Doopsgezind Zangkoor. UITVOERING Geitenfokvsrseaiging Ons Belang een nette Dienstbode. Pootaardappelen, Administratie'bureau. Firma Gez. GftAAF Ih Dinsdag 30 Januari 1923 Zangvereeniging „Nienw Leven Vergadering Muziek- en Zanguit vo ering D» S. 0. Uitvoering te Oudesehlld een partijtje pnik beste eetaardappelen Brave's Bloem-, Tuin- en Landbouwzaden negen te rooien boomen, 7 a 8 honderd gebruikte Dakpannen. der nienwe Staiencoliectie voor Blouses, Japonnen, enz. enz. H. H. LANDBOUWERS VAN TEXEL. le kwaliteit Gras- en Klaverzaden de beste Zeeuwsche Zaaigranen. ilarllnger Steenhouwerij R. EIJGELAAR. voor not Gralwerk, marmeren Schoorsteenmantels, enz. aardappelen, ee Nog enkele dekens den Wolhandel in voi raad bij KI. BOON, hui - Ai hui narceren h Voor het repareeren, van NAAIMACHINES j GEUR. LtFÉBER, J. KORTENHOEVEN den Burg, Vroege poters, T tigen en tegelijkertijd de fabrikage harer artike len „Sunlight Zeep", „Lux", Twink", „Vim" enz., gedemonstreerd te zien. Een 1000-tal winkeliers zullen dezer dagen geheel voor rekentng der „De Lever's Zeep Maatschappij" den tocht naar het zeep-Mekka ondernemen. Den 29sten Januari komt de eerste groep op een Centraal punt te Rotterdam samen om per salonboot naar Vlaardingen te varen, waar de boot aan den steiger der Maatschappij aan den nieuwen Waterweg zal aanleggen. Dan wordt de fabriek bezichtigd en de fabrikage gede monstreerd. Na afloop wordt een diner aange boden in Rotterdam en vindt een filmvertoo- ning plaats. Het logies voor alle gasten wordt door de „De Lever's Zeep Maatschappij" ge regeld, zoodat de bezoekers nergens voor te zorgen hebben. De volgende dagen komen de andere groe pen aan de beurt. Het denkbeeld wordt door de betrokkenen zeer gewaardeerd en het doet frisch aan in dezen tijd, waarin het woord .malaise" den menschen als in den mond bestorven ligt, zulk een uiting van een der grootste ondernemingen op dit gebied in ons land waar te nemen. Lichtbeelden Eben Haëzer. De lichtbeeldenvertooniDgen van de Nat. Chr. Geheel Onthouders VereenigiDg te den Burg op Woensdag waren beiden uitstekend bezocht, 's Middags werd voor de kleintjes een afwisselend pro gramma gegeven, waarvan enkele, van komische aard, de lachlust van het jonge volkje terdege gaande maakten. De heer Visser van Apeldoorn bleek een uitste kend verteller te zijn. die jong en oud wist te boeien. Vooral de avondbijeen komst is schitterend geslaagd. 125 per sonen waren opgekomen. Behalve met de lichtbeelden aan het leven van den kerkhervormer Lutner ontleend en het verhaal daarbij ten beste gegeven, had de heer Visser groot succes met een stuk van propagandistische strekking, aan de werkelijkheid ontleend. Van de strijd tegen het a coholgebruik te Apeldoorn, deelde spr. treffdnde staaltjes mee, o.a. hoe gedurende het tapverbod aldaar, dat drie weken duurde, in die groofe ge meente niet één proces verbaal behoefde te worden opgemaakt, terwijl in 15 dagen na het tapverbod, ter zake van dronken schap en de aankleve daarvaD, 29 pro cessen-verbaal moesten worden opge maakt. Een dames-koortje gaf op ver dienstelijke wijze een paar zanguummers ten beste, de heer J. Kortenhoeven opende