Dekens moei men nal op BSS N# 3708, Woensdag 16 Mei 1923. 36"' Jaargang Nieuws- en Advertentieblad. Spoor- en Bootdienst. innenland. W*L Gemengd N ie u ws. l)lt verscbtfnl Woensdag- eniSsterdafmorgos AbonnerAentsprri* per S vtaaiuum. oor den Burg 50 Cts. Franco per post door geheel Nederland 75 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Losse nummers 3 cent. Advertenttën daags voor de altgave vóór t uur nain. Prpi dtr Adwrte*tiin, Van 1 tot 5 regels 50 Cts. Iedere regel meer 10 Ct. Qroot. letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. II. POSTCHEQUE- en QIRODIENST No. 652. ABONNEMENTEN ea ABYERTENTIEN wordea aangenomen bfl da üitg. Timxa LANOEVEL»* >E R O O li, Parkstraat, Bot» ovTitia Licht op Van Zaterdag 12 Mei tot en met Vrij dag 18 Mei. voor rijwielen 8,20 uur, voor rqtulgen 8,50 uur HOOGWATER reede van Texel. Donderdag 17 Mei v.m. 9,33 Vrijdag 18 10,06 Zaterdag 19 J0.41 Zondagl 20 }L19 Maandag 21 |2,— Dinsdag 22 12,24 Woensdag 23 1,16 Des namiddags is het ongeveer een half uur later hoogwater. Post- en telegraafkantoor den Burg geopend. Op Zon- en feestdagen Vm. 8 tot 9 uur n.m. 1 tot 2 uur Op werkdagen voor Telegrammen Vm. 8 uur tot n.m. 8 uur. voor Postzaken Vm. 8 uur tot n.m. 7uur. Voor postwissels, kwitantign, Rijks verzekeringsbank, postcheque en girodienst. Vm. 8.30 uur tot n.m. 3 uur |Voor Rijkspostspaarbank Vm. 9 uur tot n.m. 7,30 uur Zaterdagavond na 6 uur voor postdienst gesloten Dienstregeling 19 Maart 1923. Vertrekuren van de Boot. Op Werkdagen Vertrek Texel Helder Op Zon van Texel: van Helder: 6,— 8,30 vm. 2.40 5.30 nm 7,— 10,15 vm. 4,15 6,45 en Feestdagen 6,— vm. 8,30 vm. 5,30 nm. 7,- 9,30 6,45 IVertrek en aankomst der treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek Helder. Aankomst Amsterdam 6,326 9.04 6.49+ 9,04 7,31 sneltrein 9,04 10,04§ 12,10 12,414 3,23 2.03++ 4.39 3,52** 5,59 4 176 6,41 7.20 9,29 Donderdag naar Schagen een markttrein, ver trek 7,45 aankomst 8,35. Van Amsterdam naar Helder. Vertrek Amsterdam. Aankomst Helder 5.21 8,36 7,56§ 9,40 9ll3 11.21 12.28§ 2,44 3,11 6,16 5 526 8,04 8,54a 10,49 11,21+ 12.59 Niet op Zon- en feestdagen Alleen op Zon- en Feestdagen. Alleen op Zaterdag Niet op Zaterdag, Zon- en Feestdagen. Dienstplicht. Oproeping in werkelijken dienst voor eerste oefening. De Burgemeester van Texel maakt be kend, dat de voor deze gemeente inge schreven dienstplichtige Marinus Jan Koo ger, der lichting 1922 uit deze gemeente, ingevolge artikel 6S van het Dienstplicht besluit bij dezen wordt opgeroepen om op Dienstplicht. Bekendmaking van uitspraken inzake vrijstelling. De Burgemeester van Texel brengt ter kennis, dat bij beschikking van den Minis ter van Oorlog vsd den 5den Mei 1923, Vile Afdeeling No. 61 v. aan GerritKoorn ingeschrevene voor den dienstplicht, .lich ting 1923 uit deze gemeente, met ingang van 1 Juni 1923, voor den tijd van twee jaren vrijstelling van den Dienstplicht is verleend wegens kostwinnerschap. Voor nadere bijzonderheden wordt ver wezen naar de aangeplakte openbare ken nisgeving. Texel, 11 Mei 1923. De Burgemeester der gemeente Texel. BUYSING DAMSTE. 