prima Noordholl. Haver Zaaitarwe. Vulpenhouders 0. R. KEIJSER Co. Goedkoop Y L K A C H E L S, Prijsopgaaf gevraagd Opsntare Verkooping Amerikaanschs Haver. Predikbeurten Advertentiën Advertentiën aanbesteden L vervoer van KEISLAG. 40 M3 Basaltslag van weiland cn hooiland op Texel. C. R. KEIJSER Co. Wilhelmina Zaaitarwe, Witte Dikkop Zaaitarwe, C. R. KEIJSER Co. Petkuser Zaairogge en Wintergerst voor den zaai. 1 sterk Werkpaard (drachtig), Boekhandel Parkstraat. G. E. KEIJSER Go. BASCULES, Netwerk Aanbevelend, M. A. KUIJPER. prima gemalen Eierlandsche Tarwe: G. R. KEIJSER Go. ONT VAIN GEIN een zeer groote sorteering geëm. Fornuizen, geem. :Ka^ chelpiaten, Petroleumkachels Yulemmers, Steenkoolbak ken, Pijpen en Ellebogen, Kolenlepels, enz. enz. Alleenverkoop voor Texel der „Gnom" Vulkachels* en Jan Jaarsma's Vulhaarden. Aanbevelend, BI. A. KUIJPER. BLAASBALG, È6 Woensdag 33 September 1915. HERVORMDE GEMEENTE. iirg, 's Avonds 8 uur Bijbellezing Zondag 36 September 1915. HERVORMDE GEMEENTE, wry, Vm. 10 uur Dr. Norel. tot Boom, Geen dienst. oor VIER achtereenvolgende plaatsingen de Texelsche Coarant in eens opge even, worden slechts driemaal in ekening gebracht. voor het vervoer van Op Zaterdag 9 October 1915, des avonds ten 7 ure, in het lugement „Het Loods manswei varen" aan den Hoorn op Texel, zullen ten overstaan vao deu Notaris Mr. .A. P. II. de LANGE, publiek worden verkocht diverse perceelen Wei- en Hooiland, gelegen in den polder Dan Hoorn op Texel, samen groot 25,84,10 Hectaren, als: Dagelijks verkrijgbaar Te koop gevraagd desverkiezend met 1ste klas Merrieveulen. P. J. BREMER, Akenbunrt, n.b. Burg Texel. Wij noteeren bij directe bestelling, levering in Ootober a. s. Wij noteeren thans af pakhuis Oudesehild, gemalen met verhooging van het gewone maalloon en franco thuis met verhooging der gewone wagenvracht; A IIpis conditiën. A.. H. V". gewichten, ijzeren kruiwagens, mest vorken. bieten en aardappelvor ken, vorken met kogelpunt, bieten rooiers, bieten messen. mestaf halers, stalschoppen, stormlantaarns, vee voederketels, gierpompen, varkensbakken, punt- en glad Heiningdraad. Asphaltpapier, draadnagels, kram men, zwaar gegalv. met vierkante mazen, complete afrasteringen van harmonicagaas inrij hekken, enz. Dagelijks aan onze magazijnen verkrijgbaar per 100 KG. I 14,— H.L. - 75 K.G. 10,50 7, H.L. - 377, K.G. 5,30 7, H.L. - 187, KG. 2,70 22 September 1915. Bekende conditiën. Texel, 20 Sept. Aangevoerd: 0 Pa.nden t 0a f 1 Veulens f 0 a f 275. 7 Koeien f 200 a 1 275, ]6 Pinken f 140 a f 180. e; j3 Kalveren f 65,— a t 80, ie', 1 Nuchtere kalveren f 20 a 25.00 kt 29 Rammen f 40,— a f 60,—. 53 Öcbapeo f 34,— a 1 38,00. 14 Lammeren 1 18,a f 22, 7 Biggen f 14,a f 1 kori kippen 1 3,60. if! [Jjt het Leidsch Dagblad: b (den, 17 Sopt. Ter markt aangevoerd: Stieren f 155,a f 520,—; Kalf- en Melkkoeien f 245 a 1 365. Vnrekoeien f215 a f 340 Vette Ossen en Koeien 1270 a f490 Kalveren (vette) f 70 a f 140. Kalveren (magere) 1 7.a 1 16. Lammeren f a f Schapen (vette) f 34,00 af 46.— Biggen f 13.00 k f 22.00 11 90 56 47 'rd|!6 40 Dei )8 61 unsterdam, 20 Sept. Aangevoerd et )3 Rundoren, le kwal. 101 k 105 et. S1 2e kwal. 93 a 100 ct. 3e kwal. 88 a 94 ot. Melk- en Kalfkoeien f 300 a f 460, Nuohtere Kalveren 1 12,k f 16, Vette Varkens a ets. Pnrmerend, 21 Sept. Aangevoerd 63 Runderen waaronder: 370 vette koeien 85 k 105 Ct. per KG. a,Q Gelde koeien f 180 250 Melkkoeien f 200 340. 44 stieren. 