en sloot de bijeenkomsten met gebed en dankzegging. Op verzoek verwijzen wij gaarne naar de advertentie in dit nummer be treffende dé zang- en muziekuitvoering van D. E O. in Eben Haëzer op Dinsdag a s. De nieuwe verkeersweg. De verbindingsweg Waalderweg Schilder weg is gebleken een verkeers weg van beteekenis te zullen worden, dagelijks neemt het verkeer langs die weg toe en bijgevolg ook langs de Witte Kruisweg, voor al wat van de Koog gaat naar de haven. Gebk-kon is ook, dat de weg als wan delweg getrokken is en tot verfraaiing van ons dorp heel wat bijdraagt. Dat zal straks vooral blijken, wanneer de boomen, thans langs dien weg geplant, met bladeren zijn getooid. De mooie laan dunt in ieders zorgen aauoevulen. Ouders! wijst uw kinderen op het belang voor de gemeenschap, beveelt de boomen ook in hunne be- scueiming aan, opdat de laan worde, wat zjj zal kunnen zijn, een sieraad van ons dorp. CORRESPONDENTIE. Een goede vangst. Een werklooze arbeider te Opeiüde (Fr.) ving in drie weken ruim 220 mol len; voor de huidjes maakte hij f 100. Ouderdom en Gezondheid. 116 De oude dag verklaart niet noodzakelijk nierzwakte, rugpijn, stijfheid der spieren, rheumatische pijnen en last met de urine bij menschen op leeftijd; want terwijl som migen jong zijn op 8u-jarigen leeftijd, zijn anderen oud als zij 60 zijn. Maar de oude dag brengt gezondheids wijsheid. Oude menschen zijn verstandig door de harde ondervinding, en zij zeggen: „Wees opgewekt, maar ga niet laat naar bed. Vermijd zware maaltijden en buiten sporigheden. Neem lichaamsoefening en de noodige rust". Zoovelen verwaar loozen deze eenvoudige regels en worden bijgevolg te spoedig oud. Foster's Rugpijn Nieren Pillen passen oude menschen. Zij regelen de urinewe gen zonder de maag, lever of ingewanden te verstoren. Zij bevrijden bejaarde per sonen van rugpijn, verminderen de aanleg voor rheumatiek en helpen om de kwade gevolgen van urinezuur op het gezicht, het geheugen en het gehoor tegen te gaan. Duizenden danken hun goede gezondheid aan Foster's Pillen. Verkrijgbaar in apotheken en drogist zaken a f 1.75 per doos. '28 Vanuit Amerika bereikt ons een verzoek om toezending van het nummer van ons blad van 27 December. Wie deTexelsche Courant van 23 December goed gelezen heeft, kon daaruit vernemen, dat door de feestdagen de Texelsche Courant 27 De cember niet zou verschijnen. De Uitg. Aan onze abonnees in bet buitenland herichten wjj hierbij, dat de abonDemente- kosten met inbegrip van franceeriog tbans f4.60 per jaar bedragen. Bij de iDzendiDg van abonnementsgeld gelieve men daarmede rekening te houden. ADVERTÊNTIEN. V GEBOREN: HENDRIK, zoon van C. C. BARHORST en H. A. C. BARHORST-Zoetelief. Burg, 25 Jan. 1923. VERLOOFD: MARIA L. TIMMER en N. DRIJVER. Boekenrodestraat 111 Raadhuisstraat 94 Algemeene kennisgeving voor Texel. Heemstede. f hopen onze geliefde Ouders MAARTEN VAN DER VLIET en TRIJNTJE BRIK JU hunne 50-jarige Echtvereeniging NS te herdenken, o? Dat zij nog lang gespaard (aj mogen blijven, is de wensch van ÜS hun liefhebbende Kinderen, JL. Behuwd- en Kleinkinderen. Koog, Texel. Hiermede geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde, zorgzame