Prijsverlaging Woordenboeken. Texel-Alkmaar- Purmerend. Tevredenheidsverklaring. LUXE HUUR AUTO'S Verkoop en boelhuis Motorschip Maria Van der Graaf Co.'s bureaux voor den handel adyertentïenT eea drachtigs jonge zeug Marktb erichten Gymnasten. N. V. Texels Eigen Stoomboot-onderneming. VERBODEN plm. 10000 Kg. Gerst-en Haverstroo. plm. 5000 Kg prima Hooi CAMPAGNES woordenboeken kosten thans f d.90. Wegens Alkmaarsche Jaarmarkt zal de Veeboot Burgemeester van Alkmaar II Zaterdag 14 April varen van Texel naar Alkmaar en Purmerend. Afvaart 's morgens 11 nur. N. V. Holl. Veeverzekering-Maatschappij te Alkmaar, Notaris MULDER, publiek verkoopen NIET 14 of 28 April, doch 5 MEI. een net Meisje, een net Dagmeisje een armbandhorloge, LANDBOUWERS Zaterdag naar Alkmaar Maandag naar Purmerend Broedsche kippon Ie koop 2 prachtige eiken theekasten een theetafeltje en een waschtafel. AMSTERDAM (hoofdkantoor) ROTTERDAM BRUSSEL. Incasso's van achterstallige en betwiste vorderingen. Handelsinformatiën. Bessensap Broedeieren een versch afgekalfde vierjarige koe metkuikalf. Noteering C. R, Keijser Co. Predikbeurten» een mahoniehouten tinnenkast. zeer billijk tarief. Aanbevelend, E. BOEKEL. Natuurboter dat ïd den vervolge in het hospitaal der Mar ine te Willemsoord ook mogen worden opgenomen A. Manlijke patiënten vanat den 6 jarigen leeftijd, die rech' hebben op geneeskundige behandeling en verpleging voor rekening van omliggende gemeenten van Heldervoor- zoover in die gemeenten geen ziekenhuis ainwezig is; B. Manlijke patiënten van denzelfden leeftjjd, die voor eigen rekening op een der algemeene ziekenzalen wenschen ver pleegd te worden C. Manlijke patiënten vanaf denzelfden leeftijd, die voor eigen rekening als klas se patieuten wenschen te worden verpleegd D. Manlijke patiënten vanaf denzelfden leeftijd, die in aanmerking komen voor ge neeskundige behandeling van Rijkswege of voor rekening van het rijk, voorzoover zij niet verzekerd zijn bij het Eerste Neder- landsch Middenstands Ziekenfonds en voor zoover vervoer kan geschieden zonder na deel van den patient; E. Manlijke patiënten voor wie door den Rijksverzekeringsbank ziekenhuis verple ging noodzakelijk wordt geacht; dat de verpleging op een der algemeene ziekenzalen van de onder A en B bedoelde patiënten zal geschieden tegen eene ver goeding van f 3.50 per dag per persoon bij z.g. inwendige ziekten en f 4,50 per dag per persoon bij besmettelijke en chirur gische ziekten, alsmede bij die z.ekten, waarbij een speciale behandelingsmethode noodig is (Röntgenbestraling, hoogtezon, enz.), die meerdere kosten met zich brengt, ter beoordeeling van den chef van het hospitaal dat onder vorenstaande prijzen alles is begrepen, ook de behandeling, welke zal geschieden door officieren van gezondheid aan het hospitaal verbonden dat de verpleging der onder C bedoelde patiënten zal geschieden tegen een tarief van f 8,— en f 9,— per dag per persoon voor de eerste klasse en van f 6,— en f7 voor de 2e klasse, al naar gelang ze ver pleegd worden voor de eene of andere categorie der vorengenoemde ziekten dat onder de tarieven van groep C alleen begrepen is verstrekking van genees- en verbandmiddelen en eventueel gibruik van de operatiekamer; dat de kosten van behandeling der pa- tienten