ra3 N° 2937 Êondag 5 December 1915. 29"t< Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland, Gemengd Nieuws. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond Abonnementsprijs per 3 maanden. Voor den Borg 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere l'.nden met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 9 nar op den dag der uitgave Prtfs der Advertentièn. Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 8 Ct. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers S Cts. per nummer. lBONNEMENTEN en ADVERTENTIEN worden aangenomen bij de Uiig. Firma LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat, BurqopTbxei.. JACHT. De Burgemeester der gemeente Texel naakt bekend, dat de volgende bekend- naking is aangeplakt De Commissaris der Koningin in de 'rovincie Noordbolland, Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie dd. 24 November 915 no. 29; Gelet op art. 11 der Jachtwet; Brengt ter kennis van jbelanghebben- en, dat in Noordholland a. de jacht op klein wild, met uit sondering van die op houtsnippen, zal vorden gesloten op Vrijdag BI December 915, met zonsondergang b. de jacht op houtsnippen, alsmede lie op grof wild, zal worden gesloten ip Maandag 31 Januari 1916, metzons- mdergang dat alzoo, op grond van het bepaalde lij het eerste lid van art 27 der aan haalde wet, het verkoopen, te koop litstallen en vervoeren van klein wild, net uitzondering van houtsnippen, uiter- ijk tot en met 14 Januari 1916 en van loutsmppen en grof wild uiterlijk tot in met 14 Februari 1916 zal mogen ilaats hebben. En zal deze in het Provinciaal Blad vorden geplaatst en voorts in elke ge: neente van Noordholland worden aan- ;eplakt. Haarlem, 26 November 1915. De Commissaris der Koningin vnd., A. RöELL. Texel, 2 December 1915. De Burgemeester voornoemd, BUIJSING DAMSTE. Burgemeester en Wethouders der ge- Deente Texel Gelet op art. 5 der Verordening op de leffing van begrafenisrechten Herinneren houders van het recht om voor den tijd van tien achtereenvolgende areD,) met uitsluiting van anderen, in een ;rafstede op de Algemeens Begraafplaats ijken te begraven, aan de bepaling, dat, oor het behoud van dat recht, wederom loor d6n tijd van tien jar6n, moet worden l ietaald de som van twee gulden en vijflig ents. Bij verzuim van betaling, binnen drie naanden na verloop van de tien jaren, is iet recht vervallen en is d6 grafstede veder geheel ter beschikking der gemeente. De betaling van bet recht geschiedt ten ;antore van den Gemeente-Ontvanger. Texel, 3 December 1915. Burgem. en Wetta. voornoemd, BÜIJSING DAMSTE. De Secretaris, JONKER. TEXEL, 5 December 1915. Tot directeur van het Post- en Telegraafkantoor alhier is met ingang van 1 Februari a. s. benoemd, de heer I. A. Jonker, commies der posterijen en telegrafie 2e klasse te 's Gravenhage. 'ostkantoor te DEN BURG (Texel) jIJST van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkan toren ter post bezorgde brieven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de of weige ring door geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. Maand November. Van den Burg ïej. N. v. d. Duin Schouten, Rotterdam. Van Oosterend S. Klein, Bussum. Van Oudeschild K. Smit, Boermansweg, Anna Paulowna- Th. van Heumen. Gent (België), [polder. Nota. Aan de afzenders wordt aan bevolen hun adres op de stukken te vermelden, opdat deze bij onbestelbaar heid aan hen kunnen worden terugge geven. O osterend, 3 Dec. Aan de oestervisscherij hebben in dit seizoen slechts enkele schuiten deelge nomen. De vangsten waren niet ruim en het afzetgebied is zeer beperkt. Nu ook de Noordzee weinig of niet meer bezocht kan worden, begint men met de garnalenvisscherij. Moge deze goede resultaten geven. De Cocks dorp, 1 Dec. Hedun vergaderde de ijsclub „Eierland" in het lokaal van den heer Zoetelief- Als bestuursleden werden herkozen de heeren C. Kievit en C. de Graaf, terwijl voor den heer A. Lap, die Texel metterwoon heeft verlaten, de heer B. Weersma werd gekozen, die tevens tot voorzitter werd benoemd. Hierna werd de rekening over het afgeloopen dienstjaar nagezien door de heeren C. Troost en B. de Boer. Ze werd in orde bevonden. Er werd besloten om de leden, die thans in 's lands dienst zijn, dezen win ter weer vrij te stellen van het betalen der contributie, en aan