INGEZONDEN STUKKEN. B ir ii i a ij d. 8 Aankoop grond uoor uerbreeding uan den Koogerweg. Eveneens wordt op voorstel van B en W besloten tot aankoop van de grond, noodig voor de wegverbreeding bij Buitenheim en de Strooppot aan de Koogerweg, terwijl tevens geregeld wordt de overdracht van het terrein van wijlen de heer A. B. Bakker, reeds eerder aan de weg toegevoegd, door demping van de sloot tusschen Buitenheim en Hermanshoeve. 9. Verhuring grond aan den weg Burg- ziohtHauen Op voorstel van B en W worden de perceeltjes grond reeds eerder aan de wegwerker Janson verhuurd voor f30,—, thans voor één jaar aan hem te verhuren voor f 12,en een perceeltje grond in de nabijheid aan de heer F. Blom te Oudeschild voor 3 jaar tegen de som van f5 onder verplichting dat deze zelf voor afheining zal moeten zorgen. Wat door de heer Epe dienaangaande wordt opgemerkt, is voor ons niet verstaanbaar. De heer de Vries maakt de opmerking dat B en W te lang met de verhuring hebben gewacht en anders zeker meer hadden kunnen bedingen; wat de voorz. grif toegeeft. 10. Toekenning uergoeding aan H. Klimp uoor het geuen uan Landbouwonderwijs. Bij zijne benoeming tot hoofd der school in deze gemeente, werd aan de heer Klimp een toelage van f 150,— toegekend voor het bezit van de akte landbouwkunde. Sedert 1 Januari 1920 is de salaris-regeling aan het Rijk, dat daarvoor f 100,— uitkeert. Alleszins billijk 'achten B en W het var. gemeentewege een vergoeding te geven van f50,— met ingang van 1 Januari 1920, onder voorwaarde, dat door de heer Klimp landbouwonderwijs wordt ge- gegeven, als daarvoor maar het oordeel der plaatselijke commissie voldoende deelname bestaat. Bij acclamatie wordt daartoe besloten. 11. Verzoek T Reuuers om subsidie uoor een autodienst de Cocksdorp-Oudeschrld. Behalve „het verzoek is nog ingekomen een adhaesie-beiuiging met een lijst van meer dan 200 handteekeningen. B en W hebben vernomen dat het in de be doeling van de posterijen ligt om binnen niet te lang tijdsverloop het vervoer van de post per auto te doen plaats hebben, terwijl de vervoerder bevoegd zal zijn daarbij tevens passagiers te vervoeren. Op grond daarvan kan de Raad, meenen zij zich van verdere beschouwingen onthouden en adviseeren zij afwijzend te beschikken. In bizonderheden gaat de heer de Graaf op het verzoek in. Een groot gedeelte van Texel kan door deze dienst uit zijn isolement worden verlost. Allerlei voorwaarden kunnen aan de uitvoering van de dienst worden verbonden, zelfs spreekt de heer de Graaf van een provin ciaal subsidie. Heel die beschouwing gaat buiten de kwestie om, zegt de voorz. Feit is dat het beslist niet lang zal duren, dat het postvervoer als door spr. genoemd zal plaats hebben. Het heeft dus geen zin de dienst van de heer Reuvers thans nog te subsideeren. De heer Keesom verklaart zich van het zelfde gevoelen als de voorzitter. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. 12. Besluit tot het aangaan uan een geld- leening uoor den bouw uan een bijzon dere lagere school te den Burg. Kosten van de bouw van de school en eerste inrichting daarvan'met leermiddelen, enz. wor den begroot op een bedrag van f 17000, B en W stellen voor een leening tot dat be drag aan te gaan ad 5 pCt., tegeneen koers niet lager dan 98 pCt. en aflossing van f 1000 per jaar. Zonder discussie wordt het voorstel aange nomen. Op een vraag van de heer Epe hoeveel de bizondere school thans minder aan de ge meente kost, dan toen de eerste aanvrage in kwam, antwoordt de voorz., dat het verschil ruim 30 duizend gulden is. Bij de rondvraag zegt de heer de Graaf, dat zich bi) hem beklaagd heeft de heer S. Dijksen van Buitenlust, dat in de nabijheid van