WAKS- en VLOERTEGELS, firma W. F. STOEL 4 ZOON, Lijnzaadkoeken Kunsttanden. Werkzame Agenten Koemarkt-Alkmaar. vertrekt Zondagmorgen 8 nnr naar Alkmaar. Fa. P. Th. YPMA, MOEDER ABDIJSIROOP Besté BIGGEN, Streng verboden N. V. koninklijke Fabrieken Merk „Ster" en „W.L." en Sojaboonenkoeken merk W. L. k. ACkËMA, Zaandam. Spreekuren te den Helder Stationstraat 11, zware en lichte schrammen, biggen en drachtige zeugen. De IN utsspaarbank eerste klasse Tuin-, Bloem- en Firma A. ZWAAN Jr. ARME THEA. „S.S. TEXELSTROOM" C. METS Zn. PIANOMAGAZIJN. Opger. 1842. Uitgebreide sorteering. Vakkundige bediening. Desgewenscht levering op proef. l&M ëti \M 1 het goede middel MOTOR DIENST Texel-Harlingen. MOTORDIEN ST T exel-Rotterdam. FEUILLETON. Langestraat 69. ALKMAAR. Heeft uw kind KINKHOEST? Geeft het dan de ABDIJSIROOP uitgebreide sorteering, Alkmaar. v.h. Wessanen Laan, Wormerveer. 's Woensdags 1--4 uur, p.a, Wed. BEUKES, NIET Stationsweg of Spoorstraat. Steeds verkrijgbaar Vraagt wrak vee tegen hooge waarde. is gedurende de maand November geopend Maandag en Donder dagavond van 78 uur. gevraagd voor den verkoop van Zaadteelt Enkhuizen. <q| pi MIJNHARDT's Eiwitstaai. Vertrekt van Texel Dinsdag Vertrekt van Rotterdam Vrijdag, Wordt vervolgd.) Opgericht 1765. -= KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw ree met de zuivere Murwe uitmuntende door hoog eiwit-en vetgehalse en groote voedingswaarde. EEKE-DIPLOMA PRIJS 1990. \ELE\ «OIJDEN MEDAILLES. Op aanvrage zend ik gratis een boekje m<-t inlichtingen en nuttige wenken. W. RIJK. A. WO\DER. Naar het Duitsoh van Rudolph Stratz, 8.) „En je aanstaande P" vroeg de regee- ringsraad ernstig. „Ik ben niet verloofd stoof zy op. „Ka pitein heeft my gesmeekt, toch niet dade lijk „neen" te zeggen. Goed. Dat ge noegen heb ik hem gedaan, Lik heb geen neen gezegd, ea over vier weken kon hy antwoord krijgen. Enkel uit vriendelijk heid, oiu hem zijn zin te geven, heb ik hem dat uitstel gelaten. En daaruit maken oom en tante een verloving. Alleen om mij te dwingen. Maar dat heeft den doorslag gegeven. Op een goeden avond men koffertje gepakt, een paar regels tot atscneid, en nu me voilé Zij ging achterover zitten en keek haar tegenpartij zegepralend, met over elkan der geslagen armen aan. „En waarom moest ik met kapitein Kleiu trouwen P" giDg zij voort. „Omdat hij veel geld heelt. Lieve hemel ik ben toch ook een goede partij. En mevrouw Klem. Denk eens even na: met al den last met die Poolsohe oppassers, en om de vier weken het regiments-kolfiekransje midden op de eanapee de kolonelsvrouw, aanaar rechterhand de vrouw van den kapitein-adjudant, aan haar linker de Trouw van den oudsten majoor, en ik bo-cheiden op het rieten stoeltje daarvoor, afwachtend of de vogelverschrikkers zullen beginnen ove de bevordering, of over de dienstoodeu." Zij .cuati-rde het uit, een vroolijke, zorgelooze kinderlach, „neen, oompjeliel, u weet wel, als kleiu kind heb ik u al zoo genoemd toen ik nog op uw evenals Mej G. Wolzak v. d. Horst, Straatweg te Breukelen (U.) welke dankbaar verklaarde Grietje en Wilhelmina Wolzak „beter sliep. Met „geheel 4 flesschen „geuezen. De „Mijn oudste dochtertje Wilhelmina heeft „aan kinkhoest geleden en werd volkomen „genezen door de