg, flauw glimlachend En wien heb je getrouwd P Williams, antwoordde Lilian, haar kopje bijhoudend om nog wat thee. Williams was de naam van den nieuwen rijknecht. Lady Jane moest zich aan haar stoel vasthouden, om 't niet uit te schree- wen; mevrouw Barre keek ontsteld op lord Banford wist niet, wie Williams was; doch hij begon te gevoelen, dat er iets niet in den haak was. Lilian babbelde onbekommerd verder: 't Was zoo leuk met „speciale vergunning", begrijpt u Is u wel eens getrouwd met speciale vergunning, lord Banford Ik kan 't n aanbevelen; 't is heel interessant. Je komt in een gek, klein kantoortje, en ze kijken je allen heel nieuwsgierig acm, alsot je iets erg verkeerds De Commissarissen: C. KUIJPER Cz. H. HAAKMAN. Dat heeft ieder Nederlander al dankbaar herhaald. Maar we blijven er niet beelemsii //buiten//en ieder van ons ondervindt op de een of andere manier, de gevolgen van del z waren tijd. Menigeen bespeurt ze in zijn gezondheid. Depressie; angstzenuwachtigheid erschijnselen van zenuwzwaktemoedeloosheid, slapeloosheid, krachteloosheid, lusteloosheid In al zulke gevallen bewijst u de 1 snel en afdoende de beste diensten. SANGU1N0SE is zuiver plantaardig; SANGUINOSE vormt nieuw bloed; SANGUINOSE wekt den eetlust op; i SANGUINOSE bevordert eene verwonderlijke algemeene levensopgewektheid en bestrijd met goed gevolg de symptomen van die sluipende en sloopende neurasthenie die zoovele: aan levensmoeheid doet lijden. SANGUINOSE kost per flacon f 1,50, 6 tl. f 8,—, 12 11. f 15.—. Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. PROBEER HET en gij zult de goede gevolgen spoedig zelf bespeuren. HOUD VOL en gij zijt straks weer vol veerkracht en weerkracht. De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. VAN DAM Co, Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. deed, en och, geel mij die gebakjes eeDS aan dank u Hé, waar mijn man blijft? Ik heb hem gezegd dat hij binnen moest komen om thee te drinken, zoodra hij voor de paarden gezorgd had. U zult hem bepaald heel aardig vinden. U vond hem een uitstekend man, nietwaar tante Hy heeft mij zyne getuigschriften laten zien en die waren perfect. Lady was eenvoudig sprakeloos en lord Banford razend verlegen met zijn houding. Mevrouw Barre kon enkel uitgillen: Lilian. Daar werd de deur geopend, en Williams verscheen; hij wreet met den rug van zijn hand laDgs zijn mond en klopte een paar strootjes van zijn rijbroek af, Lady Jane zonk kermend achterover in haar stoel. Lord Banford jaag dien man weg O Lilian Lord Banford deed een stap naar den indringer, doch aarzelde toen Lilian zei Kom nader Jack, de thee wordt koud. Laat ik je voorstellen dat is lord Baoford. Hoe vaar je, zei de palfrenier ge moedelijk, een stoel nemend en vroolijk in het rond kijkend. Lord Banford rees op roet woedende flikkeringen achter den gouden bril. Ga heen kerelbegon hijmaar Lilian hield hem tegen met een pathetisch: O, lord Bantord, Mijn man. Hij wendde zich wanhopig in de richting van lady Jane, maar zy was niet in staat, hem hielp te bieden, en staarde verbaasd naar hetgeen ze zag gebeurenWilliams, die zijn kop thee had uitgedronken, nam zorgvuldig eerst zijn eene bakkebaardje weg en toen het andere, daarna de pruik, en toen begon by metzyn zakdoek ijverig te vegen aan het al te gezonde rood van zijn neus en het ongezonde blauw van zijn kin. De kleuren wilden niet al te goed weg maar hij was er toch in geslaagd, zich te metamorpboseeren als een knap, door de zon gebruind man van zeven of aebtentwiatig jaar, en lady Jane begreep, dat dit Harleigb was, de „ongewenschte" neef van lord Olton den man, wiens beeld zy uit Lilian's hart ;had moeten verdrijven. Het was een troost natuurlijk, dat hjj geen lakei was, maar de slag bleef raak. Zij rees op met waardigheid. Harleigb, nog wrijvend aan zijn kin, begon zich te verontschuldigen Ik weet niet, lady Medburn, zeggen moet om mij te excaseeren. 'tj zeker onverantwoordelijk van my Ik gelooi dat u beter doei, metJ te zeggen. U begrijpt natuurlijk dat| niet hier kan ontvangen. Lilian protesteerde Tante u moet uw neef zoo niet handelen. Tante keek haar woedend aan. En met jou wil ik niets meei| doen hebben, ondankbaar kind. Je je weg gekozen en behoeft op mijn pathie niet te rekenen. Het rijtuigl over een half nnr voor zijn. Goedenmidf Harleigh stak haar de hand toe; ze zweelde hem voorbij, de kamer zonder hem aan te zieD. Die goede ziel, zei Lilian; 't is heele slag voor haar roem. We mos haar maar alleen laten; ze zal wel bedil na een poosje, als ze de waarheid 1 neemt. Ze was zoo akelig in haar rol de draak, dat ik wel een list moest f bruiken. Lord Banford knikte treurig met hoofd en bedacht opeens dat hij avond nog in de stad moest zijn. Toen lady Jane dien avond in ma looze woede alleen zat, kwam er een b van Lilian's moeder. Zij opende dien lü| zaam en las „Lieve Jane. Ik won je even meedei dat je niet al te streng op Lilian bek te letten, 't Blijkt dat de jonge Harleij verzoend is met zijn oom, dio hem buiten in Hampshire heeft gegeven een voldoend inkomen op voorwaard^ hij een vrouw van zijn stand trouwt, zou niet kwaad voor Lilian zijn ale zij f weer ontmoette." Zy wierp nijdig den brief neer. Dat wist het nest. O, ik wil s0] meer uit te staan hebben met andenttj kinderen. Na een poosje kwamen vriendelijkerfj dachten en zy schreef een briefje aan t nieuwen neef. De brief bevatte het loon voor een ma,t en Lilian waardeerde den humor van ttj tante. EINDE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 4