N\ 3700, Woensdag 18 April 1923. 36ata Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Spoor- en Bootdienst. EEft VIEIHI& ,^VM"0P EEtl VOCHTOEfl DOEK3EVEllWVEfl Eli üWMSSEli BlMKEIi Ais mm Van week tot week. Bitineulavid DU kl«4 verschijnt Woensdag- en Zaterdagmorgen \BONNEMENTEN en ABVERTENTIEN wordea aangenoaoa bi) de öiig. Fmma L1N9SVIL1 4 BE ROG II, Parkstraat, Boa» orTitn VERK&y&BAAQ !M PRACTISCHE 5T&OOIBU5SEH TEXELSCHE COURANT. Abennemenltprüt per S maanden. oor den Burg 50 Cts. Franco per post door geheel Nederland 75 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Losse nummers 3 cent. TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. 11. ldvertenttëu (laags voor de uitgave vóór t uur nam. Prgi der Adeertenltint Van 1 tot 5 regels 50 Cts. Iedere regel meer 10 Ct. Oroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekena. POSTCHEQUE- en GIRODIENSTNo. 652. Licht op Van Zaterdag 14 April tot en met Vrij dag 20 April. voor rijwielen 7,32 uur, voor rijtuigen 8,02 uur HOOGWATER reede van Texel. Donderdag 19 April v.m. 10,30 Vrijdag 20 .11,02 Zaterdag 21 11,37 Zondag 22 12. Maandag 23 12,38 Dinsdag 24 1,30 Woensdag 25 2,36 Des namiddags is het ongeveer een half uur later hoogwater. Post- en telegraafkantoor den Burg geopend. Op Zon- en feestdagen Vm. 8 tot 9 uur n.m. 1 tot 2 uur Op werkdagen voor Telegrammen Vm. 8 uur tot n.m. 8 uur. voor Postzaken Vm. 8 uur tot n.m. 71/- uur. Voor postwissels, kwltantiën, Rijks verzekeringsbank, postcheque en girodienst. Vm. 8.30 uur tot n.m. 3 uur JVoor Rijkspostspaarbank Vm. 9 uur tot n.m. 7,30 uur Zaterdagavond na 6 uur voor postdienst gesloten Dienstregeling 19 Maart 1923. Vertrekuren van de Boot. Op Werkdagen Vertrek Texel 6,— 8,30 vm. 2 40 5.30 nm Helder 7,— 10,15 vm. 4,15 6,45 Op Zon- en Feestdagen van Texel6,— vm. 8,30 vm. 5,30 nm. van Helder7,9,30 6,45 Vertrek en aankomst der treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek Helder. Aankomst Amsterdam 6,32§ 9.04 6.49f 9,04 7,31 sneltrein 9,04 10.04S 12,10 12,41 3,23 2.03ft 4-39 3,52° 5,59 4,17§ 6,41 7.20 9,29 Donderdag naar Schagen een markttrein, ver trek 7,45 aankomst 8,35. Van Amsterdam naar Helder. Vertrek Amsterdam. Aankomst Helder 5.21 8,36 7,56§ 9,40 913 11.21 12i28§ 2,44 3,11 6,16 5,52§ 8,04 8,54 10,49 11,21 12.59 Niet op Zon- en feestdagen, f Alleen op Zon- en Feestdagen, ff Alleen op Zaterdag Niet op Zaterdag, Zon- en Feestdagen. 7—14 April. We hebben weer den gang naar de stembus gemaakt. Voor zoover we ten minste niet behooren tot de 20,000 a 30,000 Nederlandsche staatsburgers, die zich mets aangetrokken hebben van de in de kieswet zeer uitdrukkelijk vastgelegde stemplicht. Dit enorme aantal wijst er wel op, dat de wetgever zelfs met wetteljjken dwang nog niet kan bereiken, wat hij wenscht en dat die stemplicht eigenlijk een paskwil is. Wij hebben ons dan met aaD dien plicht welke tevens ook een is van moreelen aard, onttrokken en derhalve ook met be langstelling kenDis genomen van den uit slag, zoowel in eigen kieskring, als in de verschillende provincies. De beteekenis van de Statenverkiezing toch reikt ver buiten den kieskring, omdat er door niet enkel beslist wordt over de vraag hoe de Staten van ons g6west zullen zijn samen gesteld, maar ook hoe de samenstelling der Eerste Kamer zal zijn. We mogen veronderstellen, dat de voor- loopige. misschien op het oogenblik, dat zij dit lezen, ook de definitieve uitslag der verkiezingen aan onze lezers bekend is. Hetzelfde verschijnsel, dat zich verleden jaar voordeed bij de Kamerverkiezing, heeft zich ook nu weer laten gelden, n.l. dat de Vrijheidsbond en de S.D A.P. nogal hard6 klappen hebben gekregen. Deinvioedvan het vrouwenkiesrecht heeft zicu biykOaar weer in voor deze