5. Juni 1923, tot het volbrengen van zijn eerste oefening, onder de wapenen te ko men te Naarden, bij de le schoolcompie, van het Regiment Vesting Artillerie, ka zerne Promers. Voor nadere bijzonderheden wordt ver wezen naar de aangeplakte openbare ken nisgeving. Texel, 11 Mei 1923. De Burgemeester van Texel, BUYSING DAMSTE. TEXEL, -15 Mei 1923. Bloembollenkweekers. Op veel belangstelling viel Vrijdagavond op de vergadering van het Kweekers- genootschap ook al niet te roemen en die weer en wind hadden getrotseerd, dat waren de leden van buiten, niet-leden- kweekers waren er zeer weing. En toch was deze vergadering voor de bloembollenkweekers, die niet zijn aange sloten bij eenige vereeniging, van het grootste belang. In zijn openingswoord wees de voor zitter daarop, wanneer hy zijn spijt te kennen gaf over die geringe belangstelling. De verplichting van keuring van bloem bollen te velde, thans ingesteld door de vereeniging „De Narcis", die daarbij krach tig wordt gesteund door de regeering, is een zaak van groot belang. Op die zaak ging de voorz. vervolgens uitvoerig in en vestigde de aandacht er op dat Amerika tot nu toe een groot afnemer van de Hollandsche bloembollen, van plan is binnen 3 jaar de invoer van bollen geheel stop te zetten. Men meent daar, dat Amerika dan in staat zal zijn geheel in eigen be hoefte te kunnen voorzien. Afgezien nu van de vraag, zegt de voorz., of die meening juist zal zijn, door deskundigen wordt dat zeer in twyfel getrokken, zoo kan men er wel op rekenen, dat de invoer allerlei be lemmeringen in de weg zullen worden gelegd. Als er een stok zal worden gezocht om de hond te slaan, dan is die in de regel wel te vinden, maar de kweekers hebben toch van belang geacht, te trachten zooveel mogelijk de stokken weg te nemen en dat sluit in, te zorgen dat onze bloembollen vrij blijven van allerlei ziekten en althans niet anders te verhandelen dan in alle opzichten gezonde bollen De vereeniging „De Narcis" heeft zich daarom thans speciaal belast met de be strijding van cultuurziekten en ondervindt daarbij de steun van <onze regeering, zoo dat is overeengekomen, dat de planten- ziektekundige dienst geen bloembollen zal keuren, wanneer daarbij niet kan worden overgelegd een certificaat, waaruit blijkt, dat die bloembollen zijn goedgekeurd bij de keuring te velde. Het is ongetwijfeld, voor alle kweekers van groot belang te weten, dat verderop het koopen van ongekeurde bollen zware boeten zijn gesteld. Ontduiking zal be zwaarlijk gaan, omuiat van alle bloembollen een staat wordt aangelegd en men bijtf verdwijnen of vermindering, zich zal heb ben te verantwoorden. Aangifte van bloembollen voor de keu ringsdienst sluit wel niet in lidmaatschap van het kweukersgenootsch&p of de NarciSf doch het zou spr. aangenaam zijn, wanneer de niet-aangesloten kweekers tot aanslui ting kond.en besluiten. Bovendien zijn aan het lidmaatschap meerdere voordeelen ver bonden, de onderlinge besprekingen op de vergaderingen, de voorlichting in allerlei zaken, die zich in het bedrijf kunnen voor doen, maar vooral het geregeld ontvangen van het orgaan van het genootschap, het kweekersblad. Van onberekenbaar belang is het voor de kweeker op de hoogte te zijn van de verwachtingen, in kweekerskringen, wat betreft soorten, die gevraagd zullen gorden. Dat kan men in het kweekersblad vinden. Voorts worden daarin medegedeeld de prij zen, op beurn en veiling besteed. In het kor t schetst daarop de voorz., de heer W. F. Schumak ar, het bestaan