N°. 2935, Èondag 28 November 1915. 298t# Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Land- en Tuinbouwbricven. ARME THEA. Hiueailaaü. Gemengd Nieuws. FEUILLETON TEXELSCHE COÏÏRAHT. Oit blad vergchijut Woensdag- en Zaterdagavond Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor den Burg SO Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 0 nnr op den dag der uitgave Prijs der Advertentiën. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Ct. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 3 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ABVERTENTIEN worden aangenomen bij de TJitg. Firma LANGEVELD <fe DE ROOIJ, Parkstraat, Burg op Texel, LXV. Fruitteelt bij de boerderij. Een van de redenen, waarom juist aan struiken als boomvorm van het telen van fruit de voorkeur werd gegeven is de zeer eenvoudige snoei. Deze is werkelijk voor ieder met eenige opmerkingsgave nit te voeren. In de eerste plaats zorge men er voor, dat de boomen niet te dicht worden en vooral dat nooit twee takken over elkander heenliggen, daardoor elkaar be schadigen en het optreden van schurft en kanker in de hand werken. Bij het uit dunnen is het zaak een tak, die blijkbaar te veel is, maar in zijn geheel weg te snijden. In de tweede plaats zorge men, dat de struik zich niet sterk Daar één zijde ont wikkeld. In den fruittuin toch is bij den aanleg voor iederen boom een bepaald vak bestemd in welks middelpunt de boom go plant is. Dit eischt verder een regelmatigen groei. Immers blijft de boom aan één zijde in ontwikkeling achter dan wordt de ruimte aan die zijde niet benut, terwijl sterke ont wikkeling aan de andere zijde noodwendig ten koste van den aan die zijde grenzenden boom moet komen en deze eveneens tot onregelmatigen groei dwiDgt. Door de takken aan deze zijde in te korten en aan de andere minder of in het geheel niet, kan men voor het ontstaan van een regelmatigen vorm zorg dragen. Onregelmatigheid in den groei kan ook ontstaan doordat de takken öf te steil groeien öf op den groDd gaan hangen. Beide afwijkingen zijn nadeelig. In het eerste geval snoeit men de takken opeen buiien- oog, in het laatste op een binnenoog, Dit eischt eenige nadere toelichting. Aan een ééDjarige twijg bevinden zich knoppen of oogen. Snoeien op een zeker oog beteekent: afsnijden tot juist boven dit oog. Uit een oog groeit een takje. Als uit den stand van het oog valt op te maken dat het daaruit groeiende takje naar buiten zal groeien, heet dit oog een buitenoog. Wat een binnenoog is, zal du i6der begrijpeD en tevens, waarom men boomen die neiging v6rtoonen om de takken te laten hangen op een binnenoog en zulke, welke te steil groeien, z.g.n. „dichtklappen" op een buiten oog worden gesnoeid. Als men zich nu verder voorneemt nooit anders aan den boom te gaaD snijdeD, dan nadat men heeft gezien, dat zulks uoodig is, en dan niet, omdat men nu eenmaal, gewoonlijk ten onrechte, meeot, dat aan onze vruchtboomen gesnoeid moet worden, dan zal men met het snoeien geen last Naar het Duitsch van Rudolph Stratz. 15.) Hij had vroeger toch altijd zooveel eigenaardigheden en gewoontenzij her innerde zich nog wel, hoe het scheermes een bepaalden warmtegraad moest hebben... hoe de Bordeau juist op kamertemperatuur moest zijn, en hoe de stalknecht hem op de vastgestelde manier bij het uitrijden de teugels in de haDd moest geven. Hoe kon hij zich dan nu in al die ont beringen schikken? Hoe kon hij het zonder wanhopig te worden Een oneindige medelijdende teederheid maakte zich van haar meester. Zij haastte zich met haar toilet, om toch maar gauw den armen ouden man de rimpels van het voorhoofd te kunnen strijbeD. Toen zij echter de redactiekamer van de „Paprika" binnentrad, was er niemand. Hij was zeker uitgegaan, want zijn boed en stok waren weg. Op tafel waar zij straks gelegen hadden, stond nu een flesch... haar flesch met Danziger Goldwasser, en een leeg glaasje er naast. En die flesch zij schrikte ervan was bijna voor een derde geledigd. Misschien had hij bezoek gehad maar neen. Er stond maar één glas. hebben. Men snoeit gauwer te veel aan struiken dan te kort. Het snoeien geschiedt altijd met een scherp mes. Gladde wonden groeien spoedig we6r over, terwijl een ruwe snijvlakte moeilijk heelt en later een zwakke plek aan den boom vormt. Aanbevelenswaardige peren voor den struikvorm zijn Bonne Louise d' Avranches (heerlijke peer, gevoelig voor schurft, tijd van gebruik September—November). Triomphe de Viennen. (Rijp in