De Gestolen Broche N. V. Wessanen's Koninklijke Fabrieken 1 Zuivere murwe LIJNKOEKEN PUIK DIJEN» LIJNMEEL £™e"| LIJNZAADSCHILVERS I zakken. GRONDNOTENKOEKEN merk w.k.f. COCOSKOEKEN. JAC. DE BOER FOTOGRAAF N.V. „DE TIJDGEEST". Dinsdag 23 Januari 1923. F B M L i f Novelle van REINHOLD ORTMANN. 32) Hij trachtte tevergeefs haar te kalmeeren en toen hij er op stond, dat zy thans met hem den terugtocht zou aanvaarden, liep zij plotseling weg. Het volgende oogen blik reeds was zij in de mist verdwenen en Rudolf wist niet eens, welke richting zij was iDgeslagen om haar te volgen. Hij zocht uog wel een tijdlang de heele omgeving af en riep telkens haar naam, maar hij wist v;.n te voren, dat het een nutteloos werk was. Zonder twijfel had zij zich vast vooigenomen, zich niet door hem te laten v noen. Zoo bleef hem dan tenslotte niets anders over dan alleen de thuisreis te aanvaarden, gekweld door bitier berouw, dat hij zijn eerste ingeving ontrouw was geworden en aan haar uitnoociging toch gevolg had gegeven. OPGERICHT 1765. WORMERVEER. merk „STER" en W. L. 1213 vet Grootste Voedingswaarde, Alles gegarandeerd zuiver. Eere-Diploma Parijs. Negen Gouden Medailles. Keizerstraat 75 HELDER. 't Fijnste Merk. Het afdalen was nog vermoeiender en gevaarlijker dan het omhoog klauteren en bijna oveial, waar hij den voet op de naak te rotssteenen zette, bestond er gevaar van uit te glijden. Maar hij kreeg toch lang zamerhand een bepaalde zekerheid en kwam gelukkig bij het bruggetje over den steilen afgrond van de adelaarsrots. Daar sprong eensklaps vlak achter hem een donkere menschengedaante te voor schijn, de gestalte van een grooten, mage- ren man, uit een verborgen plekje onder een overhangend rotsblok, waar de man zich zoo schuil had gehouden. Zonder eenig geluid, met onhoorbare schreden, gleed de kerel op Rudolf toe en plotseling de niets vermoedende bevond zich juist op de plaats van de leuning, die het smalle brugje naar den kant van den vree- selijken afgrond beschermde wierp hij zich, met de volle kracht van zijn lichaams gewicht tegen den jongen rechtsgeleerde. Rudolf slaakte een kreet van verrassing en schrik en draaide zich mêt een bliksem snelle, half werktuigelijke beweging om naar zijn lafhartigen aanvaller. Het geluk te hem ook werkelijk hem'beette pakken, maar het gewicht van den on verwachten aanval had de jonge man toch niet kun nen weerstaan. Zij rolden heiden in hun volle zwaarte hevig tegen de leuning. En de beide kruisgewijze over elkander gespij kerde paaltjes, waaruit de leuning bestond, boden geen reddenden weerstand. Of het de langzaam verwoestende invloed der natuurelementen, dan wel een misdadige hand geweest was, die den weerstand der leuning had gebroken in ieder geval gaf de leuning direct mee en stortte tege lijk met de beide, zich thans in hun val stevig omknelde