NV 3707, Zaterdag 12 Mei 1923; 36ata Jaargang. Nieuws- en Advertentieblad. Spoor- en Bootdiensi VROUW. B i d. n e n i a u d FEUILLETON. Oil bU4 verschijnt Woensdag;snï&terrfuKmonreu Abinnementepriji per 3 maansc*, oor den Burg 50 Cts. Franco per post door geheel Nederland 75 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Losse nummers 3 cent. idvertenttën daags voor de uitgave vóór 1 uur nam. ABONNEMENTEN et aSVKRTENTIEN worde# aangenomen bQ de öitg. tinuk L ANA SVILH d 1! R O OII, Parkstraat, Boil or Tivik TEXELSCHE COURANT. Priii dar AAierlmiitn, Van 1 tot 5 regels 50 Cts. Iedere regel meer 10 Ct. Oroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. 11. v POSTCHEQUE- en OIRODIENST No. 652. Licht op Van Zaterdag 12 Mei tot en met Vrij dag 18 Mei. voor rijwielen 8,20 uur, voor rijtuigen 8,50 uur HOOGWATER reede van Texel. Donderdag 10 Mei v.m. 4,36 Vrijdag 11 5,44 Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 11 12 13 14 15 16 6,38 7,23 7,58 8,31 9,02 Des namiddags is het ongeveer een halfuui later hoogwater. Post- en'telegraafkantoor den Burg geopend. Op Zon- en feestdagen Vm. 8 tot 9 uur n.m. 1 tot 2 uur Op werkdagen voor Telegrammen Vm. 8 uur tot n.m. 8 uur. voor Postzaken Vm. 8 uur tot n.m. 71/, uur. Voor postwissels, kwltantlün, Rijks verzekeringsbank, postcheque en girodienst. Vm. 8.30 uur tot n.m. 3 uur jVoor Rijkspostspaarbank Vm. 9 uur tot n.m. 7,30 uur Zaterdagavond na 6 uur voor postdienst gesloten Dienstregeling 19 Maart 1923. Vertrekuren van dt Boot. Op Werkdagen Vertrek Texel 6,— 8,30 vm. 2.40 5.30 nm Helder 7,— 10,15 vm. 4,15 6,45 Op Zon- en Feestdagen: van Texel6,— vm. 8,30 vm. 5,30 nm. van Helder: 7,— 9,30 6,45 (Vertrek en aankomst der treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek Helder. Aankomst Amsterdam 6,32§ 9,04 6.49f 9,04 7,31 sneltrein 9,04 10.04S 12-10 12,418 3,23 2.03ft 4.39 3.52** 5,59 4,17§ 6,41 7.20 9,29 Donderdag naar Schagen een markttrein, ver trek 7,45 aankomst 8,35. Van Amsterdam naar Helder. Vertrek Amsterdam. Aankomst Helder 5.21 8,36 7,56§ 9,40 9|l3 11.21 12,28§ 2,44 3,11 6,16 5,52§ 8,04 8,541 10,49 U,21f 12,59 Niet op Zon- en feestdagen Alleen op Zon- en Feestdagen, ft Alleen op Zaterdag Niet op Zaterdag, Zon- en Feestdagen. er.| er- 3pt| pa- tan tel len op ooi l?" sen kte dat eel och ff Novelle van HELLMUTH MIELKE. Nadruk verboden. |25.) „Vroeger kwam hij vaker de laatste reken echter niet meer." „Dus tot voor eenige maanden kwam hy eeker heel geregeld? Ja, mijnheer Piohet 'reeft in den laatsten tijd veel te doen. Die irme man daar Hij ziet al heelemaal g0gl K Toen hij op dit oogenblik gerucht ver lam in het naaste vertrek, vroeg Frémoire pnelIs daar nog iemand in de keuken „Jules het zoontje van den zieke slaapt laar," antwoordde de vrouw, „hij zal nu keker opstaan." „Wel wel, is Jules dus nog niet op Die luie bengelDaar schiet mij te binnen, lat ik met Jules nog een appeltje teschil- en heb." Er. Frémoire liep brutaal op de keuken .oe, terwijl hij Alsen een beteekenisvollen ilik toewierp Alsen begreep deze wenk. foen de vrouw zijn metgezel wilde volgen, lield hij haar door een vraag aan de praat ju wikkelde haar in een gesprek over haar [iekenverpleging waarmee bij haar een bikome gelegenheid verschafte haar zware, Lammerenmarkt. Burgemeester en Wethouders der gemeente Texel brengen belanghebbenden het volgende in herinnering: De groote lammerenmarkten zullen alhier dit jaar worden gehouden op Dinsdag 22 Mei en Maandagen 28 Mei, 4, 11, 18 en 25 Juni a. s. De toelating tot deze markten geschiedt, bijzondere gevallen uitgezonderd, alleen, wan neer vooraf, hetzij mondeling, of