És Nieuws- en Advertentieblad. Sptor- en Bootdienst. N°. 3086, Woensdag 28 Februari 1923. 36a" Jaargaug. Van week tot week Gemeenteraad van Texel. Het reinigt enverff tegelijkertijd'. Dit hls* varichtyot Woenidir- •■Ziterdifmorf» ABONNEMENTEN ai ABVERTENTIEN worde» aaigenome» bjj d« HOOGWATER reede van Texel. Donderdag 1 Maart v.m. 7,24 Vri|dag 2 8,10 Post- en telegraafkantoor den Burg geopend. Dienstregeling 8 October 1922. TEXELSCHE COURANT. Abonntmenttprpt per 3 naancttm oor den Burg 50 Cts. Franco per post door geheel Nederland 75 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Losse nummers 3 cent.; TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. 11. Advertentlöu daags voor ue uitgave voor uur aam. Prü$ dar Aivsrtanttónjj Van 1 tot 5 regels 50 Cts. Iedere regel meer 10 Ct. Oroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. POSTCHEQUE- en QIRODlENSTJNo. 652. üitg. Emma LANGtEVELB BB R O OII, Parkstraat, Bu*a of T t*& Licht op Van Zaterdag 24 Februari tot en met Vrij dag 2 Maart. roor rijwielen 6,— uur, voor r^tuigen 6,30 uur Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 3 4 5 6 7 8,52 9,32 10,13 10,57 11,42 Des namiddags ls het ongeveer een half uur later hoogwater. Op Zon- en feestdagen Vm. I tot 9 uur n.m. 1 tot 2 uur Op werkdagen Ivoor Telegrammen Vm. 8 uur tot n.m. 8 uur. voor Postzaken jVm. 8 uur tot n.m. 7uur. Voor postwissels, kwitantien, Rijks verzekeringsbank, postcheque en girodienst. Vm. 8.30 uur tot n.m. 3 uur Voor Rijkspostspaarbank Vm. 9 uur tot n.m. 7,30 uur Zaterdagavond na 6 uur voor postdienst gesloten Vertrekuren van de Boot Op Werkdagen. Vertrek Texel 7,45 vm. 11vm. 2.40 nm. Helder 9,15 12,—mldd. 4,15 Op Zon- en Feestdagen van Texel: 7,45 vm. 3,15nm. van Helder8,45 4,15 Vertrek en aankomst der treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek Helder. Aankomst Amsterdam 6 328 9,04 6.49? 9,04 7,31 sneltrein 9,04 10.04S 12,41 f,23 2.03tt 3,52** 5,59 A,t7§ 6,41 7 20 y» Donderdag naar Schagen een markttrein, ver trek 7,45 aankomst 8,35. Van Amsterdam naar Helder. Vertrek Amsterdam. Aankomst Helder 5,21 7,56§ 9,13 12,28§ 3,11 5,52§ 8,54 ll,21f Niet op Zon- en feestdagen Alleen op Zon- en Feestdagen. Tt Alleen op Zaterdag Niet op Zaterdag, Zon- en Feestdagen. 8,36 9,40 11,21 2,44 6,16 8,04 10,49 12,59 17—24 Febr. De Tweede Kamer heeft de Bioscoopwet afgedaan, op de eindstemoaing na en is daarna begonnen met de behandeling van de wQziging der Huurcommiss'ewet en Huuropzeggingswet. Met deze wijziging, waardoor de taak der Huurcommissie be langrijk verminderd zal worden, beoogt de regeering langzamer handden ouden toe- Btand te herstellen, wyat de vrije prijsbe paling betreft en ze mieent daarvan toe name der huizenproduc tie en daardoor ver mindering van de wol ïiDgnood te mogen verwachten. De Huurcr immissie- en Huur- opzeggingwet zijn nof overblijfsels uit den crisistijd, toen bet geiiiedend nood«ak«Hjk was maatregelen te treffen tegen buur- opdrtjving en ter beschoimiDg der huur ders. De vraag, die het debat in de Kamer bebeerscht, is nu vzel, of tbaps reeds de t|jd gekomen is, dat doze .oorlog^instituten gerust kunnen verdwijnen. Een deel der Kamer acht dat oogenhlik nog lang Diet gekomen en vandaa,r da.t or bij bet alge meen debat ook reods folie protesten z(jn gehoord. Intusscben za l de meerderheid der Kamer wet met den minister meegaan. o oo Een bericht uit Parijs meldt, dat ae com missie van Herstel een uitnoodiging zond tot onze regeeriDg, om ueel te nemen aan hare vergadering van Woensdag a.s. ten einde te bespreken de kolenleveringen