parken ongunstigen zin laten gelden. De Vrijheidsbond verloor in de verschillende provincies samen 21 zetels, terwijl de soo. democraten er in totaal 10 verloren. De vrijz. democraten verloren 5 en kleinere partijen verloren er samen 8, terwijl ook de anti-revolutionairen 2 zetels aan anderen moesten afstaan. De winst viel vooral toe aan de Christ, bistoriscben, die in alle provincies een paar zetels van de anderen buit maakten en in totaal 21 zetels vooruitgingen Verder vermeerderde het aantal Her». Gereformeerden met 5 zetels, terwijl de Plattelandersbond, voor het eerst in den slag, in totaal 13 zetels veroverden. Voor het eerst trad ook bij deze verkie zingen in het strijdperk de R Kath. Volks partij, die twee zetels kreeg, terwijl de oude R. Kath. Staatspartij baar aantal zetels eveneens met 2 zag vermeerderen. De rechterzijde heeft alle reden om tevre den te zijn over do jongste kiezersuitspraak, omdat daardoor haar sterke positie in de Eerste Kamer behouden is gebleven. Blij kens de vootloopige berekeningen mag worden verwacht, dat de nieuwe Eerste Kamer, welke straks naar bet stelsel van evenredige vertegenwoordiging door de Sta ten der velschillende provincies ^al worden gekozen, een sterke rechtsche meerderheid zal hebben, n.l. 31 rechts tegen 19 links. Daarin ligt dan ook wel de grooto beteekenis die aan de jongste stateuverkiezingeD moet worden toegekend. —O—O—O— De Eerste Kamer, die j. 1. DiDsdag haar arbeid hervatte, heeft in de afgeloopen week de aigemeene beschouwingen over de Staats begrootiDg na de gebruikelijke replieken, ten einde gebracht en vervolgeos aan enkele begrootingen haar fiit gegeven. In de nieuwe week zal zij het begrootiegswerk voortzetten, maar ter afwisselmg daarvan, zal z(j Woensdag het ontwerp van den deer Braat, tot afschaffing van den Zomer tijd, onder handen nemen. W(j behoeven niet te zeggen, dat er in den lande veel belangstelling bestaat voor de vraag, hoe het met dit ontwerp zal afloopen. De voor standera van het ontwerp zullen zich waarschijnlijk, na de verschijning van het voorloopig verslag wel met veel illusies meer maken, doch men kan nooit weten, hoe een stuivertje rolleu kan. De heer Braat heeft Vrijdag zijn nota van antwoord op h'et voorloopig verslag ingediend, waarin hij op verschillende gronden de bezwaren traebt te weerleggen en zijn ontwerp blijft aanbevelen. Het antwoord beeft nogal eenige dagen op zich laten wachten en enkele onzer groote bladen tegenstan ders van het ontwerp maakten zich blijkbaar al bezorgd, dat de voorsteller dit amwoord tot Sint Juttemis zou uitstellen. Daarom drongen zij er by de regeering op aaD, de knoop nu maar eens door te oak- ken en gevolg te geven aan de wettelijke bepaling, volgens welke de inwerkingtre ding van den Zomertijd diént te worden aangekondigd binnen een zekeren termijn. Zij deden dat tevens met bet oog op de inwerkingtreding van den Zomertijd in Engela-nd en België op 23 April a.s. Nu de beer Braat echter *(jn antwoord heeft iDgezonden, kau de Eerste Kamer Woensdag de behandeling van bet ont werp ter hand nemen, zoodat men kan zeggoa, dat de beslissing voor de deur staat. —o—o—o— Te Berlijn hebben in de laatste dagen belangrijke officieels besprekingen plaats gehad. Besprekingen n.l. van den Rijks kanselier, dr. Cu no, met de leiders der par lementaire fracties. Eer9t ontving hij bij zich de vertegenwoordigers van de burger lijke partijen, die de r6geeringscoalitie vor men, daarop de soc. democratische fractie leiders en tenslotte dier der Duitsch natio- nalen 't Is begrijpelijk, dit de vraag wordt gehoord, wat daar binnenkamers besproken is. Natuurlijk begrijpt ieder, dat het onder werp de Roerkwestie is geweest, waar deze in Duitschland aile politieke