zijn woning de cadavers van afgekeurde koeien worden begraven. Laat de heer Dijksen zich bij ons beklagen, zegt de voorz., wij zijn toch wel te naderen. Trouwens het bekende koeienkerkhof is niet in de onmiddellijke nabijheid van de woning van de heer Dijksen. Wanneer de heer Epe opmerkt, dat het op treden van de heer de Graaf hem eigenaardig voorkomt, ontstaat er eenige discussie tusschen de heeren Epe en de Graaf, die door het op treden van de voorz. wordt gestuit. Over de weg Zeewijk-Horntje spreekt de heer Beumkes, die vraagt waarom de weg niet geheel onderhanden werd genomen. Het niet bewerkte gedeelte zegt de voorz. kwam ons voldoende goed voor en werd verbetering daar niet noodig geacht. Voor de verbetering van het 'markt terrein door B en W thans ter hand genomen brengt de heer Beumbcs dat college dank. Beplanting met boomen van het hoekje grond aan de Suikerweg wordt door de heer Kuip bepleit. De voorz. zegt toe het denkbeeld te zullen noteeren. Is het te verantwoorden, vraagt de heer de Vries, dat er te den Hoorn geen nachtwacht is? Op mij als hoofd van politie drukt die ver antwoordelijkheid, antwoordt de voorzdie er aan toevoegt, dat wanneer er een dorp zonder politie kan, het den Hoorn is, gewoon als men daar is, om zelf actief op te treden, wanneer door menschen van elders de orde wordt ver stoord. Op de onhoudbare toestand van de achter- otr.sweg te Oudeschild wijst nog de heer de Vries, doch de voorz. antwoordt dat de regeling aldaar in handen berust van de heer Boon. Sluiting. TEXEL, 10 April 1»28. T. E. S. O. De opwekkiDgsadverteDtie had het ver- gadeiiugbezoek Zaterdagavond ongetwijfeld gunstig beïnvloed, by de stemming toch bleken 58 aandeelhouders tegenwoordig. In z'n openingswoord sprak de voorz., de heer Adr. Wagemaker, er zijn genoegen over uit, zoovelen het welkom te mogen toeroepen. Niettemin gaf spr. erzjjnspjjt over te kennen, dat het bezoek nog niet grooter was. De voorz. sprak daarbij van de hervorragende positie, die T.E.S.O. gaat innemen, ook nu weer is de balans goed, zegt spr. en de uitdrukking doordeTexel- ische Courant gebezigd bij de bespreking van de balans en verlies- en winstreke ning, n.l., dat de goudader steeds blyft doorvloeien, acht spr. kenschetsend voor de groote kracht, die in T.E.S.O. zit. Wei nig ondernemingen in ons land staan er zoo gunstig voor als de onze. Tot onze spijt, vervolgt spr., is onze hoop, in de laatste algemeene vergadering uitgesproken, dat wij spoedig zouden slagen een reserveboot aan te koopen, niet verwezenlijkt. Alle aanbiedingen bleken ongeschikt en om een nieuwe boot te laten maken, daarvoor had het bestujjf, met het oog op de nog zoo hooge prijzen, niet de vrijmoedigheid kunnen vinden. Spr. ver zekert, dat ook commissarissen hunkeren naar het hebben van een reserveboot en opent de vergadering met de wensch, dat de besprekingen een aangenaam karakter zullen dragen. De notulen van de vergadering van 9 December j.l., door de secretaris, de heer P. Dros Albz. gelezen, worden onder dankzegging ongewijzigd vastgesteld. Bij de overlegging van de balans en verlies- en winstrekening vraagt de heer R. P. Keijser Cz. of het feit, dat op de agenda niet voorkomt de reserveboot, in zich sluit daarover geen besprekingen zul len worden gevoerd Althans niet, dan bij de rondvraag, ant woord de voorz. In verband met de cijfers der balans, wenscht dan de heer Keijser dat punt te bespreken. Spr. weet niet wat de heer H. Flens in deze vergadering denkt te doen, doch hem komt T.E.S.O. voor een kassiers kantoor te zijn, f 110,000, is volgens de balans direct voorhanden. Vooral nu de Ada voor een paar duizendjes verkocht is, meent spr dat de tijd is aangebroken, om een reserveboot aan te schaffen. Op de verlies- en winstrekening komt een bedrag van 12000,— voor boothuur voor. De huur- boot heeft maar een dag of 9, hoogstens 11 gevaren, na aftrek van de huur voor de botter komt het spr. voor dat nog een belangrijk bedrag per dag moet worden betaald. Op informatie deelt de voorz. mede dat per dag f125,— wordt betaald en de heer Keijser rekent dan uit, dat voor 6 weken, die de Dageraad uit de vaart moet, dat een bedrag vordert van ongeveer f5000 of rente van f 100.000.