lichamen in de afschuwe lijke diepte. XI. Ademloos, zoo bleek als een geest en met door angst verwrongen gelaat, was Lili van Ranttn tegen negen uur in het huis gekomen, waar Rudolf Imberg logeer de Toen menhaarop haar haastige vraag zeide, dat de jonee advocaat om zes uur was uitgegaan en tot op dit oogenblik nog niet was teruggekeerd, toonde zij aan de gastvrouw, met wie zij sprak, een mannen- hoed, die zij steeds achter haar rug ver borgen had gehouden. „Herkent u dezen hoed?" vroeg zij met bijna toonlooze stem. De vrouw bekeek het hoofddeksel van alle kanten en toen meende ze: „Ja, als ik mij niet vergis, is dit de hoed van mlinheer Imberg. In 's hemels naam, juffrouw, hoe komt u daaraan? Mijn lo gé is toch soms geen ongeluk overkomen Lili leunde vermoeid tegen de deurpost, Zij beefde over haar geheele lichaam. „Als dit zijn hoed is, dan is hij van de adelaarsrots omlaag gestort. Ik vond hem boven naast de geheel vernielde brug leuning. De gastvrouw was een energieke vrouw, en haar ontzetting belette baar niet, dade lijk alles te doen, wat zij na deze ramp zalige mededeeling voor geboden hield. Binnen den kortst mogelijken tijd was het halve dorp gealarmeerd. Een aantal mannen, dat met alle toebereidselen was uitgerust, begaf zich ten snelste naar de slechts voor geoefende bergbeklimmers toegankelijke rotskloof, waaruit zich bijna loodrecht de adelaarsrots verhief. Lili zelf was niet meer in staat geweest zich bij hen aan te sluiten, want haar krach ten waren juist nog voldoende geweest, de verschrikkelijke tijding over te brengen. Zij had een der kamermeisjes om een glas water gevraagd, maar nog voor zij het aan de lippen kon brengen was zij in elkaar gezakt en meu had het bewuste- looze jonge meisje voorloopig op een sofa gelegd. Zij was nog niet uit üaar toestand van onmacht ontwaakt, toen het bencht kwam, dat men den omlaag gestorten van R*n- ten had gevonden, o'och niet dezen alleen, maar ook een tweedon persoon en zij had den elkander zoo vast omstrengeld, dat het slechts met groote moeite gelukt was, ze van elkander te scheiüen Op draagbaren bracht men beide slacht offers in het pension, vaar dadelijk ver scheidene dokters ter pl aatse waren. Zij behoefden van Ranten, die bijna onherken baar verpletterd en verminkt was, niet eerst te onderzoeken, om te constate eren, N.V. „DE TIJDGEEST Woensdag 24 Januari 1923 dat hij op de plaats zelf onmiddellijk doodj moest zijn geweest. Bij Rudolf ImbergÊ daarentegen ontdekten zij tot hun groot-r ste verwondering nog zwakke teekenenfj van leven. De hoop op behoud van dit I leven scheen weliswaar, den aard der ver wondingen in aanmerking genomen, uiterst! klein. De dorpsdokter en de beide collega's! van buiten, die zich onder de zomergasten^ bevonden, waren het erover eens, dat del arme jonge man het hoogstens nog eenj paar nur zou