Abdijsiroop en groeide „daarna bijzonder voorspoedig op. Toen „mijn jongste dochtertje Grietje 3 jaar „oud was, werd ook zij aangegrepen door „den kinkhoest, gepaard gaande met slijm- „hoest, en wel zoo erg, dat ik soms vreesde „dat zij stikken zou, omdat de slijm niet „wilde loskomen. Ik besloot toen ook haar „de goede Abdijsiroop te geven. Nu kwam „dadelijk de slijm gemakkelijk en zonder pijn „los, waardoor zij minder hoesten moest on den dag giDg zij vooruit. Nadat ik haar in 't Abdijsiroop gegeven had, was zij geheel en al lost de verouderde slijm op, bevordert het opgeven daarvan, werkt verzachtend en genezend bij kinkhoest, slijmhoest, asthma, en wordt zéér geroemd bij aandoeningen van hoesc, verkoudheid, influenza, heeschheid, keelpijn en bronchitis. Prijs per flacon van 230 gram f 1, van 550 gram f2, van 1000 gram f3,50. Eischt roeden band met onze handteekeoing L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar. soboot zat en vlechtjes maakte van uw snor neen oompje men moet de menschen Demen zooals ze zijn. Wie ros in zUn lijf heeft, gaat te groade bij die lauwwarme welopgevoedheid, en met han den en voeten verzet ik mij er tegen." Haar woorden schenen toch eenigen indruk op den ouden heer gemaakt te hebben. „Mijn lieve kind," zeide hij, „ik vraag je maar één ding: reis met den volgenden trein verder. Blijf een paar uren bij my. Dan zal ik je iets vertellen wat ik maar niet zóó kan zeggen misschien was het beter dat je het vroeger geweten had. Nu daarover had ik niet te beslissen. Maar nu Zij schudde lachend het hoofd.] „Dat kunstje van het uitstappen ken ik, oompje. Die paar uren worden een paar dagen, in dien tfjd komt de majoor uit Posen ik word opgepakt, en de oude misère begint weer van voren af aan. Neen zoo gemakkelijk vangt u my niet. Ik reis door naar Berlijn naar papa. Ik heb hem getelegrafeerd. Hij waoht mij in ieder geval aan het station." Buiten klonk het sein tot vertrekkeD. De conducteur kwam waarschuweD. George kwam mee. Hy was bescheiden in de gang blijven wachten maar had toch ieder woord verstaan. De oude heer had beide handen op de schouders van het jonge meisje gelegd en zag haar nu treurig in het lDC'atig glim lachend gelaat. „Arme Theal" zeide hij zachtjes, „arme Tkea. Je weet niet waar je heentrekt. Het ga je zoo goed mogelijk. Het doet mij van harte leed, dat ik je niet mag terughouden." Zij lachte moedwillig. „Ziet u nu soheiden wij toch nog als goede vrienden. En du" zy draaide aan de knoopen van zijn jas en keek met stralende oogon naar hem op „beken het nu maar bij het afscheid: in uw hart dankt u den hemel, dat u niet zoo'n wild zang als ik in huis krijgt, jmet al de daaraan verbonden ergernis." Een lichte trilling ging door den trein. „Mijnheer ik moet u dringend ver zoeken De conducteur deed het portier open, en hielp den ouden heer en den sukke- ligen bediende uitstappen. Thea liet het raampje zakken. „Uit Berlijn zal ik u wel eens schrijven hoe het mij gaat," riep zij, „en zeg aan mijn oom, dat de vlucht mij tot nog toe uitstekend bekomen is. De trein gleed onder de kap uit. Zij moest het hoofd naar binnen halen. Ach teruit op de baak schuivend, keek zij haar overbuurman aan, en onwiliekenrig begonnen beiden te schateren. „Zijn