Twink N* 3710, Woensdag; 32 Mei 1923; 36"° Jaargang. JSieuws- en Advertentieblad. Spoor- en Bootdienst. R i o 11 e n 1 a a d, Van week tot week. Dit blad verschijnt Woensdag- ca Zaterdagmorgen ABONNEMENTEN ea AttVERTENTIEN worden aangenomen bfl da ldvertentlëu daags voor de uitgave vóór 4 uur nam. 0 w&schJ en verff iegelijkerl'ijd Georgette, crepe de chine, atte stof fen.hoe fijn en teer ook .kun. nen.indien verschoten, met Jwin\ weder prachtige frissche kleuren krijgen. TEXELSCHE COURANT. AbcnnemenbprV' PW 8 maande*. oor den Burg 50 Cts. Franco per post door geheel Nederland 75 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Losse nummers 3 cent. TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. 11. a Prï* der AdeertenHén Van 1 tot 5 regels 50 Cts. iedere regel meer 10 Ct. Qroote letters en Vignetten wordea naar plaatsruimte berekend. POSTCHEQUE- en QIRODIENST No. 652. üito- f»Hi LAN9SVILI B R O O IJ, Parkstraat, Boa* oi Tirst Licht op Van Zaterdag 19 Mei tot en met Vrij dag 25 Mei. voo1 rijwielen 8,30 uur, voor rijtuigen 9,— uur HOOGWATER reede van Texel. Donderdag 24 Mei v.m. 2,17 Vrijdag 25 3,29 Zaterdag 26 4,45 Zondag 27 5,49 Maandag 28 6,47 Dinsdag 29 J, 39 Woensdag 30 8.2( Des namiddags is het ongeveer een half uur later hoogwater. Post- en telegraafkantoor den Burg geopend. Op Zon- en feestdagen Vm. 8 tot 9 uur n.m. 1 tot 2 uur Op werkdagen voor Telegrammen Vm. 8 uur tot n.m. 8 uur. voot Postzaken Vm. 8 uur tot n.m. 77, uur. Voor postwissels, kwitantiên, Rijks verzekeringsbank, postcheque en girodienst. Vm. 8.30 uur tot n.m. 3 uur Voor Rijkspostspaarbank Vm. 9 uur tot n.m. 7,30 uur Zaterdagavond na 6 uur voor postdienst gesloten Dienstregeling 19 Maart 1923. Vertrekuren van de Boot. Op Werkdagen Vertrek Texel 6,- 8,30 vm. 2 40 5.30 nm Helder 7,— 10,15 vm. 4,15.6,45 Op Zon- en Feestdagen van Texel6,- vm. 8,30 vm. 5,30 nm. van Helder7,9,30 6,45 jVertrek en aankomst der treinen van den Helder naar Amsterdam. Vertrek Helder. Aankomst Amsterdam 6 326 9,04 6.49? 9-04 7,31 sneltrein 9,04 10,04§ *2.10 12,411 3,23 2.03 ft £-39 3 52** o.oy 4',17§ 7,20 9,29 Donderdag naar Schagen een markttrein, ver trek 7,45 aankomst 8,35. Van Amsterdam naar Helder. Vertrek Amsterdam. Aankomst Helder 5,211 7,56f 9,13 I2,28§ 3,11 5,52§ 8,54 i 11,211 Niet op Zon- en feestdagen t Alleen op Zon- en Feestdagen, ff Alleen op Zaterdag Niet op Zaterdag, Zon- en Feestdagen. 8,36 9,40 11,21 2,44 6,16 8,04 10,49 12,59 12—19 Mei. De Tweede Kamer komt reeds Woensdag weer büeen, zoodat de Pmksiervacantis Dist laDg heeft geduurd - ter wijl de Eerstö Kamer er nog een weekje bij aanknoopt. Het eerste werk der Tweece Kamer zaï zijn de werkzaamheden te regelen en naar luid der berichten zal daarbij door den voorzitter worden voorgesteld, dadelijk een aanvaog ie maken met de behandeling vau het wetsontwerp tot het aangaan van een leening ten laste van Nederlandsche-Iadie als het eindverslag tenmiüste zoo vroegtij dig verschenen zal zjjn. De regeeriDg heeft blijkbaar nog al eeuige haast met dit ontwerp en in de afdeelmgen der Kamer is er zelfs critiek op die gehaast heid uitgeoefend. Verscheiden leden ver- klaarden het zeer te betreureD, dat dit ont werp, waarbij zulke groote flnauciee.e be langen betrokken zijn, zoo spoedig reeds in de afdeelingen aan de orde is gesteld Een zoodanige spoed bemoeilijkt net onderzoek zeer en is niet bevorderlijk aan de goeae voorbereiding der openbare behandeling. Maar het voorloopig verslag getuigtook nog van veel meer critiekv zoodat »"®r" minst van eeD goede ontvangst van bet ontwerp kan worden gesproker. Vooral richtte de critiek zich tegen üeit koers bezer let, mg en zulks naar aanleiding vau het geoeurde met de laatste ludieche