2927 JLondag 31 October 1915, 29,u Jaargang Nieuws- en Advertentieblad, Binnenland. Gemengd Nieuws. !V* O Rit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentiën vóór 9 nar op den dag der uitgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIEN worden aangenomen bij de TJitg. Firma LANGEVELD& DE R O O IJ, Parkstraat, Burq op Te x b l Losloopen van honden. De Burgemeester van Texel herinnert houders van honden aan het verbod om honden, buiten de kommen der dorpen in de gemeente of, zonder behoorlijk toezicht in de kommen der dorpen te laten losloopen van 1 November tot 1 Mei. Texel, 28 October 1915. De Burgemeester voornoemd, Buysing Damsté. LANDSTORM. Opkomst in werkelijken dienst der Jaarklasse 1913. De Burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis, dat de in de registers voor den landstorm ingeschre venen der jaarklasse 1913 bij dezen worden opgeroepen om op den dag, het uur en de plaats hieronder vermeld, aanwezig te zijn, ten einde bij het leger in werkelijken dienst te worden gesteld. Ook de vrijwilligers van den landstorm der aangeduide jaarklasse en beboorende tot landstormaideelingen, voor zoover deze viijwiliigers zonder de aangegane verbintenis landstormplichtig zouden zijn zijn in deze oproepiög begrepende door hen aangegane vrijwillige verbin tenis zal vóór den vastgestelden datum van opkomst worden verbroken. Alle landstormplichtigen op Woensdag 10 November 1915, nam. 2 uur, aan melden Haarlem „den Doelen" Gasthuis straat 32. Op het aanplakbiljet te den Burg is uitvoerig aangegeven wie niet of voor- loopig niet aan de oproeping behoeven te voldoen en wie aan de oproeping voorloopig niet mogen voldoen. Ziekte. Ingeval ziekte of gebreken de opkomst mochten verhinderen, dient de landstormplichtige hiervan zoodia doenlijk door overlegging van een gele galiseerde geneeskundige verklaring ter gemeente-secretarie te doen blijken. Desertie. Hij, die zonder geldige reden aan deze oproeping voor den wer kelijken dienst niet voldoet, stelt er zich aan bloot als deserteur te worden be handeld. Kostwinnerschap. Indien ten gevolge van het verblijf in werkelijken dienst van den opgeroepen landstorm plichtige voldoende middelen tot levens onderhoud ontbreken of zouden komen te ontbreken aan zijn gezin of aan dat, waartoe hij behoort of waarin hij als pleegkind is opgenomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed- of aanver wantschap bestaan, dan kunnen belang hebbenden zich wenden tot den Burge meester met een ongezegeld door den landstor m plic h ti ge mede-onderteek end verzoekschrift tot het ontvangen eener geldelijke vergoeding. Texel, 28 October 1915. De Burgemeester voornoemd, BUYSING DAMSTÉ. TEXEL, 30 October 1-915. - Als een staaltje van enorme groei kracht kan dienen dat op het bouwland van oen heer K. Lips zich een koolraap heeft ontwikkeld tot een omtrek van 57 cM. of bijna 1 Meter. Blijkens in dit nummer voorko mende advertentie zal Maandag a.s. in „het Nut" alhier optreden de heer Ds. M. Huizinga, predikant der Doopsgezin den te Noord- en Zuid-Zijpe. Waarschijnlijk zal het feit dat de spreker een kleinzoon is van wijlen den heer Ds. Huizing, eertijds predikant bij de Doopsgezinde Gemeente Burg, Waal en Oosterend alhier voor velen een reden te meer zijn de lezing te gaan bijwonen. Tot leeraar in de wiskunde aan de kweekschool voor onderwijzers en onder, wijzeressen aldaar werd dezer dagen door de Gemeenteraad te Leiden be noemd, de heer Dr. W. H. Keesom, aldaar, no. 1 van de voordracht. Waal, 28 Oct. De huishoudelijke vergadering van „Nut en Genoegen", j 1. Dinsdag in de Bellevue gehouden, was goed bezocht. De Penningmeester deed rekening en verantwoording en kon een flink batig saldo aanwijzen. Als lid van het Bestuur werd her kozen de heer C. Dekker, die de benoeming aannam. Besloten werd, den Heer B. Elferink te Haarlem uit te noodigen, op Zater dag 20 Nov. a.s. voor de vereeniging op te treden. De voorzitter, de Heer De Jongh was bereid, in Dec. of Jan. een