Septem ber, goede kwaliteit,) Clapp's Favorite (mooie groote peer, rijp in September). Conseiller a la Cour (heerlijke pe6r, vat baar voor schurft, tijd van gebruik October November.) Beurré d' Amanlis (groote, heerlijke peer, wilde groeier met slap hout, rijp in Septem ber, zeer vruchtbaar.) Ook Beurré Hardy, Seigneur d' Esperen, Soldat Laboureur en Joséphines de Malines mogen genoemd worden. Onder de appels noemen we Yellow Transparent (heerlijke appel, zeer vroeg klaar, n. 1. in Augustus), Cellini (zeer vruchtbaar, klaar in October), The Queen (mooie, lekkere appel, zeer duurzaam, n. 1. tot Februari), Charlamowski (fraaie, lekkere appel, klaar in September). Transparente de Croneeis (fijne goudgele appel, klaar einde October), Verder noemen we nog Keizer Alexander, Goud reiDet, Codlin Kerwick en Present van EDgeland. S. H. V. TEXEL, 27 November 1915. St. Mcolaasviering. Bij informatie is ons gebleken, dat de gebruikelijke maskerade, omdat 5 Dec. op Zondag valt, is bepaald op Maandag 6 December. Op verzoek herinneren wij onze lezers aan de Nutslezing, hedenavond in da Vergulde Kikkert en de uitvoering van „Kunst aau het Volk" morgenavond in hotel Texel. Door den heef F. J. H. v. Twisk, leerling van de Zeevaartschool alhier, werd gisteren met goed gevolg te's Gra- veDhage examen afgelegd als tweede stuurman (groote stoomvaart). De heer T. Zuurmond, insgelijks leer ling van de Zeevaartschool alhier, slaagde denzelfden dag voor derde stuurman, groote stoomvaart. Zij ging op een stoel zitten en keek treurig, met gevouwen handen, de flescb aan. Als zij dat geweten had...! Dus ook dat nogOch ja... Dat hielp vergeten... Het kraakte op de trap. De oude baron kwam binnen. Haar angstige blik kon aan zijn deftige verschijning niet het geringste bespeuren, wat niet in orde was. Alleen zag hij er levendiger uit, jeugdiger en vroolijker. Hij liep flink rechtop, de ge- veride snorpunten waren nog spitser opge draaid dan anders, en de giijze hoed was overmoedig naar achter gescuoven. Hij hield een bouquetje rozen in de hand en gat het haar ghmlaonend, met't gebaar van een cavalier nit den rococo-tijd. „Ik ben uitgeweest," zeide hij haastig, „een paar rekemngtjes betalen die roovers vervolgden mjj reeds weken lang I Hé —"hij nam zijn hoed at en veegde met den zijden doek over zijn hoog voorhoofd, „dat doet iemand zoo goed, als je van die insecten bevrijd bent Zij 'gaf geen aotwoord maar dacht even na. Veel sieraden bezat zij niet! Maar tochals die beleend werden, waren zij althans voor de eerstvolgende weken bezorgd het kostbaarste stuk was haar kleine gouden horloge maar dat moest tot het laatste Dewaard worden te meer, daar de kamerheer er zeil geen had, en in plaats daarvan aan een zwart koordje zijn lorgnet in zijo «estzak droeg. „Kom, kindje," boorde zij hem eenigszins ongeduldig zeggen, je zult wel honger Waal, 25 Nov. Mej. C. C. A. Koorn te Den Burg, kweekelinge aan de Bijz. Normaallessen albier, deed heden te Amsterdam met gunstig gevolg examen voor vak j (vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek. Oudeschild, 26 Nov. Door de leden van het kiescollege der Ned. Herv. Gemeente albier zijn gister avond herbenoemd tot ouderling, de heer W. Veen en tot diaken de heer G. Cz. Kuijper. Vlieland, 24 Nov. Heden is op het Noordzeestrand aan gespoeld een fokkera, ruim 60 voet lang, ongemerkt. Belastingen. Het „Geïll. Volksblad" bevat volgend puntdicht van „Anonymus" Om Alva's tienden penning vocht Holland zich eens vrij Wel ongeveer het dubb'le daarvan betalen wij. Komt daar nu straks de portie van Mr. Treub nog bij. En wordt het geen drie tienden, wel man, wees dan maar blij! Ongerustheid over een stoomtreiler. Men maakt zich te IJmuiden, zooals gemeld, ernstig ongerust omtrent het lot van den stoomtreiler „Hibernina" IJM 182, van de Stoom visscherij-Maatschappij van denzelfden naam, directeur de heer C. de Vries aldaar. De stoomtreiler is Maandag 8 Novem ber naar de visscherij vertrokken zonder bepaalde opdracht naar een of anderen vischgrond en zou, indien er niets ern stigs gebeurd was, zeker reeds binnen gekomen zijn, daar vooral tegenwoordig slechts korte reizen gemaakt worden. Wel zou de boot het 14 dagen met de aan boord zijnde proviand hebben kunnen stellen en ook met de aanwezige steen kolen, indien niet voortdurend gevischt behoefde te worden, doch aangezien het schip door geen enkelen anderen stoom treiler gepraaid en het schip zeker over tijd is, vreest men thans het ergste, ook