Donderdag 4 November a. s. Nutslezing. G. J. 0. D. Dikkers, G. J. 0. D. Dikkers, G. J. 0. D. Dikkers, Voor den staltijd Kennisgeving. Marktberichten. Veiling V. P. N. Adyertentiën. Dames- en Kinderkieeding naar maat gevorderde leerlingen Doopsgezinde Gemeente van Bnrg, Waal en Oosterend. Maandag 1 November publiek verkoopen vier aan elkander gebouwde Woonhuizen met Erven, EEN HUIS, HEERENHUIS met Koetshnis en Erf, Prijsopgaaf gevraagd 30 M3 Onderhoudsgrint, vraagt prijsopgaaf het leggen van een paardenpad G. Bakelaar. Aardappelen uitverkocht. Ontvangen De Goedkoope koopman. Gevraagd Volk J. EGELMAN, Heeren-artikelen, als Bietensnijders, Gierverspreiders, Schoppen en Vorken. drie Hoofdingelanden H. J. Keijser en P. J. Witte, Predikbeurten Ds. M, HUIZINGA. W. A. Eelman De Purmerender kaasmarkt was insdag voor negen tiende gedeelte on bezet. Slechts een tiental kleine stapels stond tegenover den ingang van het Stadhuis, doch de groote kaashandelaren bleven werkeloos. Het ruime plein was nu gevuld met boeren, handelaars en vele nieuwsgierigen. De groote kaas- fabrieken stapelen haar voorraad op, wachtende tot betere tijden aanbreken. Beffing ineens In de algemeene toelichting tot de belastingplannen van Minister Treub, deelt deze mede, dat, nu de oorlog zooveel langer duurt dan verwacht werd, en de leening van 275 millioen onvoldoende is om de kosten te dekken, te zijner tijd „het denkbeeld eener heffing ineens over wogen zal kunnen en misschien wel moeten worden." De opbrengst van de nieuwe be lastingen wordt als volgt geraamd Effectenbelasting f 3,000.000 Pensioen belasting 12.000.000 Weergeld 4,000.000 Vlootbelasting 6,000.000 Belastiug doode hand 2,000 000 Statistiekrecht 3,000.000 Plaatskaartenbelasting 2,000 000 Tabaksbelasting 6,000.000 Speelkaartenbelasting 200.000 Voornamenbelasting 500.000 De totale opbrengst van alle belastin gen in hoofdsom en opcenten wordt volgens het ontwerp geraamd op f263,641.600 terwijl voor 1916: f202, 509,700 was geraamd, zoodat de meer dere belastingopbrengst zal bedragen f61,000.000. R. N. Burgerlijke Stand der Gemeente Texel. van 22 tot en met 29 Oct. 1915. GEBOREN Jan, z. v. Cornelis van Lenten en Naantje Peper, 't Noorden. ONDERTROUWD: Geeno. GETROUWD: Poulus Kikkert en Geertje Reze], den BurgEvert de Groot, 'sGravenhage en Johanna Agatha Ger- tenbacb, den Burg. OVERLEDEN Frouwtje Wilner, 60 jaar, echtgenoote van Willem Jonker, den Burg. GEVONDEN VOORWERPEN. Gedeponeerd ten Raadhuize: een nieuw mes. Zondag 31 October 1915. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, Vm. 10 uur Dr. Norel. H. Avondmaal. 'b Avonds 7 nur Dr. Norel. Dankzegging H. Avondmaal en Herdenking kerkhervorming. Waal, Vm. 10 uur da. v. d. Waa. Herdenking kerkhervorming Collecte Ned. Bijbelgenootschap. Oudeschild, 'b Av. 7 uur da. Glas. Kollekte v.d. Gustaaf-Adolfvereeniging. De» doorn Vm. 10 uur da. Visser. Herdenking v/d kerkhervorming. Collecte v/d Belgische Zendingskerk. Oosterend, Vm. 10 uur ds. van Grasstek. Kerkcollecte. Cocksdorp, Vm. 10 uur ds. Boeke. Herdenking der kerkhervorming. Gebouw Zuid-Eierland, Nm. 3 uur ds. Boeke. Herdenking der kerkhervorming. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend Vm. half 10 ds. Dagevos. nam. 3 uur ds. Dagevos. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Oosterend. Vm. 10 uur ds. Huizinga Pred. te Noord- en Zuidzijpe. Burg, 's Av. halt 7 dezelfde. Oen Hoorn, Geen dienst. Woensdag 3 November 1915. