Bin neniaiuL Gemengd Nieuws. RAADSVERGADERING Marktberichten. Veiling V. P. N. langzamerhand die gestalte te zullen aan nemen. Het sprookje van de Stoomwals behoort al lang tot het verleden de harde klappen, die d9 Russen in den laatsten tjjd kregen zullen hun offensieve kracht wel voor geruimen tijd hebben gebroken. Wel ontplooien ze in de laatste dagen nogal eenige kracht in Galicië en in het noordeD, 6D is hun tegenstand veel grooter dan eenige weken geleden, doch ze is blijkbaar bij lange na niet voldoende om de Duitsche aanvalskracht te fnuiken. Ze behaalden eenige voordeelen aan de Sereth en in Wolbynië, maar deze waren al te zeer van plaatselijken aard om er veel beteekenis aan te kunnen hechten, 'tls ook nog zeer de vraag, of de Russen den Duitschen op- marsch daar nog lang zullen kunnen tegen houden, nu in het centrum de Duitsche troepen reeds doordrongen tot Pinsk en ze vasten voet wisten te krijgen aan den spoorweg van Minsk naar Moskou. En ook is het zeer de vraag of de tegenstand der Russen in het noorden nog lang volgehou den kan worden. Von Hindenburg schijnt versterkingen gekregen te hebben en het Russische noorderleger onder generaal Roeski, dat Riga beschermen en den weg naar Petersburg afsluiten moet, heeft het zwaar te verantwoorden. Wilna en Dina- burg worden meer en meer omsingeld en het Duitsche offensief wordt er nog steeds voortgezet, al is het tempo ook langzamer geworden. Maar daar tegenover staat, dat de Rus sische hoofdmacht nog lang niet vernietigd is dat de winter er voor de deur staat en dat een beslissing er vrij zeker niet zal kunnen worden uitgelokt dat er wel licht spoedig zal intreden die toestand van machteloosheid tegen machteloosheid, die elders al zoo lang bestaat. Men nadert er de grenzen der krachts ontwikkeling doch aan vrede schjjnt niemand te denken. De hoop is alweer ge richt op het voorjaar. Dan zal de vredè.... o neen, dan zal het eerst recht los gaan tot de overwinning bevochteu is. TEXEL, 22 September 1915. Bij de Dinsdagmorgen op het haven terrein te Oudeschild gehouden Rijks keuring van dekhengsten, werden een 3tal hengsten aangebodeneen exem plaar werd afgekeurd. Goedgekeurd werden de hengst „Polo" eigendom van de heugstenassociatie „Eierland" en de hengst „Arthur II", eigenaar de heer M. A. Langeveld, alhier. DE TROONREDE. Gisteren had in vereenigde vergade ring van de beide kamers der Staten- Generaal de plechtige opening van het nieuwe zittingsjaar door H. M. de Konin gin plaats. H. M. de Koningin sprak de troonrede uit, die behalve het gebruikelijke over zicht van den toestand van ons land en de koloniëD, ook ditmaal een en ander omtrent de mobilisatie en wat daarmede in verband staat, bevatte. Aangekondigd werden de wetsont werpen tot herziening van de bestaande en invoeriDg van nieuwe belastingen en tot de herziening van de financieele ver houding tusschen Rijk en Gemeenten, zoomede indiening van wetten in verband met de uitvoering van de Invaliditeits wet. Ten slotte verklaart H. M. de Koningin dat Zij veitrouweude op de geestkracht van Haar Volk, de toekomst hoopvol tegemoet ziet en acht het een onafwijs- baren plicht reeds thans alle krachten in te spannen om, wordt ons land tot het einde toe gespaard, het opnieuw een eervolle plaats te doen innemen in den vreedzamen wedstrijd der volkeren. De Cocksdorp. Tot lsten kaasmaker aan de stoom- zuivelfabriek „Samenwerking" te Eier land is met ingang van 1 Oct. a.s. be noemd de heer Lodder, 1ste kaasmaker te Heer Hugowaard. Maandag had op het kermisterrein achter het stadion te Amsterdam, een bezoeker, afkomstig uit Nijmegen, bet ongeluk, tusschen de glijbaan