Buitengewone Koopjes. PH. YLESSING DEN BURG. Motorschip Maria Zaailijnzaad eene 'flinke dienstbode, Staatsboschbedrijf Staatsboschbedrijf Bioscoop - Hotel Texel. Heerenkleeding naar maat. Piano's Orgels Kunstmeststoffen Aardappelen (red star) D J. BRUIN vaart een partijtje brik, Een partijtje Bieten en Knollen. vaart Maandag 12 uur naar Puunerend. een wagenmakerij, OOK WIJ Firma NUGTEREN VAN NES VERKIEZING. W. van Heerwaarden Jbz. Notaris MULDER Boschwacht«rij „Texel." het egaliseeren van 1410 strek kende meter weg op de Everstekoog. U outvesterij „de Eilanden." Houtverkooping publiek bij afslag Zie programma in het nummer van Zaterdag. BAL NA. Op alle tijdens de uitverkoop bestelde Heerencos- tuums, Overjassen enz., zullen we een extra korting van 15 PROCENT toestaan. PROFITEERT HIERVAN. Eigen atelier. Prima bewerking. PH. VLESSING, den Bnrg. MANDOLINE vier monster jonge vette koeien D. li. UENDHIIÜSMA, Muziek- en Instrumenten- handel Parkstraat. prachtige Salon Patcf'oon's G. SMIDT. Noteering C. R. Keijser Co. van het Landbouwkantoor „Nuordholland" te Alkmaar, en een partijtje amhraciet. 20 cent per kilo afgeslagen. Waarschuwing. Candidaatstelling Huismoeders doet uw voordeel en bestelt hiervan. BRIKETTEN, Donderdag 11 Jan. 12 uur van Texel Dinsdag 16 Jan. 2 uur van Amsterdam. TE KOOP: gebrnikte ramen en deuren met kozijnen en goedkoop timmerhout. GEBRS. GEUS. TE KOOP: W. WESTDORP, Eierland. H. KEESOM. Ondergeteekende Ibericht hiermede dat hij aan zijn timmerzaak heeft verbonden en beveelt zich voor alle voorkomende werkzaamheden beleefd aan. Zeer billijke tarieven J. W. BAKKER, Timmerman en Wagenmaker, Gravenstraat, Burg. N.B. Alle werkzaamheden worden verricht door een eerste klas vakman. zijn met le kwaliteit koevleesch RAN, Burg. BOEKEL, Oudeschild. Een ieder zij gewaarschuwd, geen gelden of goederen af te geven aan mijne vrouw CHRISTINA VAN ROSSEM, daar deze niet door ondergeteekende zul len worden betaald en erkend. JAC. KEIJSER Sz. Burg, Texel, 10 Jan. 1923. Vertrouwd Rigalijnzaad en Witbloemzaailijnzaad van de TE RIJSOORD, te bekomen aan concurreerende prijzen. Bestellingen op te geven aan J. COR- STANJE, te Cocksdorp. Het bestuur van de vereen. „Vooruit gang is ons Doel", brengt ter kennis van stemgerechtigde leden, dat op Donderdag 11 Januari 1923, 's avonds van 7 tot 8 uur in hotel „de Lindeboom" te Den Burg Texel de zal plaats hebben voor een Commissaris van Toezicht. Deze verkiezing behoort te geschieden ter voorziening in de vacature, ontstaan door de periodieke aftreding volgens den rooster van den heer (herkiesbaar). Indien meerdere personen candidaat worden gesteld, zal volgens art. 34 sub. d van het huishoudelijk reglement, op nader te bepalen tijd stemming worden gehouden. Formulieren voor opgaaf candidaten zijn verkrijgbaar bij den Secretaris. Texel, 3 Januari 1923. D. KEIJSER Sz., Voorzitter. P. L1EUWEN, Secretaris. GEVRAAGD omstreeks half Februari niet jonger dan 18 jaar, of flinke hulp in de huishouding. Wasch buitenshuis. Brieven onder Ietter G. bureau van dit blad. te Texel, zal, op Donderdag 25 Januari 1923, des avonds 7 uur in het „Wapen van Amster dam" te Oosterend op Texel, publiek verhuren A. voor het R. K. Par. Kerkbestuur te Oosterend voor 3 jaar 0 35bouwland „Burgje" in 3 kavels 0 71bouwland „de Broek" in 4 kavels 009— bouwland, zijnde de tuin van G. Vlaming in 3 kavels 0 58weiland „Lemshoorn" 0 57 20 id. „Lieshoorn" 0 50 id. „Geestje" 0 58 50 id. „de Seen" 0 45 60 id. „Eesje" 0 87 60 hooiland „Ettekoog" 0 92 40 id. „Alderskoog" 0 27 id. „Sletting" B. voor den heeren J. Kooij, M. Spreeuw qq voor 6 jaar 1 67 10 hooiland „het Hop" C. voor den heer M. Spreeuw qq voor 6 jaar: 0 77 40 weiland „Wildeboerslandje" D. voorden heer H. H. Boon voor 4 jaar 0 64— bouwland „de Hoogebroek" in 10 kavels De ondergeteekende, Boschwachter bij het Staatsboschbedrijf zal trachten aan te besteden: Aanwijzing op Donderdag 11 en Vrijdag 12 Januari a.s., te beginnen 's middags 2 uur bij de „Nieuwe Aanleg." Inschrijvingsbiljetten in te leveren vóór of op Zaterdag 13 Januari 1923, 's avonds 5 uur ten huize van den