hem, die gene gen is een tent te zetten, f5,— beloo ning daarvoor te geven uit de kas der club. IJs en weder dienende zullen dezen winter minstens twee wedstrijden wor den gehouden, een op schaatsen en een op priksleden. Hierna wordt de vergadering, jdie door den secretaris was geleid, ook door dezen gesloten. Vlieland. De eerste bijeenkomst der leden van Nut en Genoegen mag als uitstekend geslaagd worden beschouwd. Voor zoover de ruimte in de zaal van den heer Bonne dit toeliet, had het bestuur militairen genoodigd. Zoo bleef er geen hoekje onbezet dezen avond. De heer Donia opende, inplaats van den afwezigen voorzitter, de vergadering met eenige woorden van welkom. Al vorens de heer Van der Meulen als spreker optrad, bracnten eenige dames en heeren onder zijne leiding op ver dienstelijke wijze een tweetaF liederen ten gehoore. De mooie, zachte zang heeft vooral in „Bede" ze9r bekoord. De heer Van der Meulen voerde daarna in zijn lezing, het in diepe aan dacht luisterend publiek, naar het gebied der vrouw. De vrouw in verschillende tijdperken, haar invloed op het maat schappelijk leven, indirect dikwijls, haar liefdevollen arbeid in het huisgezin enz., enz., werd op boeiende wijze geschetst. Aanhalingen van verschillende schrijvers uit vroeger en later tijd gaven een ruimen blik op het leven der vrouw de eeuwen door. Waar spreker ten slotte tot de conclusie kwam, dat aan den rechtstoestand der vrouw nog zeer veel verbeterd moot worden, wil zij de plaats bekleeden die haar toekomt in de maat schappij, mocht hem uit het daverend applaus voorzeker ieders instemming blijken. De ernstige, met zooveel over tuiging uitgesproken rede deed verlangen naar meerdere in dezen traDt. Het koor zong nog twee liederen, die ook warmen bijval vonden. Mogen de zangers en zangeressen dikwijls lust ge voelen de avoudon van Nut en Genoegen op te luisteren, evenals de tweeheeien die met hun mandolinespel op zoo pret tige wijze de pauze aanvulden. De heer Van der Meulen wekte de lachlust in hooge mate op met de voor dracht van „de Politiehond" door Sin clair. Geschaterd werd er om de lot gevallen van den commissaris van po litie, die dan ook hoogst aanschouwelijk werden weergegeven. Een aardig slot aan den welgeslaagden avond was een voordracht door de dames en heeien van het koor en hun directeur. „De stafmuziek van het derde regiment" ze mocht er zijn. Kranig marcheerden ze daar heen en hoe leuk de dames er uitzagen met képi en tunique had haar zeker de spiegel wel verteld 1 De heer Donia sloot met waardeerende woorden tot den heer Van der Meulen en „zijn stat" de bijeenkomst, die ge volgd werd door een zeer geanimeerd bal. Het ontwaakte geweten. Vóór 14 dagen miste de heer G. L. te Leeuwen uit zijn jaszak een portefeuille met f90u. Den volgenden dag lag de portefeuille in de nabijheid van zijn huis; het, geld was echter verdwenen. Thans vond hij in zijn brievenbus een enveloppe, waaria het geheele vermiste bedrag. Hbl. Op het eiland Wieringen worden tegenwoordig groote hoeveelheden mos selen en alikreukels gevischt, die voor consumptie naar Duitschland gezonden worden. In het laatst der vorige week werden ruim 450 balen verzonden, waar voor eeu ongekend hooge prijs werd ge maakt. De politie te Hilversum heeft bij een bewoner van den Geuzenweg aldaar, niet minder dan 24 rijwielen in beslag genomen, die zoo niet alle, dan toch voor het grootste deel van diefstal afkomstig zijn. Reeds zijn verschillende fietsen herkend als te zijn ontvreemd te Bussum; Hilversum, Alkmaar enz. In liet oog. Onder Alphen a. d. Rijn trof een jon gen bij het boog- en pijl-schieten het linkeroog zijner zuster. De geneesheer gelastte dadelijke overbrenging naar het Ziekenhuis te Leiden. Vermoedelijk zal de getroffene het linkeroog moeten mis sen. Rott. Daar was de sergeant. Het volgende vermakelijk voorval deed zich in een onzer door militairen bezette stadjes voor Twee officieren in een auto passeeren een sergeant. Deze verzuimt te salueeren, zoodat de auto stilhoudt. De sergeant bemerkt on raad en gaat een nabijzijnde woning van een familielid binnen, zonder dat de officieren het gemerkt hebben. Een juffrouw komt voor en de officier vraagt, of een sergeant zoo juist is bin nen gekomen. De juffrouw ontkent. De officier persisteert. De juffrouw wordt kwaad en gooit de