leeniog Sommige leden verklaarden te hebben ver nomen, dat er aanvankelijk een aanbod is geweest van een groep Nederlandsche ban kiers, om die leening te plaatsen tegen een koers van 91 pCt. De onderhandelingen werden echter afgebroken, waarna de regee ring de leening aan Amerikaansche bar. kiers overdeed, tegen 84 pCt., welke haar tegen 88 pCt. op de markt bracht. Thans noteert die leening 93 pCt. en als men daarbij bedenkt, dat door de Ned Indische Gas Maatschappij een leening tegen den zelfden rentevoet werd uitgegeven tegen 97V3 pCt., dan achtten deze leden de ont stemming over het optreden der regeering in dezen wel gegrond. Verscheiden leden zoo meldt het verslag vonden daarin dan ook aanleiding, den minister te ver zoeken, toe te zeggen, dat een commissie zal worden benoemd, welke advies zal uit brengen over de vraag, of een ingekomen aanbod, tot overneming of plaatsing van een leening, al dan niet moet worden aan vaard. En ook wiid6n verschillende leden, dat bij deze en mogelijk volgende ieeningen aan meerdere consortia gelegenheid wordt geboden bij onderhandsche inschrijving mede te dingen naar de overname der leening. Waar <ie zaak zoo staat mag worden verwacht, dat er in de Kamer nog wel een woordje over de kwestie zal worden gezegd. —0—0—0— De staking in België beeft in de afgeloopen week een ernstige wendiog genomen. Door dat de regeering de militairen requireerde, om den dienst der spoorwegmannen over te nemen, kwam het tot een uitbreiding van de staking, zoodat het verkeer tusschen Brussel en andere steden vrij wel stilgelegd of altbaDS ernstig gestoord werd. In de Belgische Kamer is daarop een debat gevolgd over de militaire maatregelen der regeering waartegen van de zijde der arbeiderspartijen ernstig geprotesteerd werd. Minister Tbeu- nis heeft deze maatregelen verdedigd op grond van de bevoegdheid, die de wet aan de regeerine geeft, voor handhaving van de orde en da bescherming van het econo mische leven. De rede van TUeunis was echter zeer bezadigd en bg verklaarde, dat de regeeriDg bezig is de grieven der spoor wegmannen ernstig te overwegeu. Zoolang echter de staking duurt, kan zg geen eDkele toezegging doen, ook al i3 zij overtuigd, dat op sommige punten het loon diende te worden herzien. Toeunis verklaarde tevens dat de spoorwegmannen het niet als on eervol behoefden te beschouwen, op hun houding terug te komeo. De rede van den minister heeft een goeden ïudruk gemaakt en toen dan ook een motie van vertrouwen in do regeermg werd voorgesteld, verklaarden de arbeiders vertegenwoordigers daar niet tegen, doch blanco te zullen stemmen, omdat de regee- riDgsverklaring uitzicht bood, op een ver betering in de naaste toekomst van de loonen van zekere categoriën van bet spoorweg personeel. De motie van vertrouwen in de regeerirg werd aangenomeu met 103 tegen 4 stemmen en 57 onthoudingen. Da vei klaring van minister Theunis heelt mede tengevolge gehad, dat de sla- kingsleidmg de arbeiders aanspooide het weik re hervatten. Dit besluit ging echtei vergezeld met een nadere uiteenzettingen commentaar, waarin naar voren komt, dat de maatregelen der regeeriug zullen wor- den afgewaent, alvorens dat ook „de oorlogs toestand" zal worden opgeheven. Tbans loopen de treinen weer eD vermoedelijk zullen d6 parlgen nu wel tot overeenstem ming komen. —0—0—0— Het resultaat van de beraadslagingen, die het Duitsche KabiDet beeft gehouden over de nota's der geallieerden, alsmede van de besprekingen met de politieke en economische leiders, is gewtest, dat een nieuwe nota zal worden opgesteld, waarin zooveel mogelgk met de wen-ohen van Engeland en Iialië rekening zal worden geüoudeD. Hoe die nota er zal uitzien, valt nog niet te zegaeD, maar er