spreekbeurt op zich te nemen. Het laatste Nut in Febr. zal als altijd gewijd zijn aan tooneel en zang en zal besloten worden met een Bal. Met den wensch, dat een aangename winter ons mag wachten, sloot de voor zitter de bijeenkomst, O osterend, 28 Oct. De lage waterstanden deden bij Oost gedurende zes dagen een tjalkschip uit Kampen, schipper Riem js, aan den grond zitten. Het schip is geladen met 110 last suikerbieten. De ingelanden van den polder het Noorden gevoelen zich veilig met de motorbemaling. De kaden van eigen landerijen worden opgeruimd, waardoor de molentjes overbodig worden. Be Cocks dorp. In het gebouw voor christelijke belan gen alhier, waar reeds lang behoefte gevoeld werd aan begeleiding van den zang, is Donderdagavond, dank zij de ijverige bemoeiingen van ds. Boeke en de milde bijdragen der gemeenteleden, een orgel ingewijd. Ds. Boeke voerde het woord, terwijl het orgel bij deze gelegenheid door den heer B. Weersma werd bespeeld. Ondanks het slechte weder was de belangstelling groot. Nieuwe Gouverneur van Nederlandsch Indië. Naar ons van de meest bevoegde zijde uit Den Haag wordt medegedeeld, is benoemd tot Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië mr. J. P. Graaf van Limburg Stirum, gezant van Nederland te Stock holm, ter vervanging van den heer Idenburg, wien op de moest eervolle wijze ontslag is verleend. De benoeming zal ingaan met den datum van overneming van het bestuur, hetwelk vermoedelijk in Februari zal plaats hebben. Mr. L. H. W. REGOUT. f Het agentschap Stefani seint uit Rome dd. 27 October, dat Hr. Ms. tijdelijke gezant bij het Vaticaan, mr L. H. W. Regout, overleden is, De droevige tijding, die in de laatste dagen wel verwacht word, is gekomen mr. L. H. Regout, oud-minister van waterstaat, thans buitengewoon gezant van Nederland bij den Paus, is te Rome overleden; hij is slechts juist 54 jaar oud geworden. In hem verliest ons land een trouw dienaar, die den Staat in velerlei be trekkingen groote diensten heeft bewezen een man van groote bekwaamheid van wiens toewijding aan Nederlands be langen nog veel verwacht mocht worden. Sch. Ct. In de bekende maandelijksche rubriek „Aus meinem Kriegstagebuch", welke nu reeds meer dan een jaar ge regeld voorkomt in de „Blatter für Zwischenstaatliche Organisation" (onder welken naam de XVIIo jaargang van „Die Friedenswarte" verschijnt) geeft Dr. Alfred H, Fried de volgende beschouwing over den „Nederlandsche Anti-Oorlog Raad." Fried herinnert er aan, hoe in de „Frankfurter Zeiting" van 28 September in een artikel „Nationale Disziplin" instemming wordt betuigd met de aan vallen op den „Nederlandsche Anti-Oorlog Raad" welke voorkwamen in de Duitsche chauvinistische pers. De Frankfurter Zeitung zeide„De Nederlandsche Anti-Oorlog Raad" geeft voor te zijn een vereeniging, die den vrede en de vreedzame samenwerking der volkeren dienen wilde wijze echter, waarop hij dit doel nastreeft, is van tijd tot tijd althans nu gedurende den oorlog zoodanig, dat zij moeilijk te onderschei den is van een vijandelijke houding tegenover Duitschland." Naast deze beschuldiging van „deutsch- feindlich" te zijn, heeft Fried in „Le Temps" juist het tegenovergestelde ge lezen. De Temps waarschuwde voor den „Nederlandsche Anti-Oorlog Raad", die een Duitsch agentuur (1) zou zijn". Daartegenover spreekt Fried dan het het volgende als zijn eigen overtuiging uit„Deze tegenstrijdigheden zijn slechts uit den oorlogspsyche verklaarbaar. Elke poging, waarin niet een enthousiasme voor den oorlog tot uiting komt, doch die de stem van het verstand doet hooren, wordt als vijandelijk beschouwd. In waarheid stelt de „Nederlandsche Anti-Oorlog Raad" zich Diet vijandelijk tegenover Duitschland noch tegenover Frankrijk, maar tegenover den oorlog de N A.O R. is noch „deutscbfeindlich" noch „franzosenfeindlich", maar eenvou dig „Kriegsfeindlich". Komt niet terug. Een aantal inwoners der gemeente Muiden schijnen het slachtoffer geworden te zijn van een handige oplichterstruc. Een