^935 Tweede Blad. Fa. P. Th. YPMA, VOOR DE WINTERAVONDEN Voor iedere beurs Ïïokus-Pokus-Pas 0,75 Vervolgmappe voor bovengen. 0.50 Gedenkdagenkalenders 1,25 A. B. C. in wit op zwart 1,25 Kinderboeken van Oom Abraham. Men zie de Etalage Lees en herlees. keurige Prentenboeken gebonden WERKEN Lijnzaadkoeken Jongens- en Meisjssfoekan bondag 28 JVovember 1915. 298t' Jaargang PIANOMAGAZIJN. Opger. 1842. Uitgebreide sortcering. Vakkundige bediening. Dcsgcwensclit levering op proef.i N.Y. KWEEKERIJ „DUINBOSCÏT J. KORTENllOEVEN, tien Burg. de uitgaven van GEBR. KOSTER Vormen zonder plakken per plaat 0.075 Wat zou bot worden 0,10 Wit op zwart 0,25 Groote kleurmappen 0,35 Postkleurmappen 0,50 Los netwerk 0.50 Vormen zonder plakken 0.60 Bont en blauw 0,75 Paleizen der jeugd 0,90 Kleuren zonder krijt 0,90 Raemakers kleurplaten 0,90 Met een pijpje krijt 1,00 zoomede de bij uitstek kluchtige De neef van Prikkebeen f 1,25 Mee in den zak f 1,25 Tijl XI» de laatste der Uilenspiegels f 1.25. BOEKH. PARKSTRAAT. In den Boekhandel Parkstraat Heerlijke geschiedkundige boeken Boekhandel Parkstraat. N. V. Koninklijke Fabrieken Merk „Ster" en „W.L." en Sojaboonenkoeken merk W. L. Langestraat 69. ALKMAAR. Voorhanden Meisjesboeken van Jongensboeken van Vergadering- van Iloofdingelauden van liet Waterschap „de 30 Gemeenschap pelijke polders op Texel, op Zaterdag 20 November 1915, SCHOORL. 25 H.A.. Boomkweekerijen op zandgrond. Vruchtboomen, Rozen, Coniferen, Sierheesters, Laanboomen, Bosch- en Haagplantsoen. Dennen. Dennengroen voor dekking der rozen, enz. Vraagt prijscourant. Ageut voor Texel, .Alle geïllustreerd door den bekenden teekenaar Daan Hoeksema. vindt U de grootste sorteering in prachtband, in den prijs van f 1,90, f 1,75, f 1,50, f 1,25, f 0,90, f 0,75, f 0,60, f 0,50 en f 0,35. Daar zijn voorhanden Tine van Borken, van Jessie Mansergh, Johanna v. Woudo, Nannie v. Wehl, Suze Andriesen, Emmy van Rhoden, A. C. Kuiper, Eigenhuis v. Gendt, Al- letta Hoog, Henriette Blaauw, Marie Honig, Marie Boddaert, Thórèse Hoven Melati v. Java, Beatrice Harraden en vele anderen. C. Joh. Kievit, van Chr. v. Abcoude, Chr. Krienen, Jan Ligthart, W. Mets Tz. Andrew Home. van E. Molt, P. Visser, J. G. Kramer. Kinderboeken, behalve van reeds|genoemde schrijfsters en schrijvers, van P. Louwerse, P. J. Andriessen, S. Abramsz. enz. U vindt er verhalen van Moeder de Gans, Tijl Uilenspiegel, Don Quichot, Sprookjes van Grimm. Alles in fraaie bandjes en smaakvol gedrukt op goed papier. Voorts van Marie Leopold e.a. gecartonneerd en in linnen, ia prijzen van f 0,90 en f 0,35. Ook voor volwassenen is daar keuze van lectuur, daar zijn voorhanden van Charles Dickens, van Ouida, Bee- cher Stowe, Ernst Zahn. Carl Ewald, Tolstoi, Multatuli, Lessing, George Eliot, Gustav Frenssen, Thackeray, Miss Cummins, Cyriel Buysse, ArneGarborg, J. London, Heijermans, Wilh. Heimburg, Rud Stratz, enz. Alle bij ons niet voorhanden werken, zoo mede alle goedkoope aanbiedingen worden door ons spoedig zonder prijsverhooging geleverd. Aanbevelend, v.h. Wessanen Laan, Wormerveer. Opgericht 1765. KONINKLIJKE FABRIEKEN. Voedert uw vee met de zuivere Murw* uitmuntende door hoog eiwit-en vetgehalte en groote voedingswaarde. EERE-DIPLOHA PRIJS 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. Tegenwoordig alle leden. J. S. Dijt, Dijkgraaf-Voorzitter. C. J. ltoeper, Secretaris. Na opening der vergadering worden de notulen voorgelezen van de bijeenkomsten van 26 Mei, 17 Juni, 13 Sept. en 27 Sept. en vastgesteld ihet eene wijziging in do notulen van 13 September; de Voorzitter beeft toen te kennen gegeven, naar aanleiding van eene opmerking van den beer W. A. Eelman, als zou de butonlijst tegen ijsgang misschien blijken niet bestand te zijn,- dat naar schatting de schade aan de betonglooi- ing door ijsgang veroorzaakt, over eene reeks van jaren wel niet meer dan gemiddeld f 10 a f 50 per jaar zal bedragen. Daarna deelt de voorzitter mede, dat de Sehaartil vervangen is door een wijder en dieper gelegen duiker. Voor kennisgeving aangenomen. Ter tafel worden gebracht de ingekomen stuk ken a. Van Ged. Staten houdende goedkeuring van hec besluit tot het aangaan cener overeenkomst met den polder Eijerland, betreffende de jaarlij k— sehe bijdrage ad f 300 in de kosten van onder houd van den 2en en 3en Dwarsweg. b. Van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het besluit om de extra aflossing ad f 2000, op de 31/, pCt. leening bij de Maatschappij voor Gemeentecrediet, tot dekking der herstellings kosten voor de zeewering, gedurende vijf jaren als kasgeld te gebruiken. c. Van Ged. Staten exemplaar houdende van het goedgekeurde besluit tot overname en beheer van wegen met hunne eigendommen van de buurtschappen //de Waal en Spang.