M° 2933 Zondag 21 November 1915. 29"* Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Gemengd Nieuws. Oit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Advertentlën vóór 9 nnr op den dag der nltgave ABONNEMENTEN en ADVERTENTIEN worden aangenomen bij de TJitg. Fibma LANGEVELD DE ROOIJ, ParkstraatBuröopTexel. VISCH. De Burgemeester der gemeente Texel breDg ter kennis van de ingezeneD, dat zooveel mogelijk zal worden getracht goedkoops visch verkrijgbaar te stellen eiken Dinsdag en Donderdag des namid dags ten drie ure in het waaggebouw te den Burg alhier. Texel, 19 Nov. 1915. De Burgemeester voornoemd, RUYSING DAMSTE. TEXEL, 20 November 1915. Kostelooze waarschuwing. Om onze lezers te vrijwaren voor een waarschuwing die geld kost, brengen wij hierbij in herinnering, dat de aan slagen in den Hoofdelijken Omslag der gemeente Texel reeds vóór 15 November moesten zijn betaald, terwijl die in de Personeels- en de Grondbelasting vóór den laatsten November geheel, die in de Rijksirikomstenbelasting voor de helft moeten zijn voldaan. Visch. Donderdag werd bij aanplakbiljetten bekend gemaakt, dat door den heer Burgemeester dezer gemeente een proef zou worden genomen met het van ge meentewege verkiijgbaarstellen van visch. De visch zou Vrijdag of Zaterdag arriveeren, de aankomst per omroeper worden bekend gemaakt en gegadigden hadden zich dan onverwijld naar het waaggebouw te begeven. Vrijdagmiddag verkondigde de omroeper dat de visch te 3 ure verkrijgbaar zou zijn, van alle zijden stroomde men toe met emmers en bakken, zoodat vóór klokke drie de visch reeds koopers had gevonden, tegen den gestelden prijs 26 per K G. Wij hebben ter bevoegder plaats ge- infurmeerd en daar vernomen, dat door den heer Burgemeester 50 K.G. bak- schelvisch en even zooveel wijting was besteld, doch dat door de geringe vangst van de laatste dagen slechts 50 K.G. bakschelvisch is kunnen worden ge zonden. Zooals gemeld vond de visch gretig koopers, zoodat de proef als goed ge slaagd is te beschouwen, en herhaling dus spoedig te wachten is. udeschild19 Nov. Gisteravond werd in de Zeven Pro vinciën de eerste bijeenkomst met dames in dit seizoen van het plaatselijk Nut Neptunus" gehouden. De bijeenkomst was tamelijk goed bezocht. De Voorzitter, de Heer W. Mets, die dezen avond zijn gouden jubileum als lid der vereeniging, die reeds 55 jaar bestaat, had kunnen vieren, opende de bijeenkomst met een kort woord en heette in het bijzonder den spreker van dezen avond, den heer C. Broekkamp van den Burg welkom. Weldra betrad deze het spreekgestoelte en las op onderhoudende wijze voor een toekomstreisje in 1950 naar de badplaats de Koog op Texel. Naar dit door hem- zelve vervaardigde verhaal werd met aandacht geluisterd en een welverdiend applaus viel hem bij het einde ten deel. Het overige van den avond werd aange vuld door verschillende muzikale voor drachten enz. van eenige leden van de Zangvereeniging „Eigen Oefening11. Achtereenvolgens werd ten beste ge geven „Zandvoort" door J. Beumkes en e'chi geiiooie, „Candidaat Zelfmoordenaar" door dezelfde. „Aideialderik" door de heeren S. Smit en C. Hin. „Ongewenscht bezoek" door J. Beumkes en mej. J. Pool. „De Neus" door K. Zegel Jr. „Kees en Griet om de erfenis" door J. Beumkes en echtgenoote. De heer T. Zijm sloot de rij met „De laatste broek". Met aan dacht werd er geluisterd en telkens lustig geapplaudiseerd. De voorzitter Jwas voorzeker wel de tolk aller aanwezigen, toen ZEd. allen bedankte, |die tot het welslagen van dezen avond hadden medegewerkt. Een prettig bal besloot den avond. De Cocksdorp. Als notabelen bij de Ned. Herv. Gem. alhier zijn herkozen de h h. C. Boon Mz., A. v. Boven en H. Dob en als leden van het kiescollege de h.h. G. Krul, M. Laan, P. Blom en W. v. d. Hoek. Vlieland. Op het Noordzeestrand is dezer dagen aangespoeld bij dam 12 eene grijs ge schilderde sloep, aan den binnenkant in gesneden letters H. 606 1911 en daar onder moeilijk leesbaar: Loodswezen. Benevens een partijtje vuren ribben, ongemerkt, van verschillende lengte. Een reddingboei, gemerktH.M.S. Laurel. De landweerlichting 1909 naar huis. De dienstplichtigen der landweer, be- hoorende tot de landweerlichting 1909, zullen omstreeks 20 December a.s. met voorloopig (klein) verlof naar huis wor den gezonden geheel op denzelfden voet als 25 November a.s. met de landweer lichting 1908 zal geschieden. O.H. Ct. Tuberculose. Sommige leden der Tweede Kamer wezen er in de afdeelingen op, dat de tuberculose in aanleg zeer dikwijls een kinderziekte is, de besmetting heeft ook dikwijls op zeer jeugdigen leeftijd plaats. Hiermede behoort bij de bestrijding van de ziekte aandachtig rekening te worden gehouden. De vereenigingen, welke be strijding van tuberculose ten doel hebben, zien dit nog te weinig in. De Regeering steune, bij het lielangrijke subsidie, dat van Rijkswege wordt verleend, de be strijding in deze richting op krachtiger wijze dan tot dusver geschiedde. De geheele schuld van ons land bedraagt f 1,546,196,677,20 en de ver schuldigde rente f 49,628,894,52. Te Winschoterzijl had een treurig ongeluk plaats. De 14-jarige Egbert Komdeur uit Scheemda, varende bij zijn oom viel van het schip in de Pekel A. Ofschoon hij direct gered werd, zakte hjj ineen en was een lijk. Dat gaf geld in 't laadje. De bietenoogst in de Haarlemmermeer schiet hard op. De meeste zijn gerooid en grootendeels verzonden. Ongetwijfeld heeft het mooie weer, in het laatst van October en begin November, de werkzaamheden zeer in de hand gewerkt. Vele vreemde werklieden verlaten de gemeente weer, om zich met het verdien de geld huiswaarts te spoeden. Het is voor hen een buitengewoon best jaar geweest. In betrekkelijk korten tijd is door hen veel geld verdiend, daar een dagloon van f 4 a 1 4,50 heel gewoon was en in het aangenomen werk soms nog meer weid verdiend. Ook de arheiders uit de gemeente zelf maken een best najaar en het is aan vele dingen wel te zien, dat er op het oogenblik heel wat geld inkomt. Dientje heeft haar uitgaansavond gehad en komt 's avonds wat over tijd thuis. Maar kind, zegt mevrouw, wat zie je er verfonfaaid uit: je hoed op één oor en je haar in de war Ik ben naar Zandvoort naar mijn familie geweest, antwoordt Dientje, dat ik er zoo uitzie, komt van dien naren zeewind. Zeewind? vraagt mijnheer, 'k Dacht, dat het eerder van den landstorm kwam H. Dbl. Een dievenbende gepakt. Maandagavond om 9 uur bemerkte een surveilleerend agent van politie onraad op het terrein van de „Voorwaarts" aan de Joh. de Bekastraat te Utrecht. Eenige personen hielden zich daar op die bij de nadering der politie aan deu haal gingen, De agent riep„Blijft staan", maar een hunner riep laconiek terug: „'tZal niet gaan". Daarop trok de agent zijn revolver en zond dit brutaal heer een schot achterna, dat hem aan den schouder trof. De man werd nu ingerekend, terwijl het der politie gelukken mocht ook de anderen te pakken. Dank zij dit krachtdadig optreden zit een beruchte dievenbende nu achter slot en grendel. Utr. Dgbl. Regenval. De buitengewoon groote regenval, der laatste dagen heeft in het Westlandtal van weilanden onderwater gezet. Waar het vee nog in de weide was, moest dit overhaast naar de stallen worden overgebracht. De veehouders onder vinden daardoor groote schade. Roodvonk. Naar het Leeuw. Nbl. verneemt, is er onder de soldaten die aldaar in de barak ken gehuisvest zijn, roodvonk uitgebro ken. Een patiënt is reeds overleden, terwijl nog vier lijdende zijn aan die ziekte. Met het oog op de verdere besmetting mogen de hospitaal-soldaten de ziekenin- richting niet verlaten. Gelddat stom is.... Om een enkel voorbeeld te geven van de zaakjes, die er plaats hebben, ver melden wij even dat in den laatsten tijd consenten tot uitvoer van bepaalde producten onderhands zijn verkocht voor bedragen van f20,000 tot f40,000. Voor één enkel consent! Een ambtenaar, belast met de controle over uitvoer enz., werd dezer