schriftelijk de noodige hokken zijn besproken. Daartoe zal gelegenheid bestaan a. ter gemeente-secretarie op alle werkdagen uitgezonderd op marktdagen gedurende de ge wone bureau-uren van 9 uur voormiddags tot 1 uur namiddags. b. des Maandags van 9 uur voormiddags tot 2 uur nam. aan de kiosk op of nabij het marktplein. c. bij den marktcontroleur, die daartoe daags voor den marktdag zitting zal houden van voormiddags 10,30 uur tot nam. 1,30 uur in een der aan het marktplein gelegen hotels. Zij die lammerenhokken bespreken worden dringend uitgenoodigd daarbij het verschuldigde marktgeld onmiddellijk te voldoen en GEPAST GELD mede te brengen. Aangiften, hetzij mondeling of schriftelijk ter secretarie of door den marktmeester ont vangen na Zondagmiddag half 2 uur voor de markt op Maandag d. a. v. worden niet meer ten uitvoer gebracht. Het vee mag ter markt enkel worden aan gevoerd des voormiddags tusschen 6 en 10 uur. De aanvoer van alle vee behoort te geschie den uitsluitend door de Parkstraat, met dien verstande, dat de Parkstraat, niet anders be reikt mag worden dan door den ingang bij de Weverstraat. De aanvoerders zijr. verplicht, zoowel op den openbaren weg, als op het marktterrein, zich te onderwerpen aan de bevelen omtrent orde en regelmaat, als het rijden in een bepaalde richting, het oprijden, drijven en stilhouden, welke worden gegeven door den marktmeester of de politie in het belang van een geregelden aanvoer, de geldelijke controle of ter voor koming van opstoppingen of wel door de met de keuring belaste personen met het oog op den eisch van een deugdelijk veearlsenijkundig onderzoek. Alvorens vee op het marktterrein wordt toe gelaten, zal het bij den toegaty; van gemeente wege veeartsenijkundig worden onderzocht. Het is verboden de met dit onderzoek belaste personen in de uitoefening van hun taak te belemmeren. Zonder daarmede van gemeentewege belast te zijn is het verboden a. de namen of nummers, voorkomende op de hokken, boomen of palen, staande op het marktterrein, uit te wisschen, onleesbaar te maken, te veranderen, om te wisselen of op die hokken, boomen of palen, namen of num mers bij te schrijven. b. strooisel op het marktterrein te brengen, te hebben, of daarvan weg te voeren. c. strooisel in de hokken te verwisselen, uit de hokken te verwijderen of in eenig ander hok te brengen. Zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders is het verboden met het wegvoe ren der op het marktterrein aanwezige lamme- doch ondankbare taak, haar onvermoeide zorgen voor den zieke tegenover den on bekenden weldoener eens flink op te heme len. Het was een handige zet van Alsen, want over dit onderwerp was zij niet gauw uitgepraat. En Frémoire kon naar harte lust snuffelen. In de keuken kon men hem met Jules hooren pratenhet had wel wat van een woordenwisseling. Na eenigen tijd verscheen de detective echter weerzijn gezicht toonde weer dat komische lachje dat als vriende lijkheid bedoeld scheen. „Ik geloof, dat wij nu van alles voldoende op de hoogte zijn" zeide hij bedachtzaam. „Niet waar, we kunnen nu immers wel gaan Ze spraken eenige medelijdende woorden tot den zieke, doch deze scheen ze niet te hooreD, waot hij bewoog zich in het geheel niet. Alsen, die door den aanblik van de zen uitgeteerden zieken man werkelijk diep onder den indruk was, drukte de vrouw een paar goudstukken in de hand j Langzaam daalden zij, zonder met elkaar te spreken, de trappen weer af. Eenmaal bleef Frémoire plotseling staan „Komt iemand ons achterna mompelde hij. Het geluid van voetslappen was nog duidelijk hoorbaar, maar het verstom ie dadelijk Toen zij weer buiten