// d. Van Ged. Staten houdende goedkeuring tot het verharden van de gedeelten 2en en 3en Dwarsweg in het Noorden. e. Van Ged. Staten houdende goedkeuring vaD het besluit lot verhooging der jaarwedde van den ^Penningmeester. De stukken a, b, c, d en e worden voor kennis geving aangenomen. De voorzitter wijdt eene nagedachtenis aan den heerW. A. Eelmao, die steeds buitengewone be langstelling getoond heelt in de zaken van het Waterschap en als Hoofdingeland van beteekenis is geweest. Het Waterschap heeft ook verloren den Ambte naar G. Dekker, die zijue betrekking als sluis wachter en molenaar steeds met ijver en opge wektheid heeft waargenomen. De vergadering gaat over tot het onderzoek der geloofsbrieven van de op 9 November j.l. gekozen Itoofdingeiaudcn, de heeren P. J. Witte, Jb, Boogaard en S. Dijksen. Het onderzoek geeft geene aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen, weshalve de voorzitter vooistelt, die geloofsbrieven goed te keuren en tot toelating van genoemde heeren te besluiten. Conform dit voorstel wordt met algemeene stemmen besloten. .De voorzitter wenscht den lieer P. J. Witte geluk met den afloop der stemming en hoopt dat deze zijn mandaat wederom mag uitdienen. De beer Witte spreekt zijn dank uit voor het veitrouwen en geeft de verzekering met de meeste belangstelling de zaken van het Waterschap te .zullen behartigen. Daarna spreekt de voorzitter den heer H. J. Keijser toe en memoriseert hetgeen hij reeds in de vorige vergadering orer den heer Keijscr als Hoofdingeland beeft gezegd en zegt nu o. m. nog het altijd aangenaam te hebben gevonden, als de vergadering haar vorrdeel kan doen met het geheugen van de leden, die jaren lang, de heer Keijser 23 jaren,lid van bet bestuur zijn geweest. Spreker bedankt den heer Keijser voor al het geen hij voor het Waterschap heeft eedaan. De vergadering geeft blijken van instemming. De heer Keijser hoopt dat de ingelanden in zijn ■opvolger een goede keus hebben gedaan. Ter tafel wordt gebracht een concept aanvrage "ter goedkeuring door Hoofdingelanden van een •door hen te nemen besluit tot aan- en verkoop van grond. De voorzitter deelt mede dat grootendeels uit voering is gegeven aan de werken op de be grooting gebracht, betreffende verbreeding van wegen en het graven eener nieuwe verbindingsloot tusschen het oostelijk en westelijk deel van het "Waterschap en het aanwenden van de uitgekomen specie tot verzwaring van het dijkslichaam. Na voorlezing van het concept wordt het met algemeene stemmen vastgesteld, ts Daarna deelt de Voorzitter mede dat het college van Dagelijksch bestuur zich in verbinding heeft .gesteld met den ingenieur H. Paul te 's Graven- hage over de ontwatering van de polders Koog, E. Koog, Gerritsland en Dominale mientgronden. Wordt goedgevonden. De voorzitter deelt mede, dat een proef geno men wordt de modder in de dijksloot met een visehkor los te maken om ze met afstrooming door •de sluizen in zee te loozen. Buitendijks worden monsters genomen van het water dat gespuid is en uit de bezinking kan berekend worden hoeveel modder de sluis uit gaat en of het werk loonend is. De bedoeling van de proef is te,trachten op deze manier goedkooper van de modder aftekomen dan door graven. Aan de orde wordt gesteld een voorstel van Burgemeester en Wethouders der gemeente Texel •om den weg achter den Hoorn, laagzijde, voor rekening van de gemeente te verharden en van een paardenpad te- voorzien, om hem daarna in onderhoud op te dragen aan het Waterschap. Na eenige toelichting van het voorstel door den "Voorzitter, waarbij deze opmerkt, dat de weg zoowel een Waterschaps als een gemeente belang is, vraagt de heer J. S. Keijser naar de riolcering. De heeren Bruin en Lap verklaren dat de weg genoegzaam van doorlaten is voorzien. Het Dageljjksch bestuur wordt gemachtigd om met B. eu W. een overeenkomst in dien geest aan te gaan. De heer Jb. Kikkert P.Pz. wijst op don slech ten toestand van de tocht bij het Witte Kruis. De voorzitter zegt onderzoek en verbetering toe wijders zal ook aandacht geschonken worden aan de wegsloot nabij den Boogaard. De heer J. J. Bakker zegt dat veel laag land fjoor particuliere bemaling in staat van vrucht baarheid wordt gebracht en geeft het Bestuur in overwegiug dit land te belasten. In de discussie die daarop volgt geeft do Voor zitter te kennen wel met het idee van Bakker te kuuneu meegaan, doch gene acht de tijd no" niet gekomen om wijziging te breugen in de schuld plichtigheid van dit land en wil met de herschat ting nog 2 a 3 jaren wachten met het oog op de resultaten van de sluis. De heer L. J. Roeper zou de waterschapslasten willen regelen naar do waardo van de landerijen Dit denkbeeld vindt geen bijval. Waarna de vergadering wordt gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 1