aan Nederland. We behoeven niet te vragen, waarvan dit een gevolg is. Uit berichten in de bladen heeft men kunnen afleiden, dat onze regeering te Parijs heeft laten vragen, wat men daar denkt te doen om de kolenzen- dingen uit het Roergebied voor Nederland ongestoord te doen plaats hebben. Een officieus bericht meldde, dat er bevredigende inlichtingen uit Parijs waren ontvangen. Er schijnt echter nog wat te beraadslagen over te bleven en dat is te begrijpen. Het gaat met de kolentransporten in het Roer-, gebied niet naar wensch. België en Frankrijk krijgen hun kolen niet, maar ook deleve ringen aan Nederland en Zwitserland zijn sterk verminderd. Zoo zijn ook wij zijdelings betrokken b() het conflict in het Roergebied. —o—o—o De gebeurtenissen in het Roerbekken blijven nog in sterke mate vooral de buiten- landsche politiek beheerschen De Belgische minister-president Theunis is naar Parijs geweest, om met Poincaré te praten over de moeilijkheden in het Roergebied. De FranschBelgische actie heelt tot nog toe niet het verwachte resultaat opgeleverd, ondanks de verscherpte dwangmaatregelen. De actie duurt nu al zes weken en het resultaat is voor Frankrijk en België meer dan bedroevend. Dat beïnvloedt in sterke mate de stemming in het land. Poincaré wordt voortdurend gesard door Tardieu en diens vrienden, die hem vragen, waar toch de kolen en de gouden marken blijven, die h|J aan het land beloofd heeft. Ze verwijten hem, dat b|J niet krachtig genoeg is. - Eo nu Lasteyrie, de Fransche minister van financiën, Dieuwe credieten van llömillioen francs heeft aangevraagd voor de actie in het Roergebied, voelt Poincaré al, dat hij wat moet doen om de goedkeuring der Kamer te veroveren. Die credietaanvragen zullen allicht verrassingen brengen, daar ni6t alleen Tardieu en de rechterzijde, maar ook de socialistische minderheid daarbij gelegenheid zal krijgen de bezettiDgskweBtie te bespreken, iets waarvoor haar tot dusver niet de mogelijkheid geboden werd. Met den tegenstand der solialisten moet vooral ook de Belgische regeenng rekening houden Tneuois weet heel goed, dat kolengebrek voor hem groote polieke geva ren meebrengt. Het is dus te begrijpen, dat onder deze omstandigheden tusscben Parijs en Brussel voortdurend moet worden gesprokan over de vraag, boe men het Duitsche verzet toch wel zal kunnen breken. De Duitschers bewereo, dat dit nooit zal gelukken. —o—o-o— De EDgelsche regeering heeft nu dan toch toegegeven, dat ze aan Frankrijk een kleine tegemoetkoming heeft verleend, wat het spoorwegverkeer in de EDgelsche zöne betreft. Die tegemoetkoming bestaat hierin, dat aan Frankrijk toegestaan is, dat het troepen en proviand door de Engeleche zöne mag vervoeren, mits in nietgrootere mate dan voor de bezetting van het Roer gebied het geval was Bonar Law heeft in het Lagerhuis verklaard, dat deze tege moetkoming geen inbreuk maakt op Enge- lands neutialiteit in het Roerconflict. Te Parijs had men liever wat grooter tege moetkoming gehad, maar toont men zich toch dankbaar. De zaak is natuurlijk, dat men de EDgelsche vriendeD niet graag missen wil, omdat men ze niet missen kan. —o—o—o— Uit Angora wordt gemeld, dat de Raad van commissarissen het ministerie zou den we hier zeggen het vredesverdrag van Lausanne heeft behandeld. Ze hebben voorstellen ontworpen, o a. om een nota te richten tol de mogendheden, waarin de uiterste concessies zijn vermeld, waartoe de Turken bereid zijn. De Nationale Ver gadering is nu bijeengekomen, om over een en ander een beslissiDg te nemen. o—o—o Memel is aan Litbauen toegewezen, maar