kunnen maken en dat hij vóór zijn dood bezwaarlijk nog eenmaal tot bewustzijn zou komen. Daar verscheen plotseling nog een vier de heiper in de gedaante van een beroem den Zuid-Duitschen Chirurg, die eerst daags te voren in het dorp was aangekomen, zoodat zijn collega's van zijn aanwezigheid nog geen kennis droegen. Hij onderzocht den ongelukkige nog eens en de verklaring, die hij daarna aflegde, verwekte bij de anderen wel eenigszins verbazing op. (Wordt vervolgd Trekking van 950 nummers ten overstaan va# Notaris A. G. Mulié. Prijs van f 1000 436 13819 400 1352 1647 2000 6162 8083» 8669 9918 12407 15530 200 10439 12606 100 164 2552 4381 7408 8713 13631 14629 i 9758 21421 Prijzen 24 2847 5363 40 3121 92 3414 287 81 353 3578 84 3656 506 3769 600 3904 51 85 860 4019 932 89 1359 4122 74 4217 1504 56 1628 91 1S74 4402 6381 1909 91 6524 95 4501 2073 4714 2140 95 2264 4915 2329 28 50 5041 2402 50 2540 60 81 5172 2717 5254 87 5434 5537 5707 27 36 71 5857 5994 6013 0170 84 6212 82 66 6687 6727 47 6841 66 6953 7156 77 7208 van f 90— (eigen geld). 7259 10058 12598 14188 16453 18923 76 10167 12696 14221 16593 19014 85 10233 12776 14337 16833 19173 7318 10314 93 99 16977 19241 7424 25 12833 14544 17151 87 7538 74 12900 14651 17211 19305 7627 10507 38 62 25 97 79 66 13043 14777 17362 19527 7767 10726 64 14877 76 19621 7831 10836 99 14946 17549 19711 38 10913 13114 15164 17735 59 7928 11107 30 69 17872 19889 92 11275 13238 15232 17991 19906 8146 11313 78 84 18121 20041 8203 75 13328 15301 26 20142 67 11455 13438 15462' 35 20202 8359 11660 60 15623 18219 20347 8491 11769 90 15756 98 2C408 8858 99 13722 70 18647 20504 74 11962 71 15885 62 89 8904 65 90 15906 79 20616 88 12071 13884 16134 80 61 9117 86 13912 92 18714 89 9304 12101 61 16210 18826 20934 91 3 14106 38 73 9555 12309 25 42 76 9737 12521 65 84 18918 119 2441 231 60 55 93 83 2518 86 37 310 76 21 2601 22 63 25 2713 38 30 49 2812 55 28 74 71 83 2911 85 19 95 25 466 31 528 67 31 3015 636 25 55 56 59 72 4801 22 25 36 98 4903 66 5034 5105 22 5282 91 95 5353 5604 8 10 20 77 5701 30 Later allosbaar. 7463 10017 12219 78 44 44 85 45 12323 8910108 26 7530 19 92 57 64 12514 92 65 25 98 83 56 7605 10201 68 11 16 83 7722 23 12621 48 87 72 68 10347 12709 7863 80 48 72 82 72 7937 10453 78 5010517 94 72 28 12810 831C604 26 706 315/ 90 80 £01 94 34 99 54 3278 64 90 75 99 902 3319 9 28 61 53 68 65 1006 94 75 3427 1153 59 70 70 97 79 1237 3500 73 13 86 19 90 23 1356 43 1403 8 12 3611 21 36 42 77 48 79 67 97 81 3737 1521 70 98 3823 16-0 28 34 30 39 75 60 3945 1703 4010 83 4136 34 43 1533 74 06 4201 65 14 85 38 20'6 65 2107 77 27 4301 61 21 88 22 2245 55 2316 91 31 4459 59 4516 to 4605 2409 4780 97 27 12922 8044 33 53 34 8101 49 62 37 21 73 77 50 50 85 82 88 833 96 13059 93 84 10729 70 5835 94 30 77 37 97 71 85 55 8401 72 13108 81 12 93 11 90 31 10811 47 