deur voor den neus van den officier dicht. De officier woe dend gaat de naast het huis gelegen werkplaats binnen en vraagt aan een der knechten of hier een sergeant is. De knecht antwoordt bevestigend. De officier: „Gaat hem dan eens halen". De knecht gaat weg en komt terug met zijn sergeant, een timmermans werktuig, hetwelk gebruikt wordt voor het ineenzetten van deuren. „Hier is de sergeant." Officier verdwijnt wanhopig. (Tijd.) Holland Neutraal. De verschrikkingen van don oorlog gaan ons land wellicht voorby. Neem een kaart van Europa, verf de oorlogvoerende landen zwart, en ge zult u erover verbazen. Wij zien dus van hier uit den heksen ketel koken. Millioenen gingen erin ten onder en men vraagt zich af, waar het einde is. Rustig lezen we echter onze krant, en vernomen van de moordpartijen elders.... En toch is hot niet onze verdienste, als wü gespaard blijvon van het ontzet tende leed, dat in d6 wereld geleden wordt. Toevallige omstandigheden houden er ons buiten. Vandaag zij, morgen wij misschien. Wie daar vallen en een droeven dood sterven, zijn menschen als w(j. Wie daar verminkt voor hun leven rondstrompelen, zijn onze natuurgenooten. Is het voldoende als we de telegrammen lezen of overslaan, geld geven voor het steuncomité of onder steuning ontvangen in onzen nood, trach ten te ontkomen aan werkloosheid of geld zien te verdienen aan den oorlogshandol Het is gelukkig, dat wij buiten den oorlog blijven, en geen mensch met een geweten zal anders verlangen. Wat zouden wjj als klein land uit 'tstroo kunnen zet ten om de schaal naar de eene of de andere zijde te doen overslaan. Zelfmoord ware het en anders niet! Maar voor een land, met zooveel koop mansgeest als het onze, is het geen zuivere winst als het daarbij blijft! Er moet tegen dat onschatbare voordeel der neutraliteit iets overstaan- Er valt een plicht te ver vullen jegens Europa, jegens de wereld, naarmate onze zwakke krachten dat moge lijk maken. Het is de plicht, om althans te trachten de wereld voor verder onheil te behoeden, als deze nachtmerrie van ons is weggenomen. Zonder bluf, zonder groot spraak, zonder reclame maar met ernst en met geestdrift. De 20e eeuw begint pas, hoeveel onheil kan zij der menschheid nog baren, als er geen middelen gevonden wor den om het te verhoedenDe natie, de mensch in den oorlog is tot alles in staat, tot al wat monsterachtig is en barbaarsch. Die oorlog moet voorkomen worden. Deze krijg is er, maar alles roept om den strijd tegen latere oorlogskansen. Zelfs is het van groot belang, hoe d6ze oorlog ein digt. En voorts moet de wereld tot bezin ning komen en zich voornemen, niet weer een reusachtig krankzinnigengesticht te worden. Het is onze dure plicht, daarvoor te werk6n. Het is de plicht onzer neu traliteit! Wij komen er nog ge makkelijk af als we dat kunnen doen zon der meerEn vruchteloos kim dat niet zijn. De wil in de massa opwekken om, in samenwerking met de mannen en vrouwen van kennis en wetenschap, maatregelen voor te bereiden om den oorlog als geesel der menschheid te bestrijden, dat is een taak, die eenmaal moet slagen, ondanks de schrijnende teleurstelling van deze dagen. Dit werk is gaande, op initiatief van den Ned. Anti-Oorlog Raad. Men kan het gering schatten, men mag er over meesmuilen, wij bereiden de algemeene opinie voor op betere tijdenWij danken voor den onder vonden steun, maar vragen om meer. Van heinde en ver, uit schier alle landen der wereld hebben wij de menschen samen geroepen om te beraadslagen over wat er te doen staat als de volkeren door den oorlog zijn uitgeput. Geen dwaze plannen makerij, maar weloverwogen arbeid van mannen en vrouwen, die het droomen hebben verleerd, maar die toch niet tot doffe berusting in dit wereldleed, tot cynische onverschilligheid of laffe zelfzucht «ijn vervallen. Neutraal Nederland 1 De besten der menschheid rekenen op U, om het middel punt te vormen van een nieuwe beweging, voor een nieuwen, duurzamen vrede. Leiden de omstandigheden ertoe, dat een ander land het wordt ook goed. Dan richten wij daarnaar onzen blik. Doch in ieder gevalde plicht roept ons om te werken voor een betere toekomst. Neutraliteit tegenover dezen plicht is misdaad Uit „De Toekomstige Vrede" orgaan van de N. A. O, R. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1915 | | pagina 1