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, 's Avonds half 8 Bijbellezing ia gebouw Eben-Haëzer. Donderdag 4 November. Oosterend, 's Av. 7 uur ds. v, Grasstek. Bijbellezing. Uit de Schager Courant: Schagen, 28 Oct. Aangevoerd: 95 Vette Koeien 1 200 a 1 450,j 90 Kaltkoeien f 240,a f 300; 30 Nuchtere kalveren 1 6 a f 18. 33 Vette Varkens 80 a 86 ct. per Kg. Magere Varkens f a 1 200 Biggen f 20.00 a f 26,00 710 Vitte Schapen f 45 a f 71.— 480 Overhouders f 27,a t 43,00. Lammeren f a f .00 Boter i 1.65 a 10.— per K.G. Kipeieren f 8.95 a 1 9,25 per 100. No. 374, 28/10 '15. Door de diverse kooplieden werd heden besteed voor Kipeieren V.P.N. f 8,30 f 10,00. BegeeriDg8eieren f 7,70 1 9,75. Eendeieren V.P.N. 10,— 18, Eendeieren Regeering f 7.70, Aanvoer V.P.N. 7281. Aanvoer Regeering 69840. Middenprijs Jonge hanen f 0,45 f 1,51 Oude banen 1 1,34 1 1,48. Oude kippen f 0,73 1 2,00. Konjjnen f 1,f 1.30. Hazen f 1,70 1 1,95. Patrijzen f 0,95 a t 0, Korhoenders t 1,16. Langenhoff. v Geboren: JACOBUS JAN, zoon van T. A. HERMES T. HERMESBrouwer. Hilversum, 25 October 1915. Getrouwd E. DE GROOT en JOII. A. GERTENBACn, die, mede namens wederzijdsche familie, hun hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. 's Gravenhage, 28 October 1915. hopen onze geliefde Ouders, PIETER VERHEULEN en PETRONELLA KEES, hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken. Uit naam hunner dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Burg, Texel, 30 Oct. 1915. Heden overleed, zacht en kalm, onze gelietde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, EROUWTJE WILNER, in den ouderdom van 60 jaar. Namens de tamilie, W. JONKER Cz. den Burg op Texel, 28 October 1915 Heden overleed, tót onze diepe droef heid, na een laagdurig lijden, voor zien van de H. fl. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Eohtgenoot, Vader en Zoon, J. W. HIN, in den ouderdom van 34 jaar en 8 maanden. Uit aller naam, Wed. J. W. HIN-de Porto. Wed. S. HIN-Smit. Den Hoorn, Texel, 29 Oct. 1915. Heden overleed na een langdurige ongesteldheid, voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden, onze ge liefde Behuwdzoon, J. W. HIN, in don ouderdom Tan 34 jaar en 8 maanden. P. H. Polder, T. DE PORTO 29 October 1915, en Familie. Haandag 1 November a.s. 's avonds 8 uur in Hotel „Texel." Spreker Op het atelier voor kunren eenige geplaatst worden, om grondig in het vak te worden opgeleid. A. C. DROS-Donker. Tot het in ontvangst nemen van de ver schuldigde Landhunr wordt zitting gehou den Haandag 1 November a.s. van voorm. 11 tot nam. 1 nur in de Kerkekamer te den Burg. zal de Penningmeester van den polder Waal en Burg zitting houden in calé „den Burg" aan den Burg, 's morgens van negen tot twaalf uur. De Dijkgraaf van den polder Waal en Burg, J. EELMAN Jbz, Notaris te Texel, zal op Donderdag 4 November 1915, des voormiddags lU/j uur bij het woonhuis van den heer M. LAAN te de Cocksdorp op Texel, i uit, 1 Wagen, Huisraad, enz. enz, en des namiddags U/9 uur in het Loge ment „de Hoop* aldaar, staande en gelegen te de Cocksdorp op Texel, kadaster sectie A. no. 813,814,815 en 924 samen groot 154 centiaren, bene vens een perceeltje bouwland, aldaar, sectie A. no. 2278. groot 598 centi aren. Notaris te Texel, zal op Zaterdag den 6 November 1915, des avonds om 7 uur, in het Logement de „Zeven Provinciën" te Oudeschild op Texel, publiek verkoopen waarin sedert vele jaren eene bakkerij is uitgeoefend, met erf, staande en gelegen te Oudeschild op Texel, kadaster Sectie D. no. 839, groot 220 oentiaren Een Schuurtje aldaar, kadaster Sectie D, no. 1756, groot 19 centiaren. en een Erf aldaar, kadaster Sectie D, no. 835, groot 28 oentiaren. Aanvaarding 