Doopsgezind Zangkoor. Ingezonden stukken. Gemengd Nieuws. Uitslag van gehouden Moopingen. Marktberichten. Predikbeurten Maandag 22 Januari a s. Uitvoering te de Waal Rederijkerskamer Uitspanning door Inspanning Na afloop bal. Dankbetuiging. UITVOERING „Vrouwenlist", Texelsche Algemeene Wijkverpleging. Giften ontvangen over de maand December, A. B. Hoorn f6. Texel 2—Helder 5. 5-0. Texel 2 wist mot sprekende cijfers zicb Zondag de meerdere te toonen van Helder 5. Direct bjj den aftrap wordt door beide partyen vinnig aangepakt en worden beide verdedigers aan het werk gezet, die zich behoorlijk van hunne taak kwijten. Texel raakt gauw ingespeeld en is al spoedig sterker. Helder weert zich goed en beide partijen werken hard om een puntje, Texel heeft eindelijk geluk, als de middenvoor met een tam schot den H. keeper weet te verschalken. Dit is voor H het sein om nog beter aan te pakken, doch zij kunnen niet tegen de Texel-verdediging op, zoodat de rust intreedt met 1—0 voor Texel 2 Na de rust is het met Helder gedaan, Texel is volop in de meerderheid en weet de score tot 6-0 op te voeren, waardoor welverdiend wordt gewonnen. Texel speelde goed, doch wij zien liever een andere opstelling. G. Witvliet is in de ha'flinie veel beter op zijn plaats, Klaas zien we liever als links buiten. Helder 5 viel geducht tegen, een echte kaukerploeg, vooral wat betreft die twee zeer beleefde heeren die het veld ver lieten en hun makkers in de steek lieten. Zulke voetballers moesten liever thuis blijven. HRC 3 Texel I. 0-3. Texel I wist op de a. s, kampioenen een schitterende 3-0 zege te behalen en heeft daardoor wederom bewezen, een waarlijk niet te onderschattejtegen- stander te ziju. H RC had absoluut niets teg-m Texel in te brengen en wist zelfs de eer niet te redden. De Texel-ploeg sp >elde voortreffelijk en heeft getoond te kunnen, wanneer de wil er is en vooral wanneer de ploeg volledig is. Goed zoo jongens Ga zoo voort en gij zult spinazie eten. De wedstrijd Texel 8 - O V V 2 werd gestaakt toen door beide partijen een doelpunt was gemaakt, daar aanhoudende regen verder spelen onmogelijk maakte. Even verwijzen wij onze lezers naar de advertentie in dit nnmmer, be treffende de gymnastiek- en turnafdeeling. Wij twijfelen niet of velen zullen zich als lid aanmelden. Oosterend16 Jan. Wie snel in toorn ontbrandt is een gevaarlijk men-sih, vooral voor zxh- zelf. Bloedvergiftiging. Het 13 jarig dochtertje van den heer H. te IJselmoDde had de onvoorzichtig heid een wondje op de waDg open te krabben, waardoor bloedvergiftiging ont stond. Na een smartelijk lijden van een paar dagen i3 het meisje overleden. Zeldzame vogel. In Noordwijk doet zich het geval voor dat een werkelooze uit principieele rede nen steun uit de gemeentekas weigert. Goedkoope paarden. De prijzen van jonge paarden loopen in den Haarlemmermeerpolder steeds achteruit. Bange oogenblikken op zee. Men schrijft uit Eakbuizen Kapitein G. Duiker van de sleepboot „Vooruit", uit Lemmer, kwam Maandag van Arasterdam met 2 diep geladen kasten (groot 421 en 3n0 ton) met be stemming naar Harlingen. Tusschen de IJtoren en Marken ge raakte hij aan den grond, zoo diep lagen de schepen. Laat in den avond was het weer slecht geworden, regen en veel wind. Te midden daarvan kwam de sleepboot met zijn twee kasten in het Krabbersgat te Enkhuizen en legde de twee schepen beneden de haven ten ankerde boot kwam in de havenDuiker wou niet buiten liggen. Het weer werd hoe langer zoo slechter. Woensdagmorgon