er nog meer garnizoenen onder weg gealarmeerd, freule vroeg de hu zaar schertsend. „Onmogelijk zou het niet zijn," zuchtte zy geërgerd, „dat noemt men nu een reis met hindernissen." „Kloek overwonnen hindernissen. En in geval van nood ben ik er ook nog. Als een bediende met onbevoegde hand uw koffer aanraakt. Een schop. En eruit." De kellner bracht de kolfie. „Ik ben zoo vrij geweest, voor twee personen te bestelleD," merkte Textor be scheiden op. „Na al die opwinding." „Dank u. Ja." Glimlachend bracht zij den kop naar den mond. „Dat wil zeggen—" Haar gelaat werd ernstiger, terwyl zij den kop weer op hot schoteltje zette. „Ik ben u toch eigenlyk wei een opheldering schuldig, U heelt daar zoo opeens een Niemand behoeft te lijden aan bloedarmoe de, bleekzucht, hartkloppingen, pijn in den rug en duizeligheid; zeer spoedig kan men van deze minder aangename toestanden bevrijd worden, indien men slechts hiervoor weet te kiezen. Dit is Hierdoor worden al die kwalen in korten tijd verdreven. Hetjis verkrijgbaar in verzegelde liter- fleS8chen a 11,25 te den Burg bij A. Lange veldMz.te Ooste rend bij D. Wuis te Oudeschild bij P. Voste Cocksdorp bij G. v. d. Kooij; te den Hoorn bij fa. Wed. P. de Jager en in 't groot bij G. HaageD, Kanaalweg 147, Helder. TE KOOP by n. KCJIP, Westen. Vertrekt Donderdag van Teiel, Zatei dag van Harlingen. P. PLAATSMAV. te jagen op ,de landerijen toebehooremli aan Sybr. Eelman. Gerrit Schraag, Gebr. Eelman. Jacob Roeper Klz. Joh' Koning Wz. J. Witte. Joh. Keijer Dz. KI. Mantje Kz. Jan Dalmeijer. Pieter Kooiman. Dirk Kooiman. Gebr. KeijHer. Jan Plaatsman. W. Roeper. O. Kuiper. J. Bz. Bakker. Adres B. M. v. KEULEN, Wijnham 108. Aanbevelend, J. Pil. BikKESi Zn blik geslagen in mijn familie en mijl omstandigheden." Nu aohtte hy het oogenblik gekomen om zich voor te stellen, en gaf haar me een zwijgende buiging zijn kaartje. Da,; Btond nog wel zijn militaire rang op maar dat deed er op het oogenblik minde toe. Zij wierp een vluchtigen blik op kaartje en gaf het hem terug. „U zult wel een zonderling denk beek van mij krijgen, luitenant," zeide zij, ei het gaf hem een eigenaardige gewaar wording, juint door die roode lippen, vooi het laatst als „luitenant" te worden a«r gesproken „maar eigenlijk ia de zaai heel eenvoudig. Ik ben een paar jaar bi familie in Posen geweest, en reis nu,zou tegon den zin van myn iamilie, naar mijl vader, kamerheer en landeigenaar, baroo Von Hoffacker." Hij boog nogmaals en schonk haar kopje halfvol. „Ziet u eigenlijk giDg zij voort „het landgoed heelt hij verkocht een jaar geleden. Dat was ook beter bij d moeilijke tijden voor den landbouw." Hij glimlachte om den ernst, waarmede zij het groote woord van den dag uitsprak, „Zeker," zeide hij, „een kamerheer heelt ook soms dienst in Berlijn." Zij schudde het hooid. „Neen, Pruisisch kamerheer is papa niet. In Rhena, by den ouden hertog. Het is maar een kleine residentie, och, wat een vroolijk leventje hadden wij daar, papais reeds lang weduwnaar, weet u, én bet ging wel eens bont bij ons toe, nu, en de hertog is erg gaan sukkelen. Toen besloot papa, Rheua te verlaten. Eerst ging bij een poos op reis ea nu woont bfi te Berlijn,"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 4