Tan der Graaf Co.'s bureaux voor den handel Het bekende adres Fa. Langeveld de Roofj. Mappen postpapier, harten vrouw. Bioscoop - Hotel Texel. Mm AMSTERDAM (hoofdkantoor) ROTTERDAM DRUSSEL. Incasso's van achterstallige en betwiste vorderingen. Handelsinformaties De gerenommeerde Manns-Vnlpenhonder voor 40 cents, wlnkelboeken, notitieboeken, zakboeken. Blokken nota's, Brie!knijpers 6 en 10 cents. FEUILLETON. Laatste voorstelling 2e Paaschdag. Eroedeieren verkrijgbaar a 15 cent per stuk beslist te handhaven. vóór VIER nnr in ons bezit te zijn, Hij, die het adverteeren, Aan anderen overlaat, Zal mettertijd wel leeren, Hoe het met zijn zaken gaat, TaMetfen Aan onze adverteerders. Hoest, Heesch- hegd. Keelpijn. is weer verkrijgbaar beter dan de goedkoope vulpen houders met z.g. gouden pen. 8° post en damesformaat, 10 enveloppen en 10 velletjes papier, van uitstekende kwaliteit, voor 20 cents. Ruime sorteering inhoudende 100 stuks, vanaf 20 cents. Wederverkoopers het gewone rabat. Novelle van HELLMUTH MIELKE. Nadruk verboden. 11.) Alleen de kleine dikke heer Kieket hield hem bjj het koffiedrinken weer gezelschap. Hy had het geweigerde snuifje vergeten en werd zelfs vertrouwelijk. Hoe ofAlsende beide directeuren bevielen Beiden zeer humane en beschaafde superieuren, zeer humaan, alleen de directeur Dehnhardt was wat eigenaardig en streng. Meer waagde onze dikkert niet over dit onderwerp te zeggen daarna sprak hij over Beriyn, over de overvloed van ontspanning, over het dure leven. „U ben: toch niet getrouwd vroeg hy met een schuwen blik, en toen Alsen ont kennend het hoofd schudde, voegde hij er aan toeTrouw toch, jonge man, trouw toch - het huwelijk is het goedkoopste en prettigste leven." De kleine dikzak gaf door zyn eigen figuur het beste bewijs voor zijn bewering, waarove* Alsen zich zeer vroolpk maakte. Hy zette echter een zeer verwonderd ge zicht, toen een jongere collega, die naast zyn lessenaar werkte, hem fluisterend ver telde: „Nou, het schoonpapaatje tracht al vat op u te krijgen Neem u in acht." „Ik begryp u niet. Wien bedoelt u met het schoonpapaatje?" „Wel onzen ouden Kieker. Het is hier zyn bijnaam. Hij heeft namelijk niet min der dan zes dochters, allemaal nog thuis, en geschikt voor iedere leeftyd, van 14 tot 30 jaar. U wordt vriendelijk verzocht, er een uit te zoeken. Kieker heeft u al in den kyker." De collega lachte om zijn eigen geestig heid, Alsen echter was plotseling op een gedachte gekomen. „Kent u de dochters van mijnheer Kie ker?" vroeg hij haastig en meteen belang stelling die den ander verbaasd deed staan. „Neen, maar als u er lust in hebt laat laat u dan door schoonpapa in 2ijn wigwam van goedgekeurde foktoomen aan de volgende adressen Mart. Bakker, Koogerstraat M. Kooiman, P. C.'Roeper, Johannes Hoeve, Eierland H. C. Dijt, Warmoesstraat J. Aug. Keijser, Waalderstraat G. W. Koorn, Hemmerkooi N. Duinker, P. H. Polder T. Huisman, Koogerweg S. Keijser, Schoonoord, Koogerweg C. Rentenaar, Koogerweg Gebr. Zuidewind, Burg G. W. Koorn, Hemmerkooi Barnevelders. Loopeenden. Witte Leghorns. Roode Islands. Zilver Wyandottes. In verband met de gewijzigde dienst regeling en de als gevolg daarvan ver vroegde buslichtingen, zijn wij verplicht, de aan het hoofd van ons blad ,vermelde tijd van inzending