van groep C geheel ten laste van de betrokkenen zullen komen dat voor deze groep vrije artsenkeuze zal bestaan, doch alleen voor zoover de algemeene behandeling betreft; wanneer specialistische behandeling noodig is, mag die alleen verstrekt worden door de specia listen van de marine, voor zoover daarin voorzien kan worden; dat de behandeling der patiënten onder D en E bedoeld, gratis zal geschieden, terwijl de verpleging van en de verstrek king van geneesmiddelen aan deze patiën ten, voor zoover ze ressorteeren onder andere departementen dan dat van Marine, zal geschieden op de voorwaarden vast gesteld voor de verpleging in het Marine hospitaal van militairen der Landmacht, t.w. f 5,— per persoon per dag bij verple ging op den voet van officier en f 2,50 per persoon per dag bij verpleging op den voet beneden den rang van officier dat de opname van burger patiënten in geen geval nadeeligen invloed mag hebben op de verpleging van militairen en dat deze te allen tijde voorrang zullen hebben, onafhankelijk van de reden der opname. De Minister van Marine, Verder wordt medegedeeld, dat bij op name van patiënten in het Marinehospitaal te Helder, dadelijk bij hun opname in die inrichting, de kosten van 14 dagen ver pleging vooruit betaald zullen moeten worden. De kosten van eventueel niet genoten verpleegdagen, zullen bij het ver laten der inrichting worden terugbetaald, terwijl na het verstrijken van den 13en verpleegdag weder de kosten van 14 dagen verpleging zullen moeten worden gestort, en zoo vervolgens. Texel, 9 April 1923. De Burgemeester van Texel, BUYSING DAMSTE. Zondag 15 April 1923. HERVORMDE GEMEENTE. Burg, vm. 10 uur ds. Raabe. Waal, Den Hoorn, v.m. 10 uur ds. Brümmer. Oudeschild, nm. half 3 ds. Schellenberg. Oosterend, Cocksdorp, vm. 10 uur ds. Schellenberg. GEREFORMEERDE KERK. Oosterend, v.m. 10 uur de hr. A. K. Krabbe theol. cand. Meppel. n.m. 3 uur dezelfde. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend, v.m. 10 uur ds. de Maar. Eierveiling, 10 April 1923. Aangevoerd weiden 175 partijen, 252CO Kipeieren f 4,10 a f 5,33 per 100 stuks 1230 eendeieren f4, -af 4,60. Alkmaar, 6 April. Op de heden gehouden graanmarkt waren aangevoerd 1369 H.L. De prijzen waren, per 100 K.G. Tarwe 11,— a 13,25 Rogge a Gerst chevalier 11,a 11,50 Haver 11,— a 12,50 Bruine boonen 16,— a 21, Witte boonen 22,a 28, Grauwe erwten 26,a 45, Kleine groene ertvten 16,a 22,— Groote groene erwten 32,— a 38,— LAMBERTUS JOHANNES, zoon van J. J. WEIJDT en A. WEIJDT-Vlas. Oudeschild, 6 April 1923. GETROUWD: Joh. PARLEVL1ET en JANNY DALMEIJER, die, mede namens wederzijdsche familie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk onder vonden. Den Burg, Texel, 7 April 1923. GETROUWD P. EELMAN en D. PEPER, die, tevens dankzeggen voor de betoonde belangstelling, bij hun huwelijk ondervon den, zoowel van hier als buiten deze ge meente. Burg, Texel, 5 April 1923. Zij die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan nu wijlen den heer JOHANNES GERARDUS KIKKERT, over leden den 21sten Februari 1923, gelieve daarvan opgave of betaling te doen vóór 15 April a.s., aan JOH. KIKKERT. Het bestuur van de gymnastiekvereen. bericht hiermede dat bijna alles in orde is om de oefeningen te doen beginnen. Het grootste