bij de directie van het schip. hebben Ja, waarachtig zij had ergen boDger. Ondanks alles en alles I De natuur eischte haar rechten en stoorde zich niet aan zieleleed en zorgen. „Ik heb ook sinds gistermiddag zoo goed als niets gegeten 1" zeide zij en ging met den ouden heer de kamer uit. Op bet portaal deed bij brommend het raam vbd haar achterkamertje dicht. Die vliegen uit den poelierswinkel beneden!dat was een waar kruis 1 Maar nog boozer was hij, toen hij bene den de huisdeur opende. De kruk zat weer vol bloed 1 Natuurlijk alweer die knechts van den poelierEn als men er iets van zeide, dan antwoorden zij, dat zij niet alle vijt minuten hun handen konden wasschen. Ook Thea had een vlek op haar parel grijze glacés gekregen. Haar oogen werden vochtig. Niet om dien bedorven hand schoen maar alles was zoo akelig en leelijk 1 Morsigheid en ruwheid wat men ook aanraakte. Daar waren zij midden in het drukke leven van de Friedriehstrasse. Het weer was opgeklaard. Een enkele straal van de avondzon vergulde bier en daar de ruste loos voortspoedende menigte, waartusschen men zich zoo behaaglijk kon laten mee drijven, het gewoel van omnibussen en rijtuigen, de prachtige winkels, de smaak volle toiletten ea mooie gezichtjes die zic- overal vertoonden daaiiusschen ih' een menigte uniformen van alle wapensu Die mobilisatie. Onderstaand bericht uit Katwijk 3an Zee ontleenen wij aan het Leidsch Dagblad De klok aan het Politie-bureau is lijdende, telkens in de war, staat nu eens geheel stil, loopt dan weder belang rijk vóór af achter. Wij hebben bij den gemeenteuurwerkmaker inlichtingen gevraagd en kunnen concludeeren, dat het uurwerk het slachtoffer is van de mobilisatie. De zolder van het politie bureau dieDt n.l. voor „politiekamer" en daar uit is het uurwerk te bereiken. Uit verveling of baldadigheid wie zal het zeggen houden de soldaten zich nu af en toe bezig met het uurwerk. Dat, afgezien van 't ongerief, deze militaire operaties niet strekken tot het instandhouden van dezen zoo onmisj baren tijdwijzer, behoeft zeker wel geen betoog. Door den heer A. K. Kz. te Wie- ringerwaard werd verleden week aan zijn vaste arbeiders boven bun weekloon een bankbiljet van f25,— cadeau ge geven, bij wijze van duurtetoeslag. Zijp. Ct. Het Belgische dorp, bij de halte Vlasakkers, bij Amersfoort, is grooten- deels in gebruik genomen. De 10 zoogenaamde Zweedsche huisjes, met de gekleurde dakbedekking zijn ge heel gereed de 26 huizen, door Kwakers geschonken, zullen weldra zijn voltooid. De collecte voor den dankstond voor de groote visscherij en den land bouw, Zondag j.l. in de beide Ned. Herv. kerken te Vlaardingen gehouden heeft opgebracht f 2022,38. Vorige jaren bracht deze collete onge veer f 400 op. Een goudjaar voor de visschers. Na een reis van 10 dagen kwam Zater dag te IJmuiden aan de markt de aldaar thuisbehoorende stoomtreiler „Anna Josina" (IJM 169) met een lading versche visch, welke zeldzaam groot was en bij verkoop in de Rijksvischhal ruim f 17,000 opbracht. Zulk een zeldzaam hooge besomming, na een reis van 10 dagen, is nog nim mer door een IJmuider stoomtreiler aan versche visch bereikt. Hbl. studentenpetten, lichte overjassen, daar een iatterig gekleede neger naar wien geen mensch omkijkt, een paar deitige Chineezen met staarten, in gekleurde zijdon vrouwenrokken op houten zolen voort- scharrelend langs het trottoir, een tonig schreeuwende, de rij van couranten- verkoopers en andere kooplui een bruisen en goDzen en zoemen tusschen de vijl of zes verdiepingen hooge huizon, dat Thea er duizelig van werd. Hier stond men midden in het leven Hier was men in de wereld I De klok wees zeven uur. Nu zaten zij in Posen aan het avondetenslappe thee en dun gesneden vleesch. Baby werd rondgedragen en stamelde goeden nacht de oppasser bracht de lamp en het orderboek. De majoor stopte een pijp en greep Daar de courant, zijn vrouw en de twee aankomende meisjes naar breikous en borduurraamo Godo God. Thea haaide diep adem. Z(j was toch werkeljjk uit een gevangenis ontsnapt 1 En dat het voor een ontsnapten gevangene niet altijd rozengeur en maDescbijii kan wezen ja dat was duidelijk genoeg. Het was grappig zooals iedereen haar aankeek, terwijl zij dwars over de vaa menschen krioelende Linden stapten. Ge distingeerd moesten zij er wel uitzien, de oude heer met zijn zelfbewuste waardig heid, en naast liem, zijn dochter met haar slanke élégattce en schoonheid. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 1