Boschwachter voornoemd. De Boschwachter, A. EPE. in de Boschwachterij „TEXEL." De Houtvester in de houtvesterij „De Eilanden", wonende te Baarn, maakt be kend, dat op Donderdag 18 Januari 1923, des namiddags 1,30 uur, in het hotel „de Lindeboom" te den Burg op Texel, zonder beding van onraad, zal verkocht worden een partij palen, boonenstaken en takken, liggende in de Boschwachterij „Texel" als volgt Grensweg perceelen 1 t/m 48; 154 t/m 183 Monnikenweg 49 59; 184 197 Kraaienlaan 60 67; 198 20,3 Vinkenlaan 68 84; 204 226 Ploegelanderweg 85 90; 227 240 Boschweg 91 137; 247 257 264 282 Eksterlaan 138 153; 258 263 Randweg „241 246. Inlichtingen geeft de Boschwachter le klasse A. EPE, te de Koog, die op eiken werkdag aanwijzing doet, bij voorkeur op 16 en 17 Januari 1923, telkens des namid dags om 1,30 uur en op den dag derver- kooping van des voormiddags 9 uur, te beginnen bij het Gerritslanderdijkje. De voorwaarden liggen ter inzage bij den genoemden Boschwachter le klasse, als mede in het hotel „de Lindeboom". rtÖ&^^WONDEN P*en nuidwondjes genezen moeilijk met ae koude. Een weinig PU ROL maakt ze spoedig beter. Bij Apoth. en Drogisten. TE HUUR Een schapenboet met 4,90 H.A. weiland aan het pad Slingerweg tot grintweg Zuid- haffel. Genegen bij die boet een woonhuis, stolpje te bouwen, oppervlakte 60 Ma. waarin veestalling. Aanneemsom met J/4 H.A. tuin en boet er bij f 3000.—. Bij die boet bovendien nog eenige perceelen wei land te huur tot 10% H.A. en 2.80 H.A. hooiland. Te huur bij Den Burg plm. 1 H.A. weiland genaamd Janaai, l1/, H.A. achter de bogert en 1,70 H.A. de Fen. Op de losse perceelen minstens 5 schapen te boeren, voorts koevee. Te huur een woonhuis a.d. Witte-Kruis- laan zonder schuur, te koop met de schuur er bij C. BOON Pz. TE KOOP voor consumptie en veevoeder, bij elke hoeveelheid, tegen elk aannemelijk bod. J. LIST, Koogerweg. Dit geldt alleen maar voor. de volgende week, dat wij U een met leerboek voor zelfstudie kunnen geven voor 10 gulden. Dit komt nooit meer voor. Haast U Beleefd aanbevelend, G. SM1DT. Muziek- en Instrumentenhandel Parkstraat De ondergeteekende heeft aangekocht van den Heer K. EELMAN, Oosterend en is voornemens deze achtereenvolgens te slachten en te verkoopen tegen onder staande prijzen: Runderlappen, prima 80 cent Rauw vet 80 Rollade, fijne 90 Haas 100 Bief 100 Vangvleesch 70 alles per pond. Deze week weer fijne versc'he Leverworst, bereid op Friesche manier. Eigen geslacht en gerookt Spek verkoo pen wij voor 80 cent per p'ond. Met de meeste aanbeveling, De Friesche slagerij, Oosterend, Texel. N. B. Over het gehe<,"le eiland wordt franco geleverd. kunnen wij leveren in alle soorten, prijzen en kleuren, om reden wij het agentschap hebben van de grootste en meest bekende Piano- en Orgelhandelaars van Nederland. Verder kunnen wij uit voorraad leveren van f 140,— tot f250,—, gewone Gramophoons van f20,— tot f 115, Mandoline f 10,—Zak-Mandoline f8.—, Viool met kist en strijkstok compleet f 25, Harmonica's f 10,—, 2 rijers f 13,— en duurder. Pianokrukken, Pianoloopers.Toetsenloopers Beelden van Wagner, Beethoven en Mozart. Beleefd aanbevelend, ,VAN AP OUDESCHILD. Mixed maïs 10,75 Laplata mais 10,75 Cbev. gerst 11,50 Murwe lijnkoeken 17,26 Suikerkoekjes (incl.) 17, Zaansohe Voorslaglijnkoeken 15,25 Inl. Sesamkoeken 15, Cocoskoeken U,— Groodnotenkoek blanke zachte 16,50 Grondnoten koeken 15,75 Lijnkoekschilfers 15,76 Amerik. lijnkoeken 15,50 Katoenzaadmeel (dubbel gezeefd) 15,50 Gedroogde spoeling 9,76 Melassebostel 10,— Haver 13, Voererwten 14,— Paardeboonen 14,50 Gemengd kippenvoer 13, Tarwe 12,50 Tarwezemelen (incl.) 9, Liebig's Vleescbmeel 35, BQ afname van 65 KG. (een baal) bedraagt de prijs minder. Phoslorzure Kalk (af Burg) 20,— Alles per 100 K.G. Pijn Turfstrooieel per pak 2,80 Den Burg, Texel, 11 Jan. 1923. tegen concurreerende prijzen. Vertegenwoordiger voor Texel, Jac. KIKKERT Nz., Burg. Gedurende de geheele week in lossing een lading merk B in een driehoek GEBRS. BRUIN. D. VOS: BEZOEKT ONZE FINALE UITVERKOOP. H. a. c. Botgras 283. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 3