woedde den heelen dag een hevige storm en was de lucht bar slecht. De schippers van de twee kasten geraakten in gevaar. De kapitein werd geroepen, om de kasten naar de haven te brengen. Hoewel het water slecht stond en de zeeën over de twee schepen heensloegen ging kapitein Duiker, tevens machinist, met zijn dochter van 16 jaar en zijn zoontje van 14 jaar. db sleepboot stoomde de haven uit en mocht ondand3 het barre weer, er in slagen de beide kasten een voor een veilig binnen de haven te krijgen. Een kraDig en moedig stukje zee manskunst bij een zoo kleinen haven mond als Enkhuizen heeft. Zoowel den vader als zijn beiden kin deren komt hiervoor alle hulde toe. De 14-jarige jongen dreigde elk oogen- blik over boord te slingeren en het 16- jarig meisje liep eveneens groot gevaar. De stumpers waren drijfnat van regen en buiswater. En dit is alleen liefdewerk, alleen een beetje koleDgeld krijgt Duiker terug. Leerplichtige leeftijd. De minister heeft, op een hem gedane vraag, geantwoord dat een tot de lagere school toegelaten kind, hetwelk evenwel den 7-jarigen leeftijd nog niet heeft bereikt, niet wordt beschouwd als leer plichtig in den zin d r wet. Met de Noorderzon. Iemand te Nibbixwoud, eigenaar van een timmerfabriek en administrateur vaD het G E. R aldaar, is dezer dagen spoorloos verdwenen. Vele dorpsgenoo- ten, die tegen boogen interest hem hun kapitaaltje tor leen gaven, dreigen de dupe te worden van hun te groot ver trouwen. Het rijk en de reclame. We hebben nu Miss Blanche op onze postauto's staan. De enveloppen van den postcbèque- en girodienst zijn even eens aan reclame-doeleinden dienstbaar gemaakt. Het nieuwste is een ons toe gezonden aanslagbiljet voor de person9ele belasting, belastingjaar 1923, met een reclame voor Peek en Cloppenburg, „kleedt U het goedkoopst en solide." Gaat dit laatste nu niet te ver? Sch. Ct. Tunnel door den Mont Blanc. Volgens het dezer dagen gereed ge komen ontweip voor den grooten Mont Blanc-tunnel, zal de nieuw geprojec teerde spoorliju de bestaande lijn Belle- earde-Chamonix te Oex nabij Cluses verlaten. Vanaf dit punt zal de nieuwe lijn op den linkeroever van de Arve loopen, langs het dorp St. Gervais en vandaar naar een punt, gelegen boven het gehucht Les Houches in het dal van Cüsmonix. Dan neemt de tocht door den berg een aanvang. Niet minder dan zeven tunnels, waarvan de kortste 600 M. lang is, moeten worden geboord en zes bruggen worden gebouwd. De ingang van den grooten tunnel ligt nabij Les Houcbes op een hoogte van 17 M. boven den zeespiegel. De tunnel wordt gebouwd in den vorm van twee galerijen. Hij zal doorgaan onder den gletscher van Bossons, onder den Mont BlaDC du Tacul Val Veni en den Mont Cbétif. De uitgang ligt een weinig boven Courmayeur op een hoogte van 1200 M. Van dat punt zal de nieuwe lijn het dal van do Dora volgen, waar nog zes tun nels en zeven bruggen moeten worden aangebracht, opdat de treinen Aosta kunnen bereiken. Men wil daar een internatioaal spoorwegstation oprichten. Redder gehuldigd. Den vorigen zomer sloeg aan het strand te Zandvoort een reddingboot om. De badman Anton Koper redde toen een 4-tal passagiers, die te water waren geraakt. Met gevaar voor eigen leven redde hij o.a. een dame, die onder het zeil der omgeslagen boot was geraakt en ook een heer, die onder water in de touwen der boot was vastgeraakt- Van bet Carnegie-Heldenfonds ontving Koper dezer dagen een fraai uitgevoerde oorkonde, benevens een enveloppe met inhoud. Een