wann, ho aid2 Fré moire diep adem ren voor 10,30 uur voorm. een aanvang te maken. Tijdens de groote lammerenmarkten mag het marktterrein met rij- of voertuigen of vee niet worden verlaten door de Parkstraat. Texel, 8 Mei 1923. Burgem. en Weth. voornoemd, BUYSING DAMSTE. De Secretaris, JONKER. Vrijstelling van den dienstplicht. De Burgemeester der gemeente Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, dat inge schrevenen voor den dienstplicht der lichting 1924, die aanspraak meenen te kunnen maken op vrijstelling van den dienstplicht wegens broederdienst, zich in het tijdvak van 16—31 Mei a. s., vergezeld van twee meerderjarige mannelijke getuigen, ter gemeentesecretarie kunnen vervoegen tot het doen opmaken van de noodige bewijsstukken. In het bijzonder wordt daartoe gelegenheid gegeven op Zaterdag 26 Mei 1923, van des voor middags 9—12 uur. Belanghebbenden wordt aangeraden, de zak boekjes van hun broeders die gediend hehben, mede te brengen. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de aangeplakte openbare kennisgevingen. Texel, 9 Mei 1923. De Burgemeester der gemeente Texel BUYSING DAMSTE. TEXEL 11 Mei 1923 Van de Hemelvaartsdag. Meiregen, maak dat ik grooter word, Groot zyn, dat wensch ik zoo zeer, Moederlief, was ik maar groot genoeg, Ik stond in de regen niet meer. Dit lied uit onze schooljeugd kwam ons onwillekeurig io herinnering, toen w|j van moigen, by het ontwaken, een heeriyke Meiregen hoorde neerpiassen.* Wat een vervulling voor bloem en plant, voor akker en weide, zoo'n zachte regen, waarvan geen druppel verloren ging. „Het gras groeit de koeien in de bek*, hoorden wy onze melkboer zeggen en werkelijk het was het meest gewenschte, zachte voorjaarsweer, dat zich denken laat. Het kan niet overal geiyk op weeren. De ontelbare plaimen, gemaakt voorde dag van Donderdag, de Hemelvaartsdag, zyn door het weer niet begunstigd. Tai van kleine plannen zyn er ongetwijfeld door uitgesteld, grootere plannen als openlucht samenkomsten, zijn er, zoo niet verijdeld, dan toch zeker in de uitkomst sterk door beïnvloed Mooi zonneweer drijft het menschdom de deur uit, maar wanneer een milde regen biyft neerpiassen, zakt zelfs de meest enthousiaste deelnemer aan zoo'n samenkomst, het enthousiasme io de schoenen. „Gelukkig dat we daar vandaan zijn, wat een afschuwelijk luchtje „Maar vertel nu eens, wat u in die keu ken bereikt en gevonden hebt," zei Alsen wel wat nieuwsgierig. „Wat ik gevonden heb? Daar!" Fré moire haalde een aantal smerige, verfrom melde papiertjes te voorschijn. „En wat is er van die prullente maken Of" plotseling schoot die gedachte weer door Alsens brein, die reeds eerder als een vage, vreeselijke gewaarwording bij hem was ontstaan, toen hy den detective naar de recepten hoorde informeeren meent u tenslotte „Ik geloof niets. Ik houd mij slechts aan de feiten Hier, bekijk u een van deze dingen maar eens nauwkeuriger. Morfine Hier weer morfine! Hier het derde, zeer sterke dosis 0.5 gram. Een zieke houdt het er .bij uit, als hij er aan gewend is, maar een gezond mensch doodt het op 'slag. Kijk eens naar diendatum hier. Den 5en Juni is Richod gestorven. Dit recept dateert van den 3en ffuni. „Pichet zou dus de recepten ten eigen bate hebben aangewend, die dokter den zieken klerk had voorgeschreven Dat zou verschrikkeliik zijn Dan moet hij met die mevrouw Richod dus den moord op den armen Richod beraamd hebben. „O. daarvoor is nog een ander bewijs. Deze schurk van een Pichet is dommer dan de onnoozele Jules. Draai het recept Zoo zal het elders zyn gegaaD, zoo giDg het ook hier. De groote kampdag van het Leger des heils, door het korps