vraagstukken beheerscht. Maar wat is bet doel der samen werking geweest? Is er wat in de maak? Zijq er misschien belangrijke gebeurtenissen op til Deze vragen mogen gesteld worden VIM fABRItlANTÉN VAN IIIX El* ufc&uor DE LLVERTs ZEERM£ -VLAA&Din&Eti— nu in den laatslen tijd telkens weer geruch ten opduiken, omtrent een nieuw aanbod, dat de üuitsche regeering van plan zou zfjD aan de geallieerden te doen. Dat er al lang aan zoo'n plan gewerkt wordt, is geen gebeim meer en naar men weet, heeft de regeering al, zjj het ook heel voorzichtig te Washington, Londen en Rome het terrein verkend Afwachten blijft intusschen de boodschap, o—o—o Houdt men zich te Berlijn reeds lang bezig met het vraagstuk van vergoeding en herstel, de geallieerden z(jn daarvoor thans ook weer in actie. Te Parijs heeft de conferentie van Poincaré met de Belgische ministers Theunis en Jas- par plaats gehad. Naar gemeld is zullen de Parjjsche be sprekingen straks uitgebreid worden tot Engeland en Italië. Na Loucheur is in de afgeloopen week ook nog een andere Franscbe oud minister van Financiën, de heer Klotr, naar Londen getogen, om daar besprekingen te hebben met Engelscbe re- geeringspersonen. Klotz heeft verklaard, dat h|j er heen ging zonder eenige officieele opdracht, om eens poolshoogte te nemen, maar dat hij van plan was PoiDcaré en Millerand straks met het resultaat ervan op de hoogte to stellen. Zoo wordt er officieel en officieus achter de coulissen te Par^s gewerkt, om een weg 'e vinden, om uit de impasse te geraken, waarin men door de Roeractie gekomen is. —o—o-o— De strfjd in Ierland loopt blijkbaar naar het einde. De onvermoeid voortgezette actie, tegen de republik6insche rebellen, heeft tenslotte succes gehad. Kort geleden kon uit Dublin worden gemeld, dat reeds 10 000 rebellen in gevangenschap waren. Nadien hebben de opstandelingen eenigeu van hun aanvoerders verloren en in de afgeloopen week trof hun wel de zwaarste slag, door dat bun opperbevelhebber, Liam Lynch, in een gevecht met de Staaische troepen sntuvelde. Daarmee had het leger det opstandelingen zijn bekwamen chef van den gtneraltn staf verloren. Kort daarop 12.-' werden ook graaf Plunkett, mejuffrouw Marie Mc Swiney en een broer van Lynch gevangen genomeD. Naar luid der berioh- ten heeft de rest der opstandelingen, ten getale van een paar duizend man, de vlucht genomen naar het bergland van Tipperary. De Valera en eenige andere leiders bevinden zich bij hen. De regeering heeft het terrein door zes legerafdeelingen ingesloten, die thans oprukken om bet ge- heele gebied te zuiveren. Verwacht wordt dat het verzet ten einde loopt en dat de Valera weldra zich met het rampzalig overschot van zyn rebellenleger zal moeten overgeven. Zijn rol zal thaDs wel uitge speeld zijn en de mogelijkheid lijkt thans groot, dat Zuid Ierland oinaeljjk eens tot rust zal komen. TEXEL, 17 April 1928 Volksonderwijs. 't Was alweer aan betrekkelijk wei nigen, dat de voorz., de heer W. H. Lap, Zaterdagavond in Café den IBurg het welkom mocht toeroepen en toch waren ze van heinde en verre present, de leden van Volksonderwijs. De secretaris, de heer D. C. Dros, deed voorlezing van de ingekomen stuk ken van het hoofdbestuur, betreffende de propaganda, de afwikkeling daarvan werd door de vergadering aan het be stuur opgedragen. Het jaarverslag, eveneens door de secretaris uitgebracht, gat aanleiding tot allerlei beschouwingen, waaraan bijkans alle aanwezigen ijverig deelnamen, mede in verband met da fioanciëo, waarvan mej. E Lange veld, als penaingaieeste- resse, verslag uitbracht. Bleek het eerste jair metsen oadee- lig saldo te sluiten, de besprertugeu btachteu tevens aan het licht, dat eeu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 1