Banketbakkerij Warmoesstraat. een nette Huishondster. vaste Knecht gevraagd BESTE BIGGEN. St. Nicolaasgoederen Drogisterij Binnenburg. Tarwemeel. Aardappelen. Fa. P. Th. YPMA, Meubelhandel Waalderstraat n I 1 I RHEUMATIEK Lijnzaadkoeken Kunsttanden. Voeraardappclen en Kriel. HALT De goedkoope koopman. RF.MF.RT MEIJER, Scheemda. Wybert- en Formamenttabletten, Informatie- en Incasso-Bnrean prima gemalen Eijerlandscke tarwe N.V. KWEEKERIJ „DUINBOSCH" J. KORTENHOEVEN, den Burg. PIANOMAGAZIJN. Opger. 1842. Uitgebreide sorteering. Vakkundige bediening. Desgewenscht levering op proef. DEN BURG Men komt, ziet en overtuigd zich. TEXEL-PURMEREND. Aanstaande Maandag NIET, doek Maandag 29 November zal de veeboot Burgemeester van Alk maar II varen van Texel naar Purmerend. zuivere REUTELS' Murwe Lijnzaadkoekjes. Bertels' Olieslagerij en Meelfabriek, Amsterdam. KLOOSTEBBALSEM MOTORDIENST T exel-Harlingen. MOTORDIENST T exel—Rotterdam. De Nutsspaarban] zware en lichte schrammen biggen en drachtige zeuge een Jachtwagen, een Texelsche Boerenwagei en een Driewiel. een nette Burgerwoning, Erwten en Boonen. N. V. Koninklijke Fabriek Merk „Ster" en „WL." en Sojaboonenkoeken merk W. K. ACKElA, Zaandam. Spreekuren te den Held LAND- en DRAINEERBUIZEN Schoorsteen- en Rioolbuizen. EEU KNECHT een Boerenknecht, Langestraat 69. ALKMAAR. Afvaart 's morgens 10 uur. ISI is een blok aan 't been, Koning der Balsems Stationstraat 11, Gevraagd tegen Januari Te koop gevraagd Gevraagd Met i Maart een Voor billijken prijs te koop 5 stuks beste Noordho llandsche Graskalveren, Wij hebben steeds in voorraad GEB BROXN". met een groote partij voor spotprijzen. Algemeene Texelsche Middenstandsvereeniging. Te koop beste AARDAPPELEN, SCHOORT.,' 25 H.A.. Koomkweekerijen op zandgrond. Vruchtboomen, Rozen, Coniferen, Sierheesters, Laanboomen, Bosch- en Haagplantsoen. Dennen. Dennengroen voor dekking der rozen, enz. Heeft voor de Sint-Nicolaas voorradig een fraaie collectie degelijke voorwerpen. Levert Poppenwagens, miniatuur Kinderwagens, origineel op teekening bij vroegtijdige bestelling. Wed. E. S. VLESSIÏTO. Vertrekt Donderdag van Texe Zaterdag van Harlingen. is gedurende de maand Novemb: geopend Maandag en Dondei dagavond van 78 uur. Steeds verkrijgbaar Vraagt wrak. vee tegen hooge waari v.h. Wessanen Laan, Wormsrvet 's Woensdags 1-4 uur, p.a. Wi BEUKES, NIET Stationsweg of Spoorstraa STOEL&ZOOn Beleefd aanbevelend, J. KIKKERT Jz. J. Jl. WITTE, de Cocksdorp. Door M. II. ZIJM, den Burg. goed kunnende melken, vast loon en vrije woning. Gebrs. LANGEVELD, a.d. Koogerweg. die goed kan ploegen, bij P. C. BOOGAARD, Hofstede „Labora" de Cocksdorp. wegens plaatsgebrek ook genegen om te ruilen met ander vee. W. RIJK, Waalderstraat. Uitgepakt in 3 lokalen Clir. LAMPE, Burg. Voor buiskamer ot tuin zend ik 100 eerste kwaliteit NAJAARSBOLLEN, be staande uit Hyacinthen, Tulpen, Crocussen, Narcissen, voor 75 cent, 50 stuks 40 cent, roet kweekwijze. De eerste 500 bestel lers 5 reuzen Hyacintben gratis. Verkrijgbaar PoDcilet-, Mentha- en Salmiakpastilles, Teercapsules, Druivenborsthonig. Aanbevelend, T. BU1JS. afdeeling