INGEZONDEN STUKKEN. Mijnheer de Redacteur. Het Nationale Verbod in de Vereenigde Staten. secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending van het verzoek schrift. Voorzooveel betreft uitspraken, door Gedepu teerde Staten gedaah, kan bovendfen de Com missaris der Koningin binnen denzelfden termijn bij] de Koningin in beroep komen. Texel, 4 Januari 1923. De Burgemeester, BUYSING DAMSTE. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) 1 Vergun mij plaatsruimte, voor het onder staand verslag, welke ik las in mijn Dagblad „De Nederlander". Gaarne zag ik dit verslag onverkort geplaatst, waarvoor bij voorbaat har telijk dank. Voor een stampvolle zaal in het Verkooplokaal te Rotterdam trad gisterenavond op uitnoodi- gihg van het Rotterdamsch Drankweercomité Fraiilein W. Lohmann uit Bielefeld op. Pas van een lange reis uit Amerika teruggekeerd, brandde zij van verlangen om ook in Nederland van haar ervaringen omtrent het veelgesmade verbod te kunnen vertellen. Die ervaringen begonnen al op de boot, zoO^ dra zij Bremerhafen verliet. De stoomboot was Amerikaansch grondgebied en Stond dus al dadelijk onder verbod. Maar de geest van gezellige vroolijkheid leed er niet in 't minst onder bij de onderlinge danspartijtjes en de gemaskerde bals, ondanks de pessimistische verwachtingen van een aantal Duitsche réizi- gers. Buitenlandsche schepen mogen natuurlijk drank aan boord hebben, maar op 3 mijlen afstahds van de kust houdt onmiddellijk alle alcoholverkoop op, op straffe van boete en verbeurdverklaring. Ruim 6 weken bracht Mej. Lohmann in Amerika door, in New-York, Washington, Philadelphia en ook vele kleinere plaatsen, overal op onderzoek uit eh Steeds ifi het dichtste gedrang, ook op den verkiezings dag 7 November, oogen en neus wijd open zettend et wefd immers in Amerika zooveel gedronken onder het verbod. Maar geen enkelen keer is het haar in al dien tijd gelukt, Iemand te ontdekken, die beschonken of ook maat lichtelijk aangeschoten was. En wat een ver anderingen kon men haar laten zien. Een lunchroom, waar zij den eersten morgen haar ontbijt had gebruikt en waar alles de gasten weldadig aandeed, werd haar in den loop van den dag door haar gids aangewezen als een der beruchtste kroegen en speelholen uil den tijd voor het verbod. En de vroegere herbergiers hadden zich tijdig naar den nieuwen staat Van zaken kunnen inrichten. En wat den achteruitgang van Amerika ondet 't verbod betreft, daarvan gaf spreekster eenlge treffende officieele cijfers. Het aantal auto's klom van 1915—'22 van 2 tot meer dan 10 millioende ijzerproductie van 1914—'20 van 23 tot 36 millioen ton het inkomen van 1916 '19 van 6 milliard dollars tot 19 milliard het verzekerd kapitaal bij de levensverzeke ringmaatschappijen vermeerderde in de jaren 1914—'20 van 17 tot 35 milliard. Op de volks scholen zagen de kinderen er netjes en goed gekleed uit. Vroeger beruchte buurten als Bowery (véél erger dan onze oude Zandstraat) waren fatsoenlijke wijken geworden zonder vechtpartijen en zonder dronkenschap. Het gevolg is o.a. sluiting van tal van herstellings oorden voor drankzuchtigenafname van 't aantal gevangenen (in New-York met 36 pCt. sinds 1915), van landlooperij (met 88 pCt.) van rustverstoring (met 90 pCt.). Vele gevan genissen worden thans voor andere doeleinden gebruikt. De Amerikanan zijn, gesterkt door den uit slag der nieuwe verkiezingen, die hun 3 zetels méér in den Senaat bezorgden en hun in 't Huis van Afgevaardigden een meerderheid van circa a/3 lieten behouden, vast besloten, hun zegenrijk verbod te handhaven en zelfs te ijveren voor wereld verbod. Hoe gaarne zou 'k ook dezen toestand, hier boven vermeld, wenschen in ons, zoo dierbaar vaderland. Toch moge nu vooreerst, het idee nuchterheid, meer en meer doorwerken, onder ons menschen, en naar ik hoop ook op 't door ons geliefd eiland. Uw abonné C. DROS Pz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 6