van Helder hier ge organiseerd, heeft er schade by geleden. Had de openluobtsamenkomst aan de haven nog voortgaog, die in de Dennen moester beslist om overgaan. By bekkenslag werd vanmiddag daarvan te den Burg kennis gegeven. waarby tevens mededeeling werd gedaan van een samenkomst in het gebouw Eben-Hsözer. En al was nu ook die samen komst goed bezoebt te noemen, het getal dergeneD, die opgiügen was ongetwyfeld wel grooter geweest, wanneer zonneweer tot een tocht naar onze heerlijke dennen- bosscben aan de Westermient had opge wekt. Voor de ,'openluchtsamenkomsten was het weer teleurstellend, maar voor onze landbouwers en veehouders een bron van vreugde. Reeds enkele jaren had onze boerenstand met de nadoelen van droogte te kampen in het voorjaar, thans is, wat dat betreft, om het zoo te noemen, „de kou van de lucht". „Wanneer het uu niet groeit, ligt het aan den boer zelf," zei ons deze week een landbouwer, „het weer kan niet beter." Laat ons hopen, dat geen enkele boer IhaDS zelfverwyt zal hebben, dat hij zyn weide of akker niet goed verzorgd heeft. 0—0—0— Voer de openluchtsamenkomsten noem den wy het weer teleurstellend het Leger des H6ils liet zich echter door de teleur stelling niet ontmoedigen. Met muziek trok men 's avonds nog door het dorp, om de volke te verkondigen, dat ook de avond- samenkomst in Eben Haëzer voortgang zou hebben. Ook bij die byeenkomst heeft men over gebrek aan belangstelling niet te kla gen gehad en zoo is ongetwijfeld van de Hemelvaartnag voor het Leger nog terecht gebracht, wat er van terecht te brengen was. Voor het onlangs te Helder gobouden examen voor het diploma van individu eel geoefend maD, welk diploma recht geeft op verkorting van eerste oefentijd van 4 maanden, slaagden L. Th. Graaf, C. W. Bakker, J Maas, H. Kalis A. Kooiman, H. Z(Jm, C M. Bakker, E. Zym, allen van deD Burg, en G. Brouwer. J. Brouwer, J. Daalder, C. A. Eelman, P. J. Witte en J. Vlaming, allen van Ouaterend. Ingez. van den 3en Juni maar eens omwat leest u daar? „Kom zelf en breng de voorge schreven medicyn mee, P." Hy heeft Jules de morfine afgenomen, toen hy het uit de apotheek haalde, en ter geruststelling voor de vrouw, zeker omdat zij Jules niet zou gelooven, heeft bij haar het recept met die paar woorden op den achterkant laten toe komen. Hij meende natuurlijk, dat die vrouw en JuleS toch niet zouden snappen, wat er op het recept stond Latyn begry- pen zij immers toch niet. Maar, mynheer Pichet je was toch nog dommer dan die oude vrouw en Jules by elkaar. „Het is zonder eenigen twyfel zyn hand riep Alsen uit, de noodlottige woorden be kijkend, die op de achterzyde van het recept stonden en de eigenaardige, karakteristieke .schrijfwijze van Pichet vertoonden. „Ten overvloede heeft Jules het my nog bevestigd De jongen zag, hoe ik in de keuken rondsnuffelde. In de schuifla van een kast lagen die dingen. Hy vroeg my, wat ik daar deed. Ik snauwde hem flink af en toen hield hij zich koest. Ik vond het recept daar onder de eerste papiertjes. Voor mij was de gansche zaak toch al zoo klaar als een klontje, voordat wij zelfs al het huis waren binnengegaan. Pichet heeft zich de omstandigheid ten nutte gemaakt, dat den zieken Bas morfine weid voorge schreven. Hij heeft de voor dien armen drommel bestemde medicijn verscheidene keeren voor zich zelf gebruikt, eens zelfs zich de morfine, toen Jules uit de apotheek kwam, direct toegeëigend Jules zegt nu wel, dat by ze later zelf gebracht heeft dat zal echter wel hoogstonschadehjkgoedje geweest zyn. De morfine heeft voor een andér doel moeten dienen." (Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 1