voor advertenties Nog eens, advertentiën dienen op Dinsdag- en Vrijdagnamiddag in het eerstverschijnend nummer te om worden opgenomen De Uitg. inviteeren. Hij noodigt heel graag uit, tot nu toe heeft echter niemand hem met een bezoek vereerd." „Kent u misschien de namen der jonge meisjes?" vroeg Alsen verder. Hij had thans weer een onverschillige houding aan genomen. „Ik heb een Tilli of Tine Kieker leeren kennen. Is dat soms een dochter van hem „Ik betreur myn onwetendheid. Als ze op schoonpapa leek zal ze het wel geweest zijn. Bekoorlijk was ze toch in geen geval De jonge man ging na het spottend ant- antwoord weer aan zijn werk. Voor Alsen stond het thans vast, nadere kennismaking met Kieker aan te knoopen. De kleine dikkerd toonde zich zeer ver heugd, toen de „Baron" dezen bijnaam hadden zijn collega's Alsen, zonder dathy het wist, al dadelyk gegeven voortaan een zeer levendige belangstelling voor hem opvatte en tenslotte zelfs eens naar zijn famile-omstamjigheden informeerde. „Ik heb onlangs het genoegen gehad, een zekere juffrouw Tilli het kan ook Tine zijn Kieker in een gezelschap te ontmoeten," voegde Alsen er te verduide- lyking aan toe. Een zeer interessante, bekoorlyke jonge dame. Is zy misschien een familielid van u Maar de kleine Kieker schudde zyn kale hoofd. „Neen, myn dochters heeten anders. Of vergist u zich misschien in den voornaam Was het niet Sophie of Marie Het kan ook Klaartje geweest zijn, of Anna, de oudste. Maar mijn dochters gaan nooit uit. Daarvoor hebben zij geen tijd Nette meisjes zijn het, keurig nette meisjes En „schoonpapaatjes" gezicht straalde by de gedachte aan zyn zes dochters. „O, ze maken zich wel nuttig," ging hij voort „Het zyD geen leegloopsters of mo depoppen Twee zyn er onderwijzeres aan de volksschool, één werkt met de schryf- machine op een kantoor en de andere is telefoniste Paula en Emilie helpen moeder in de huishouding, zy zyn de jongsten. O, u moet ons eens bezoeken, mijnheer Alsen. Wy zijn een heel aardige, gezellige familie." Daarbij wreef schoonpapa glimlachend de handen, alsof hij de gelukkigste van alle vaders was. Hoewel het vooruitzicht, in een huis met zes ongetrouwde dochters te komen, Alsen niet erg aanlokkeiyk toescheen, ging hij toch dadelyk met de grootste bereidwillig heid op de uitnoodiging in. Het was immers mogelijk, dat de namen Tilli en Tine slechts aangenomen waren voor een grap, en dat zyn beide „redsters" werkelyk tot het gezin van den heer Kieker behoorden. Dez6 was intusschen oprecht verheugd, dat hy zoo spoedig een toestemmend ant woord op zyn uitnoodigiDg had gekregen. Er werd afgesproken, dat Alsen een der volgende avonden zijn opwachting zou maken. „Schoonpapaatje" woonde natuurlyk ook in de voorstad, daarbuiten, waar de laatste hooge huurkazernes staan. Vol verwachting begaf Alsen zich op den vastgestelden avond op weg. Toen hij het hooge huis binnenging, waar in de talryke Kieker-familie op de hoogste verdiepiag haar tenten had opgeslagen, klopte hem het hart in de keel. Thans moest het blyken, of hij zijn har ten vrouw eindelijk had gevonden. Een vriendelyk meisjesgezicht keek hem aan, toen hem open werd gedaan. NeeD, zy was het niet. En o bittere ontgoo cheling het was geen van hen allen, noch Anna noch Sophie, deonderwy zeressen noch