Vrouw, Moeder en Zuster, GEERTJE DE HAAS, in den ouderdom van 35 jaar en 9 maanden. Uit aller naam, W. G. BAKKER. Ongeren, Texel, 25 Jan. 1923. der, Directeur de heer M. KIKKERT, op Zaterdag 27 Januari (voor ouderen) en Zondag 28 Jan. (voor jongeren) in het „Het Wapen van Amsterdam" te Oosterend, 's avonds te half 8. Entree f 0,60. BAL NA. Personen beneden 16 jaar geen toegang. te Eierland, op Maandag 29 Januari bij F. Bakker Eierland. Aller opkomst dringend gewenscht. Het Bestuur. Directeur de Heer N. EELMAN, op Dinsdag 30 Januari, 's avonds half 8 in het gebouw Eben Haëzer. Zaalopening 7 uur. Entree 30 cent. (Zie het uitgebreid Programma.) Het Bestuur. op Dinsdag 30 Januari, 's avonds 7.30 uur in de Hervormde Kerk aldaar. Toegang vrij voor donateurs en hun huis- genooten. (Bewijzen meebrengen s.v.p.) Toegankelijk voor niet-donateurs a f0,25 per persoon. Met deze betuigen wij onzen hartelijken dank aan Ph. VLESSINCi voor de mooie en degelijke naaimachine o ns thuisgebracht. Familie VAN GRONINGEN. TE KOOP: a f2.— per 70 K.G. en een partijtje bravo's pootaardappelen a f3,— per 70 K.G. Bij C. van LEEUWEN, Korenschoof. GEVRAAGD wegen? huwelijk der tegenwoordige met Maart of eerder A. JONKER-Lap, Koogerstraat. TE KOOP Zeeuwsche Blauwe en Roode Star. Ie nabouw en blanke Eigenheimers, 2e nabouw Allen van zandgrond, f2,25 per H.L. M. BAKKER. Koogerstraat 212. Behandeling van alle belastingzaken, Aan- en verkoop van Effecten. Coupons tot hoogste koersen. Verzilveren gratis. Nazien van uitlotingen gratis. Gelden op Hypotheek beschikbaar. Assuranties. Den Burg. P. J. KONING. oudste adres voor Texel, blijft zich bij voortduring aanbevelen voor de levering van en al wat tot het vak behoort. Bij inschrijving te koop staande te Den Burg. Inlichtingen bij den gemeente-opzichter. Biljetten op gezegeld papier van f 0,50 in te leveren ten gemeentehuize op Maandag 29 Januari 1923 voor 's middags 12 uur. TE KOOP P. POOL, Oudeschild. berichten de ontvangst AANBEVELEND. A. HOORNSMAN, Rijksweg 60 Koegras biedt aan voor de N. V. Wed. P. de JONGH, Goes, en Maandags in Café „den Burg" van 10 tot 2 uur. Vraagt prijs en conditiën. Het goedkoopste adres Vraag s.v.p. teekeningen en prijsopgaaf. TE KOOP tegen elk aannemelijk bod voor consumptie en veevoeder. (schotsche muizen) a 5 cent per K.G. J. LIST, Koogerweg. een tri ever DEN HOOR- r lievei houden wij ons beleefd aanbevolen. Warmoesstraat. EM.V. „DE TlJDGEESI T'onderdag 25 Jc.nur.ri isj ei 'al Vorige lijst stond: 14207 enz. m z. 14107 «nz. 8524m.z. ;852i'j Trekking van 939 ncinni-rs ten overstaa» Notaris A l. Mulic 1 ,s van f 2000 313 1000 6799 92~S 13370 15532 8 1748' i9750 400 2872 10753 18358 200 975 5121 8065 £606 173® 18396 100 77-3 1C563 153S3 1 6436 18097 20i52 Prijrcn van t 90— leigen geld). 