— een bedrag wat een nieuwe boot mogelijk zal kosten. Waarom zullen wij langer met de aanschaf fing wachten, goedkooper zullen wij voor- loopig niet terecht kunnen. De huurboot de Terschelling van de sleepdienst Dros Co komt spr. wel veilig, maar voor de dienst ongeschikt voor. Wat de cijfers van disponibel geld betreft door de heer Keijser genoemd, zegt de voorz die onderschrijven wjj wel, maar niet die voor de aanschaffing van de boot. Een schip als de Dageraad vordert thans nog een uitgaaf van f 150,000.—. Onze heele pot is dan versnoept, zegt spr en we zitten nog met schuld, terwijl we een kapitaal van f 150,000,— renteloos in de haven heb ben liggen, omdat voor dat schip geen emplooi is te vinden. Financieele moeilijk heden wil het bestuur niet weer in het leven roepen, spr is de tijd niet vergeten, dat de zaak door goede menschen van elders gaande moest worden gehouden, die voor schotten van 10 en 18 duizend gulden heb ben verleend. Toen hadt ge de concurrentie van Bosman, zegt de heer Keijser, niets belet u thans, wanneer het noodig is, tot tariefverhooging over te gaan. De voorz en de secretaris protesteeren daar ten sterkste tegen, van tariefverhoo ging mag geen sprake zijn in deze achter uitgaande tijd, zegt de voorz u moet ons heusch niet tot het uiterste dwingen, mis schien komt de reserveboot wel gauwer als u denkt De secretaris rekent uit, dat een boot van f125,000, b.v., aan rente, af schrijving en assurantie een uitgaaf van minstens f 15,000,— per jaar zou vorderen. Maar de heer Keijser acht thans alle gevaar geweken en voegt er aan toe: de heer Flens doet zijn mond niet meer open. U spreekt voor je beurt, zegt de heer Flens. 'tZal me aangenaam zijn als straks bij de rondvraag een ander de besprekingen zal voortzetten, eindigt de heer Keijser. Nadat het jaai verslag is gelezen dat wei nig bizonderheden bevat, dan dat de Ada bij het onderzoek niet meer voldoende zeewaardig bleek te zijn, en verbetering te hooge kosten mej zich zou brengen, f4000 was nog in 1922 zoo ong^eer aan de Ada besteed, dat was dus een nadeelige zaak geweest. De effecten mochten door koersverschil f2800, - hooger noteeren. t Onder dankzegging aan de directeur wordt het jaarverslag goedgekeurd, waarbij de rente voor de aandeelen wordt bepaald op 6 pCt. Balans winst- en verliesrekening worden met algemeene stemmen vastge steld. Bij eerste stemming worden de aftredende commissarissen, de heeren H. W. Keesom en F. Zegel Kz. met resp. 32 en 33 stemmen herkozen. 18 stemmen bleken van onwaarde te zijn waarom opgemerkt wordt, dat een volgende maal de verkiezing voor één per soon gelijk dient te gebeuren. Van de obligaties worden uitgeloot de nummers 7 en 34 van f 50< de num mers 75 en 76 van f250. en de nummers 108. 