zijn aan- wgzingen, dat zg zich voornamelijk zal bepalen lot veroeteriug van de aan Fra'.krgk ;e geven waarborgen voor zgn "'veiligheid. In den Rgssdag is over de kwestie nog eeu kort debat geweest, doordat de soc. democraat Hermann Müller er over inter pelleerde. Deze had nogal iets op de leiding der regeering aan te merken en drong er op aan, dat getracht zou worden in contact met Engeland en Italië te blijven. De regeering wenschte de interpellatie dadelijk niet te beantwoorden en de woordvoer ders der burgerlijke partijen verklaarden, het oogenblik nog niet gekomen te achten, om over de zaak debat te voeren. Het wachten is nu op de nieuwe nota, die vermoedelijk in 't laatst dezer week gereed zal zijn. —0—0—0 Poincarë heeft in d6 finaDcieele commis sie van de Fransche Kamer een verklaring afgelegd over den toestand in het Roer gebied, die zeer optimistisch klook. Als men den promier gelooven mag. dan kan het Frankrijk onverschillig zijn, hoelang de bezetting nog moet voortduren. De bezettiDgskosten worden thaos ruimschoots gedekt door de baten, die de panden op leveren. —0—0—0— Krassin, die de Russische Sovjetregee- riDg vertegenwoordigt, is met den hoogen hoed op naar het Britsche ministerie van buitenlandsche zaken gereden en daar heeft hij twee uren lang gepraat met Cur- son en andere regeeringspersonen over het conflict tusschen Engeland en Rusland. Gemeld wordt, dat de Britsche regeering den termijn van het aan de Sovjetregeering gezonden ultimatum heeft verlengd, zoodat er tijd voor verdere onhandelingen over blijft. Afgewacht moet du worden of Krassin er in slaagt het gevaar voor het aforeken der handelsbetrekkingen wat met een oorlog zou gelijk staan naar Tsjitsjerin, de Sovjet-minister van buitenlandsche zaken, verzekerde af te wenden. TEXEL 22 Mei H28 T uinbou wvereeniging. 'tWas acht uur toen de voorz. Vrijdagavond in café den Burg de vergadering van boven genoemde vereeniging opende. Tien leden waren tegenwoordig, het bestuur inbegrepen. De voorz. drukt zijn spijt uit, dat niet meer leden present zijn, omdat een belangrijke zaak aan de orae is, n. I. aankoop veilingterrein. Spr. brengt het onderwerp onmiddelijk ter tafel en deelt mede, dat de vereeniging in de ge legenheid is, een terrein van 475 Ms grootte en gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de markt aan de Kantoorstraat, met de twee daarop staande gebouwen, samen gelegenheid biedende voor stalling van 36 paarden, te koo- pen voor een bedrag van f 2500,—. Het geheel is te aanvaarden 1 November a. s. Het bestuur adviseert tot aankoop van het terrein te beslui ten en na algemeene bespreking wordt met algemeene stemmen overeenkomstig dat advies besloten. Hoe nu aan geld te komen De vergadering is met het bestuur van oordeel, dat het plaatsen van aandeden onder de leden de beste oplos sing is. Wanneer niet voldoende aandeelen kunnen worden geplaatst, kan voor deresteen hypothecaire leening worden genomen op het bezit. Staande de vergadering geven alle aanwezi gen zich op voor het nemen va* eenige aan deelen, die een rente zullen geven overeen komstig die door de Boerenleenbank alhier betaald. Nog wordt besloten, op voorstel van het bestuur, tot het instellen van een controle op het aantal eieren ter veiling aangevoerd en verkocht. Dit is noodig gebleken, om aan zekere ongerechtigheid een einde te maken. Het bestuur wordt het recht verleend ten alle tijde de aangevoerde of verkochte eieren te tellen. iedere inzender wordt de plicht opgelegd, bij de partij eieren door hem aangevoerd een briefje te voegen, waarop zijn naam en het aantal aangevoerde eieren vermeld is, terwijl elke kooper verplicht zal zijn, iedere koop eieren door hem gekocht afzonderlijk of wel