beklemd te raken. Hij werd met verbrijzelde armen opgenomen in het Wnhelmma- gasthuis. De Carnegiemedaille is toegekend aan het 69-jarig hootd der school S. Terpstra te Heerenveen, wegens het met levensgevaar redden van een zijner leer lingen uit de Scboolgracht aldaar. Mflel- en broodprijzen. De Regeering is voornemens op 27 September de prijzen van bloem en meel te verlagen. In verband hiermede zullen ook de maximumprijzen voor brood een verlaging ondergaan. Een drama op zee. Inzake het gebeurde met de kof tjalk van 136 ton, thuisbehoorende te Gronin gen, kapitein J. Buisman, wier beman ning krankzinnig zou geworden zijn midden op zee en door een Noorsch schip naar Grimsby werd gesleept, meldt Reuter nog uit Londen De bladen berichten, dat een Noorsche stoomer tien leden van de bemanning van een Nederlandschen haringlogger aan de Humber aan wal gebracht heeft, die ze Zaterdagochtend op 130 mijlen afstand van Scarborough drijvende vond. De gebeele bemanniDg verkeerde in een overspannen toestand. Het schijnt dat ze in een aanval van delirium hun schip onttakeld hebben de reeling werd weggekapt en overboord geworpen, de luiken werden opengezet en het geheele dek werd om zoo te zeggen schoon ge veegd. Drie leden van de bemanning werden vermist. De Nederlandsche con sul, die aangaande het gebeurde werd ingelicht, zegt dat het drietal overleden is aan de wonden bij een vechtpartij opgedaan. De bemanning bevindt zich nog steeds aan boord op de rivier bij Grimsby, in afwachting van de beslissing der autori teiten. Geen van de mannen is nog geheel tot bezinning teruggekeerd. De oorzaak van hun toestand is, naar het Dader heet godsdienstwaanzin, die bij één man begon en zich daarna aan de anderen mede deelde. De toren van De Lier. In de zitting van den Gemeenteraad te De Lier werden de volgende bijzonder heden meegedeeld over den ouden kerk toren in het dorp, die noodzakelijk her steld moet worden. In 1032 bestond deze toren al en diende mede tot baken voor de schepen In 1572 brandde de kerk af en leed ook de toren st6ik. Men denkt dat toen de spits verloren giDg. Tachtig jaren bleven kerk en toren al bouwval liggen. Men schrijft uit Clinge Verscheidene kleine "dieren, zooals honden, katten, hazen zijn al gedood door aanraking van de electrische draadaf- sluiting langs de grensZaterdag wrong zich een rund door de buitenste prikkel draad versperring, raakte den electri- schen draad en was dood. Tonnen goudsdie nu binnenslands bleven. Uit een ruwe berekening blijkt, dat het pensioninkomen der gemeenten Doorn, Driebergen, Leersum en Ame- rongen dit jaar ongeveer f 250,000 heeft bedragen 1 Drank naar liet front. Men schrijft uit Emmerik aan „De Geld." Wat er al zoo aan het front gedronken wordt, blijkt uit het volgende Het schijnt dat de Hollandsche likeuren der firma Wynand Focking te Amsterdam met eene filiale in het naburige Elten zeer in den smaak vallen. Deze firma heeft dan ook de bakens verzet, toen het getij verliep en aan verschillende harer fabrikaten namen gegeven, die reeds kittelig op het gehemelte moeten wer ken. Zoo vonden wij op eene verzendings- lijst genoteerd de volgende likeuren Distance, Rüter, Drittes Armeekorps, Giück Auf, Hchenzollern, Inspections- tinte, Norddeutscher Notleidende Agrariër Tiroler Ueberschnapsel, Zeppelin IV. Een strop. De paardenhandelaar J. Seligman te Wirdum (Gron.) verzond Donderdag 12 jonge paarden naar Norden (Duitscbland) en ontving bericht, dat alle dieren door verstikking in de spoorwagens den dood hadden gevonden, hetgeen een verlies beteekent van f9000. Oostenrijksch goud. Per Staatsspoor zijn te Amsterdam aangeb'acht 2UO kisten