takwmom* v@@s wwmwm* Firma GEZ. GRAAF 15 pCt. korting Bioscoop - Hotel Texel. Nieuw! Nieuw! (Jma/ulel -f 'i o AUTO-DIENST. Rheumaiiek •Kloosterbalsem Vraagt bij uwen winkelier Duinker's Melangeboter Miele Waschmachines Vraagt ze Uwen winkeliep. en Jichtlijders. een net Meisje, q huis met 1 a 2 H.A. land, of huis met groot erf. GEBB. LAFÉBER, een klampje best hooi, Plaatsing gezocht voor een jongen van 15 jaar, K AOKEMA houdt Woensdag 7 Februari a s spreekuut met ARTS te Texel ASTUMA-lijilcrs ABDIJSIROOP Kippen- en Varkenshouders. Beenderen met Vleesch. Krachtvoederfabriek van 0. Fraij, Assendelft. MAART begin van middag- en avond cursussen. t f 5>- f De nog overgebleven Winterhoeden worden tegen zeer lage prijzen opgeruimd. Tevens van de andere Winkelgoederen gedurende de maand FEBRUARI. Aanbevelend, FIRMA GEZ. GEAAF. ZONDAG a.s. De Anto-bns vertrekt 20 minuten voor boottijd van de Groenepiaats. Op de af te leggen route door den Bnrg is eebter altijd gelegenheid in te stappen. Aanbevelend, E. BOEKEL. Men krijgt dan het boste wat voor den prijs gele verd kan worden. P. DUIN K ER, Helder. voor Helder en Omstreken, Hoofdgracht 18. een fioog fij deficafeê$& Er biedt zich aan >r een paar dagen in de week, als hulp in de huishouding, trieven onder letter M. bureau v.d, blad. Te huur gevraagd ieven letter X, bureau van dit blad. BRENGT HIJ MEDE Solide - Lichtwerkend en Goedkoop. Verkrijgbaar bij Warmoesstraat. TE KOOP plm. 1500 K,G., staande in de Vollemblen, een rudsach Wielploeg met voetstuk, com pleet, een Voederkookketel met toebe- hooren en een Krielmolen. W. HUIZINGA. onverschillig in welk vak. Adres bureau van dit blad. Tandtechniker, 8—I1/, uur. Adres: Mej. D. SCHUMAKER Weverstraat 419, Burg—Texel. gebruikt als de vastzittende slijm Uw borst beklemt en U naar adem doet hijgen. Duizenden vroegere lijders roemen dit redmiddel. Slijmoplossend, borstverster kend, verzachtend en genezend, ook bij bronchitis, influenza, griep, kinkhoest en verkoud heid. Prijs per flacon van 230 gram f 1.90, van 550 gram f3,60, van 1000 gram f 6,—. Alom verkrijgbaar. Eischt roo den band met onze handteeke- ningL. I. AKKER, Rotterdam. Jammer is het dat er nog zoovelen zijn die nog niet goed weten hoe nuttig het toedienen is van versch gemalen Ga eens informeeren bij een practisch fokker, of één die al lang gemalen versche Beenderen met Vleesch (of Ochtendvoeder hiermede vermengd) betrekt van de Het geluk straalt U dan tegen. Beleefd aanbevelend, A. EELMAN Jz., Burg. P. S. Ook verkrijgbaar bij Joh. Zijm, den HoornJ. Daalder Jz., OosterendJ. Mechielsen en J. Dijker te Eierland. Dstumenaaien Dken (gedeeltelijk fijne keuken) aaien en verstellen van Ondergoed eekenen en stofversieren tetroonteekenen en Knippen van Bovengoed handeling der wasch X S 3 2 f 25,- g g f 12,50 f 25,- 8 S_# f 12,50 f 20,- f 10,— f 10,- S<-i£ f 5,- (alleen v. oud-leerl. «o i sJ:§< V< g N f 7.50 f 15,— i ii 2 X per week, 2VS uur. Volkscursussen in naaien en verstellen, (25 cents per week). (inzage van het laatste Volledig dagonderwijs f 8, tot f 24, per jaar schoolrapport vereischt.) Aangifte op het spreekuur Dinsdags 2]/s—4 uur en Donderdags 7—8 uur. In het nieuwe schoolgebouw gelegenheid voor interne leerlingen. N. V. SALM's Sigarenfabriek HAARLEM 't Koggeschip zeilt door zijn prima kwaliteit met volle zeilen Noord-Holland in. Vraagt Uwen winkelier 1 1. Weekrevue. 2. Vliegengevaar. 3. HoofdnummerDe schrik der zeeën, in 7 actem 4. De Scheidsrechter (comisch.) Entree 75, 50 en 25 cent. Plaatsbespreken 10 cent. 1 Verder is de Bus in de vrije uren beschikbaar voor vervoer van gezelschappen tegen billijk tarief. _A.an.bevelen.cl, I c g CO U. 3o O CO CM O f- C/3 ei t cn -a O G r- 03 i C N o So. - N (O u 1 Hm E HHHSH Laat U toch wrijven met den vcclgcrocmdcn Klooster» *balsem, de ware uitkomst voor lijders aan .Rhcuma* tische zenuwpijnen, spit in' den rug, stijven nek, stram» heid in de ledematen, po»" dagTa, spierpijn. Ook on» misbaar bij wonden, huid» uitslag, springende handen, wintervoeten en aarabciep. AJom verkrijgbaar. Prfj» pee pot i-+j-n20/ gram,- f 0.80, 50 gram £1.60, «a 100 gr^ro f 3.00. Tiischt poot den band met- onze handtcckeninff JL I. AKKEK,j Rotterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 3