84 vette kalveren f 0,95 a f 1.10 p. Kg. Nuchtere kalveren f 13.a f 36; tj ,a Schapen f 32 k f44, Lammeren f 18,a f 24, 37 vette varkens 1 0,84 a f 0,92 per Kg.; 51 magere varkens f 32 a 145,U0; 79 biggen f 15 a f 21; kipeieren f 8.00 a f 8.50 per 100; in gebouw Eben-Haëzer. 'aal, Vm. 10 uur ds. v. d. Waa. m Hoorn Nm. 2 uur ds. v. d. Waa. mieschild, 'sAv. 7 uur ds. Glas. Kollekte voor noodlijdende kerken en personeD. «terend, Nm. 3 uur ds, van Grasstek. Collecte v. d. kerk. ocksdorp, Vm. 10 uur ds. Boeke. Óebouw Zuid-Eierland, Nm. 3 uur Dr. Norel. GEREFORMEERDE KERK. osterend Vm. half 10 LeesdieDst. nam. 3 uur Leesdienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE krg, Vm. 10 uur de. Kuperus. Avondmaal. Het College van Dagel. bestuur van het Waterschap „de 30 Gemeensch. polders op Texel", zal op Maandag 37 September, uniddags 12 uur in calé „den Burg" aan ieo Burg bij Inschrijving >aout de haven te Oudesehild naar ver- iciiillende wegen van het Waterschap. Inlichtingen geeft de Secretaris. Texel, 22,9/15. Het College van Dagel. bestuur vnd., J. S. DIJT, Voorzitter. C. J. ROEPER, Secretaris. naar den Schilderweg (traject Schans Hoogenberg) en 60 Ms (traject Hoogeberg—Burg), 35 Ms naar den weg Oudesehild—de Waal en 30 Jis naar den DriesproDgweg. t$i-j tten moeten werden ingeleverd witeriijx Maandag 27 S»pt'mber vóór 12 uur de middags ter gemeentesecretarie. Het vervoer moet binnen 14 dagen na '88mg geschieden. ten verzoeke van do erfgenamen van Me vrouw de weduwe v:m den Heer J. F. van DUNNË, 0 87 20 H.A. Kuiltje van Rab in de Kuil. 13680 de Dijkstal in den Buitendijk 2 49 00 de Breekoogen idem 1 63 30 Killow idem 1 14 60 Tetje Hersel idem 316 30 de Bijl idem 2 09 70 Achterste Schapenland idem 2 40 10 Voorste Schapenland idem 18500 Voorste Joppeland en Water in Hoornder-Nieuwland 288 40 de Schilbol idem 10500 Zuider Hooiland idem 414 60 Rietschelf idem 0 7410 Huiskoog idem In perceelen en combinatiën. Aanvaarding, vrij van hunr, 30 Maart 1916. Betaling kooppenningen 1 Februari 1916. Nadere inlichtingen worden gegeven ten kantore van genoemden Notaris Mr. A. P. H. de LANGE te Alkmaar, den notaris E. C. van DISSEL, te Goes, en den Ad ministrateur H. FLENS te Texel. per 50 KG. netto f6,25 Bekende conditiën. Den Burg, 22 September 1915. een in goeden staat zijnde voor huiselijk gebruik. Aanbiedingen onder opgaat van prijs bureau Texelsche Courant. afkomstig van den stam Broeckema, prachtige kwaliteit en prima gezuiverd, inclusief per 80 Kg. netto i 11,50 eveneens van de beste kwaliteit, inclusief per 80 Kg. netto i 11.50 Bekende conditiën. den Burg, 22 Sept. 1915. Ook verkrijgbaar TE KOOP natuur gewicht 49 50 KG. per 50 KG. netto f5,50 Op aanvraag monsfer, Oen Burg, 22 September 1915. Prima Laplata Mais (Nieuwe Oogst) per 75 K.G. Prima Maal-Gerst 60 N. Holl. Haver 50 Amerik. Lijnkoek, gebroken 100 Zaansohe Voorslag Koeken gebroken 100 Zaansche Murwe Lijnkoeken, (Obertop) of Bloemend. Laan 104 Lijn zaad koekjes met suiker (Bertels) 100 Melassevoer 100 Liohte Graanspoeling zonder zakken 100 De betaling is contant binnen 14 dagen, betaling bij ontvangst met 1 pCt. korting. 104 st. f 7.— 8- 6.25 14,- 14,25 16,- 16 9| 8,50 22 Sept. 1915. in 7-5 cM.. 100 cM., 125 oM., hoogte van verschillende draaddikten en maaswjjdten. IJZEREN PALEN mee en zonder gebogen eind. Vraagt prijzen, ook voor liet leveren en plaatsen van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 3