nu is er nog de WUnakwestte welke den vrede iu het Oosten in gevaar brengt. Het spant er weer tusschen Polen en Litbauen en in de z g. neutrale zöne hebben Polen en Litauers in de afgeloopen week hevig geschermutseld. Intusscben hebben beide partijen zich tot den Volkenbond geweDd en hoewel deze nog Diet van plan ls te intervenieeren, mag toch verwacht worden, dat een oogje in het zeil wordt gehouden, —o—o—o— In Ierland is de strijd tusschen de regee- ringstroepen en de rebellen nog in vollen gaDg, Het hoofdleger der opstandelingen schijnt intact gebleven te z|jn en de aanval die in de afgeloopen week op de regeerings- gebouwen te Dublin werd gepleegd en waarbij bet douanegebouw in brand gestoken werd, bewijst wel voldoende, dat de leiders er niet aan denken hun verzet op te geven. Intusscben hebben ze in de afgeloopen week een gevoelig verlies geleden doordat behalve een groot aantal andere rebelleD ook een 6-tal leiders gevangen genomen werden, toen zij krijgsraad hielden. Eerst meende men, dat De Valera er ook bij was, doch dit bleek later onjuist te z|jo. Wel echter was Fitzpatrick er bij, de waarnemende commandant der Dublinsche rebellenbri- gade. Gehouden Zaterdag 24 Februari 1923 voormiddags half elf. Voorzitter de heer Buysing Damsté, Burge meester. Secretaris de heer Jonker. Tegenwoordig alle (13) leden. Na opening van de vergadering worden de notulen gelezenze worden onveranderd vast gesteld. 1. Ingekomen stukken. De voorz. doet mededeeling van a. Schrijven van de heer G. D. Kikkert hou dende aanneming benoeming tot regent van het Algemeen Weeshuis. b. Idem van mevr. Dijt-Brans als regentes van gemelde instelling. c. Idem van de heer F. Blom tot lid van het Algemeen Armbestuur. d. Idem van de heer C. Stoepker als zoodanig. e. Idem van mevr. Rab-Akkerman tot regentes van gemelde instelling. f. Schrijven van de heer J. de Jager houdende aanneming benoeming tot hoofd der school te de Cocksdorp. g. Idem van de heer D. C. Dros aanneming benoeming tot lid van de commissie van toe zicht M. O. h. Idem van de heer B. van Driel als zoodanig. i. Idem van mej. Kelderhuis aanneming be noeming onderwijzeres in handwerken te Koog. j. Afschrift Kon. Besluit, houdende goed keuring besluit tot vaststelling van de verorde ning op de heffing van keurloon. k. Afschrift Kon. Besluit, waarbij het inge steld beroep van C. Dijt e. a. inzake stichting van een bizondere school door de vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs wordt onge grond verklaard. Sub a tot en met k voor kennisgeving aan genomen. 1. Adres van de heer L. Schagen, haven Oudeschild, houdende verzoek bestrating pad naar zijn woning en verlichting ter plaatse en bij doorrit havendijk. De voorzitter deelt mee, dat B en W hebben gemeend aan het verzoek te kunnen tegemoet komen door een sintelpad, bestrating zou een uitgaaf vorderen van ongeveer f 200,waarop de heer Boon opmerkt, dat het misschien voor het bouwen ter plaatse bevorderlijk kan zijn, wanneer daar een straat werd aangelegd. In verband daarmee zegt de voorz., dat de Raad de toezegging misschien kon doen, dat wanneer daar meerdere woningen worden ge bouwd een bestrating zal worden aangelegd, eenig moreel recht bestaat daarvoor wel, omdat aan de andere zijde ook van gemeentewege is bestraat. In verschillende gemeenten, merkt de heer Dijt op, is het gebruikelijk, dat niet mag wor den gebouwd voor door de bouwers een straat ter plaatse is aangelegd, wat door de heer de Vries wordt bevestigd, terwijl de heer Kikkert als zijn meening te kennen geeft, dat het onder