vraagstuk, in gebruikneming der Bewaarschool zal spoedig door het gemeen tebestuur worden behandeld. Zoodra dit beslist is, volgt de nadere aankondiging wanneer wij zullen beginnen met oefenen. Het dividend over het boekjaar 1922 is vastgesteld op 6%. Dividendbewijs No. 3 is mitsdien betaalbaar gesteld vanaf 25 April 1923, bij alle kantoren der Rotter- damsche Bankvereeniging en de Nationale Bankvereeniging. De Directeur. TE KOOP: bij S. KEIJSER, Molenbuurt. eieren te zoeken of orarpaden te maken op de landerijen van, en in gebruik bij C. S. KEIJSER Cz. Nog te koop Wed. P. KIEL. TE KOOP alles geperst. C. R. KEIJSER Co. Fransche-, Engelsche- en Duitsche FIRMA LANGEVELD DE ROOIJ. N. V. SALM's Sigarenfabriek HAARLEM 't Koggeschip zeilt door zijn prima kwaliteit met volle zeilen Noord-Holland in. Vraagt Uwen winkelier! CommissarissenH. HAAKMAN. M. BAKKER. Haven. De ondergeteekende betuigt door dezen zijne tevredenheid aan de Dir. de Heer H. EECEN te Alkmaar. Agent de heer ADR. BROUWER, te den Burg Texel, voor de algeheele voldoening van de geleden schade aan zijn gestorven paard. Burg, Texel, 6 April 1923. Verzekerde H. KEESOM. Nu is 't de tijd om uw paarden en koeien te verzekeren tegen 't werpen. zal op Woensdag 18 April a.s. voorm. IO'/j uur ten verzoeke van den heer F. v. Hoeve op de hoeve „Groningen" in den polder het Noorden 4 1-jarige paarden, 5 werkpaarden, waar van 2 veulmerries 1 met veulen, 5 kalf- vaarzen, 1 melkkoe, 3 boerenwagens, bak- wagen, tweewielde kar, zaaimachine, zelf- binder, maaimachine, rosmolen, eggen, ploegen en verder landbouwgereedschap. erven. Kuiter Mevrouw STOMPFF vraagt tegen Mei of eerder voor den dag of dag en nacht. GEVRAAGD: of voor dag en nacht. Mej. C. BOERHORST, Kamp n b Burg. VERLOREN gaande tusschen den heer Jonk en Oude schild, omstreeks 5 uur. Inlichtingen verzocht Bur. v. d. blad. die hun aardappelen wenschen op te ruimen, wenden zich tot firma JAC. AL, Alkmaar, Telefoon 545. vaart afvaart v.m. ii uur afvaart 's middags 12 uur. H. KEESOM. loopt de kip van het nest, kan ze geruild worden voor een andere. S. KEIJSER, Schoonoord, Burg. TE KOOP (geslepen glas) Te zien en te bevragen bij JOH. EELMAN, Waal. N f 1,— per pond. 60 cent per flesch. Beleefd aanbevelend, S. HEERSCHAP. van R. I. Reds. Haan van de beroemde Reds van Gebr. Welleman, 15 cent. Broedsche kippen, kippen met kuikens en kuikens alleen, mits de geheele broed wordt genomen. Eieren van kippen van Welleman 25 cent, ongekeurde 10 cent. SLABOONEN 30 cent per pond. T. HUISMAN, Koogerweg. TE KOOP Jn. RAB Jzn., Schildereind. van AF OUDESCHILD :j Mixed mais 11,50 Laplata mais 11,50 Chevalier gerst 12, Gerst blanke Donau 10, Murwe lijnkoeken 15,50 Suikerkoekjes (incl.) 16, Zaansche Voorslaglijnkoeken 12,50 Inl. Sesamkoeken 12,50 Grondnotenkoeken blanke zachte 16, Lijnkoekschilfers 13,50 Raapzaadschilfers 9, Amerik. lijnkoeken 12.50 Katoenzaadkoeken 9,50 Gedroogde spoeling 10, Haver 12,75 Noord-Holl. Paardeboonen 13, Voererwten 13,50 Gebroken kippenrijst 15, Gemengd kippenvoer 13, Corngrint uitstekend kuikenvoer 13,50 Tarwe 12,75 Tarwezemelen (incl.) 8,— Liebig's Vleeschmeel 32,— Phosforzure Voederkalk 15, Alles per 100 K.G. den Burg, Texel, 12 April 1923.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 3