en ander werd hem ten raadhuize met eenige toepasselijke woorden door burgemeester Beeckman uitgereikt. Door den te Gorinchem gevestigden Aannemersbond zijn deloonen voor 1923 met 20 pCt. verlaagd. Het weekloon voor molenbazen, zuigers bazen, kapiteins en machinisten wordt f30,80 dat voor dekknechten, bakschip- pers en stokers f26,40. De loonen zijn gebaseerd op een werk week van 55 uren. Indien laDgor dan 10 uren per dag en 's Zaterdags langer dan 5 uren wordt gewerkt, zullen overuren worden betaald. In elk geval zal niet langer dan 62 uren per week worden gewerkt. Wat al niet staakt. De commissie tot weriDg van school verzuim te Leerdam heeft in haar geheel ODtslag genomen, omdat de Raad gewei gerd heeft haar presentiegeld te verhoo- gen. Duitsche kinderen. Te Zevenaar kwam weer een transport Duitsche kinderen aan voor verzorging in Nederland. De meesten kwamen uit Dortmund. Notaris MULDER te Texel, op Dinsdag 16 Januari in café „den Burg" voor den heer C. de Ridder. Een huis met een perceel bouwland in het Koogerveld, groot 0,59,12 H.A. Koopers de heeren Gebrs. Schumaker voor f 1000, Alkmaar, 12 Januari. Op de heden gehouden graanmarkt waren aangevoerd 1375 H.L. De prijzen waren, per 100 K.G. Tarwe f 11,— a 13,— Rogge a 11,50 Gerst chevalier 9,— a 11,75 Haver 12,— a 13,— Bruine boonen 23,— a 26,— Witte boonen 40,— a 42,— Paardeboonen 13,— a 13,50 Kleine groene erwten 22,— a 24,— Groote groene erwten 30,— a 42,— Grauwe erwten 30,— a 46,— Eierveiling, 15 Januari 1923. Aangevoerd werden 95 partijen, 5920 stuks. Kipeieren f 9,70 a f 11,30 per 100 stuks Hanen f 1,30, waarden f 1,25 per stuk. - m Zondag 21 Januari 1923. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, v.m. 10 uur ds. Raabe. Waal, n.m. half 3 ds. v. 't Hooft. Den Hoorn, v.m. 10 uur ds. Brümmer. Oudeschild, Oosterend, v.m. 10 uur ds. v. 't Hooft. Cocksdorp, v.m. 10 uur ds. Schellenberg. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend, v.m. 10 uur Leesdienst. n.m. half 3 Leesdienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg, v.m. 10 uur ds. de Maar. Den Hoorn, v.m. 10 uur ds. Koster. Aambeien zijn een ellendige kwaal en werken uiterst nadeelig op het humeur van den lijdei". Het is gevaarlijk ze te verwaarloozen en krabben maakt de kwaal nog erger. Foster's Zalf geeft spoedige verlichting van de onhoudbare jeuk en pijnlijkheid. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1.75 per doos. 201 Aan Mr. T. den Braven, Paterson, be richten wij de goede ontvangst van zijn aangeteekend schrijven. Abonnements geld is hiermede betaald tot 1 April 1923. ADVERTENTIEN. DUVERA SOPHIA, dochter van J. KARREMAN en T. KARREMANReuvers. Rotterdam, 12 Januari 1923. 38 Zomerhofstraat. Eenige kennisgeving. hopen onze geliefde Oom en Tarte HENDRIK BROUWER en AALTJE GRIEK hun 12V2-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun Nichtjes, C. Dijker. A. Griek. N. Griek. Texel, Januari 1923. Voor de vele blijken van belangstelling, zoowel van binnen als buiten deze ge meente, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Vader, Be huwd- en Grootvader 11 K. Tz. BAKKER, betuigen wij onzen harteiijken dank. Namens de familie, CORNELIA BAKKER. Burg—Texel, Jan. 1923. op Donderdag 18 Januari, 's avonds 7,30 uur in het Kerkgebouw aldaar. Toegang vrij voor donateurs en hun huis- genooten. (Bewijzen meebrengen s.v.p.) DEN BURG TEXEL. op Zaterdag 20 Januari, des avonds 8 1 uur precies in Hotel Texel. Opgevoerd zal worden klucht in 4 bedrijven, door