5971 38 33 79 75 8532 55 13219 6031 50 85 39 51 8626 97 40 6128 49 10966 62 68 83 80 13311 89 85 98 19 6309 93 11067 46 51 8752 69 52 6409 61 1H71 71 41 90 82 13412 92 8835 11223 39 6506 37 25 48 8 49 11335 87 10 51 43 13515 53 58 26 66 77 57 8914 11433 58 27 54 99 76 11565 13601 83 73 18 85 78 86 £004 11602 13767 82 45 13844 91 56 47 9U0117U 71 12 53 98 72 57 13930 82 60 58 9327 65 95 39 11857 14006 48 68 73 9413 76 14174 9516 11932 14215 23 34 39 51 58 67 73 45 62 6631 72 6725 34 55 70 6924 65 79 99 7005 25 38 44 70 94 98 7113 20 57 7203 10 12 65 72 7302 7411 21 44 30 41 48 69 71 80 9627 12034 61 46 9706 83 17 90 9817 12H7 14311 46 23 38 75 77 70 9976 89 14402 9512211 13 Vorige lijst stond; 179371110 1774'" mz. r713ü 13510 enz. 7431 ontbreekt, 9644" vervalt, 14419 47 54 83 14571 82 14014 42 47 83 89 93 17 14706 35 57 61 65 14809 88 14974 86 15057 84 15145 47 57 75 96 15274 97 15314 31 32 43 66 81 15402 28 34 53 97 15512 86 1560J 64 15737 50 75 15812 61 68 15S07 82 99 16028 66 55 57 67 81 16103 31 42 48 80 89 98 16223 76 86 16339 48 49 16416 16506 15 m.z. m z. 2570 2 16516 18042 17 75 25 76 40 81 78 90 99 19044 16623 47 33 19100 68 16757 39 b6 85 67 90 91 19209 16S06 19349 16931 84 38 91 53 19439 63 17008 65 64 70 19511 17120 13 21 33 40 86 72 19209 76 17231 50 69 19716 77 36 78 96 17300 19811 46 19 17433 71 78 19902 79 8 17565 11 67 71 68 20C09 17608 18 88 17774 93 >0 74 57 75 79 29 52 b 7 72 82 17822 20222 2/ 45 43 62 69 18004 20305 30 76 18140 69 60 20443 74 71 88 85 18210 20549 13 51 18324 20341 27 58 60 20722 50 33 92 54 18411 20S11 24 28 18534 18666 18743 76 49 06 67 90 59 30 40 84 87 89 20943 98 67 18805 22 81 93 18912 2 7 17789"° 155)0 enz. ra z. 2599, GEMAAKT VAN DE BESTE GRONDSTOFFEN DAAROM ZOO GOED 1.75 PER BUS VAN TWEE POND. li 0.95 EEN POND. 0.52£- EEN HALF POND 0.23 EEN ONS Trekking van 950 nummers ten overstaan Notaris A. G. Mulié. Prijs van f 1500 14899 1000 2076 2755 3829 4148 1371 400 72 378 3291 3682 20453 200 2668 6221 10523 1247313! 100 268 4458 5585 5732 8027 8213 9442 9691 10356 1851 19098 19403 19933 Prijzen 150 2536 5184 69 78 86 3231 220 41 52 3363 372 90 525 3401 93 3629 649 64 728 85 866 87 83 3751 1069 99 1179 3831 1271 68 1340 3951 1525 4150 29 4259 63 4397 1635 4630 52 4787 1906 4824 2273 67 2352 82 2421 4933 35 5107 van f 90 5253 5335 5438 5530 60 64 81 5698 5838 5909 14 40 6053 74 6336 6438 91 6604 6713 46 67 68 6889 6917 7090 9088 9211 9384 9436 94 9536 93 94 9690 9779 7217 7331 49 7433 72 86 94 7727 7867 7952 8024 10177 43 10295 07 10362 8175 10499 8313 10695 26 10706 8422 10926 92 11293 8664 11437 8743 11648 48 11730 50 11816 8884 49 8929 67 9044 83 87 12055 (eigen geld). 12065 14409 16815 lp 12104 42 381&. 12469 14514 17077 19. 12517 14648 87 12614 14713 1736519; 71 14989 17529 19! 13038 15024 34 52 59 47 I» 57 15116 17648 98 60 6219 13163 15361 17772 19S 13315 15401 17818 201 63 15544 70 20! 