126, 138, 140 en 198 van f 100,— Bij de rondvraag bepleit de heer H. Flens de aanschaffing van een eigen boot, al doet het hem genoegen, dat de Ada door een goede zeewaardige boot is vervangen en stelt voor een aanbesteding te houden vol gens een op te maken bestek, welk voorstel door het bestuur van T.E.S O. gunstig wordt ontvangen. Volgend jaar zal de balans er niet zoo florissant uitzien, meent de voorz., de gevolgen van de tariefsverlaging zullen zich doen geldeD, waaraan de secretaris toe voegt, dat vergoeding van de post dit jaar ook f4009,— minder zal bedragen Voor de 6 weken vervanging van de Dageraad een bedrag van f 15,000,— extra te moeten opbrengen, bij aanschaffing van een nieuwe boot, komt de heer Keesom onverantwoord voor. Waarop de secretaris nog mededeelt dat men laatst in de gelegenheid was een boot ais de Dageraad te koopen voor f40.000. die om 2 voet te veel diepgang niet kon worden aangekocht. Op voorstel van de heer Lap wordt de discussie over dit punt gesloten. Dat de statuten ongewijzigd werden her drukt, bejammert de heer Keijser, waarop de voorz. te kennen geeft, dat het gebeurde omdat nog zooveel exemplaren van de wij ziging voorhanden waren. De levering van de benoodigde kolen uitsluitend door Texelaars te doen geschie den, bepleit de heer J. C. Rab. Een uitgebreide discussie heeft over dat punt plaats. De kolen die thans geleverd worden zijn anders dan door de Texelaars te voren geleverd, waarop de secretaris opmerkc, dat de' boot alle dagen dezelfde reizen doet, zoodat gemakkelijk is na te gaan of de kolen meer of minder goed zijn. In verband daarmede kan, meent de heer Lap. daarom de levering ook wel aan Texelaars worden opgedragen, wanneer niet concurreerend wordt geleverd, bestellen wij zelf. De voorz waarschuwt er voor in die richting te gaan, als voor een hellend vlak. Het slot is, dat wordt toegezegd, dat de voorwaarden streng zullen worden gehand haafd. Op een vraag van de heer Epe, deelt de directeur mede. dat van het passagiersver voer allerlei graphische staten op 't kantoor worden bijgehouden, die voor aandeelhou ders steeds ter inzage zijn. Naar publiciteit van de dienstregeling, informeert de heer .1. Kikkert Jz., de direc teur deelt daarover allerlei mee. Sluiting. De candidaat C. van der Woude te Snoek heeft zijn beroep naar de Ger. Kerk te Oosterend alhier niet aangeno men. De heer v. d. Woude heeft eveneens bedankt voorrijn beroepen naar Baarland, Borger, Hazerswoude, Heinkenszand, Nederhorst-am-Berg, Nijemirdum, Oost kapelle, Oosterzee, Vianen en Wons, en zijn beroep naar Gorredijk aangenomen. Sport Het tweede elftal van HRC., een voetbalclub, in de eerste klasse ingedeeld, kwam Zondag Texel op eigen terrein bekampen. Al zingt onze jeugd ook van „Er is geen club in de Helder, die Texel kan verslaan", ditmaal moest Texel het tegen de vreemdeling afleggen. Texel heeft zich uitstekend geweerd, maar moest toch met l—0 verliezen. Onder goedkeuring van Burge meester en Wethouders dezer gemeente is door het bestuur van Chr. Volksonder wijs de bouw van de school en de levering van school meubelen, zoomede het schil derwerk van gebouw en meubelen aan de laagste inschrijvers opgedragen. De Cocksdorp. Zaterdag 7 April, gaf de Car. Meisjes- vereeniging „Lydia te De Cocksdorp, in samenwerking met C.J.V. Excelsior al daar een gezelligen avond in het „Gebouw voor Cb'istelijke Belangen", welke uit stekend is geslaagd. Het programma was goed verzorgd en rijk van afwisseling. Allereerst kregen we een zangnummer te hooren, daarna las éénder leden van de C.J.V. een stukje (voor getiteld Dokter Walenkamp's Oudejaarsavond. Vervolgens kregen we een tableau te zien, waarna een drietal tooneelstukjes en een zaDgoummer elkaar afwisselden. Het tableau, Geloof hoop en liefde, vorm de een waardig slot voor dezen zoo ge noeglijken avond. Te ruim 11 uur werd de bijeenkomst gesloten en gingen allen voldaan en dank baar naar buis. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Geachte Redactie Verzoeke beleefd, eenige plaatsruimte als antwoord op 'tingezoadea stuk van den Weledelen Heer Boswijk. Door de regels heen, heb ik wel be merkt, dat de heer B het heeft over genomen van de heer Pisart, om mij te antwoorden, en dat de heer B. ontevreden over mij is, door zijo uitingenals dwaasheid, nonsens, enzik zal dit voorbeeld niet volgen. De heer B. beweert, dat in 1919 de candidaten voor de 'gemeenteraad niet allen Vrijzinnig democraat waren, eu noemt dan de heer Dijt^die het program niet onderschreef en dus eerlijk.voor zijn meeniug uitkwam, maar er waren wel 13 candidaten en de overige noemt U niet. Maar als men zich candidaat laat stellen, dan moet men daar toch zijn goedkeuring aan hechten en bet met zijn haudteekening bekrachtigen? Dus de candidaten in 1919 voor de Vrijz. Dem. Bond waren voor de kiezers allen Vrijzinnig democraten. Het is gebleken, dat vele in naam democraat waren, maar niet door de daadzoo ook 't bestuur van dien tijd, dat afgetreden is wat niet van beginsel vastheid getuigtwaar ik de heer B. dan ook gelijk geef, maar daar staat 't tegenwoordig bestuur buiten. U schrijft, dat de leden van de Vrij zinnige Kiesvereeuiging geen uitgespro ken Vrijheidsbondeis zijn, maar dat het Vrijzinnigen zijn, die niet georganiseerd zijo maar geachte heer B., als men toch lid van de Vrijzinnige Kiesvereeui ging is, dan is men toch georganiseerd, en de leden hebben toch bun contributie betaald, en dan zijn er nog vele in de Vrijzinnige Kiesvereeniging die lid waren van de Vrijz dem bond. U schrijft over Hoorn en Winschoten, maar er zijn ook verscheidene plaatsen in ons land, waar ze de lijsten verbinden en ik vind dat beter. De Vrijheidsbond heeft bij de 2e Ka merverkiezingen 5 zetels verloren, en deze zijn niet ten goede gekomen van links; daar de vrijz. dem. hun zetels behielden en de S D A P. 2 zetels verloien dus zijn die stemmen op rechts gegaan en wel hoofdzakelijk op de Cor. Hist, partij, daardoor behaalde rechts een groote overwinning of wel 57 zetels. En bij de le Kamerverkiezingen zijn de Vrijheidsbonders op de heer Smeenge na, alle uit de le Kamer verdweneu. De Vrijheidsbond is te vergelijken met een reddingsboot, die tracht het liberale schip, gebouwd in 1848, te be houden, maar door de verschillende stroomingen wordt teruggedreven. Het liberalisme heelt zijn tijd gehad, daar 't de groo'ste factor (arbeid) niet gewaar deerd heeft. Wat 't stemmenaantal' betreft, wist ik, dat er 2 lijsten met de Viijheids- bond verbonden waren, en dat de heer Ter Hall, door eenige muzieklitfuebbers, totaal 14, gestemd was; en de beer Abr. Staalman, onze vertegenwoordiger van de bond van kotfiehuishouders en slijters, die 51 stemmen heeft gekregeD, waar er nog wel onder zijn, die zich vergist hebben met A. P StaalmaD, lijst 22, daar de heer Abr. Staalman op Cocksdorp 18 stemmen had. Hiermede sluit ik het debat, met de beste wenschen voor de verkiezingen en dat er menschen zullen gekozen worden, die 't algemeen belang op den voorgrond stellen. Met vriendelijke dank voor de plaat sing, Hoogachtand, J.. DOGGER Hz. Oudeschild, April '23. Ter-inzage-legging lijsten van candidaten. De voorzitter van het Hoofdstem^ bureau in de gemeente Texel maakt bekend, dat de bij hem ingeleverde lijs ten der candidaten, gesteld voor de cp 23 Mei as. te houden stemming ter vei - kiezing van de leden van den gtmeenti- raad, ter gemeentesecretarie voor et n ieder ter inzage zijn nedergelegd. Texel, 10 April 1923. De voorzitter van het hoofdstem bureau voornoemd, BUYSING DAMSTE. Ziekenverpleging. De Burgemeester van Texel brengt de volgende beschikking ter kennis van belang hebbenden Departement van Marine Afdeeling C No. 50. s' Gravenhage 13 Maart 1923. De Minister van Marine, Bepaalt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 2