yÏKIS DEEESIE HüLP DIE U MI DE KEUKEn KOM ftgflGEIMOEi KEÜKEBiGfiï®i,GXAS AAEDEWEDK, EMMIIE IS IR EEH COCWEHK GEEEfliIC.il mt EEIi WEIH1&VIM OP EEfl VOCHTI&EÏI DOEK ET, irt practische strooi sussen ..IN0. 3077. Zaterdag 27 Januari 1923. Nieuws- en Advertentieblad. Spoor- en Bootdienst. Binnenla ad. OVERAL VEKKRyGBAAR. 36"' JaafXHrtt Dit klid Terschgnt Woensdag:- enZiterdafmoricen [BONNEMENTEN 01 ABVERTENTIEN worden aangenomen bfl da üitg. Ti*u a LAN9SVILI k IE ROOIJ, Parkstraat, Bonn o» T n z a t> m SUNLIGHT Fabrikanten van EN TwINK :OB LÊVE&'S 2EÉP kV „VLAA R DIJN C?EPN TEXELSCHE COURANT. Abonnementtprijt per S maanas*. Voor den Burg 50 Cts. Franco per post door geheel Nederland 75 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Losse nummers 3 cent.l TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. 11. Advertentiëu daags voor do uitgave vóór 1 uur nam. Prpt der AdetritnUè*,] Van 1 tot 5 regels 50 Cts. Iedere regel meer 10 Ct. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. POSTCHEQUE- en GlRODIENST.No. 652. I Licht op L/r Van Zaterdag 27 Januari tot en met Vrij dag 2 Februari. r rijwielen 5,10 uur, voor rqtulgen 5,40 uur HOOGWATER reede van Texel. Donderdag 25 Jan. v.m. 1,34 Vrijdag 26 2,22 - - 27 3,25 28 4,44 29 5,58 30 6,58 31 7,49 i)es namiddags is het ongeveer een half uur iter hoogwater. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Post- en telegraafkantoor den Burg geopend. Op Zon- en feestdagen n. 8 tot 9 uur n.m. 1 tot 2 uur Op werkdagen (voor Telegrammen Vm. 8 uur tot n.m. 8 uur. voor Postzaken Vm. 8 uur tot n.m. 7'/s uur. Voor postwissels, kwitantifin, Rijks- 'erzekerlngsbank, postcheque en girodienst. Vm. 8.30 uur tot n.m. 3 uur Voor Rijkspostspaarbank Vm. 9 uur tot n.m. 7,30 uur [terdagavond na 6 uur voor postdienst gesloten Dienstregeling 8 October 1922. Vertrekuren van de Boot. Op Werkdagen. Vertrek Texel 7,45 vm. 11 vm. 2.40 nm. Helder 9,15 12,— midd.4,15 Op Zon- en Feestdagen an Texel: 7,45 vm. 3,15nm. Helder: 8,45 4,15 |Vertrek en aankomst der treinen van den Helder naar Amsterdam, ertrek Helder. Aankomst Amsterdam 6,32§ 9.04 6.49f 9.04 7,31 sneltrein 9,04 10,04§ 12,10 12,41 3,23 2.03ft 4.39 3,52** 5,59 4,17§ 6,41 7,20 9.29 Donderdag naar Schagen een markttrein, ver- ftek 7,45 aankomst 8,35. Van Amsterdam naar Helder. Ifertrek Amsterdam. Aankomst Helder 8,36 9,40 11,21 2,44 6,16 8,04 10,49 12,59 en feestdagen rji- en Feestdagen. Tt Alleen op Zaterdag Niet op Zaterdag, Zon- en Feestdagen. Van de kolen. De groote kwestieHad Duitschland ko len kunnen leveren Het is uit de aard der zaak een groote iconomische kwestie het is een probleem aarvan ik niet zal beweren, dat ik het overzie. 8 Ik weet niet (niet voldoende tenminste) ''hoe de industrie, de Duitsche industrie 3-ataat tegenover het kolengebrek. Maar wel heb ik ervaring op het punt an huisbrand en de verzorging van de -tfluuisbrand is treurig, en wijst op een enorm tekort. In Thüringen, in een stadje, dat eens rijk ■was en welvarend Het heele stadje onder le sneeuw. Het is bijna de geheele winter sen besneeuwd stadje, door de hooge ligging. Maar wat hinderde dat vroeger Hinderen? aee 't was een genotwintersport, vroolijk- eid. Wintersport, vroolijke skisprongen, rodelen en soms ook schaatsenrijden op le vijvers. En dan thuiskomend een warm maaltje en een warme kachel. Heerlijk gezond was het leven in de 's winters immer besneeuwde bergen Maar nu och de warme kachel is er meestal niet meer. Het beetje brandstof, dat er is, wordt gebruikt om wat eten te koken. Voor zoover er te koken valt. Het beetje brandstof-briketten per dis tributie. Als het distributiedag is, staan ze in de 5,21§ 7,56§ sl ke: 9,13 12,28§ 3,11 Wi 5,52 da et j 8,54 U,21 Niet op 2 rij in de sneeuw met slee ofcorriekar En laten voor het loketje de kaart afstempelen. En dan weer in de rij voor een of twee zakken briketten. Dat is nu de wintersport. En ach, wat is een zak met briketten? 