dagen door een firma f50,000 geboden, indien hij van een door hem gedane ontdekking geen werk wilde maken. De namen zijn ons bekend. Er is van het vriende lijk aanbod geen gebruik gemaakt. Maar dit bewijst in hoe sterke verleiding onze ambtenaren soms worden gebracht. Tel. In den Haag bestaat sinds eenigen tijd een speelhol, gedreven door zekeren Jacobs, in compagnonschap met een zich noemenden Jurriaens, waar poker en baccarat wordt gespeeld en Belgische meisjes voor de opfleuring van het ge zelschap zorgen na in de restaurants de aanstaande slachtoffers overgehaald te hebben de inrichting te bezoeken. In den laatsten tijd zijn verschillende geïnterneerde officieren daar op radicale wijze beroofd. De politie schijnt er niets tegen te doen. De Rechtbamk te Amsterdam ver oordeelde een man, die iemand voor f 2 oplichtte valschelijk voorgevende, dat bij dit geld te kort kwam voor een reis naar Arnhem, waarheen hij vertrekken moest omdat zjjn moeder op sterven lag, tot 4 maanden gevangenisstraf. Verplichte roinkelsluit ing. De Haarlemsche Raad nam met 27 tegen 4 stemmen, de door de rechts geleerde commissie ontworpen verorde ning op de verplichte winkelsluiting aan. Behalve in den St. Nicolaas-, Kerst en kermistijd, Oudejaarsavond en den avond vóór Hemelvaartsdag, en des Zaterdagsavonds, moeten de winkels, uitgezonderd de banket-, fruit- en visch- winkels gesloten worden om negen uur. Het om 9 uur aanwezige publiek mag niet meer geholpen worden. Het personeel mag niet na kwart over negenen in den winkel aanwezig zijn. De Haagsche politie heeft een uit gewekenen uit België aangehouden, ge wezen ambtenaar bij de Staatsspoor wegen aldaar, verdacht van diefstal van effecten en andere geldswaardige papieren te Middelburg gepleegd. De sluipmoordenaar Kolendamp. Toen de heer L. v. d. Z. te Tolen 's morgens werd gewekt, kon hij noch zijn vrouw zich verroeren. Na eenige vergeefsche pogingen gelukte het ten slotte uit het bed te komen en deur te openen. Het bleek dat de kamer vol kolendamp stond en v. d. Z. en zijn echtgenoote en een op de kamer slapend kind bijna den dood door verstikking hadden gevonden. De kachel was den vorigen avond nog al heet gestookt en daarna getemperd door het dichtdraaien van den schoorsteen klep. Het eiland Marken staat weer onder water. Merkwaardig ongelukkig schot. In den nacht van Maandag op Dinsdag ongeveer 1 uur, had er in den Volcker- polder te Rilland-Bath, ton huize van den herbergier P. Engelaar, een zeer ernstig ongeluk plaats. Twee militairen, die van hun ronde terugkwamen en de herberg binnen traden welke is ingericht voor militaire wacht, ontlaadden bij hun binnenkomen hun geweer. Vermoedelijk is van een hunner bij ongeluk een schot afgegaan althans een schot werd gehoord en de 18-jarige zoon van Engelaar, die op den zolder sliep werd getroffen. De kogel is door den zolder heen ge gaan en door het bed, waarop de jongen sliep; hij werd getroffen tusschen de schouderbladen waarna de kogel verder onder zijn linkerarm is uitgekomen. De toestand van den jongeling is zeer ernstig, zoodat men voor zijn leven vreest. Volgens een later bericht moet de ongelukkige reeds overleden zijn. Schipper J. Kamperman, Woens dag te Lemmer binnengekomen, heeft aangifte gedaan, dat, een paar dagen geleden tijdens ruw weder, bij het bin nenhalen van de fok zijn knecht nabij Marken overboord geslagen en verdron ken is. Gisternamiddag moest de 57 jarige echtgenoote van den heer J. v. Vliet uit Kinderdijk zich wat haasten om de boot te halen. Zjj was zoo moe dat ze zich eenige oogenblikken aan een telefoonpaal moest vasthouden, Een oogenblik later zeeg z 3 inee i on was een lijk. TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor den Bras 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere braden met verhooging der porto's. Prijs der Advertentiin. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 3 Cts. per nummer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 1