Oostenrijksch goud, samen 10 millioen krooen (een kleine f 5 000 000), bestemd voor de Rot- terdamsche Bank. Zaterdagavond voor het eerst brand den te Amsterdam in de straten, waar door de tram rijdt, alle lantaarns ioplaats van om de andere. Naar wij vernemen is dez9 maatregel genomen op verzoek van bestuurders der gemeentetram, die voor ongelukken vreesden wanneer de verminderde straat verlichting gehandhaafd bleef. Hbl. Door den burgemeester van Lisse is tegen niet minder dan 16 brandweer lieden proces-verbaal opgemaakt, ter zake van dienstweigering bij gelegenheid van den brand bij den landbouwer Duineveld. 18 September 1915, 's morgens 11 uur. Installatie Burgemeester. Alle leden van den Raad waren opge komen, behalve de heer Eelman, die door droeve familieomstandigheden ver hinderd was en daarvan kennis had ge geven. Behalve de vertegenwoordigers van de plaatselijke pers waren een vijftal bezoekers in de voor het publiek bestemde ruimte aanwezig. De voorzitter, de heer Mets opent de vergadering onder mededeeling, dat de notulen van de voorgaande vergadering in de volgende vergadering zullen worden gelezen en doet voorlezing van het Kon. Besluit van 4 Aug. j.l. waarbij de heer H. P. A. Buysing Damsté is benoemd tot burgemeester dezer gemeente, zoo mede van een missive van den Heer Comm. d. Koningin houdende bericht dat de beëediging van den benoemde Don derdag j.l. plaats had. Op verzoek van den voorz. belasten de heeren Keesom, Dros en den secre taris zich met de taak den Heer Burge meester binnen te leiden, die daarop als volgt door don voorz. den heer Mets, wordt toegesproken Mijnheer Buysing Damsté 1 Nu het H. M. de Koningin heeft be haagd U te benoemen tot Burgemeester van Texel, is 't mij een voorrecht U hier hartelijk welkom te mogen heeteu in de raadzaal dezer gemeente. Op deze zelfde plaats namen wij be trekkelijk kort geleden, afscheid van Uw geachten voorganger, mijDheer Gaarlandt wien wij bij die gelegenheid onzen dank mochten betuigen voor 't vele door hem in 't belang der gemeente verricht. Met vertrouwen begroeten wij thans U als Hootd der gemeente. Wij twij felen er niet aan of U zult U, alvorens te solliciteeren naar het Ambt van Bur gemeester van Texel, wel eerst op de hoogte hebben gesteld van alles wat er aan die gewichtige betrekking verbonden is. Een zeer gewichtig ambt toch is 't om Burgemeester dezer uitgestrekte gemeente te zijn. Voor mannen van goeden wil echter, die over werkkracht en werklust be schikken, zal de taak blijken niet te moaielijk te zijn, ofschoon het ambt den geheelen mensen opeischt. Onze burgerij stelt 't op hoogen prijs als een burgemeester staat boven alle partijen en voor ieder, 't zij hoog of laag geplaatst, toegankelijk is en een raadsman wil zijn. Vele belangrijke aangelegenheden vragen Uw aandacht en zullen voorshands veel van Uw tijd in beslag nemen nemen. Behalve de gewone zaken, zijn aller eerst aan de orde wegenaanleg, scholen bouw, rioleeriDg en zoo al meer, terwijl de oplossing der drinkwatervoorziening urgent mag worden geacht en 't tram vraagstuk ook eerlang meer dan gewone belangstelling van U komt vragen. Uit alles wat ik U vluchtig meende te moeten noemen, mijnheer Buysing Damsté, zal U voldoende gebleken zijD, dat in onze gemeente de taak eens Burgemeesters'n veelomvattende is. Doch de bezwaren aan 't ambt verbonden, zullen U stellig niet afschrikkenwant ik twijfel er niet aan of U zult 't hierin met mij eens zijo, dat moeielijkhaden in 't leven zich alleen voordoen om te worden overwonnen. Houd U er echter vóór alles van overtuigd, mijnheer Buysing Damsté; dat door U steeds gerekend zal kunnen