vaD de narcis-vlieg, die in d.e toestand van larve De zuivere fijne LUX vlokjes welke in een oogwenk een overvloedig schuim geven, zijn de beste vrienden van een deken. Zet een deken te weeken in een LUX- sop en hang ze nat op dan zullen zij even zacht en luchtig bli^en als nieuw. DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ VLAARDINGEN zooveel kwaad sticht io de kweekeryen- Voor de bestryding raadt spr. aan de zieke planten uit te kokeren. Het lof van de narcis toont door afwyking in groeiwijze of kleur, of achterlykheidingroei, wel aan dat d6 bol niet gezond is. By uitsteken met een koker, een stuk kachelpyp zoo ongeveer, zegt spr., dient de bol met de grond op de zeef gegooid om zoodoende larve of pop te bemachtigen. Als vlieg kan ze worden gevangen 's morgens in de dauw op de planten of later in de ruimte met een vlindernetje. Be vlieg is door haar eigenaardig gegons gemakkeiijk te herken nen. Groot is het nadeel door de narcisvlieg aangebracht en wanneer men haar onge stoord haar gang laat gaan, zyn de gevolgen niet te overzien. Spr. raadt aan ook de geraapte bollen met zorg te sorteeren en ~geeft ook voor de bestrijding van de larve allerlei raadgevingen, zoomede betreffende aaltjesziekte bij hyacinten, eindigt met een opwekkiDg tot aansluiting eD verklaart zich bereid eventueele vragen Sver het onderwerp zoo mogelijk te beantwoorden. Gezellig wordt er over het onderwerp en allerlei het vak betreffende nog van gedach ten gewisseld Met dank voor de aangename bespre kingen sluit de voorz. de vergaderiDg. Kleine oorzaken groote gevolgen. Dezer dag°n werd een dame te Am sterdam door een zoo hevigen aanval van buikpijn overvallen, dat de dokter er bij werd gehaald. Deze kon aanvackiiijk de oorzaak Liet ontdekken, doch toen zich in den loop van den dag verschijnselen van buikvlies- ontsteking voordeden, liet hij haar in het ziekenhuis opnemen en daar werd on middellijk tot operatie overgegaan. Inderdaad bleek, naar dr. D. Meyer in het „Tijdschr. voor Geneesk." mededeelt de patiënte aan buikvliesontsteking te lijden. Bovendien was een deel van een darm door versterf aangetast. Dit werd uitgesneden, waarna de darm weder werd aaneengehecht. Bij het onderzoek bleek, in het stuk darm een gezwelletje aanwezig te zijn en daartegenaan zat een stuk sinaas appelschil, dat de darmopening als een klep afsloot. Nooit gedacht en toch gekregen. Een jongedame te Luntercn heeft in Juli van het vorig jaar te Nijmegen examen gedaan voor het diploma MULO. en het heette toen, dat zij niet wa8 geslaagd. Dezer dagen ontving zij bericht, dat men zich had vergist en dat zij toen wel was geslaagd. Cuivre poli maakt men het best schoon door afwrijven met een met pe troleum bevochtigden doek, liefst een zachte wollen lap. De zegeD van den Iichamelijken arbeid is, dat hij een versterkenden in vloed uitoefent op hrt lichaam en een gerusten slaap bevordert. Uitsluitend gfestelijke arbeid daaren tegen verzwact de gezjcdheii en wekt geen rust. TEXELSCHE COURANT. ''•7 ininns"! I/hl t» 't *n 'J 11 """o ft '/t! V« .'»W« '"'1/iiJ1WIIIH0" '/'III I fl 11 i I 7//I.IU" "''"IIII' Hill. "'Mill,."""/im',!',' I "'mn' """«IllIII,,, .till I'III IMltliV""''/ Illlllmi/'/nJ. nauojü' LUX Fabrikanten van SUNLIGHT en TWINK.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 1