91 15763 99 13442 82 18024 20 13538 15843 40 Qö Qfi fiA 13660 15934 69 20 13756 87 18205 92 16190 71 209 13864 16341 18301 13976 tO 6 14091 83 S3 14151 16524 18505 14343 16654 18653 14403 62 18701 Later allosbaar. 46 2665 146 71 72 89 79 2738 83 57 87 74 96 93 238 2878 51 2909 76 46 327 54 68 76 80 80 419 3044 34 54 87 3116 92 31 666 38 73 67 94 70 95 3204 721 28 61 3300 89 10 95 817 36 69 82 3450 912 89 82 3547 92 52 1011 14 32 86 1101 19 95 3618 1215 24 34 35 46 49 50 3705 99 38 1325 47 42 83 60 3882 68 390J 1465 48 93 63 96 64 1537 4023 90 70 91 78 93 4104 4784 90 4915 26 46 52 66 85 89 4985 5013 92 5108 42 74 78 5219 41 93 5337 82 94 98 5402 22 35 97 99 5523 47 62 83 89 91 5651 53 67 93 5719 73 5842 G8 79 85 93 5968 72 73 88 95 6011 35 43, 83 6131 51 53 72 82 88 97 6206 8 10 31 79 83 93 6304 6426 52 61 87 6663 65 66 68 6758 75 81 6830 40 55 6903 58 81 7006 13 40 74 77 79 92 7102 3 96 7242 7321 26 82 89 7407 7531 881011549 13982 16477 18 42 52 83 16549 70 62 14029 69 18 8974 86 70 77 91 11655 14207 16685 9079 61 83 62 9162 78 9254 11721 9372 27 74 38 92 99 41 16737 18 54 58 61 98 78 16846 84 79 93 16943 68 14201 17013 1 93 14327 35 9406 11837 31 76 77 82 14492 86 190| 9511911 94 94 9519 68 1453117122 22 8414630 43 47 12001 40 17222 1926 9614 8 41 33 34 38 65 39 43 42 14709 95 93 81 42 17370 9705 12135 74 97 19 19 12203 91 17431 194l| 86 8 94 45 98» 53 14883 58 9 82 «I 89 66 12307 14998 175U5 1551J 9901 37/^030 8 68 10008 4 3 A 38 £6 13 73 4b 98 87 54 83 58 17621 99 10125 12457 15128 22 7624 68 70 50 40 41 70 95 15206 74 19 7703 82 12532 lu 75 43 10237 67 31 17705 I97iJ 69 52 72 70 43 8010339 97 98 67 19 85 69 12697 15355 82 88 72 12725 15479 83 Jfi 7823 76 43 95 17802 201 26 10474 67 15528 24 28 88 12805 37 17906 49 96 £0 10555 7902 95 15 10613 43 32 £002 10762 29 10823 69 8132 18 66 65 29 69 92 201t: 40 95 94 41 54 15600 18036 7,1 69 <1 73 Hl 81 15702 18119 20201 91 30 30 12920 86 67 13017 15851 18 23 29 35 70 74 £209 10915 41 35 54 84 72 11046 8305 61 58 41 16 76 13102 84 77 80 5 95 78 88 22 16C09 8424 11148 95 60 56 60 13215 16102 27 15907 18323 731 33 18421 1605 6 11 25 13 45 20 86 99 90 1765 4216 1877 35 1917 81 21 82 54 99 57 4375 2207 80 86 4416 2382 43 90 70 2436 88 49 4515 61 4627 2569 44 6511 85 4703 93 2615 36 6636 31 77 54 Vorige lijst stond; 18923" mz 18924 1901490 m.z 190139J. 45369 ontbrr 25 72 34 7l| 73 78 9)1 93 2044:8 82 18222 «J 93 62 2050'! 54 63 23 till 38 20615? 65 26 Ju 74 F 96. 8579 11272 63 94 11305 89 99 43 207011 97 19 13356 16217 67 42» 8618 62 99 30 68 457 42 70 13468 66 98 751 47 11429 83 16306 18549 20841! 58 52 13512 21 40 ból 78 65 84 31 87 721 91 93 13609 56 18625 209031 8706 11528 46 94 32 16 29 13807 16431 68 5 91 48 13933 52 77 f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 4