13 22cö 4451 6445 9060 11311 13781 16193| 1/1 2j21 4562 47 72 27 13825 16371 L__ 211 2125 82 56 9539 11445 52 87 F 460 2529 88 88 9616 48 63 16421 99 27t0 4C0/ 6643 33 95 96 166121 942 3054 52 6853 53 11546 13931 94 1 64 79 4705 92 9732 11640 72 16780 f 89 3143 4923 6221 96 11767 1-1172 16805 1034 32JI 3) 7039 9S34 11823 14301 231 7 8 3311 72 89 9924 71 14169 17017 1 1113 3 1 5110 7183 53 11921 14542 26 ll 1211 3433 5258 84 75 12018 14741 27 1 1394 33 5309 7323 10014 12175 86 32 ll r 1457 41 3d 7450 1U168 78 14887 98 I ft 83 43 5461 91 10246 12212 14904 17116 11 1500 3584 83 7501 10538 12462 14 7711 23 3668 5510 33 70 65 15C36 172491 I 72 3815 35 71 96 12690 89 176951 1 1643 51 51 7923 1C688 12736 15212 17/202 1 09 60 5624 26 10812 1AJ.U 17 17886 I 75 99 5/60 80 10946 1j014 15330 179482 I 94 3992 78 8074 11031 13175 15454 992 I 1995 4203 5953 8163 74 13392 15u35 18014 2 I 2Cu4 5 6118 8349 84 13430 15734 76 I 85 4354 34 86/0 86 52 laeOs 18197 2 lals 2135 5 6 6245 87 11119 13525 15981 18282 bO 65 92 95 8749 11224 13602 16063 18482 |do 2234 4414 6444 82 84 13 16177 18544 Later aflosbaar. 32 2057 4674 7262 9556 11321 13923 1616811;' 54 95 4723 78 9640 30 26 86 64 2113 - 51 97 51 79 9016215 68. 16 53 7314 71 11464 14003 54 18 121 60 70 46 9700 82 30 57 33 74 4879 60 7 11530 35 64 44 85 4921 71 61 11623 14176 72 203 94 32 86 80 28 821631218 13 2210 34 7403 90 11706 14200 43 53 22 40 7512 92 23 13 72 65 43 69 13 984011815 66 75 88 55 94 14 53 9814320 16433 93 92 50^9 7638 9937 11923 35 74 1! 95 2334 5125 71 39 34 42 16548 307 2403 79 84 68 56 46 106421! 404 6 98 7771 78 12015 87 66 7 53 5218 7804 10062 89 14410 16709 18 92 83 93 71 12188 25 16852 23 2505 88 7S08 10105 9514522 95 38 19 5316 35 6 12201 99 1691219- 99 17 514602 73 77 8009 30 35 4 93 19 41 69 10 17000 47 76 99 15 40 199 32 2644 82 8114 88 12338 18 52 43 86 5505 34 89 81 14703 17117 92 2743 21 57 10236 99 17 2519c, 740 2807 29 71 51 12433 53 6019i 72 41 66 8278 75 75 97 87, 79 4 4 77 8303 81 12500 14849 17216 97' 86 5678 7 88 2 61 21 99 2926 82 23 90 47 14939 48 852 45 5741 24 10301 51 15013 761$ 9l 57 61 51 43 24 61 2317323 939 97 55 48 31 93 54 67 ïglfa; 61 516 tO 603 46 51 66 70 96 89 5468 70 3139 95 8534 57 12653 65 79 73 68 5819 36 58 12773 83 17409 83 77 62 69 67 12813 15104 10 1020 3202 95 72104C0 41 5 43 61 73 5989 81 20 57 19 57 73 3317 6052 8682 25 84 37 86 96 38 6143 93 34 94 38 93 200 1125 41 6219 871810530 97 42 17546 32 88 48 59 31 12974 63 74 36 3409 68 71 43 13026 79 17692 201 37 25 86 80 46 13132 15207 17756 67 43 6306 8828 89 39 8 66 86 3544 14 56 91 56 11 17854 202 1251 81 32 7710720 67 50 85 1332 97 57 8921 32 13222 62 95 r 44 3600 86 35 42 72 15376 17925 64 2 6402 47 47 96 15450 28 92 12 6515 50 52 13424 84 89 204 1424 39 17 92 83 33 92 18019 1569 46 27 93 88 59 15583 23 205 74 67 48 99 10816 6915604 32 1629 3757 76 9040 82 78 19 51 68 68 95 45 ln902 82 24 18104 80 3807 C611 47 43 92 50 14 85 14 27 69 89 13505 62 28 206 1701- 38 39 97 11007 27 71 98 OS 54 97 50 9119 12 45 73 18278 64 3993 6756 28 30 46 96 18325 20' 73 4102 6814 39 33 60 15723 18462 74 18 26 47 48 77 49 79 79 29 7014 64 52 95 15824 93 2081 80 39 91 89 55 13619 28 18557 84 46 7125 9216 11040 48 92 18621 2091' 86 51 33 27 44 50 15903 59 89 59 55 65 81 66 69 76 1812 4387 95 9318 11202 68 16039 18713 6 62 4498 7213 29 10 13754 54 41 1935 4507 90 47 2016 70 24 99 14 46 35 9423 44 9527 55 51 2813839 74 81 60 41 78 96 92 93 16137 18S37 96 97 59 39

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 2