15 November 1915. Eigenaren Mej. de wed. J. Pz. VER- BERNE en o. s. Notaris te Texel, zal op Dinsdag 9 November 1915, 's avonds 7 uur, in het hotel „Texel" aan den Burg op Texel, ten verzoeke van den EdelAcht- baren Heer E. G. GAARLANDT, Bur gemeester der gemeente Gcrinchem, publiek verkoopen: een zoo goed als nieuw benevens een perceeltje weiland annex, een ander zeer gunstig gelegen aan de Weverstraat aan den Burg op Texel, ka daster sectie K, no. 1102, groot 880 oenti aren, en sectie D. no. 2454, groot 480 centiaren. De verkoop geschiedt in 3 perceelen, te weten a. bet Heerenhuis met achter en op zjjde gelegen tuin, groot ongeveer 510 centiaren; b. het Koetshuis met [achter gelegen tuin, groot ongeveer 370 centiaren en c. het perceel Weiland annex, groot 480 centiaren. Combinatiën worden voorbehouden. Aanvaarding 15 Nov. 1915. Betaling 1 Jan. 1910. van het vervoer, binnen eene week na bekomen gunning, van vanaf het land van Dros Co. te Oude schild naar den Westenboersweg in polder Waalenburg. De stortingen moeten op aanwjjs ge schieden. Biljetten worden ingewacht tot Haandag 1 November 's morgens elf uur in café „den Burg" aan den Burg. Het College van Dagel. bestuur van polder Waal en Burg, J. EELMAN Jbz. Voorzitter, C. J, ROEPER, Seoretaris. Het Bestuur van den Polder Efjerlacd op Texel voor het vergraven op keur van de vol. gende wegslooten 1. Langs dwarsweg Wageningen (West zijde. 2, Langs dwarsweg Wageningen (Oost zijde gedeeltelijk.) Inechrijviogsbiljetten te bezorgen vooi Haandag 8 November a,s. bij den Secretaris A. J. NOORDIJK te den Burg op Texel, Nadere inlichtingen te bekomen bij het Bestuur van den Polder Eijerland op Texel, Het Bestuur voornoemd, H. FLENS, Dijkgraaf. A. J. NOORDIJK, Secretaris, Texel, 29 Oct. 1915. Het bestuur van den polder Eijerland op Texel, vraagt prijsopgaaf voor met daarbij komend werk in den Dwars weg nabij Vrnchtbaaroord (-ichoolwegje). Inschrijvingsbiljetten te b zorgen vooi Haan dag 8 November as. bij den Secre taris A. J. NOORDIJK te dea Burg op Texel. Nadere inlichtingen te bekomen bij het bestuur van den polder Eijerland op Texel, Texel, 29 October 1915. Het Bestuur voornoemd, H. FLENS, Dijkgraaf. A. J. NOORDIJK, Secretaris. Een party gemaakte Wollen Blousen en een partij gekleurde Zijfluweel, Alles voor een spotprijs. C. LAHPE, Burg. om koolrapen te rooien. A. BREESSEE, Eierland Texel. Appelsteeg. .Alkmaar. Met deze maak ik het geachte pnbliek van Texel bekeDd, dat ik mjj weder te Alkmaar heb gevestigd en ruim gesor teerd ben in Hoeden, Petten, Fronts, Boorden, Manchetten, Heerendassen, en wat verder tot het vak behoort. Mocht n te Alkmaar komen, hoop ik, dat U mij weder met een bezoek wilt vereeren. Hoogachtend, UEd. J. EGELHAN. in voorraad Aanbevelend, J. KIL,JAN Jbz. Het College van Dagel. bestuur van het Waterschap „de 30 Gemeensch. polders" op Texel, brengt ter kennis van de stem gerechtigde ingelanden, dat op Dinsdag 9 November a.s. van des voormiddags tien tot namiddags drie uur aau den Burg in café „den Bnrg" zal worden overgegaan tot de stemming van voor het bestuur van het Waterschap, waartoe alsdan aan de Kiezers hunne stem briefjes zullen worden uitgereikt. Deze stemming behoort te geschieden ter voorziening in de vacaturen ontstaan door de periodieke aftreding volgens den rooster van de Hoofdingelanden, de hceren en wegens overlijden van den Hoofdinge land, den heer Texel, 21 October 1915. Het College van Dagel. Bestuur vurf., J. S. DIJT, Voorzitter. C. J. ROEPER, Secretaris,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 2