't Is zoo heel gauw verstookt. In Thüringen is enorm veel t. b. c. Dok ters en leeken praten erover op dokters- en leekenmanier. Maar wetenschappelijk en onwetenschappelijk komt men tot dezelfde conclusieondervoeding. Maar de wetenschap gepopulariseerd gaat door met de propaganda, die men voor de oorlog al hadlucht, licht, water. En aan de stations hangen platen met badende kinderen, die al badende gezond blijven. Realiseert men wel wat men propageert. Er is niet voldoende brandstof voor warm water. Dus koud water. Dat gaat ook in de winter. Maar als men daarna moet leven in een onverwarmde kamer. Als men onvoldoende gekleed is en onvoldoende gevoed. Als de schoenen chronisch stuk zijn. Och, dan is het verlangen naar koud water zoo groot niet. 't Is de oude propaganda (oud, dat wil zeggen van eenige jaren her) en 't is mis schien wel waar, nee zeker is 't waar, dat lucht en licht en water gezond zijn. Maar die lucht en dat water dat is zoo koud in de winter als je geen brandstof hebt. De studenten, afkomstig uit de midden stand, kunnen geen kachel warmte meer betalen. En zitten in de kou, of als ze nog wat geld hebben, zakken ze af naar een café, waar één kachel velen verwarmd. De zeer volhardenden komen toch afge studeerd, maar zij. die minder Ausdauer hebben, zij mislukken. Hoeveel cultuur waarde gaat er zoo wel verloren De kinderen loopen te bibberen, en vele scholen zijn 's middags gesloten om de kolennood. Of ze verwarmen de helft van de lokalen en de eene helft van de klassen heeft 's morgens school, de andere helft 's middags. Zoodat de kinderen dus weer een halve dag warmte ontberen. Wie rust hebben? De buizen van de centrale verwarming. Want centrale ver warming is niet meer te betalen. Zoo is l\et in Thüringen en zoo is het niet in Thüringen alleen Zoo koulijdend is de geheele Duitsche middenstand. En de arbeiders, die het wel wat beter hebber), maar toch ook arm zijn en op de distri butie zijn aangewezen, hebben het iets beter dan de middenstand. Maar voldoende verwarming hebben ook zij niet. Er is hier kolengebrek in het land, dat toch nog zooveel kolen heeft, of had want zijn de Ruhrkolen op dit ougenblik nog wel Duitsch De toestand is misschien gecompliceer der, dan het oogenschijnlijk lijkt. Maar toch, de bevolking lijdt kou. En men zou eerder moeten vragen heeft Duitschland niet te veel kolen geleverd, ten koste van de levenskracht vaia eigen bevol king? De Fransche cavaleristen zijn met opge heven sabel Elssen binnengetrokken Als een siddering gaat het door heel Westfalen. De machtigste'heerscht door zijn macht. Maar waarom het zoeken naar een rechts grond. Had Duitschland meer kolen kunnen leveren? Oc,k misschien wel, men had misschien de eigen bevolking kun nen laten bevriezen. 'k Reisde laatst met een Franschman, die me vertelde dat om Parijs de wegen verhard worden met Duitsche kol en. (Jk weet niet volgens welk procédé, maar het schijnt overeen te komen met een reerbehandeling). Is dat waar 't Is maa r een vraag. En ik denk aan de rillende kinderen hier. Och macht is macht, en hoe ouder men wordt, hoe minder m.en ge looft aan recht vaardighe d. Maar waarom altjjil hettoeken naar een rechtsachtergrond VIM V Had Duitschland meer kolen kunnen leveren Ik denk aan de huiverende, bibberende menschen in de sneeuw bij de kolendistri- butie. De meeste met kapotte schoenen. En aan de cavalerie, die met opgeheven sabels Essen binnen is gerukt. NINE MINNEMA. Eelecke, Westfalen. TEXEL, 26 Januari 1?23, Naar het Mekka der zeep. Er worden door de winkeliers vele artjjielen verkocht, waarvan de wijze van fabriceeren hun vrijwel onbekend is. Toch kan het zijn nut hebben, dat ze hiermede wel op de hoogte zijn en dit bracht de bekende „De Lever's Zeep Maatschappij14 te Vlaardingen op het denkbeeld een aantal harer afnemers uit te noodigen haar fabriek te bezoeken, teneinde deze te bezich-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 1