Rudolf Kneisel. Toegankelijk voor donateurs met hunne dames, meerdere dames 75 cent per oer- soon. Donateurskaarten zijn verkrijgbaar bii i ANNA FLENS en COR PISART Plaatsbespreken op den dag der uitvoe ring van 12 tot 1 uur a 10 een) per plaats. Loting precies 12 uur. Kinderen beneden 16 jaar beslist geen toegang. Het Bestuur. „Nut en Genoegen" heeft haar eerste ver gadering gehouden in dit jaar en wel met eigen krachten tot genoegen van de vele aan wezigen. Bij de opening wees de voorzitter er op, dat het bestuur teleurstellingen had gehad bij de uiinoodigingen en nu maar zelf voor den dag wilde komen. De voorzitter droeg, nadat de notulen waren gelezen en goedgekeurd, een novelle voor van Frank van den Eng, ge titeld „Marie van den Weerwolf", waarnaar met de meeste aandacht geluisterd werd. Vervolgens werd door Mej. N. de Wit een mooi stukje op zeer goede wijze voorgedragen, waarvan de titel was Ting-Tang", waarna de secretaris een lachsucces behaalde met de „Fietstocht van bootsman Arie." Van het tooneel af werd gegeven een aardig kamerstukje door de dames N. de Wit en Tr. Bakker, getiteld „De dweilvorstinnen." Mej. N. de Wit droeg daarna nog voor „De gebroken schaats" en „Een Indische liefdes verklaring" ook met deze voordrachten ver wierf ze een succesvol applaus. Nadat de voorzitter nog had verteld, waarom hij geen bijdrage meer had, werd het officieele gedeelte van de vergadering gesloten. De secretaris bracht, Idaar de vice-voorzitter af wezig was, dank aan den voorzitter voor het geven van de lezing, terwijl deze sloot met dank aan allen voor belangstelling en aandacht en vooral aan degenen, die iets ten beste hadden gegeven, om den avond tot een pret- tigen te maken. Hij spoorde aan, om eens weer met eigen krachten op te treden. Een genoegelijk bal volgde, waaraan allen nog een paar uurtjes deelnamen. De Cocksdorp, 13 Jan. Heden werd door eenige dames en heeren een tooneel- en voordrachtenavond gegeven voor de leden en introducées van de sociëteit „De Vriendenkring". De zaal van Gez. Buijs was geheel met belangstellenden gevuld. Opgevoerd werden de blijspelen „Inspec teurs" en „Je reinste Parel." Beide stukjes voldeden uitstekend. Vooral de aardige stu dentenklucht „Je reinste Parel" hield de lach spieren voortdurend in beweging. Verder werden eenige voordrachten met. en zonder zang ten beste gegeven, die alle zeer in den smaak vielen. Het was een buitengwoon goed geslaagde avond. Tot notabelen der Ned. Herv. Kerk zijn gekozen de heeren C. Troost Cz. en, G. v. d. Kooij ter voorziening in de vacature J. Barends en P. den Brave. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) VREDE Droef is de aarde, het licht Verbleekt, de vrede vlood heen. Een valsche strijdleus brult, richt Pijlen scheurt alles van een. Vrede? ach menschenkind hoort Ge 't? dat wondere woord, klinkt Onheilspellend klagend voort, Ruischt wiekend voort, nergens blinkt Een vredesterzoo klaagt ge, Ja duisternis overal Een vredesterO I vraagt ze I Die licht brengt op berg, in dal. Droef is de aarde, het licht Verbleekt, het lijden treedt voor Bloemen gesneên door de zicht; Tranen ontelbaar hierdoor. Vrede? zoo vraagt? ach neen Zij bestaat niet, 't mensch'lijk hart Is ledig van hope een Zoekend smachten oogst de smart. - Mensch I spreek me van geen vrede Hier op aardewaar veeltijd De schoonste hoop, zoomede Geoogst woelt een bitt're strijd - IJmuiden, 16 Jan. 1923. Chr. C. VISMAN. 9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 2