worden op de krachtige medewerking van de Wethouders, van de leden van den Raad en niet 't minst op die van onzen even bekwamen als ijverigen secretaris, bij alles wat in 't belang der gemeente aan de orde zal worden ge steld. Ook de ambtenaren en beambten der gemeente zullen U volgaarne van dienst zijn, waar en wanneer hun dien sten verlangd mochten worden. Moge 't U gegeven zijn om hier me; Mevr. Uw echtgenoote lang en gelukkig te verblijven 1 En thans verzoek ik U om de teekenet aan uw waardigheid verbonden, de; ambtsketen en den voorzittershamei van mij te willen aanvaarden en der voorzitterszetel in te nemen. Hiermede, mijnheer Buysing Damslt verklaar ik U geinstalleerd te zijn all Burgemeester van Texel. Ten slotte zij 't mij vorgund det wensch uit te spreken, dat U laDg t« heil van Texel en tot zegen der nijver; ingezetenen van dit ons geliefd eilan; zult mogen werkzaam zijn. Dat zij zoo 1 De heer BuysiDg Damsté antwoord; daarop ODgeveer als volgt Mijnheer Waarnemend Burgemeester Alvorens te voldoen aan Uw verzoei om de voorzitterszetel in te nemer wensch ik een kort woord te spreket En dan breng ik allereerst daok aai H. M. de Koningin en hare raadsliede: voor het in mij gesteld vertrouwen dot mij te benoemen tot burgemeester dezs gemeente, ik hoop mij dat vertrouwer waardig te maken. Ik dank verder den heer Mets voor de vriendelijke woorden tot mij gericht Dit heelt mij niet verbaasd. Ik kon niel anders verwachten na de hartelijke oat vangst nu juist 5 weken geleden door de beide heeren wethouders en dat heef mij moed gegeven voor de toekomst. Ik hoop ook verder op Uwe steun ti mogen rekenen, die ik zeker nog zi noodig hebben en waar gij als wethouder! zijt te beschouwen als de vertrouweos mannen van den Raad daar ben ik ei van overtuigd, dat ook de raadsleder mij hunne steun niet zullen onthouden Verder doe ik een beroep op de ami tenaren van de gemeente. VaD U, mijt heer de Secretaris, behoef ik de medt werking niet in te roepen, de onver deelde lof, U door mijn voorganger b: zijn afscheid toegezwaaid, maakt dii feitelijk onnoodig. De vereischte eeden zijn Donderdag jl door mij afgelegd, ik ben diep doordrot gen van het gewicht daarvan. Ik heb kennis genomen van den lo en den dank door Uwe vergadering de: scheidenden burgemeester in een vorig! vergadering gebracht en ik zal daaron geen aDdere belolte hier doen, dan dal ik mijn best zal doen een waardig op volger van mijn voorganger te zijn. Ia de hoop, daarin niet tekort te schie ten, aanvaard ik het voorzitterschap.' Bij de rondvraag die volgde, gaf gee; der leden het verlangen te kennen nog iets in het middeD te brengeD, waaroj de voorzitter de vergadering sloot. Plaatselijke belastingen. Burgemeester en Wethouders der ge- meeDte Texel maken bekend, dat hel kohier van schoolgelden over de maanden September 1915 tot en met December 1915, betrekkelijk de o.l. school mei uitgebreid leerplan te den Burg alhier, van heden af gedurende 5 maanden ter secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing ligt. Texel, 21 September 1915. Burgemeester en Wethouders voorn ml BUYSING DAMSTÉ. De Secretaris JONKER. van 116 Sept. GEBOREN Neeltje, dochter van Headrii Palstra en Jauke Ozinga. GETROUWD: Willem Sieben en Comeli1 Visser, No. 367, 17/9 '15. Door de diverse kooplieden werd bedet besteed voor: Kipei f 7.75 i 9.70. ïïendei 17,17,50. Aanvoer 26382 Middenprijs f 8,41. Jonge hanen t 0,32 f 1,70 Oude banen f 1,(16 t 1,70. Oude kippen f 0,40 f 1,84 ErfDdeu 1 0.62 i 1,33. Kot-ijnen f 0,60 t 1 70. 367 stuks. Langenhoff. Burgerlijke Stand der Gemeente Vlieland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 2