Klaartje de typiste, noch Marie de telefoniste evenmin geleken de bak- visschen Paula en Emilie in haar uiterlyk ook maar eenigszins op de schalksche Tine. Maar nog een andere ontgoocheling ge voelde Alsen, en hoe teleurstellend de eerste was geweest, deze was van aangenamer aard. Hij had zich voorbereid op een nest vol trouwlustige, cokette dochters haar die hij niet vond, natuurlijk uitgezonderd, en in plaats daarvan zag hy zich in een kring van opgewekte en vroolyke meis- 'es, die hem vriendelijk en ongekunsteld tegemoet traden. Allemaal flink, geestig en prettig gestemd, en allen vol opmerkzaam heid en liefde voor mama en vooral voor pyren 11 VAM (1 ÖLLfDLCl 11AAQD11 ncn AfPOCnCCTTPOOQ £JJ lil IWIIIIBt^'" APCm-OTOT^®P^DQO<3i3T.rri 0,95 Sl-f-iO Te den Burg verkrijgbaar bij de fa T. Buiji papa. De ambtenaren der „Sirius" hadden eens moeten zien, hoe „schoonpapaatje" thuis verzorgd en verwend werd. De een school den grooten leuningstoel met de gemakke- lykste kussens bij de tafel, de ander legde servet, bord, mes en vork voor hem klaar en bracht hem zyn lievelingskopje, de derde schonk thee voor hem in. „Vadertje" voor en „vadertje" na zoo ging het aan tafel toe, terwyl er boterhammen met koud vleesch genuttigd werden en daar thee bi] dronk. Na den maaltijd werden Alsen si garen aangeboden Paula en Emilie echter brachten vadertje zijn lange pyp, Emilie hield een lucifer aan den door haar gestopten kop en Paula rookte haar eerst aan, over moedig als een jongen, alvorens vadertje de pijp in zyn mond mocht nemen. Er werd niet gesproken over toiletjes of over uitgaan, ieder der dochters vertelde echter iets interessants uit haar werkkring'; de beide jongsten kraamden daartusschen haar wijsheid uit over kleine huiselijke bezigheden en geraakten daarbij met de wat stille mama in een vroolyke woor denwisseling. En „schoonpapaatje" zat in hetmiddeD, de kale kruin door een kalotje beschermd, vergenoegd zyn pijp dampend.... Toen Alsen met hartelyken dank van allen afscheid nam, had hij de overtuiging, dat de kleine dikke ouwe heer werkelijk een der gelukkig ste huisvaders was. Waarom zocht hy eigenlijk naar een schoonzoonhij kon immers vroolijk zijn, als al zijn meisjes om hem heen bleven, die zoo dapper en opgewekt voor haar dagelijksch brood wisten te zorgen. In langen tijd had Alsen niet zulk een avond meegemaakt, die hem zoo innerlijk voldaan en tevreden had gemaakt. Hij had nu gezien, dat het leven niets slechts strijd was, doch dat er in dien strijd ook vrede lag. Weliswaar was de dag voor hem nog ver, die hem dezen vrede zou brengen. Nog heel ver was hij verwijderd van het oogenblik, dat hij een veiligen bodem onder zijn voeten zou voelen. Nog steeds was het zaak voor hem, alle krachten in te spannen, om een duurzame, aan zijn wen- schen beantwoordende levenspositie te ver overen. Dan pas kon ook hij er aan denken, zich den vrede van eigen huiselijk geluk te verzekeren. (Wordt vervolgd /asrzirrend jm.Bronchihs, Kinkhoest i. Noom /y A r\irir\nvn Heem kJ Gfl r- O QCnCCST Höt BESTE mtddel teacD Verkrijgbaar alleen In blauwe blikken doozen 45 en 80 ets. bij Apothekers en Drogisten. Wacht U voor namaak en let op ons bovenstaand wettig gedeponeerd fabrieksmerk GABA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 4