afgescheiden van andere partijen in te pakken. Deze regeling wordt geacht onmiddelijk in te gaan. Bij de rondvraag worden allerlei zaken ter tafel gebracht, o. a. de uitbetaling van eieren- geld, om de 14 dagen, met dien verstande.dat da>eene week worden uttbetaald zij wier namen beginnen met de letters a tot en inet k en de andere week, die wier namen aanvangen met de letters 1 tot en met z. DE LEVER'S ZEEP Mv o VLAARDinGErt o Fabrikanten van Sunlight en Lux. Het bestuur meent, dat in geen geval moet worden afgeweken van de gewoonte om weke lijks te betalen. Misschien zou er nog een dag in de week voor de uitbetaling kunnen worden gesteld. Allerlei verbeteringen zijn er nog in te voeren, daarvan is het bestuur overtuigd, doch ook, dat het meerendeel van die verbe teringen dient uitgesteld tot de tijd, dat de vereeniging op eigen terrein de veilingen zaf houden. Met de verbeteringen, die daar zullen worden aangebracht, zal het veilingterrein op een bedrag van f3000,— komen fe staan, welnu, een som, gelijk staande met de rente van dnt bedrag, wordt nu al voor marktgeld betaald. Alle voordeelen, die aan het eigen terrein ver bonden zullen zijn, kosten dus geen geld. Nadat besloten is, dat met de groentcnvciling zal worden gewacht, tot men verzekerd is van eenige aanvoer, wordt de vergadering door de voorzitter met een woord van dank gesloten. Van de Pinksterdagen. Regen I regen I regen De geleerden hebben weer eens misgeraden, wat niet de eerste was en niet de laatste zal blijken te zijn. In het vroege voorjaar sprak een hunner het vermoeden of de veronderstel ling-uit, dat we, gezien de maanden, die reeds vooraf gingen, in een droogte-tijdperk ons zouden bevinden. De laatste weken en vooral de laatste dagen, hebben die veronderstelling zeker wel alle grond ontnomen. We hebben in dat korte tijdsbestek een regenperiode door gemaakt, als we al heelemaal ontwend waren. Het was een natte Pinkster en toch De regen heeft niet verhinderd, dat vele vreemdelingen ons eiland hebben bezocht, heeft geen spaak in het wiel gestoken voor de feestelijkheden op het sportterrein, evenmin voor het Zendingsfeest in de heerlijke dennen- bosschen van het Staatsboschbedrijf aan de Westermient. —o—o—o— De meeste regen is gevallen in de nacht of in de vroege morgenuren, de tweede Pinkster dag gaf goed weer. Velen waren opgegaan naar de Fonteinsnol om er de Zendingsbijeer.- komst bij te wonen. Van heinde en ver waren ze er tegenwoordig, uit alle windstreken, van alle dorpen van ons eiland. Het openingswoord sprak er ds. Raabe, het slotwoord ds. van 't Hooft. Gemeenschappelijk gezang van een 6-tal liederen, al dan niet be- begeleid door orgelmuziek, wisselde .het ge sprokene af. Van de zending in de tropen hing ds. Fer guson van Durgerdam een levendig beeld op de hoorders hingen aan zijn lippen, wanneer hij in kleuren het leven van de zendeling schilderde, te midden van die zwarte bevolking en uiting gaf aan de gewaarwordingen en de gevoelens, die in dat leven ais zendeling over hem waren gekomen. De heer Gordeau, voorzitter van het Ned. Jongel. Verbond, behandelde de inwendige zen ding door dat verbond reeds 70 jaar beoefend Met pakkende beelden lichtte spr. zijne bedoe ling toe. Hem viel evwieens een aandachtig gehoor ten deel, Ongetwijfeld is ook de 11de Texeteche Zen dingsdag als geslaagd fe noemen. —o—o—o— In de voormiddaguren hadden op het Sport terrein de atletiekwedstrijden plaats tusschen Texel II en de Z. V. S. De uitslag geven wij aan het slot in bizonderheden weer, genoeg zij het hier te vermelden, dat de Zilveren lau werkrans door Texel werd gewonnen, met een meerder heid van 6 punten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1923 | | pagina 1