van de Aan belanghebbenden wordt ter kennis gebracht dat het bureau zich belast met het verstrekken van iuformatien en het incasseeren van achterstallige vorderingen De administrateur C. G. GUDE Dagelijks verkrijgbaar a i 10,50 per 75 K.G. BEKENDE CONDITIËN. DROS Co. Eigenheimers en Roode Star, a f 3,50 per 70 K.G. franco den Burg, de Waal en Oudeschild. Afgehaald 25 ct. lager, alles a contant. J. G. FLENS, höHtede „Gent" d u u Burg. Vraagt prijscourant. Agent voor Texel, Beleefd aanbevelend, De CommissarissenC. C. KUIJPER. H, HAAKMAN. i I Alles heeft zijn oorzaak. Ook het bizonder groot succes der Ze worden koud geslagen van zuiver Lijnzaad en zijn in smakelijkheid, duurzaamheid, voedingswaarde en in groote Melk-, Boter- en Kaas- opbrengst ongeëvenaard. De levering geschiedt desverlangd onder A. H. V. (Algemeene Handels- Voorwaarden). Verkrijgbaar bij onze wederverkoopers in bijna iedere plaats. Bekroond met 22 hoogste onderscheidingen (Eere Diploma's en Gouden Medailles) op de Landbouw Tentoonstellingen van 1907 tot 1913. ?,r ,'k-w i. belet U het gaan en foltert U eiken vochtigen dag, bij elke weersverandering, opnieuw met vreeselijke smarten. Gij lijders aan Rheumatiek, Jicht, Rheumatische Zenuwpijnen, Spit in den Rug, Stijve Nek, Stram heid in de ledematen waarom verzacht gij niet onmiddellijk Uw lijden? Weet gij wel, dat de een heerlijk wrijfmiddel is? Laat U toch met dit veelgeroemde huismiddel wrijven, zooals zoovele lijders vóór U deden en weldra zult ook gij den onschatbaren Klooster balsem prijzen. Voor ouden van dagen, die klagen over stramheid in de ledematen is de Klooster balsem dikwijls een uitkomst. Ontelbare gene- zenen, noemen dan ook de Kloosterbalsem de het bekende huismiddel bij alle soorten wonden, ontvellingen, kneuzingen, huiduitslag,roos, aambeien,winterhanden en -voeten. De Kloosterbalsem werkt verzachtend, zuiverend, schaadt nooit en moet overal bij de hand ziju. Neem een potje in huis, het bederft nooit. Prijs per pot van 20 gram 35 ets., van 50 gram 75 ets., van 100 gram f 1,20, van 250 gram f 2,50. Eischt roodon band met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. Alom verkrijgbaar. Aanbevelend, J. Ph. BAKKER Zn. Vertrekt Dinsdag van Texel, Vrijdi van Rotterdam. Adres: B. M. v. KEULEN, Wijnhan 108. P. PLAATSMAN. W. RIJK. A. WONDER TE KOOP Alles nog in besten staat. Bij L. H. SCHOT, de Waal. TE HUUR aan den Hoofdweg te MiddeD-Eierlai Te bevragen bij J. DISSEL, Bertha's Hoeve Prijsopgaaf en monsters gevraagd van G-roene Erwten en bruine Boonen. Adres: H. SWART, Zuiddijk 102, Zaandam Opgericht 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw vee met de zuivere Mur uitmuntende door hoog eiwit-en vetgen» en groote voedingswaarde. EËRE-DIPLOMA PRIJS 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. VINRENSTRAAT S. Op aanvrage zend ik gratis een boe' met inlichtingen en nuttige wenken. Sohapenboex^derij Tegen 20 Maait gevraagd, ook met inwunenden zoon Aanbieding per brief letter W. h»"' Tex. Courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 4