havige terrein in verband met de lage ligging het meest ongeschikte bouwterrein is. Het plaatsen van lantaarns, door de heer Hemelrijk aanbevolen, brengt telken jare terug- keerende uitgaven in de vorm van verlichting met zich, zegt de voorz., een lantaarn, die zijn licht in de coupure doet schijnen, komt spr. voldoende voor. 2. Aanbieding begrooting 1923 enz. Alge meen Weeshuis Begrooting bovengenoemd, wordt met staat van af- en overschrijvingen en betaling uit onvoorziene uitgaven 1922, gesteld, voor onder zoek in handen van een commissie, bestaande uit de hceren Keesom, Vlaming t;n Boon. Deze wonderlijke gekleurde vlokjes Revert Uw verschoten blouses weder de oorspronkelijke kleur of een djansch nieuwe, welke U maar wilt. Delivers Zeepïl-VlaardinfjSn Fabr.van Sunlight en Lux, 3. Vaststelling suppletoir kohier honden belasting dienst 1922. Het suppletoir kohier wordt vastgesteld tot een bedrag van f46,terwijl met goedvinden van de vergadering tevens wordt vastgesteld het primitief kohier hondenbelasting 1923 tot een bedrag van f952,20. 4. Benoeming leden Hoofdstembureau. Op voorstel van B en W wordt het hoofd stembureau gevormd uit de heeren Buijsing Damsté, Keesom, Dijt, Kikkert en Boon, als leden en de heeren G. Schmidt, C. Bakker Wz. en Joh. Hillenius als plaatsvervangers. De heer Boon geeft te kennen de benoeming niet aan te nemen en ook voor het lidmaatschap van het plaatselijk stembureau te bedanken. Het komt de heer Boon voor, dat een vergoeding noodig is, wanneer iemand een dag uit zijn bezigheden genomen wordt voor dergelijk. De heer de Vries verklaart zich bij de mee ning van de heer Boon aan te sluiten, doch meent als lid van de raad voor een dergelijke benoeming niet te mogen bedanken en infor meert dnarom of de raad zelfstandig bévoegd is tot het geven van vergoeding te besluiten. De voorz. is van oordeel, dat het niet aangaat thans een zoodanig besluit te nemen, er Is te voren' nooit met geen woord over gesproken, op de agenda staat alleen benoeming. Welnu, zegt de heer Kuip, waarom benoemen wij dan geen ander? Wenscht u benoeming als zoodanig aan te nemen vraagt daarop de voorz. en als de heer Kuip die vraag bevestigend beantwoordt, volgt daarop bij acclamatie diens benoeming. 5. Benoeming onderwijzer aan de school uoor /A.U.L.O. Op de voordracht komen voor: 1 de heer M. Petersen, Cutemburg. 2 G. T. Vermeer, Bennebroek. 3 C. J. Kleijn, Herwijnen. Met 11 stemmen wordt no 1 benoemd, 2 stemmen worden blanco uitgebracht. 6. Vaststelling uoorschot uergoedingen bijzonder onderwijs. Aanvragen voor voorschot ingevolge art. 101 zijn ingediend resp. door het R.K.-Kerkbestuur te den Burg en de vereeniging tot stichting en instandhouding school m. d. bijbel te Oosterend. De schoolgelden voor de St. Josephschool te den Burg worden door de gemeente geïnd, en is de vergoeding in verband daarmede voor die school hooger. Aan het R.K.-Kerkbestuur wordt voor 116 leerlingen een voorschot verleend van f 1392, voor de school m. d. bijbel te Oosterend met 63 leerlingen f480.— 7. Vernieuwing gedeelte hauenbeschoeiing Autoriteiten van Rijkswaterstaat achten ver nieuwing van de beschoeiing aan de Zuid westzijde van de haven dringend noodig, en in verband daarmede demping daar ter plaatse van een strook van 8 meter, ter verbreeding van het haventerrein. De kosten van een en ander zijn geraamd op f45600,—, waarvan de gemeente, nu de haven nog niet aan het Rijk is overgedragen, een derde gedeelte zal hebben bij te dragen. Waarschijnlijk zal de overdracht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 1