z.g. snelfotograflsche inrichting deed vorige week aldaar de ronde om opname te doen. Tegen vooruitbetaling van 25 cent kon men zich laten foto- grafeeren, later zouden de foto's aan huis bezorgd worden. De strooibiljetten ver melden o.a „Komt slechts eenmaal. Komt nooit terug 1" Toen echter de kiekjes genomen waren en de vooruitbetaalde centen opgestreken, is de fotograaf heengegaan om niet meer terug te komen. Een winkelier-humorist. Iemand te Amsterdam adviseert alle timmerlieden zijn zagen te koopen, om dat, zegt hij „van alle zagen die we ooit zagen zagen, zagen wij nooit zagen zageD, zooals onze zagen zagen", Door drn marechaussée te 's Hse- renberg is aangehouden een Duitsch soldaat, die in volle wapenrusting de bajonet op het geweer 1 bjj Beek over de grens was gekomen. Hij verklaarde, dat hij verdwaald was, doch uit het geheele verhaal bleek, dat de man gedeserteerd was, trouwens in Emmerik was de man reeds als deser teur aangeplakt. Zoo'n brave grootvader. Boedelscheiding aan 't kantongerecht... Als toeziende voogd voor de minder jarige kinderen verschijnt grootvader. De oudste dochter, sinds kort meerder jarig, dopt haar eigen boontjes, bergt met een gebaar van als je mii nou.... haar deel van de erfenis in 't handtascbje. Samen met grootvader verlaat ze 't gebouw aan de Weteringschans, samen wandelen ze over 't Leiilscheplein, dan plotseling 'n gil door de Leidschestraat klinkt snerpend: „Houd den dief 1 Van alle kanten stoomt 't publiek toe, doch pas na geruimen tijd hebben de scherpzinnigsten onder de toeschouwers begrepen, dat grootvader in zijn onein dige goedheid 't geld van de meerder jarige in eigen beheer wenschte te nemeD, Thans is grootvader zélf door de politie in beheer genomende meerderjarige heeft de duiten in haar woonplaats te 's-Gravenhage in veiligheid gebracht. Je kunt nooit weten... De draad des doods. Maandagavond zijn bjj Overslag twee soldaten der grenswacht, afkomstig uit Hengelo, zijnde zekere Smit, gehuwd, en vader van 2 kinderen, en Seesinck, met den electrischen draad in aanraking ge komen en gedood. Zij zijn vermoedelijk door de duisternis misleid. Waarschijnlijk heeft de een togen den beschuttenden draad staande en dreigende te vallen, den gevaarlijken draad gegrepen en is de ander, zijn kameraad willende redden, eveneens door den sterken stroom gedood. Nader meldt men uit Overslag De electrische draad is hier ODgeveer 10 meter van de grenslijn. Waarschijn lijk zijn de soldaten door de duisternis misleid, op Belgisch grondgebied geraakt en is de voorste, tegen den beschuttenden draad loopendehalf voorover gevallen, daarbij onbewust den gevaarlijken draad vastgrijpende en heeft zijn kameraad hem willen redden door hem aan het onderbeen achteruit te trekken. Toen de doode soldaten werden gevonden, stond de eene nog overeind, terwijl de andere op den grond lag, met de hand aan het been van de eerste. De mannen waren een paar uur tevoren vroolijk zingende van post gegaan op patrouille. Beide stonden bekend als oppassende mannen. Voorheen en thans. Vroeger had je geen tribunes, was 't voetbal voor plezier Vroeger trapten elf viienden, iederen ZoDdag zes kwartier. Tegenwoordig moet je dokken, duur als voor de opera, En je ziet wel elf spelers, maar de vriendschap is er na 1 Vroeger ging je met z'n allen in den trein en uit de stad, Kwam je aan, je werd ontvangen en men presenteerde wat. Tegenwoordig ga je in troepjes, ieder bij zijn eigen stand, En met wie je voetbal speelde, lees je later in de krant 1 (Uit De Sport.) De heer R. Coster, te Staphorst, werd door een paard in de hand ge beten, met het noodlottig gevolg, dat hij overleden is. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor den Borg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerixa en andere binden met verhooging der porto's. COURANT. Prijs der Advertentiën. Van 1 tot 5 rogels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct. Qroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 1